Fråga om lön som asbesttekniker

2021-11-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som asbest tekniker på ett företag och har 134 kronor i timmen, vad jag vet så ligger en asbest tekniker på 200 i timmen. Hur ska jag göra för att få en likvärdig summa som 200 i timmen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom byggbranschen brukar det finnas en sorts löneutveckling beroende på hur länge man har arbetat inom ett specifikt område. Det faller sig därför naturligt att exempelvis en rörmokare/elektriker/asbesttekniker som arbetat 1 år tjänar mindre än en person som arbetat i exempelvis 5 år. Det brukar inte heller finnas så stort spann av individuella löner utan alla som arbetat under lika lång tid brukar generellt sett tjäna lika mycket. Det finns naturligtvis undantag till denna regel men just byggbranschen har typiskt sett inte så stora löneskillnader inom samma företag. Efter en googling kan jag åtminstone konstatera att en som arbetat med asbest i 1 år tjänar drygt 20 000 kr och som mest såg jag att någon som arbetat i 8 år tjänade drygt 40 000 kr. Som du ser är det oftast beroende på hur lång arbetslivserfarenhet personen i fråga har. En tumregel är dock att man är fullbetald i byggbranschen efter drygt 5 år. Din lön på 134 kr i timmen beror alltså i stor utsträckning på hur länge du har arbetat. Om du tjänar 134 kr i timmen trots att du är fullbetald eller åtminstone har arbetat några år skulle jag rekommendera dig att kolla vad andra personer inom samma företag tjänar för att se om du tjänar likvärdigt som dem. Om det visar sig att andra personer inom samma företag tjänar mer än dig trots att ni har lika lång erfarenhet är det någonting du kan ifrågasätta för din chef. Du bör då rimligtvis tjäna lika mycket som dem. Ett alternativ kan vara att kontakta fackförbundet och se hur löneutvecklingen brukar se ut och jämföra den med din egen. Annars kan du ju kontakta andra företag och se om du kan börja en anställning hos dem mot att du får en högre lön. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om åtal eller åtalsunderlåtelse för ung lagöverträdare

2021-11-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Min dotter har blivit tagen för snatteri/ringa stöld och vid den händelsen uppstod en situation då min dotter slår till en civilklädd butikskontrollant och får du våld mot tjänsteman.Till saken hör att tjejen som var med min dotter tvingade min dotter att stjäla (enligt min dotter),min dotter har adhd autism och gad hon får panik när en okänd person tar tag i henne vilket den civilklädda butikskontrollanten gjorde.Min fråga är nu hur långt kan detta gå för en tidigare ostraffad 16årig tjej med dessa svårigheter?Får jag som ensamstående mamma med sjukersättning står för eventuella rättegångskostnader?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i rättegångsbalkenEnligt (20 kap. 6 § rättegångsbalken) har åklagaren en skyldighet (åtalsplikt) att åtala för brott om åklagaren förutser en fällande dom. Samtidigt finns det en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i (20 kap. 7 § rättegångsbalken). Paragrafen om åtalsunderlåtelse gäller generellt men om den misstänkte är under 18 år ska i stället (16-22 §§ lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare) som innehåller bestämmelser som numera kallas straffvarning (tidigare åtalsunderlåtelse) användas. Den lagen har företräde framför bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken som innehåller bestämmelser som numera kallas straffvarning (tidigare åtalsunderlåtelse) användas. Den lagen har företräde framför bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken.Bestämmelser i lagen om unga lagöverträdareEnligt (17 § lagen om unga lagöverträdare) får straffvarning beslutas om den unge blir föremål för sådan åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge. Det kan på ett allmänt plan sägas råda en presumtion mot åtal när det gäller unga lagöverträdare. Regleringen bygger i stället på tanken att ansvaret för ungdomar som begår brott i huvudsak ska vila på socialtjänsten och inte kriminalvården. Ett beslut om straffvarning förutsätter att skuldfrågan är klarlagd. Vidare kan åtalsunderlåtelse ske om man kan åstadkomma lika bra eller bättre behandlingsåtgärder vid straffvarning som om åtal väcks. Det är åklagaren som ska bedöma vilka åtgärder som är lämpligast. Om det uppenbarligen är fråga om en gärning som är en tillfällighet och polisens och åklagarens ingripande innebär en varning kan straffvarning aktualiseras. Det ställs inget krav på att gärningen är ringa. Mot bakgrund av ändamålet med lagen om unga lagöverträdare skulle jag tro att åklagaren väljer att inte väcka åtal. I stället kommer åklagaren förmodligen att kontakta socialtjänsten eller välja en annan åtgärd som innebär att din dotter får stöd. Men annan åtgärd avses exempelvis att din dotter får stöd av dig som förälder eller annan anhörig. Det är givetvis spekulationer från min sida men jag har åtminstone svårt att se varför åklagaren skulle välja att ta detta till domstol. Att din dotter är ostraffad sedan tidigare samt har autism och adhd är någonting som talar emot detta.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte

2021-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Vi har olika tolkningar av en fråga som vi haft på ett medlemsmöte
Robin Forslöv |Om du vidareutvecklar frågan så går det bättre att svara på den. Alternativt så kontaktar Lawline Juristbyrå på den fetmarkerade fliken BOKA.

Fråga om återkallat körkort

2021-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Mitt körkort har återkallas för en månad men de skulle gör nytt körkort efter en månad .men jag har ringt de är inte anträffbar. Nu har 10 dagar har gått men jag har inte fått mitt körkort . Och jag har förlorat mycket pengar på grund av jag har inte körkort och kan inte ta jobbet eftersom mitt jobb kräver körkort.
Robin Forslöv |Hej,Jag skulle rekommendera dig att kontakta Transportstyrelsen på 0771-81 81 81. De har öppet på vardagar mellan kl 08.30 - 16.30.https://transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/

Fråga om kroppsvisitation av privatperson

2021-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan jag som privatperson utföra en kroppsvisitation?För att tex. se om en person har stulit något from våran idrottsförening.Mvh.Simon
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RättegångsbalkenAv (28 kap. 11 § rättegångsbalken) framgår att om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts med vilket fängelse kan följa får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar. Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder eller något annat som någon bär med sig samt väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Av (2 kap. 6 § st. 1 regeringsformen) följer dock att var och en är skyddad mot bl.a. kroppsvisitation och skyddet endast kan begränsas genom lag. Det innebär att kroppsvisitation endast får göras av någon om det framgår av lag. Det finns bl.a. bestämmelser om kroppsvisitation i (Polislagen), (utlänningslagen) och (lagen om straff för smuggling). Beslut om kroppsvisitation får enligt huvudregeln fattas av rätten, åklagare, eller annan undersökningsledare. Undersökningsledare inom polis, Tullverket och Kustbevakningen har, i fråga om brott för vilka de har rätt att leda förundersökningen, samma behörighet som en åklagare att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Vid fara i dröjsmål får dock även en polisman fatta beslut om kroppsvisitation vilket innebär att det finns risk att åtgärden går om intet om den inte genomförs omedelbart. Vid kroppsvisitation av en kvinna får en visitation endast verkställas av en annan kvinna, en läkare eller sjuksköterska. Undantag gäller dock för sådan kroppsvisitation av en kvinna som enbart innebär undersökning av föremål som hon har med sig. En manlig polis får alltså undersöka en kvinnas handväska, ryggsäck eller något annat som hon har med sig, men inte de kläder hon bär med sig. Det finns således inga möjligheter för en privatperson att utföra en kroppsvisitering eftersom det saknas stöd i lag för det. Däremot ser jag ingenting som hindrar att en privatperson kan utföra en kroppsvisitation av en "misstänkt" person om personen i fråga går med på att kroppsvisiteras. Det bör dock rimligtvis förutsätta att personen är vuxen och mogen att fatta egna beslut. Alltså bör inte samtycke inte kunna ges av en underårig person.

Fråga om lön vid provanställning

2021-11-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag ska börja en ny anställning och eftersom det är ett litet företag la jag mig i underkant lönemässigt. Ändå föreslog vd:n en lägre lön än så vilket jag inte var nöjd med men motvilligt accepterade. Detta var innan jag blev anställd men skulle provarbeta på företaget, något jag inte varit med om förut. Jag har lång erfarenhet och hög kompetens men accepterade detta. Efter dessa provdagar ringde vd:n och sa att de ville anställa mig men nu med ännu ett snäpp lägre lön och ingen tjänstepension under de sex månadernas provanställning. Jag blev pressad att börja anställningen på måndagen efter helgen. Detta känns inte bra. Kan jag kräva den högre lönen som var överenskommen från början? Jag kan inte tacka nej till jobbet då jag går miste om ersättning i så fall.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan givetvis kräva en högre lön men du har redan ingått ett avtal med arbetsgivaren om den lägre lönen. Avtalet mellan er är därmed juridiskt bindande (pacta sunt servanda) vilket är en grundläggande princip inom avtalsrätten som innebär att avtal ska hållas. Du kan givetvis kontakta arbetsgivaren och berätta att du är missnöjd med din lön och varför du förtjänar högre lön. Att du har lång erfarenhet och hög kompetens är något som skulle kunna tala för det. Det är dock ingenting som han eller hon måste gå med på. Ett alternativ kan vara att ni skriver ett avtal om att du får den högre lönen efter att prövotiden om sex månader har löpt ut. Med det sagt finns det ingen rättighet för dig att få den högre lönen men det är ingenting som säger att du inte kan komma överens med arbetsgivaren om något annat eller kanske t.o.m. få honom eller henne att gå med på den högre lönen. En arbetsgivare vill förhoppningsvis ha en god relation med sina anställda så du kan försöka lyfta de delar som talar till den fördel. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om förvaring av skjutvapen

2021-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person har licens och har vapnet i huset inte i något vapen skåp vad är straffet för detta.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VapenlagenAv (5 kap. 2 § vapenlagen) framgår att ett skjutvapen som inte brukas ska förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsställe. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om förvaring i (5 kap. 1-3 §§) i fråga om skjutvapen eller ammunition döms till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § st. 1 c) vapenlagen).Bestämmelsen om förvaring i säkerhetsskåp infördes år 2000 och syftar till att skärpa de generella reglerna om vapenförvaring. Det är inte längre godtagbart med s.k. "delad" förvaring av skjutvapen när det gäller vapen där tillstånd meddelats efter år 2000. Med säkert förvaringsutrymme ska förstås ett utrymme som är likvärdigt med säkerhetsskåp, exempelvis ett egenhändigt konstruerat säkerhetsskåp med kassun. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om skadestånd för konsument vid avbeställning av vara

2021-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte och betalade en begagnad bil av ett företag lördag 23/10 - 2021 för 135 000 kr. Vi blev lovade att de skulle se över bilen, göra en rekonditionering, byta till vinterdäck (avtal på att de ingår i priset) och vi skulle få hämta bilen måndag eller tisdag nästkommande vecka (25 - 26/10). Under helgen såg vi över vår ekonomi och upptäckte att vi har överskattat den och tisdag 26/10 ringde vi bilfirman och informerade att vi ångrade köpet, bilen hade med andra ord inte levereras eller hämtas ut av oss som konsument än då bilen inte var färdig. Fredag 29/10 fick vi prata med chefen på bilfirman som säger att de vill ha en avgift på 10 000 kr för att betala tillbaka pengarna, det vill säga att vi får tillbaka 125 000 kr av 135 000 kr. Min fråga är om detta är rimligt, har de rätt att kräva en sån hög avgift?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenJag förutsätter att ni hade för avsikt att köpa bilen som privatpersoner av ett företag vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig. Av (37 § konsumentköplagen) följer att om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning. Bilföretaget kan kräva ersättning för kostnader som de haft (rekonditionering, byte av däck och "se över bilen") för att ingå och fullfölja avtalet. Byte av vinterdäck ingick visserligen i priset men eftersom ni inte fullföljde avtalet innebär det att bilfirman lagt ned tid på att byta däcken i onödan. Enligt (41 § konsumentköplagen) gäller att om säljaren häver köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Som utgångspunkt gäller att säljaren har bevisbördan för de försluter han fått i och med att köparen hävt/avbeställt varan. Kostnader för att fullgöra avtalet varierar naturligtvis beroende på vad för slags avtal det rör sig om och på vilket stadium avbeställningen sker. I det här fallet har avbeställningen gjorts efter det att säljaren har sett över bilen, gjort en rekonditionering och bytt däck. Det kan också vara så att säljaren avstått från att sälja bilen till andra personer på grund av att han eller hon förväntat sig att sälja vara till er. Det förefaller dock långsökt i det här fallet eftersom köpet och leveransen av bilen är så pass nära i tiden. Efter en google-sökning tycks 500 kr för byte av däck vara rimligt. En helrekond kostar mellan 1500 - 5000 kr. Att "se över" bilen vet jag inte vad som åsyftas. Det är dock säljaren som har bevisbördan för att han eller hon lagt ned kostnader på bilen motsvarande 10 000 kr. Mitt råd till dig skulle därför vara att be ett kvitto för att kontrollera att kostnaderna verkar rimliga. Ett annat alternativt är att kontakta konsumentverket och höra med dem vad som är rimligt. De kan ha standardavtal/formulär som gäller vid sådana här situationer. Hoppas du fick svar på din fråga!