Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte

2021-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Vi har olika tolkningar av en fråga som vi haft på ett medlemsmöte
Robin Forslöv |Om du vidareutvecklar frågan så går det bättre att svara på den. Alternativt så kontaktar Lawline Juristbyrå på den fetmarkerade fliken BOKA.

Fråga om återkallat körkort

2021-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Mitt körkort har återkallas för en månad men de skulle gör nytt körkort efter en månad .men jag har ringt de är inte anträffbar. Nu har 10 dagar har gått men jag har inte fått mitt körkort . Och jag har förlorat mycket pengar på grund av jag har inte körkort och kan inte ta jobbet eftersom mitt jobb kräver körkort.
Robin Forslöv |Hej,Jag skulle rekommendera dig att kontakta Transportstyrelsen på 0771-81 81 81. De har öppet på vardagar mellan kl 08.30 - 16.30.https://transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/

Fråga att frångå LAS bestämmelser om uppsägningstid vid provanställning

2021-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit på för en provanställning (6 mån) med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Innebär detta i praktiken att min nya arbetsgivare måste avsluta min anställning efter senast tre månader för att den inte ska övergå i en tillsvidareanställning? Detta eftersom tidigaste möjliga avslutsdatum för anställningen, i så fall, ligger efter prövotidens utgång vid vilken tidpunkt anställningen ska gå över i en tillsvidareanställning enligt avtalet?Tack på förhand!Mvh
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskyddAv (6 § lagen om anställningsskydd) framgår att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid provanställningens utgång. Om inte detta görs övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Enligt (31 § lagen om anställningsskydd) gäller att en arbetstagare som avser ge besked om att en tidsbegränsad provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Det innebär att en provanställning kan avslutas i förtid av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren samt vid prövotidens utgång. Om det är arbetsgivaren som avslutar provanställningen ska han eller hon lämna besked om det två veckor i förväg. För att avsluta en provanställning krävs det alltså inte någon uppsägning och någon uppsägningstid behöver inte beaktas. Det är visserligen möjligt att avbryta provanställningen omedelbart med stöd av 6 § (se ovan). I det fallet kan arbetsgivaren dock bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 §. Någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön finns dock inte, men eventuellt andra skador kan vara ersättningsgilla (AD 2003 nr 115).Arbetsdomstolen har i (AD 2020 nr 38) konstaterat att det i ett anställningsavtal som gäller tills vidare är möjligt att avtala om en längre uppsägningstid för arbetsgivare eller kortare tid för arbetstagare och att det kan finnas skäl att ange uppsägningstid i ett anställningsavtal som inleds med provanställning. Avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i (AD 2020 nr 38) om en månads uppsägningstid ansågs i rättsfallet enbart gälla då anställningen övergick i en tillsvidareanställning och inte under provanställningen. Även avtal om två månaders uppsägningstid har inte ansetts innebära att arbetsgivaren varit förhindrad att lämna besked om upphörande senast vid prövotidens utgång (AD 2003 nr 115).SlutsatsDet innebär att avtalet mellan er om tre månaders uppsägningstid avser det fall att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. Annars gäller vad som föreskrivs i 6 och 31 §§ lagen om anställningsskydd, dvs. senast vid provanställningens utgång eller två veckor i förtid. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om uppsägningstid enligt LAS

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en arbetsrättslig fråga. Jag har ingått ett anställningsavtal med en statlig myndighet. Enligt anställningsavtalet är det en allmän visstidsanställning enligt LAS 5 § p. 1. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag under anställningstiden vill säga upp avtalet i förtid?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddFör både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Bestämmelsen är dock semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal (11 § första stycket lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden brukar knytas samman med den sammanlagda anställningstiden, alltså den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om du omfattas av kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som står där, såvida du inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Vanligtvis är uppsägningen mellan 1-3 månader från det att du säger upp dig. Omfattas du inte av något kollektivavtal och om ni inte kommit överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet har du själv en månads uppsägningstid. Uppsägningen börjar löpa från det att du bekräftar uppsägningen skriftligt. Jag skulle rekommendera dig att kolla över ditt anställningsavtal. Omfattas du av ett kollektivavtal kan du kontakta fackförbundet och höra med dem. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om förvaring av skjutvapen

2021-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person har licens och har vapnet i huset inte i något vapen skåp vad är straffet för detta.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VapenlagenAv (5 kap. 2 § vapenlagen) framgår att ett skjutvapen som inte brukas ska förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsställe. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om förvaring i (5 kap. 1-3 §§) i fråga om skjutvapen eller ammunition döms till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § st. 1 c) vapenlagen).Bestämmelsen om förvaring i säkerhetsskåp infördes år 2000 och syftar till att skärpa de generella reglerna om vapenförvaring. Det är inte längre godtagbart med s.k. "delad" förvaring av skjutvapen när det gäller vapen där tillstånd meddelats efter år 2000. Med säkert förvaringsutrymme ska förstås ett utrymme som är likvärdigt med säkerhetsskåp, exempelvis ett egenhändigt konstruerat säkerhetsskåp med kassun. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om skadestånd för konsument vid avbeställning av vara

2021-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte och betalade en begagnad bil av ett företag lördag 23/10 - 2021 för 135 000 kr. Vi blev lovade att de skulle se över bilen, göra en rekonditionering, byta till vinterdäck (avtal på att de ingår i priset) och vi skulle få hämta bilen måndag eller tisdag nästkommande vecka (25 - 26/10). Under helgen såg vi över vår ekonomi och upptäckte att vi har överskattat den och tisdag 26/10 ringde vi bilfirman och informerade att vi ångrade köpet, bilen hade med andra ord inte levereras eller hämtas ut av oss som konsument än då bilen inte var färdig. Fredag 29/10 fick vi prata med chefen på bilfirman som säger att de vill ha en avgift på 10 000 kr för att betala tillbaka pengarna, det vill säga att vi får tillbaka 125 000 kr av 135 000 kr. Min fråga är om detta är rimligt, har de rätt att kräva en sån hög avgift?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenJag förutsätter att ni hade för avsikt att köpa bilen som privatpersoner av ett företag vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig. Av (37 § konsumentköplagen) följer att om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning. Bilföretaget kan kräva ersättning för kostnader som de haft (rekonditionering, byte av däck och "se över bilen") för att ingå och fullfölja avtalet. Byte av vinterdäck ingick visserligen i priset men eftersom ni inte fullföljde avtalet innebär det att bilfirman lagt ned tid på att byta däcken i onödan. Enligt (41 § konsumentköplagen) gäller att om säljaren häver köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Som utgångspunkt gäller att säljaren har bevisbördan för de försluter han fått i och med att köparen hävt/avbeställt varan. Kostnader för att fullgöra avtalet varierar naturligtvis beroende på vad för slags avtal det rör sig om och på vilket stadium avbeställningen sker. I det här fallet har avbeställningen gjorts efter det att säljaren har sett över bilen, gjort en rekonditionering och bytt däck. Det kan också vara så att säljaren avstått från att sälja bilen till andra personer på grund av att han eller hon förväntat sig att sälja vara till er. Det förefaller dock långsökt i det här fallet eftersom köpet och leveransen av bilen är så pass nära i tiden. Efter en google-sökning tycks 500 kr för byte av däck vara rimligt. En helrekond kostar mellan 1500 - 5000 kr. Att "se över" bilen vet jag inte vad som åsyftas. Det är dock säljaren som har bevisbördan för att han eller hon lagt ned kostnader på bilen motsvarande 10 000 kr. Mitt råd till dig skulle därför vara att be ett kvitto för att kontrollera att kostnaderna verkar rimliga. Ett annat alternativt är att kontakta konsumentverket och höra med dem vad som är rimligt. De kan ha standardavtal/formulär som gäller vid sådana här situationer. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om avdrag på lönen vid tjänstledighet

2021-10-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej.Jag är väldigt förvirrad över min lön.Jag jobbade 75% på en städfirma. Jag övningskör och hade 5 körlektioner förra månaden. Jag har fått avdrag för tjänstledighet för 5 dagar, samma summa på alla dagar men jag har inte varit ledig hela dessa dagar. Jag har jobbat dessa dagar och varit tjänstledig i några timmar bara för att övningsköra. Är det rätt att göra så? Kan min chef dra tjänstledigt för hela dagen trots att jag jobbat den dagen? Dessutom så står inga timmar på min lönespec.Jag är tyvärr inte med i facket skulle gå med denna månad då jag nu är i läge att ha råd med det.Tacksam för svar
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med tanke på att du har ansökt om tjänstledighet hos din arbetsgivare och denne har godkänt ledigheten måste det stått klart för både dig och arbetsgivaren hur många timmar per dag/gång ledigheten avsåg. Om du har fått avdrag på lönen motsvarade fem hela arbetsdagar trots att du enligt ledighetsansökan skulle ha arbetat några timmar per dag kanske arbetsgivaren/lönekontoret bara har gjort en miss. Du ska naturligtvis ha betalt för de timmar du har varit på arbetet om det var vad ni hade kommit överens om. På ett allmänt plan har det inom just städbranschen funnits många exempel på avdrag som gjorts felaktigt till anställda. Ett problem tycks vara att lönespecifikationerna inom just städbranschen är svårbegripliga vilket kan göra det svårare att kontrollera om lönen är korrekt. Du bör därför vara uppmärksam på om några av dina tidigare lönespecifikationer stämmer överens med de timmar du arbetat. Jag skulle först och främst rekommendera dig att kontakta arbetsgivaren och fråga om det har blivit något missförstånd eftersom du har arbetat dessa dagar. Om din arbetsgivare inte är tillmötesgående kan du givetvis kontakta facket trots att du inte är medlem där. De brukar kunna hjälpa till ändå. Alternativt ber du någon av dina arbetskollegor som är medlem i facket att kontakta fackförbundet och berätta för dem om din situation. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

2021-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej ! Skickas det en orosanmälan till socialen om man åker dit för dopningsbrott , alltså eget innehav och att man är positiv
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! OrosanmälanTill att börja med ska personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (0-18 år) far illa eller riskerar att fara illa (14 § 1 socialtjänstlagen). Även allmänheten kan göra en anmälan (orosanmälan) om de misstänker att ett barn far illa vilket följer av (14 § 1 c socialtjänstlagen). Tanken är att socialnämnden behöver få kännedom om barn som far illa eller misstänks fara illa för att kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd. Såväl allmänheten som yrkesverksamma uppmanas därför att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Vad som innefattas med "fara illa" beror av naturliga skäl på barnets ålder och förhållandena i övrigt. Det är inte möjligt att exemplifiera situationer när barn far illa. Det ska dock sägas att inom begreppet faller olika typer av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende. "Annat självdestruktivt beteende" skulle kunna innefatta anabola steroider/dopning. Mot bakgrund av det skulle jag vilja påstå att det kommer göras en orosanmälan under förutsättning att personen inte är äldre än 18 år. Hoppas du fick svar på din fråga!