Fråga om kollegor som läst om en arbetskamrats brottshistorik

2021-09-28 i Övrigt
FRÅGA |En kollega har läst en dom som jag blev dömd i för tre år sedan. Jag har "suttit" av mitt straff.Har timanställniing och ha fått veta att en kollega läst om brottet/domen.Två kollegor hade tagit bort mej som vän på facebook. Har inte bokats in på jobb på länge.Ingen som ringer/smsar. Chefen är det lika tyst från.Varit omtyckt av alla dom 4 månader jag varit där.Nu har dom börjat tycka riktigt illa om mej pga en avtjänad dom 3 år gammal.Är detta ok?
Robin Forslöv |Personligen skulle jag vilja påstå att deras beteende tyder på trångsynthet. Oftast brukar storsinta personer se till personen och inte handlingen. Alla människor är kapabla att begå misstag vilket även gäller dina kollegor. Det är givetvis så att ett välfungerande samhälle bygger på att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Det är viktigt för att skydda de laglydiga men även för att ge förbrytaren möjlighet att "sona sitt straff". Eftersom vi människor är moraliska har vi ansvar för våra handlingar. Du har dock avtjänat din dom och varit uppskattad av dina kollegor tills de fick veta om ditt förflutna. Det är givetvis upp till dina kollegor att ta bort dig som vän. Det är dock beklagligt att de känner så. Det kanske hjälper om du tar en diskussion med dem och berättar hur du känner. Huruvida din chef kan sluta boka in dig på jobb kan jag inte besvara utan i så fall skulle jag prata med honom eller henne om situationen, alternativt kontakta fackförbundet och höra med dem.En känd filosof vid namn Friedrich Nietzsche sade en gång i tiden: "Hys misstro mot dem hos vilka begäret att straffa är starkt". Citatet kanske passar in på dina kollegors karaktärer. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om återkallat körkort

2021-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man aldrig blivit straffad eller haft med polisen att göra och Ifall man har åkt dit för en ringanarkotikabrott och rattfylla och blivit av med körkortet i 12månader, får man tillbaka körkortet då efter 12 månader eller behöver man lämna prover för det? Hur funkar hela processen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p. 1 b) körkortslagen) som i sin tur hänvisar till (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Av den senare lagen framgår att för rattfylleri döms den som intagit narkotika som avses i (8 § narkotikastrafflagen) i så stora mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Spärrtiden är oftast 12 månader för rattfylleri och 24 månader för grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade tillfällen eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol. Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader. Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov. Eftersom spärrtiden för din del är begränsad till 1 år innebär det att du endast behöva ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Detta kan du göra hos transportstyrelsen tidigast sex månader innan din spärrtid går ut. Vid detta beslut kommer Transportstyrelsen göra en bedömning av din lämplighet som förare. För att bedöma din lämplighet som förare kan det innebära att du kommer behöva lämna blod- eller urinprover. Det är tyvärr ingenting som jag kan besvara utan jag föreslår att du kontaktar transportstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om omplaceringsskyldighet av tjänst för arbetsgivare

2021-08-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har varit tjänstledig under 3 år pga studier. I våras ringde jag till min arbetsgivare och berättade att jag skulle komma tillbaka till jobbet i augusti. Jag var välkommen att börja den 12/8. Jag har en anställning på 100% men tjänsten finns inte längre så jag har fått göra andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren hittar på dag för dag medan HR hittar en omplacering för mig. Jag jobbade ca 6 år innan tjänstledighet och nu undrar jag om HR hittar inte en lämplig omplacering för mig och de säger upp mig, vilka är mina skyldigheter och rättigheter i detta fall? Arbetsorganisationen har förändrat mycket under min tjänstledighet så nu har jag nya chefer som inte hade en aning att jag fanns i deras registrer. Samma gäller för HR där det finns också ny personal. MvhMarion
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddEnligt första stycket ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad (7 § första stycket lagen om anställningsskydd). Enligt andra stycket framgår att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Det är inte skäligt att arbetsgivaren inrättar nya befattningar. För privata arbetsgivare gäller att lediga befattningar inom hela företaget måste beaktas. Inom det offentliga begränsas omplaceringsskyldigheten till anställningsmyndighetens verksamhetsområde. När det gäller i vilken ordning arbetsgivaren bör erbjuda lediga tjänster kommer i första hand tjänster som avser sysselsättningen på samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet som den där arbetstagaren tidigare var sysselsatt. Arbetsgivaren bör börja med att undersöka möjligheterna att omplacera arbetstagaren inom ramen för anställningen. Alltså till arbetsuppgifter som arbetstagaren är skyldig att utföra enligt anställningsavtalet. Om detta inte är möjligt bör arbetsgivaren undersöka möjligheterna att erbjuda arbetstagaren en annan anställning hos sig. Det arbete som erbjuds bör så långt som möjligt vara ett arbete likvärdigt med det som arbetstagaren tidigare har haft. Arbetsgivaren måste göra en noggrann och omsorgsfull utredning av sina möjligheter. Skyldigheterna är dock begränsade till det egna företaget och omfattar inte andra företag ens om de tillhör samma koncern. Det är generellt sett inte tillräckligt med uttalande om möjlighet till andra jobb, utan ett konkret erbjudande bör ges med information om att arbetstagaren riskerar uppsägning om han eller hon tackar nej. Om en arbetstagare utan godtagbar anledning avböjer ett erbjudande om omplacering som är skäligt behöver arbetsgivaren efter det inte lämna fler erbjudanden till arbetstagaren. Under förutsättning att det finns saklig grund för uppsägning enligt första stycket kan arbetsgivaren då säga upp arbetstagaren som har avböjt tjänsten. Samma sak gäller även vid omplaceringserbjudande i en arbetsbristsituation. Arbetsgivaren får anses ha fullgjort omplaceringsskyldigheten om ett tydligt och skäligt erbjudande lämnats med uppgift om att erbjudandet måste antas inom viss tidsfrist och arbetstagaren inte antar erbjudandet inom den tiden. Omplaceringsskyldigheten innebär i princip inte någon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags befattning eller samma slags anställningsvillkor som lön och arbetstid. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om straffimmunitet för kungafamiljen

2021-08-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Gäller förbud mot again även kungafamiljen? Skulle de kunna aga sina barn utan att kunna dömas för det?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det följer av grundlagen att konungen eller drottning som är statschef inte kan åtalas för sina gärningar. Statschefen har alltså straffrättslig immunitet. Statschefen står visserligen inte över lagen, men han eller hon kan inte ställas till ansvar för brott. Däremot gäller den rättsliga immuniteten inte civilrättsliga frågor eller generell skattebefrielse (5 kap. 8 § regeringsformen). Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om utvisning vid brottslighet

2021-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |misshandel 3 kap 5 § brottsbalken.Jag fick fem månaders fängelsestraff, betyder det att det är ett allvarligt brott.?och förtjänar att bli utvisad från Sverige
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutsättningar för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats i Sverige en längre tidNu framgår det visserligen inte av din fråga hur länge du har vistats i Sverige. Men enligt Högsta domstolen gäller att om en utlänning vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år tillbaka när åtal väckts, eller då han eller hon varit bosatt i Sverige i minst fem år, kan utvisning för brott ske endast om det finns synnerliga skäl. För att utvisning på grund av brottslighet ska vara aktuellt krävs att brottet är grovt, som t.ex. mord, brott som innefattar integritetskränkningar eller organiserad brottslighet. Även utlänningens personliga omständigheter har betydelse. Har personen stark anknytning till Sverige krävs typiskt sett allvarligare brottslighet för ett beslut om utvisning. Det kan exempelvis röra sig om att utlänningen har familj och släkt här. Är anknytningen till Sverige svag gäller kan utvisning ske även vid mindre allvarlig brottslighet. Med svag anknytning avses t.ex. att utlänningen lever utanför det "vanliga" svenska samhället eller annars har visat en bristande vilja att etablera sig. Återkommande brottslighet kan också tala för utvisning. I ett mål (B 5931-18) där personen hade dömts för våldtäkt till fängelse i ett år och nio månader hade hovrätten beslutat att utvisa mannen. Han hade då vistats i Sverige med uppehållstillstånd i åtta och ett halvt år när åtalet väcktes Han hade ingen familj i Sverige men hade under större delen av sin vistelse i Sverige haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg Högsta domstolen att mannens anknytning till Sverige inte framstod som särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte förelåg synnerliga skäl för att att göra avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som vistats i Sverige en längre tid. Högsta domstolen upphävde därför hovrättens beslut om utvisning och dömde mannen till fängelse i två år och två månader. Mot bakgrund av det fallet bör du enligt mig inte riskera utvisning. En fängelsedom på fem månader når inte upp till kravet på "synnerliga skäl". Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om barn som stjäl rönnbär av granne

2021-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur går man tillväga med grannens barn som plockar rönnbär av mitt träd som står på min tomt de är uppe å min tomt å drar av bären ifrån trädet å kastar i vägen
Robin Forslöv |Jag hade börjat med att prata med barnens föräldrar och berättat för dem att deras barn håller på och stjäl rönnbär från ditt träd. Eller så säger du åt barnen själv nästa gång du ser dem. Jag har själv "pallat" både äpplen och päron det hör väl lite till barndomen. Det är väl inte hela världen egentligen. Men om det stör dig mycket kan du ju be barnen gå till någon annan granne och "sno" lite av dem i stället.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om fel i vara och vilka alternativ det finns för att åtgärda dessa

2021-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej , har några frågor Ang ett bilköp hos en bilfirma .Efter Ca 1,5 vecka så börjar mittdisplayen krångla, fungerar ibland , men mest helt död , kontaktade då säljaren som sa att jag skulle boka felsökning på en volvo verkstad ,som bilfirman betalar , verkstaden felsöker o säger att dem hittar inga felkoder, men nu är displayen helt svart , jag har nu hittat papper i bilen som visar att bilen här varit inne på samma verkstad två gånger tidigare i år för samma fel, nu säger säljaren på bilfirman att han kan inget göra utan jag får hålla på med verkstaden , bilen är från 2012 o kostade 98,000 nu till frågorna .Vad har säljaren för skyldighet i detta?Kan jag häva köpet o få tillbaka alla mina pengar?Har volvo verkstaden rätt att kräva betald om det är samma fel igen? Mvh Robert Axelsson
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förmodar att du köpt bilen som privatperson av en näringsidkare vilket gör konsumentköplagen aktuell. Fel på varanVaran ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick vilket innebär att varan (bilen) ska motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt. Om bilen inte motsvarar vad ni kommit överens om är det fel på varan. Du som köpare kan inte hävda fel som du kände till eller borde ha sett vid köpet. Att displayen skulle börja krångla efter 1.5 vecka är naturligtvis ingenting du kunde känt till. Det innebär att det är fel på varan (16 § första stycket konsumentköplagen). Påföljder vid fel på varanDu som köpare kan kräva olika påföljder vid fel på bilen och då i första hand avhjälpande och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande ska förstås som att säljaren hjälper dig med displayen som om du fått en felfri bil från början. Vid hävning ska du försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om du från början köpte bilen med vetskap om att displayen skulle orsaka problem (22 § konsumentköplagen). Avhjälpande och omleveransSom köpare har du i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan. I ditt fall handlar det främst om att få displayen åtgärdad. Säljaren kan undgå avhjälpande och omleverans endast om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen. I förarbetena framgår att säljaren kan anlita en verkstad för avhjälpandet (26 § första stycket konsumentköplagen).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Vid hävning ska du få tillbaka pengarna för bilen. Som huvudregel gäller då att bilen måste lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Som köpare har du rätt till ersättning för de utlägg du har haft på grund av reklamationen och har även rätt till ersättning för förluster och betydande besvär som berodde på felet eller dröjsmålet (28 § första stycket konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. En helhetsbedömning ska då göras varpå möjligheterna att rätta till felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder ska beaktas. Bedömningen ska ske efter köparens förutsättningar (29 § konsumentköplagen). SammanfattningsvisEftersom felet uppstod inom sex månader från köpet och du reklamerat i tid innebär det att säljaren är skyldig att avhjälpa felet enligt de bestämmelser som nämnts. I första hand har säljaren att åtgärda displayen vilket innebär att verkstaden åtgärdar problemet och säljaren står för dessa kostnader. I andra hand kan du kräva prisavdrag för att displayen är trasig. Och om säljaren varken vill åtgärda felet eller dra av på kostnaden motsvarande felet för displayen kan du häva köpet och få tillbaka pengarna för bilen och eventuella kostnader du haft vid volvo verkstaden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om semesterdagar

2021-08-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag började jobba 5 juli 2021, provanatällning först 6 månader. Hur många dagar har jag rätt till semester? (Det är en fastanställning efter halvåret)
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SemesterlagenEnligt semesterlagen omfattas alla arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor oberoende av arbetstagarens yrke och anställningsform. Det saknar också betydelse om det är fråga om deltids- eller heltidsanställning, provanställning, vikariat eller praktikarbete (1 § semesterlagen). Med semesterår avses tiden från och med 1 april till och med den 31 mars följande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Under intjänandeåret intjänas rätten till semesterlön. Avtal kan träffas om avvikelse från lagens regler om att intjänandeåret ska föregå semesteråret. Arbetstagaren kommer vid ett sådant avtal få sin semesterlön innan den helt har tjänats in. Om arbetstagaren slutar innan redan utbetald semesterlön tjänats in blir arbetsgivarens rätt att göra avdrag på slutlön för den inte intjänande semesterlönen beroende av om avtal om sådan återbetalningsskyldighet har träffats (3 § semesterlagen). En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön om sådan har tjänats in enligt (7 §). Första stycket reglerar endast hur lång semesterledighet en arbetstagare har rätt till enligt bestämmelser i semesterlagen. Antalet semesterdagar är beräknade så att det ska motsvara fem veckors arbetstid. Det finns dock undantag till hur många semesterveckor en arbetstagare har rätt till, framför allt inom den offentliga sektorn. Utgångspunkten är dock fem veckors semesterledighet (4 § semesterlagen). Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret (anställningstiden, dvs. 2021-07-05) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet enligt (17-17b semesterlagen) är semestergrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden. Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med 25. Om ett brutet tal då uppstår, avrundas detta till närmaste högre tal Vidare framgår att en arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenlig med semesterlön (8 § semesterlagen).SammanfattningFör att få betald semester måste du tjäna in denna vilket du som huvudregel gör året innan du tar ut din semester. Semesteråret är tiden från den 1 april till och med 31 mars följande år. För att du ska få 25 betalda semesterdagar ett semesterår måste du ha arbetat ett helt intjänandeår. Eftersom du började anställningen i juli får du betalda semesterdagar i förhållande till hur många dagar du arbetat under intjänandeåret. Du räknar ut antalet dagar under intjänandeåret (2021-07-05 till 2022-03-31 = 269 dagar) 269/ 365 x 25 = 18.4 dagar avrundat uppåt till 19. Du kommer alltså ha rätt att ta ut 19 dagar betald semester och 6 dagar obetald semester från och med 1 april 2022. En arbetsgivare dock inte tvinga dig att ta ut obetald semester. Hoppas du fick svar på din fråga!