Kan mitt körkort återkallas på grund av att jag transporterat stöldgods i bilen?

2021-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag bara undrar, ifall jag har blivit stoppad med vad polisen tror är stöldgods i bilen ( men egentligen är det inte det ) kan jag då om det anses bevisat förlora mitt körkort eller få det indraget med en spärrtid?Bilen har framförts på ett säkert och lagligt vis så det finns ju inget i själva körandet som skulle kunna påverka mitt körkort. Anledningen är att polisen på plats påstod att det kan påverka mitt körkort men jag vet inte om han bara ville skrämmasVad gäller vid brottsmisstankar eller domar kopplat till körkort där det inte har med själva körandet att göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grunderna för att återkalla ett körkort finns i 5 kap. 3 § KörkortsL. Att befatta sig med stöldgods kan innebära att man gör sig skyldig till häleri eller häleriförseelse (9 kap. 6 och 7 § BrB). Dessa brott räknas inte upp i grunderna för att återkalla ett körkort, och ditt körkort kan därför inte återkallas på grunden att du transporterat stöldgods i bilen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?

2021-03-04 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan!Jag har blivit anklagad för bedrägeri, att det gäller ca 30000 :- mellan tiden höst -16 - vår 17. Nu undrar jag vad det kan ge för straff för sådant?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bedrägeri av normalgraden kan ge fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Böter finns inte med på straffskalan för bedrägeri av normalgraden. Ringa bedrägeri kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, och grovt bedrägeri kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 2 och 3 § BrB). Ringa bedrägeri rör sig vanligen om mindre summor, exempelvis att springa från notan på en restaurang eller att inte köpa biljett på tåget. Eftersom du skriver att det rör sig om en summa på 30 000 kr utesluter jag därför att det rör sig om ringa bedrägeri. Om brottet ska bedömas som grovt beror bland annat på om du missbrukat allmänt förtroende, använt dig av falsk urkund (exempelvis förfalskade id-handlingar) eller om bedrägeriet avsett betydande värde (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Värdegränsen för grovt bedrägeri har i praxis slagits fast gå vid 5 prisbasbelopp (238 000 kr år 2021). Baserat på den information jag fått gör jag bedömningen att det rör sig om bedrägeri av normalgraden.För bedrägeri av normalgraden är påföljden som sagt fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Hur långt fängelsestraff du kommer få beror på omständigheterna kring brottet. Exempelvis tas hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du haft (29 kap. 1 § BrB). Försvårande omständigheter som talar för ett högre fängelsestraff kan exempelvis vara om du utnyttjat en ställning (t.ex. som anställd på en arbetsplats), utnyttjat någons skyddslösa ställning (t.ex. om brottet riktats mot en person med en funktionsvariation) eller om du visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande omständigheter kan vara att brottet föregåtts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller om du till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § BrB). För att sammanfatta så är fängelsestraff den troligaste påföljden, men hur långt fängelsestraffet kommer bli är omöjligt att säga utifrån den information du uppgivit i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?

2021-03-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hejsan! Vad finns det för lagar kring om man kan stå på ett hotellrum som minderårig? Är det lagar emot det i Sverige eller är det upp till de enskilda hotellen som bestämmer vilken åldergräns de kräver för folk som vill bo på hotellet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En person under arton år är omyndig och har därför begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en minderårig person inte får ingå avtal, och därför inte köpa hotellnätter. Om en omyndig person ingår ett avtal utan samtycke från sin förmyndare är avtalet ogiltigt (9 kap. 6 § FB). Skulle den omyndige vara över 16 år och ha ett arbete och därmed en inkomst så får den omyndige förfoga inkomsten, och får då köpa hotellnätter för den inkomsten (9 kap. 3 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i butik?

2021-02-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i en butik? Jag tänker exempelvis på olovlig befattning med smuggelgods och hur mycket isåfall för att det skall vara brottsligt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man köper cigaretter som smugglats in i landet gör man sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar (12 § SmuggelL). För köp anges att handlingen medför straffansvar om köpet är avsett att ersätta en reguljär transaktion (d.v.s. ett vanligt köp av icke-insmugglade varor) även om det rör sig om någon enstaka vara (prop. 1999:00/124 s. 143). Som jag tolkar uttalandet i förarbetet till lagen kan man dömas för olovlig befattning med smuggelgods om man så köper ett endaste paket smuggelcigaretter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilka bestämmelser finns utöver lagar?

2021-03-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!På Åklagarmyndighetens hemsida står ang Rättsordning att det menas; Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.Vad ingår i "andra bestämmelser"? Kan det vara domar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utöver lagar, som stiftas av riksdagen finns även förordningar och föreskrifter samt allmänna råd. Förordningar stiftas av regeringen (8 kap. 1 § RF). Föreskrifter och allmänna råd ges ut av myndigheter (8 kap. 11 § RF). Föreskrifter är bindande, medan allmänna råd är rekommendationer som inte bindande. Domar är ett exempel på en rättskälla som kan användas som vägledning för hur framtida rättsfall ska bedömas, men de är inte bindande och är inte heller att se som bestämmelser. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?

2021-02-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag köpte en begagnad bil, en VW från 2011 som hade gått 13500 mil, av en bilfirma i sept 2019. Tre månader senare under färd så började det gnissla högt och ryka från bromsarna på ett av hjulen. Man kunde se hur bromsarna glödde röda när jag stannade. Bilen gick inte att köra vidare. Detta inträffade en fredagkväll ca kl 21.00 och jag hade min 2 åriga dotter i bilen. Jag beställde därför bärgning till närmaste verkstad. Detta var ca 120 km från vår bostad och från bilförsäljaren. På måndagen efter reklamerade jag köpet hos säljarna och jag hävdade att de skulle behöva stå för reparation och bärgningskostnader, pga fel i varan inom sex månader efter köpet, en kostnad som blev ca 21000 kronor.Bilförsäljaren accepterade inte min reklamation. Jag anmälde dem därför till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i feb 2020. Efter lång väntan kom i dec 2020 ett avslag från ARN. Detta eftersom jag inte först hade reklamerat till bilförsäljaren, utan direkt vänt mig till bärgare och till verkstad när skadan inträffat. Därmed gavs inte bilförsäljaren en chans att åtgärda problemet, hävdade ARN. Inga hänsyn togs till att skadan hade inträffat en fredagkväll och jag just då behövde akut bärgning till verkstad.Jag överväger att väcka talan inför tingsrätt. Men då ARN beslutat mot mig, finns det då en möjlighet att jag kan få tingsrätten att gå med på mina krav på ersättning för mina utgifter pga fel i varan med tanke på omständigheterna?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett beslut från ARN är inte bindande och kan inte likställas med en dom från en domstol. Det finns ingenting som hindrar dig från att väcka talan i tingsrätten om du fått avslag från ARN. Tingsrätten grundar sin dom på vad som förekommit vid förhandlingen (17 kap. 2 § RB). Det är ni som parter som är ansvariga för bevisningen, vilket innebär att rätten inte självmant inhämtar bevisning, det är upp till dig och din motpart bilförsäljaren att inkomma med bevisning (35 kap. 6 § RB). Det råder både fri bevisföring och fri bevisprövning. Det innebär att ni får lägga fram vilka bevis ni vill och rätten avgör vilken vikt de lägger vi varje bevis (35 kap. 1 § RB). Om ingen av er åberopar beslutet från ARN kommer rätten således inte att ta hänsyn till det. Det är dock väldigt troligt att din motpart kommer åberopa beslutet från ARN om beslutet är till din motparts fördel, och eftersom principen om fri bevisvärdering gäller står det rätten fritt att avgöra vilken vikt de lägger vid ARNs beslut. För att sammanfatta så är ARNs beslut inget hinder för tingsrätten ska kunna döma till din fördel vid en rättegång, det finns dock skäl att tro att rätten kommer lägga stor vikt vid ARNs beslut om det åberopas som bevisning och beslutet är välgrundat.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?

2021-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En vän fick två rutor krossade i sin lägenhet hon polisanmälde tjejen som gjort det men tjejen klarade sig ska verkligen min vän behöva betala för rutorna själv och betala en självrisk på 3000 kr vad ska hon göra
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att personen uppsåtligen krossat rutorna i din väns lägenhet. Det har då uppstått en sakskada, och personen som orsakat skadan är därmed skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Din vän kan väcka en skadeståndstalan i tingsrätten mot personen som orsakade skadan. Din vän väcker talan genom att skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten i det område där skadan orsakades (10 kap. 8 § RB och 42 kap. 1 § RB). Ansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (d.v.s. vad din vän vill ha för ersättning), de omständigheter som ligger till grund för yrkandet (att personen orsakat skada i din väns lägenhet) samt de bevis som åberopas (42 kap. 2 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,