Kan man dömas för rattfylleri om blodprovet visar positivt för narkotika trots att man inte är påverkad?

2021-02-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande cannabis och drograttfylla. Nu är de så att jag vart spontant stoppad av polisen, sedan ville dom ta urinprov/blod på mig.Eftersom jag veckan tidigare fått et tillfälle av återfall så valde jag att säga att de visar nog positivt pga av det. Så gav mitt blodprov.Nu till min fråga, då jag inte var påverkad när jag vart stoppad, men att jag har de i blodet. Kan jag då falla under drograttfylleri? Förstår om dom vill ge mig ringa narkotikabrott, men rattfull var jag ju inte.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att dömas för drograttfylleri krävs att man intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. (4 § 2 st TBL). Det krävs alltså inte att en viss mängd påvisas eller att man är påverkad, det är tillräckligt att blodprovet visar positivt för narkotika för att kunna dömas för rattfylleri.Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

2021-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag äger lösöre, i detta fall ett jaktvapen, som jag lämnar som pant mot 3e man (långivaren) för annans skuld (låntagaren), måste lösöret traditeras (överlämnas) för att panten ska vara giltig?Eller kan jag fortsätta att bruka mitt lösöre tills den dagen då gäldenären inte kan betala o borgenären vill ta panten i anspråk?Vad händer om jag själv skulle hamna på obestånd och få besök av kfm, kan de utmäta ett lösöre som jag äger för mina skulder om det redan är pantsatt för annans skuld? Med invändningen att panten inte traditionerats (överlåtits i långivarens förvar) .
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att panten ska få fullständigt skydd mot eventuella borgenärer krävs att panten överlämnas/traderas till panthavaren. Om du inte överlämnar panten är den inget skydd för panthavarens fordran och Kronofogdemyndigheten kommer därför kunna utmäta egendomen om du hamnar på obestånd då du har den i din besittning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skadeståndets omfattning vid sakskada

2021-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Vid ett restaurangbesök så råkar en servitör knuffa ner min mobil i golvet så den får repor. Jag tar upp detta på plats och får godkänt att mejla in ett kvitto för lagning. Innan jag lämnade in mobilen så kontaktar jag restaurangen via mejl och dubbelkollar att detta är godkänt, jag får till svar att det är godkänt och det är bara att mejla kvittot efter lagning. Detta finns alltså i skrift på mejl. När jag lämnat in den och skickat in kvittot så säger restaurangen att summan är för hög och dom erbjuder att betala en kostnad som skulle motsvara min självrisk på en försäkring, en försäkring som jag inte har. Har jag någon rätt att kräva fulla summan av restaurangen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i skadeståndslagen. Om det kan konstateras att servitören av oaktsamhet orsakat skadan på din telefon är servitören skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet verkar servitören/restaurangen erkänt oaktsamhet eftersom de tagit på sig ansvaret för betalning av reparation. Eftersom servitören var i tjänst och orsakade skadan av oaktsamhet ska restaurangen ersätta skadan (3 kap. 1 § SkL). Ersättningen ska omfatta kostnaden för reparation av telefonen (5 kap. 7 § SkL). Att du saknar försäkring för telefonen saknar betydelse för hur mycket restaurangen ska ersätta (se NJA 2017 s. 371). Sammanfattningsvis kan sägas att restaurangen är skyldig att betala hela reparationskostnaden för telefonen.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag avbryta en affär när jag ingått ett muntligt avtal?

2021-01-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Jag har lagt ut en annons på en vara till priset 1100kr. Privat. En person ringer mig och undrar om hen kan få köpa till priset om 700kr, pga hen är en fattig pensionär. Jag är mitt i arbetspasset på jobbet, stressad och försöker tänka klart.Efter en viss medling under samtalet kommer vi överens om priset: 800kr. Och stämmer av möte. Sittandes på fikarasten tar jag mig i kragen, "vad håller du på med?!", smsar personen om att jag cancelerar dealen och vill inte längre sälja till hen till så lågt pris. Strax därpå ringer människan upp och meddelar mig att vi ingick i ett muntligt avtal och han kommer stämma mig om jag inte tänker sälja till priset om 800kr, som kryddning på det så kallade mig person för förnedrande saker och var allmänt hotful.Vad gäller egentligen? Vem har rätt/fel i fallet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör den allmänna avtalsrätten och jag inleder därför med att förklara några viktiga begrepp.Anbud = en förfrågan om att köpa eller sälja en viss vara till ett visst prisAccept = att godta ett anbudNär personen ringer dig och frågar om han får köpa varan för 700 kr kommer han med ett anbud. Eftersom du skriver att ni kom överens om priset 800 kr utgår jag ifrån att du inte accepterade anbudet på 700 kr och att någon av er kom med ett nytt anbud på 800 kr, vilket den andre av er accepterade. Anbud och accept är bindande för personerna som lämnat dem (1 § AvtL). Detta är i enlighet med principen om att avtal ska hållas. Eftersom ni var överens om priset 800 kr har ni ingått ett avtal, och även muntliga avtal är giltiga. Köparen kan därför väcka talan mot dig om du inte säljer varan för det överenskomna priset om 800 kr. Köparen har rätten på sin sida. En helt annan sak är att muntliga avtal är svåra att bevisa. Köparen kan dock hålla ditt sms emot dig, som ett bevis på att ni haft ett avtal.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan försök och fullbordat brott

2021-02-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om man krossar ett fönster på en bil och tar sig in i bilen och rotar runt i den, utan att ta någonting, vad rubriceras det som då? Är brottet försök till stöld eller stöld?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att brottet ska kunna rubriceras som stöld krävs att brottet är fullbordat, d.v.s. att man faktiskt olovligen tagit något som tillhör någon annan med syfte att tillägna sig egendomen (8 kap. 1 § BrB). Det scenario som du beskriver utgör försök till stöld om syftet var att tillägna dig någon annans egendom och det endast på grund av tillfälliga omständigheter inte gick att fullborda brottet (23 kap. 1 § BrB). Sådana tillfälliga omständigheter skulle kunna vara att det vanligtvis finns stöldbegärlig egendom i bilen, men att ägaren just den här dagen tagit med sig egendomen från bilen.Om det aldrig funnits något syfte att stjäla någon egendom utan endast skada bilen rubriceras brottet istället som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan ett barn driva process i svensk domstol?

2021-01-30 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, stipulerar att barnen är egna rättighetsbärare. Betyder det att ett barn - via ett ombud - kan driva en process i egenskap av kärande part i svenska domstolar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att vara rättighetsbärare är inte samma sak som att inneha rättshandlingsförmåga. Barn bär rättigheter både enligt barnkonventionen, men även enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. De omfattas exempelvis av rätten till liv (artikel 2 EKMR, artikel 3 FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, artikel 6 barnkonventionen), förbud mot slaveri och tvångsarbete (artikel 4 EKMR, artikel 4 FN-deklarationen, artikel 32 barnkonventionen) och många andra rättigheter. Andra som har begränsad rättshandlingsförmåga men som trots det är rättighetsbärare är personer som lider en av psykisk störning och personer som försatts i konkurs (lagen om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning samt 3 kap. 1 § KonkursL).Den som är under 18 år, d.v.s. barn, har ingen rättshandlingsförmåga och kan därför inte ingå avtal och inte heller driva en process i svenska domstolar. Barnet kan däremot företrädas av en ställföreträdare som driver processen för barnets räkning. (9 kap. 1 § FB samt 11 kap. 1 § 2 stycket RB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?

2021-01-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi fri aborträtt fram till vecka 18. Det innebär att en person fritt kan genomgå en abort fram till utgången av artonde veckan så länge inte aborten på grund av en sjukdom kan innebära allvarlig fara för liv eller hälsa för personen som genomgår aborten (1 § AbortL). Efter utgången av artonde veckan krävs tillstånd från socialstyrelsen för att en abort ska få genomföras. Sådant tillstånd får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för aborten, exempelvis om det finns skador på fostret (3 § AbortL). Om personen som genomgår aborten har en sjukdom eller ett kroppsfel som innebär att havandeskapet kan medföra allvarlig fara för personens liv eller hälsa får socialstyrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap oavsett hur långt graviditeten har fortlöpt (6 § AbortL). Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22 om socialstyrelsen lämnar tillstånd till det, men det är väldigt sällsynt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,