Har säljare rätt att ställa krav på kastrering i efterhand?

2021-01-30 i Avtal
FRÅGA |Köpte en 3 åring katt, därav jag frågade om honan var kastrerad. Svaret var nej, samt att jag fick avgöra själv om jag ville kastrera henne eller inte. Kontraktet gjordes och inget krav av kastrering specificerades eller andra överenskommelser, allt gick bra. Nu har det gått två månader efter, och personen kräver att jag kastrerar katten! Nu undrar jag om h*n har rätt till att sätta det kravet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom köpet redan är genomfört och ingen bestämmelse om kastrering har avtalats kan säljaren inte kräva att du kastrerar katten. Du begår inget avtalsbrott genom att inte kastrera katten och det står dig därför fritt att besluta i frågan som du själv vill.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad kan man få för straff för försök till försäkringsbedrägeri?

2020-12-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej , vad kan det bli för straff för försök till försäkringbedrägeri om en dator skada som handlar om 18000 sek ? Försäkringsbolaget har meddelat mig om det och har avslutat mitt konto hos de, hur sannolikt är det att de anmäler den ? Jag har inte tidigare blivit dömd för något.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Försäkringsbedrägeri faller in under brottsrubriceringen bedrägeri. För bedrägeri av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § 1 stycket BrB). Det som påverkar huruvida brottet är grovt eller inte är bland annat om du missbrukat allmänt förtroende, använt falsk urkund eller vilseledande bokföring (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Även försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri är straffbart (9 kap. 11 § BrB). Straffet för försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri ska ligga inom straffskalan för de fullbordade brotten. Det innebär att du inte kan få ett högre straff för försök än för fullbordat brott (23 kap. 1 § BrB). Min bedömning är att om du döms för straffet kommer du troligtvis bli dömd till fängelse. Hur långt fängelsestraff du kommer få kan jag tyvärr inte avgöra.Sannolikheten för att försäkringsbolaget anmäler gärningen till polisen kan jag inte heller uttala mig om.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag handlade i en livsmedelsbutik häromdan och jag glömde skanna en påse med mat, 700kr. Blir tagen av en civil-kontrollant några meter utanför butiken innan jag märkt att jag glömt att skanna. Blev förhörd av polis och dom trodde på ringa stöld. Vad tror du jag blir straffad för
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du lämnade butiken med matkassen utan att betala för den så tog du olovligen varor som tillhörde butiken. Tillgreppet innebär skada för butiken eftersom de går miste om betalning för varorna. Om du gjorde detta med uppsåt att tillägna dig varorna gör du dig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Eftersom matkassen var värd 700 kr rubriceras det dock som ringa stöld då gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kr (8 kap. 2 § BrB, se NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Avgörande för om du kan bli dömd för ringa stöld eller inte är beroende av om du hade uppsåt att tillägna dig matkassen eller inte. Om du inte har uppsåt att tillägna dig den så ska du inte dömas för ringa stöld. Det är dock en bevisfråga som domstolen får utreda. Min bedömning är dock sannolikheten att du blir dömd är ganska hög då det inte handlar om en enskild vara, vilket annars hade varit lätt att glömma att scanna. En matkasse med varor värda 700 kr, vilket inte är ett obetydligt belopp, är svårare att argumentera för att man glömde att scanna och inte tog uppsåtligen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

2020-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min fråga rör om arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar eller inte. Enligt Lag (1991:1047) om sjuklön, § 3 och jag citerar "Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte." Men hur är det om en arbetstagare har fått ett kontrakt (avtalad anställningsperiod) på 3 månader, jobbar första veckan, säger upp sig och sedan är sjuk under uppsägningstiden som ligger på 2 veckor. Har arbetstagaren rätt till sjuklön? Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din avtalade anställningstid är 3 månader så har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (3 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklön betalas dock bara ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklöneperioden börjar löpa från den första dagen av sjukdom och löper sedan de efterföljande tretton kalenderdagarna (7 § 1 stycket SjuklöneL). Efter de första fjorton dagarna upphör arbetsgivarens sjuklöneansvar, vilket sedan övergår på försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kommer jag få fängelse för narkotikabrott av normalgraden?

2020-12-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med 6,5 gram kokain, 5 kartor pregabalin, 3 kartor tramadol och 40 gram cannabis under en husrannsakan. Detta inträffade under ett husrannsakan och det är första gången jag har med polisen att göra.Jag erkände för dem att drogerna var mina och att jag har det till eget bruk då jag missbrukar på grund av mina psykiska problem. Polisen sa till mig att jag har blivit gripen för normal graden av narkotikabrott och att jag av förmodan inte kommer få något fängelse straff då det är mitt första straff någonsin, däremot blev jag misstänkt för försäljning av narkotika och att jag kommer hamna i fängelse om dem griper mig igen med narkotika. Jag väntar just nu på min dom och är väldigt nyfiken på vad som kommer att ske. Nu lyder min fråga, kommer jag få något fängelsestraff?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du innehaft narkotika uppsåtligen kan du dömas för narkotikabrott. Narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet är att anse som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vid bedömning av om brottet är ringa eller av normalgraden tas bland annat hänsyn till arten och mängden narkotika. Du nämner bland annat att du innehade kokain, vilket är en substans som vanligen gör att brottet inte kan bedömas som ringa. I ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 653) gjorde HD bedömningen att innehav 0,73 gram kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Att du innehaft en större mängd kokain samt andra typer av narkotikaklassade substanser gör att det är troligt att brottet kommer bedömas vara av normalgraden. Du säger dessutom att polisen informerade dig om att du greps misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Om du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden lär du troligtvis få påföljden fängelse eftersom böter inte finns i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. När rätten väljer påföljd ska de särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse (30 kap. 1 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer begå fler brott (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten beakta om det finns anledning att tro att skyddstillsynen kommer göra att du i framtiden avhåller dig från brott (30 kap. 9 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten även beakta om du missbrukar narkotika vilket bidragit till brottsligheten och du förklarar dig villig att gå igenom lämplig behandling för missbruket (30 kap. 9 § 2 stycket BrB). Eftersom du uppger att du missbrukar narkotika på grund av psykiska problem är min bedömning att skyddstillsyn skulle kunna komma ifråga istället för fängelse. Om du döms till skyddstillsyn kommer du få en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år kommer du även övervakas (28 kap. 5 § BrB). Rätten får även besluta om särskilda föreskrifter som du ska följa under prövotiden, exempelvis missbruksvård (28 kap. 6a § BrB). Min bedömning är slutligen att du troligtvis inte kommer dömas till böter. Som jag ser det är det troligaste att du döms till skyddstillsyn eller fängelse.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

När sker preskriptionsavbrott i brottmål?

2020-12-07 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan!Om åtal har väckts innan preskriptionstiden gått ut för ett brott, blir det fortfarande rättegång fast brottet i en rättegång skulle vara preskriberat?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett preskriptionsavbrott sker när en person åtalas eller häktas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Det spelar således ingen roll att preskriptionstiden passerats när huvudförhandling i domstol inleds. Det finns dock en yttersta gräns som stadgar att påföljd inte får dömas ut för brott som kan ge fängelse i högst två år om det förflutit mer än femton år sedan brottet. För brott där fängelse i mer än två år kan dömas ut är den yttersta gränsen trettio år (35 kap. 6 § BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är ett erkännande i ett brottmål tillräckligt för att beviljas resning?

2020-12-04 i Domstol
FRÅGA |Domen har vunnit laga kraft. Den var klar i april i år och den åtalade sexförbrytaren frikändes i brist på bevis. Om han själv skulle erkänna nu i efterhand, går det då att få resning i målet? Eller måste ytterligare bevisning till, förutom hans erkännande?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huruvida den tilltalades erkännande är tillräckligt för att beviljas resning i målet är svårt att svara på. Det är en bedömning som görs från fall till fall och som även beror på vilken annan bevisning som lagts fram i målet. I fallet NJA 2013 s. 75 beviljades resning till nackdel för en tilltalad som efter tolv år erkänt gärningen. I målet gjordes resningsprövningen med bakgrund mot den tidigare bevisningen. Det innebär att domstolen tar ställning till ifall erkännandet i kombination med den gamla bevisningen sannolikt hade lett till en fällande dom. Om svaret är ja ska resning beviljas. Ett erkännande är sällan på egen hand tillräckligt för en fällande dom. Rätten är inte bunden av den tilltalades erkännande utan får fritt pröva erkännandet ihop med övrig bevisning (35 kap. 3 § 2 stycket RB). För en fällande dom krävs att det är "ställt utom allt rimligt tvivel" att den tilltalade är skyldig till gärningen. Kort sagt kan sägas att om det saknas annan tillfredsställande bevisning i målet som lär ett erkännande troligtvis på egen hand inte leda till en beviljad resningsansökan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få om jag kör bil utan körkort?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, i oktober sprang jag av misstag genom rött ljus och blev fångad av polisen. Jag betalade en böter på 3000 sek och fick min licens återkallad med en blockeringsperiod på en månad. Detta hände inom två års provperiod. Efter en månad fick jag körkort och rensade min riskteori och risk för hala vägar. Jag får mitt körprov i januari 2021, men på grund av en nödsituation var jag tvungen att ta ut min bil och fångades av polisen. Vilken typ av straff kan jag få?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du inte hade körkort när du togs av polisen. Eftersom du uppsåtligen körde bil, för vilket det krävs körkort för att framföra, trots att du inte hade ett körkort, gjorde du dig skyldig till olovlig körning. För olovlig körning av normalgraden är straffet böter. Eftersom du tidigare haft körkort som blivit återkallat är dock brottet att anse som grovt, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (3 § 1 stycket TBL). Du skriver dock att du på grund av en nödsituation var tvungen att använda bilen. Om fara hotade liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse förelåg nöd. Din gärning utgör isåfall brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt var oförsvarlig (24 kap. 4 § BrB). Beroende på hur din nödsituation såg ut finns det därför en viss chans att du inte döms för olovlig körning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,