Får köpare ångra köpet?

2020-12-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en klocka på blocket till en person. Jag har skickat iväg klockan, och dom har satt in pengarna. Klockan har kommit fram och dom har hämtat ut den. Nu har helt plötsligt köparen ångrat sig och vill skicka tillbaka klockan, men kan inte ge några detaljer om varför. Jag vet med mig att den är i bra skick, och att jag har upplyst om allting INNAN köpet genomfördes. Skickat massor med bilder och fakta. Trots detta vill dom nu häva köpet, utan anledning. Har dom rätt att göra så?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson sålt klockan till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. I köplagen finns ingen ångerrätt. Köparen får endast häva köpet på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av fel på varan (25 och 39 § KöpL). Som jag tolkar det är du inte i dröjsmål med leverans av klockan och köparen har inte heller uppgivit att det är fel på klockan. Du har därför ingen skyldighet att häva köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan man få för innehav av bensodiazepiner?

2020-12-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min sambo fick påhälsning från polisen igår då vi beställt ett paket som blivit stannat i tullen.inrikes 36 subutex för eget bruk endast.sedan fann dom ca 20 benzo tabletter i bostaden. Vi båda har erkänt eget bruk. Vilket straff kan väntas?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bensodiazepiner är en substans som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (Bilaga 1 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika). Om man uppsåtligen innehar narkotika gör man sig skyldig till narkotikabrott. För narkotikabrott kan man dömas till påföljden fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa ska istället dömas för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Att inneha en mängd narkotika som tyder på användning endast för eget bruk talar för ett ringa narkotikabrott. Även vilken sorts narkotika man innehar påverkar vilket brott som blir aktuellt, där bland annat heroin och kokain på grund av sina mycket vanebildande egenskaper bedöms strängare än vissa andra substanser. Hur just ert innehav kommer bedömas kan jag tyvärr inte svara på.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Har en vän till mig som har utfört grovt bedrägeri på ca 100 personer beloppet tillsammans är ca 370000 kr har gjort detta pga av spelberoende men har tagit hjälp och är ostraffad sen tidigare och är ung och har heltidsjobb vad tror ni påföljden blir av detta ?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För brottet grovt bedrägeri är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB). Utifrån den begränsade information jag har fått i din fråga kan jag inte uttala mig om vilket straff din vän kommer få, däremot kan jag förklara generellt hur domstolen avgör vilket straff man får för ett visst brott. En omständighet som domstolen tittar på är om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB). Det är en försvårande omständighet som kan leda till att den tilltalade får ett högre straff än om han varit ostraffad. Eftersom du uppger att din vän sedan tidigare är ostraffad kan vi därför utesluta detta som försvårande omständighet.Som förmildrande omständigheter kan bland annat nämnas att den tilltalade försökt begränsa skadeverkningarna av brottet, medverkat till utredningen av brottet genom att lämna uppgifter av betydelse eller kan antas bli uppsagd från anställning på grund av brottet. Dessa är några exempel på förmildrande omständigheter, du kan läsa mer om det i 29 kap. 5 § BrB.Om din vän är yngre än 21 år ska rätten beakta hans eller hennes ungdom vid straffmätningen, och rätten får även döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet (29 kap. 7 § BrB).Istället för fängelse kan man dömas till villkorlig dom. Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas anledning att tro att den tilltalade kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Eftersom din vän begått bedrägeri mot ca 100 personer så tror jag inte att rätten kommer döma till villkorlig dom, men det är som sagt svårt att avgöra baserat på den information jag fått. Jag finner det något mer troligt att rätten skulle kunna döma din vän till skyddstillsyn om din vän undergår behandling för sitt spelmissbruk (30 kap. 9 § BrB).För att sammanfatta kan sägas att det är svårt att uttala sig om vilket straff din vän kommer få, men att hans unga ålder och att han tidigare är ostraffad talar för en lindrigare påföljd. Däremot talar brottets omfattning för en strängare påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet

2020-11-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Fråga om förvaltningsdomstolarnas motiverinsplikt. I 30 § första stycket i förvaltningsprocesslagen står det att rättens "avgörande" av mål ska grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. I andra stycket står det att av "beslutet" ska framgå de skäl som bestämt utgången. Ska ordet beslutet (i bestämd form) uppfattas på så sätt att motiveringsplikten enligt andra stycket endast omfattas sådana beslut som avses i första stycket, dvs. beslut där rätten avgör målet i sak (dvs. endast domar)?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!30 § FPL avser slutliga beslut inom förvaltningsprocessen. Andra stycket i paragrafen anger därmed att motiveringsskyldigheten gäller för slutliga beslut. Den anger inte vad som gäller för icke slutliga beslut (beslut där domstolen inte skiljer målet från sig). Om det föreligger någon motiveringsskyldighet för icke slutliga beslut är något oklart. I JO dnr 2006-2010 framgår att för vissa icke slutliga beslut är motivering obehövlig och i andra icke slutliga beslut är motivering klart behövlig. Europadomstolen har även uttalat i målet Suominen mot Finland (dom den 1 juli 2003) att domstolen har en skyldighet enligt artikel 6.1 EKMR att motivera sina ställningstaganden, men att omfattningen av motiveringsskyldigheten beror på vilket beslut det rör sig om.Sammanfattningsvis kan sägas att 30 § FPL enbart omfattar slutliga beslut, men att även icke slutliga beslut kan behöva motiveras, med anledning av artikel 6.1 EKMR.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vad innebär härskande och tjänande fastighet?

2020-12-01 i Servitut
FRÅGA |Vad innebär det att vara härskare av ett avtal härskande och tjänande när det gäller ett avtal gällande en avloppsbrunn?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den tjänande fastigheten är den fastigheten som upplåter rätt (servitut) åt en annan fastighet. Den härskande fastigheten är den fastighet till vilken rätten upplåts. För att förenkla kan man säga att den fastighet som avloppsbrunnen tillhör är den tjänande fastigheten, och den fastigheten som har rätt att nyttja avloppsbrunnen, trots att den inte tillhör fastigheten, är den härskande fastigheten (14 kap. 1 § JB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en begagnad bil via blocket nyligen. Detta stod i annonsen"Audi A4 2.0 fsi ny besiktad, ny däck ms, ny servis, ny bromsar, kamkedja... fel fritt, rost fritt."Men nu visar det sig att det var fel på bromsar, på motor, på AC, på styraxel, hängande innertak, problem med lukt av bränd olja in i kupén, problem med centrallås & elhissar. Dessutom var senaste besiktningen i februari, och jag köpte bilen i november. Så känner inte att den är nybesiktigad.Jag hörde av mig till säljare så fort jag tagit bilen till service (11 dagar efter köpet) och upptäckte då dessa fel. Jag påtalade dem för säljare via sms och sa att köpt vara inte matchade förväntningar men att de kunde betala tillbaka 4-5000 kr för att åtgärda felen så att den matchade det de sa i annonsen. Svaret jag fick var att de inte var bilfirma och inte lämnade garantier varpå jag sa att det behöver de inte vara. Jag refererade till köplagen paragraf 17 och 30 och sa att de hade över helgen på sig att lämna besked och läsa på om köplagen och att om de inte gick med på att reducera priset skulle jag gå vidare för att häva köpet. Något som skulle innebära kostnad för advokat och möjligen skadeståndskostnad också. Min fråga till er är om jag kan häva köpet och hur jag går vidare.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du köpt bilen begagnad av en privatperson och inte av en näringsidkare. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Bilen överensstämmer inte med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet åtminstone vad gäller bromsarna eller besiktningen. Jag utgår ifrån att de uppgifter som säljaren lämnade inverkade på köpet, då man kan tänka sig att du inte skulle köpt bilen, åtminstone inte till det priset om du hade känt till felen. Bilen är därför felaktig (18 § KöpL). Nästa fråga som blir aktuell är om du gjort en undersökning av bilen innan köpet. Om du undersökt bilen, eller avstått från undersökning trots att säljaren uppmanade dig att undersöka bilen, kan du inte åberopa de fel du upptäckte eller borde upptäckt vid en sådan undersökning. Om du till exempel provkört bilen innan köpet bör du ha upptäckt det hängande innertaket och eventuellt vissa av de andra problem du nämner. De felen kan du isåfall inte åberopa (20 § KöpL). Samma sak gäller för besiktningen om du undersökt bilen i vägtrafikregistret innan köpet. Har du däremot inte undersökt bilen och säljaren inte heller uppmanat dig att undersöka bilen kan du åberopa dessa fel. Om köparen däremot handlat i strid med tro och heder har du ändå rätt att åberopa felen, trots att du inte fullgjort din undersökningsplikt. Huruvida säljaren har handlat i strid med tro och heder saknar jag information för att bedöma. Det framgår dock av praxis att om säljaren förtigit uppgifter som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om så kan säljaren ha handlat i strid med tro och heder.För att du ska kunna åberopa felen krävs att de fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är en bevisfråga som kan vara svår för dig som köpare att bevisa. Det är dock inte särskilt troligt att alla dessa fel skulle uppstå inom loppet av 11 dagar, vilket talar för att felen fanns vid köpet och att du därför kan åberopa dem.Ytterligare en förutsättning för att du ska kunna åberopa felen är att du undersökt och reklamerat i rätt tid. Om du inte reklamerar i rätt tid förlorar du rätten att åberopa felen mot säljaren (31 och 32 § KöpL). De 11 dagar som det dröjde från att du köpte bilen till att du upptäckte felen får sägas ligga på gränsen för skälig tid. Baserat på vad du beskrivit för fel kan man tänka sig att du borde upptäckt vissa av felen redan när du körde hem bilen efter köpet. Huruvida du har reklamerat i rätt tid är därför en fråga som jag lämnar öppen. Precis som ovan angående undersökning innan köpet gäller att du inte förlorar rätten att åberopa felen, trots att du reklamerat för sent, om säljaren handlat i strid med tro och heder.Att bilen är felaktig enligt köplagens mening får sägas stå klart. Om vi utgår ifrån att du även undersökt och reklamerat i rätt tid får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller hävning, samt skadestånd (30 § KöpL). I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 och 36 § KöpL). Omleverans lär dock inte komma ifråga då säljaren inte kan leverera en ny likadan bil till dig. Avhjälpande skulle eventuellt komma ifråga. Dock låter det som att det är ganska omfattande fel på bilen, vilket skulle kunna leda till att ett avhjälpande inte kommer ifråga på grund av att det inte skulle vara lönsamt att reparera bilen. Om inte avhjälpande heller kommer ifråga är nästa alternativ prisavdrag (37 § KöpL). Du har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett det (39 § KöpL). Baserat på felen du beskrivit låter det som att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och min bedömning är att säljaren borde insett det. Du har därför rätt att häva köpet om inte säljaren går med på ett prisavdrag.Som jag tolkar det har du lämnat säljaren meddelande om att du önskar prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på det är nästa steg att väcka talan i tingsrätt mot säljaren.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad händer med körkortstillståndet när jag gjort mig skyldig till olovlig körning?

2020-11-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag är 15 och blev stannad i somras av polisen när jag körde en lätt mc fast jag bara har moped körkort (AM). Så jag fick straff för olovlig körning. Efter ytterligare några veckor fick jag brev från åklagaremyndigheten där de stod påföljderna blir böter (1500kr). Så jag betalade dom. De har gått ytterligare flera veckor utan något svar. Så vad händer nu? Vad händer med körkortstillståndet? Och vad händer när jag är 18 och vill ta bil körkort?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 2-3 § KörkortsL). Du lär också få en spärrtid, vilket är den tid då du inte kommer få ett nytt körkortstillstånd beviljat. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkortsL). Beroende på vad transportstyrelsen beslutar i ditt fall finns det därför en risk att du tvingas vänta med körkort för personbil tills spärrtiden löpt ut.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Sälja fast egendom inom äktenskapet

2020-11-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi skall köpa ett hus av morfar. Vi får köpa det billigare än värderingen pga släktband och pga att dem fick köpa det billigare av morfars föräldrar. Morfar har en ny fru, som har barn på sitt håll, de har inga gemensamma barn. Fruns barn tycker att vi får köpa det för billigt. Dem vill också köpa det men morfar vill behålla det i släkten. Hur ska vi göra för att detta ska bli rätt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så äger din morfar huset ensam och inte ihop med sin nya fru. Vidare tolkar jag det som att huset inte är din morfar och hans nya frus gemensamma bostad, det vill säga att huset inte är avsedd som deras gemensamma hem och huvudsakliga innehas för detta ändamål (7 kap. 4 § ÄktB). Om det skulle vara deras gemensamma bostad får din morfar inte sälja huset utan sin frus samtycke (7 kap. 5 § 1 stycket ÄktB). Din morfar får inte heller sälja huset utan sin frus samtycke om huset utgör giftorättsgods (7 kap. 5 § 2 stycket ÄktB). Huset är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om din morfar fått huset i gåva, arv, testamente med villkoret att huset ska vara hans enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver att huset är din morfars enskilda egendom utgår jag ifrån att det är giftorättsgods. Din morfar kan därför inte sälja huset utan sin frus samtycke. Din morfar kan dock ansöka om tillstånd från domstolen att sälja huset om hans fru inte lämnar samtycke (7 kap. 8 § ÄktB). Om din morfars fru lämnar samtycke till försäljningen eller din morfar får tillstånd från domstolen att sälja huset ser jag ingen anledning till att ni inte skulle få köpa huset för ett lägre pris än vad huset är värt. Som säljare är det fritt att sälja sin egendom till vilket pris man än önskar. Eftersom din morfars nya frus barn inte är din morfars barn kan en underprisförsäljning inte heller ses som förskott på arv då de barnen inte har någon arvsrätt gentemot din morfar (6 kap. 1 och 7 §§ e contrario ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,