Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?

2020-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vår mamma har avlidit. Inom äktenskapet med vår pappa finns ett äktenskapsförord som innebär att all lös egendom i lägenheten tillsammans med alla medel på mammas bankkonton, inklusive aktier, är hennes enskilda egendom. Förstår att om äktenskapsförordet inte funnits då hade vår pappa fått ärva henne och vi barn fått vänta tills pappa går bort. Vad gäller nu? Är det enbart vi barn som ärver henne?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det inte finns några särkullbarn inblandade. Äktenskapsförordet kommer därför inte påverka arvet i det här fallet. Detta på grund av att äktenskapsförordet endast får verkan vid bodelning. Eftersom din mamma avlidit ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att din mammas enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Giftorättsgodsets värde kommer beräknas, läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Din mammas andel efter bodelningen kommer utgöra arvet efter henne. Eftersom ni barn är er mammas bröstarvingar har ni rätt att ärva henne (2 kap. 1 § ÄB). Dock kommer er pappa ärva först eftersom de var gifta (3 kap. 1 § ÄB). Ni barn kommer sedan ärva när er pappa går bort. Sammanfattningsvis så påverkar äktenskapsförordet inte arvsfördelningen om det inte är så att det finns några särkullbarn. Er pappa kommer ärva all er mammas egendom först och ni barn kommer ärva när er pappa avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilken är den troligaste påföljden för bedrägeri när den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare?

2020-10-03 i Påföljder
FRÅGA |En person som är tidigare straffad 3 gånger för rattfylleri, narkotikabrott, och ringa snatteri begår ett bedrägeribrott som ej är ringa eller grovt utan enbart "bedrägeri".Vad är det mest troliga straffet för personen. Eftersom det enbart ligger fängelse upp till 2 år i straffskalan för bedrägeri, kan man då dömas till villkorlig dom och dagsböter då eller är det troligt personen får fängelse tilldömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För bedrägeri av normalgraden är straffet fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Eftersom dagsböter inte finns med i straffskalan för bedrägeri är det inte särskilt sannolikt att personen kommer dömas till dagsböter. Rätten är skyldig att beakta sådana omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse, och villkorlig dom är en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 1 och 4 § 1 stycket BrB). Rätten får dock även som skäl för fängelse beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § 2 stycket BrB). För att villkorlig dom ska utdömas brukar krävas att det finns skäl att anta att den tilltalade inte kommer fortsätta med sin brottsliga verksamhet (30 kap. 7 § BrB).Min bedömning är att det troligaste är att personen kommer dömas till fängelse, dels för att bedrägeri anses vara ett ganska allvarligt brott, och dels för att personen tidigare vid ett flertal gånger gjort sig skyldig till brott.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det straffbart tänka på att genomföra ett brott?

2020-10-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande osjälvständiga brottsformer. Jag undrar om man kan bli straffad för att ha planerat (tänkt på att genomföra) ett brott enskilt utan att tillförskaffat sig hjälpmedel som krävs för att bli dömd till förberedelse till brott. Man har inte heller påbörjat brottet som i försök till brott. Om detta sker mellan två personer kan man ju straffas för stämpling men vad gäller vid en person?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att en person bara tänkt på att genomföra ett brott, utan att nedteckna någon information. För att kunna dömas för förberedelse till brott krävs att personen antingen tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § 1 stycket BrB). Därför kan man inte dömas för förberedelse om man enbart tänkt på att genomföra ett brott. För att dömas för stämpling krävs att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den (23 kap. 2 § 3 stycket BrB). Det innebär att en person inte kan göra sig skyldig till stämpling om personen bara tänker på att utföra brottet på egen hand. Dessutom är förberedelse och stämpling inte straffbart enbart för alla brott. Stämpling till stöld av normalgraden är exempelvis inte straffbart (8 kap. 12 § BrB).För att sammanfatta: En person kan inte dömas för förberedelse till brott om personen bara tänker på att genomföra brottet och inte skaffar sig några hjälpmedel eller nedtecknar information för att genomföra brottet. Man kan inte straffas för sina tankar, och dessutom skulle det vara omöjligt att bevisa vad en person tänkt på och inte.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Mitt ex vägrar betala tillbaka pengarna jag lånade ut, hur ska jag få tillbaka dem?

2020-09-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej kan jag gå till rätten om mitt ex vägrar betala pengar jag har lånat till henne så hon kunde bli av med sina krediter? Jag har allt på swich. Vi skulle skriva ett kontakt som hon har skjutit bort hela den och vägrar skriva på något. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga rör en fordran har du två möjliga tillvägagångssätt. Antingen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller så kan du väcka talan i tingsrätten. Nackdelen med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten är att om ditt ex bestrider betalningsföreläggandet så behöver du ändå väcka talan i tingsrätten. Eftersom hon vägrat att betala tillbaka pengarna hittills finns det en överhängande risk att hon bestrider ett betalningsföreläggande. Du väcker talan mot ditt ex genom att skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten i den ort där ditt ex bor (42 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § RB). Din ansökan ska innehålla uppgifter om vad din talar gäller (d.v.s att du vill att ditt ex ska betala tillbaka de pengar hon lånat av dig), de omständigheter som ligger till grund för din talan (att ditt ex lånat pengar av dig, på vilket sätt, när och hur), de bevis du vill lägga fram (Swish-betalning, sms-konversationer och liknande), samt din underskrift (42 kap. 2 § RB). Till sist vill jag informera om att en rättegång är förenad med rättegångskostnader. I tvistemål är huvudregeln att den parten som förlorar målet som ska betala rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB). Om du förlorar målet riskerar du att behöva betala både dina egna ombudskostnader, ansökningskostnader, resekostnader m.m., samt motsvarande kostnader för ditt ex. Du bör därför noga se över ditt bevismaterial och lämpligtvis kontakta en advokat för att bedöma om du har tillräckligt med bevis för att kunna vinna målet. Skulle din fordran dock röra ett belopp som är mindre än 24 150 kr (år 2020) riskerar du som mest att behöva betala en timmes rättslig rådgivning för ditt ex (18 kap. 8a § samt 1 kap. 3d § RB). För att sammanfatta kan sägas att du kan väcka talan mot ditt ex tingsrätten genom att skicka in en skriftlig ansökan, men att du först bör se över vilket bevismaterial du har och bedöma möjligheterna att vinna målet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Min son sparkade sönder en glasdörr - har skolan rätt att kräva oss på pengar?

2020-10-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMitt barn som är 13år sparkade på skolans dörr o glaset gick sönder. Det var inte planerat eller avsikt från hans sida att glaset skulle gå sönder vilket han själva blev jätte ledsen o schockad över att det blev så lätt en spricka i glaset av en spark på dörren. Detta är första gången som det händer honom. Nu har skolan skickat räkning på 2800kr. Gör skolan rätt att skicka räkningen till oss och ska vi betala? Hur ska vi göra? Ringa försäkringsbolaget?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Som jag tolkar din fråga var inte din sons avsikt att glaset skulle gå sönder. Det får dock anses vara vårdslöst att sparka på en dörr med glas och min bedömning är därför att din son är skadeståndsskyldig. Skadeståndet omfattar dörrens värde eller reparationskostnad av dörren (5 kap. 7 § SkL). Eftersom din son inte fyllt arton år än ska ha ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). En trettonåring kan åläggas mer ansvar än en treåring exempelvis. Om ni har en hemförsäkring med gällande ansvarsförsäkring är det normala att fullt skadestånd betalas ut. Min rekommendation är därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag och diskuterar frågan med dem.Vänliga hälsningar,

Påverkar tidigare brottslighet sannolikheten att bli dömd för ett nytt brott?

2020-10-03 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om en person får en polisanmälan efter snatteri. Hur länge ligger polisanmälan kvar? Så om en person har snattat en gång kan poliserna då ses de om man skulle göra det igen efter ungefär ett halv år och därefter bli dömd för att man har gjort det flera gånger?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huruvida man blivit anmäld eller dömd för ett brott tidigare påverkar inte risken för att bli dömd i framtiden. Man blir dömd för ett brott om man uppfyller rekvisiten/förutsättningarna för brottet, haft uppsåt (eller för vissa brott oaktsamhet) till brottet och åklagaren uppfyller beviskraven för brottet. Du kan alltså bli dömd för ringa stöld oavsett om du blivit dömd eller anmäld för det tidigare eller inte. Tidigare brottslighet kan dock påverka vilket straff du får (29 kap. 4 § BrB samt 30 kap. 4 § 2 stycket BrB). För ringa stöld eller straffet böter eller fängelse i sex månader (8 kap. 2 § BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får man returnera en vara köpt på internet när förpackningen är bruten?

2020-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan säljaren neka ångerrätt pga en bruten förpackning? Köpte en intimleksak o visade upp den men den var ej till belåtenhet. Förpackning är bruten men ej använd. Skulle vilja göra en retur men blir nekad. Stämmer detta? Vad säger konsumentlagen? Köpt via internet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan på internet är det distansavtalslagen som blir tillämplig (1 kap. 1 § DAL). Enligt huvudregeln har du ångerrätt och därmed rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § DAL). Det finns dock några undantag från huvudregeln. Ångerrätt gäller inte för en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (2 kap. 11 § 5p DAL). En intimleksak får anses vara en sådan vara som inte kan återlämnas på grund av hygienskäl. Min bedömning är därför att säljaren har rätt att neka dig retur av varan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har min sambo rätt till halva min bostadsrätt när vi separerar?

2020-09-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar om att min sambo har rätt att kräva halva av min bostadrätt när vi separerat. Jag köpte den innan hon flytta in .
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De bestämmelser som reglerar din situation hittar vi i sambolagen (SamboL). När ert samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av er begär det. I bodelningen ska er samboegendom fördelas mellan er (8 § SamboL). Samboegendom är ert gemensamma bohag och bostad, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att exempelvis en soffa som ni köpt gemensamt till lägenheten som ni bor i ihop är samboegendom, men ett köksbord som du ägde innan ni flyttade ihop inte är samboegendom. Som jag tolkar det är din bostadsrätt er gemensamma bostad (5 § 3p SamboL). Eftersom du köpte lägenheten för eget bruk och inte för gemensam användning ingår den dock inte i samboegendomen och ska därför inte heller ingå i bodelningen. Det innebär att din sambo inte har rätt att kräva halva din bostadsrätt när ni separerar.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,