Får myndigheter ta ut en avgift för kopior på allmänna handlingar?

2020-09-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag har sökt jobb som AT läkare på flera sjuhkus men har flera gånger inte gått vidare i intervjun. Jag vände mig till dem och frågade om jag kunde få ut dessa uppgifter på vilka som de anställt det senaste året som AT läkare. Det ena sjukhuset som var ägt av Capio sa att de inte lämnar ut dessa uppgifetr. Det andra sjukhuset inom Region Stockholm svara så här: Vi kan inte skicka dig en lista med vilka som fått AT via mail såhär. Däremot kan du begära att få alla uppgifter utlämnade men då går vi vidare med din begäran till Registrator som då hanterar allt.Du får vi dra ut alla handlingar manuellt och skicka allt till dig med vanlig postgång via postförskott.För din information brukar sökandeantalet till våra AT-tjänster uppgå till ungefär 250 personer, varje sökande skickar in uppskattningsvis mellan 10-12 sidor ansökningshandlingar och bilagor/person, vilket blir cirka 2 500-3 000 sidor totalt.Generellt gäller sekretess med stöd av 39 kap. 3 § OSL och 10§ OSF varför allt material kommer att anonymiseras.Handläggningskostnaden för att erhålla materialet är följande; Sid 1-9 är kostnadsfri, sid 10 kostar 50 kr och varje därefter påföljande sida kostar 2 kr. Det skulle ungefärligen betyda en kostnad om mellan 5 000 – 6 000 SEK. För att sända handlingarna använder vi rekommenderad post och då tillkommer även postmyndighetens kostnad för rekommenderad post och postförskott."Min fråga är: Kan de få göra så?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att få ut allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Allmänna handlingar är handlingar förvaras hos en myndighet och som är upprättade hos eller inkomna till en myndigheten (2 kap. 4 § TF). Ansökningarna för AT-tjänsterna är allmänna handlingar då de förvaras hos och är inkomna till Region Stockholm som är en myndighet. Du har därför rätt att ta del av ansökningarna. Det kan dock råda sekretess på delar av ansökningarna, såsom uppgifter om personnummer, bostadsadresser och privata telefonnummer (39 kap. 3 § OSL samt 10 § OSF). Du har rätt att avgiftsfritt ta del av ansökningarna i Region Stockholms lokaler (2 kap. 15 § TF). Du har även rätt att få ut skriftliga kopior på ansökningarna. Det finns ingen lagstadgad rätt att få ta del av ansökningarna via mejl, och därför har Region Stockholm rätt att lämna ut kopiorna i skrift. För kopiorna har de rätt att ta ut en fastställd avgift (2 kap. 16 § TF samt 3 och 15 § AvgiftsF). De har rätt att ta ut en kostnad om 50 kr för tio sidor och sedan 2 kr per sida därefter (16 § AvgiftsF). De har även rätt att ta ut en kostnad för att skicka kopiorna via post till dig (15 § 2 stycket AvgiftsF). Sammanfattningsvis har därför Region Stockholm rätt att ta ut de avgifter som de informerat dig om vid utlämnande av ansökningshandlingarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilken egendom ingår vid bodelning?

2020-09-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej,i början av augusti bestämde vi oss att skiljas. Vi har inte skrivit ett äktenskapsförord. Min man tar 500 000 kr från konto som insats till lägenhet som kostar 2 200 000 kr.. Han köper det den 8 augusti utan att säga det till mig. Vi skickar ansökan till skilsmässan den 17 augusti och bli skilda den 23 augusti. Min frågan är: vid bodelningen vad händer med dem 500 000 kr och lägenheten, eftersom vi teoretisk var gifta när han köpt det. Tack!
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som reglerar din situation finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ert äktenskap upplöses ska er egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All er egendom är giftorättsgods om den inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, gåva, testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du skriver att ni inte har skrivit äktenskapsförord och inte heller nämner något om någon enskild egendom utgår jag ifrån att all er egendom är giftorättsgods. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att alla de tillgångar du och din man hade den 17 augusti ska ingå i bodelningen. Lägenheten som din man köpte ska därför ingå i bodelningen, tillsammans med all er övriga egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem ska betala reparationskostnaderna för den trasiga bilen jag köpte?

2020-09-01 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en bil av en vännina till mig. Jag provkörde bilen innan betalning och ägarbyte skedde. 12 timmar senare, alltså dagenefter så gick bilen inte att starta och nu vägrar min vännina att stå för reperationer på bilen. I kontraktet vi skrev står det inget om att bilen säljs i befintligt skick eller att det var något fel på bilen. Är nu osäker på hur jag ska göra då jag precis köpt bilen av henne och nu kommer dessa reperationskostnader. vem av oss ska betala?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Jag kommer bryta ner mitt svar i några delfrågor:1. Är din bil felaktig i köplagens mening?2. Är din väninna ansvarig för felet på bilen?3. Vilka påföljder kan du göra gällande?Är din bil felaktig i köplagens mening?Bilen ska för det första anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som din väninna har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det framgår inte att din väninna har lämnat några uppgifter om bilens egenskaper eller användning. Om hon gjort det och bilen avviker från vad hon sagt är den felaktig.Du skriver att bilen inte såldes i befintligt skick, men även om den skulle sålts i befintligt skick är bilen felaktig om din vännina före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som hon måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att om din vännina kände till att det fanns något väsentligt fel på bilen och struntade i att berätta det för dig, trots att hon visste att du hade avstått från köpet om hon hade berättat om felet, så är bilen felaktig (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL). Bilen är också att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här får göras en bedömning med hänsyn till bilens ålder, hur många mil bilen rullat, bilens synbara skick samt bilens pris. En dyrare och yngre bil kan man förvänta sig mer av än av en gammal bil som säljaren begär ett väldigt lågt pris för (19 § 1 stycket 3 punkten KöpL).Frågan om bilen är felaktig beror därför dels på vad din vännina känt till om bilens skick, vad hon lämnat för uppgifter om bilen innan köpet, samt övriga omständigheter kring köpet, bl.a. bilens pris och ålder.Är din väninna ansvarig för felet på bilen?Om vi förutsätter att något av kraven i första frågan är uppfyllt och att bilen därför är felaktig i köplagens mening går vi vidare och tittar på om din väninna är ansvarig för felet på bilen i sådant fall. Du som köpare har en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du känt till vid köpet. Fel som du upptäckt vid provkörningen av bilen får du därför inte åberopa (20 § KöpL). Att bilen inte startade är ett fel som du inte borde upptäckt vid provkörningen, eftersom jag utgår ifrån att bilen startade vid provkörningen. Så långt har du därmed fullgjort din undersökningsplikt. Om det dock skulle visat sig några missljud eller andra varningstecken på att det var något allvarligt fel på bilen under provkörningen och du inte undersökt det närmare har du inte fullgjort din undersökningsplikt. Eftersom du inte nämner att något verkade vara konstigt med bilen så gör jag bedömningen att du har fullgjort din undersökningsplikt. Jag går därför vidare till att nämna något kort om tidpunkten för felet.För att din väninna ska vara ansvarig för felet på bilen krävs att felet fanns redan vid köpet (21 § KöpL). På bilar kan den här bedömningen bli svår att göra, då bilar kan gå sönder när som helst. Om det går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna ansvarig för felet. Om det inte går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna inte ansvarig. Min rekommendation är att du låter besikta bilen för att få en professionell bedömning gällande när felet på bilen kan ha uppstått.Vilka påföljder kan du göra gällande?Om vi utgår ifrån att bilen är felaktig, att du fullgjort din undersökningsplikt samt att felet fanns vid köpet så är det dags att gå vidare och kolla på vilka påföljder som kan bli tillämpliga. Till att börja med måste du reklamera bilen. Det innebär att du måste meddela din väninna om felet på bilen inom skälig tid (32 § KöpL).De påföljder du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd (30 § KöpL). Omleverans kommer inte på fråga då din väninna inte kan leverera en exakt likadan, fast fungerande, bil till dig. Avhjälpande skulle kunna bli aktuellt om din väninna har möjlighet att reparera bilen, vilket du isåfall kan kräva om det inte innebär oskälig kostnad och olägenhet för din väninna (34 § KöpL). Om avhjälpande av felet inte heller kommer i fråga är nästa steg prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Prisavdraget beräknas på ett sådant sätt att man räknar ut bilens värde med det upptäcka felet och gör avdrag för mellanskillnaden på det faktiska värdet och det betalade priset (38 § KöpL). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och din väninna insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Med tanke på att bilen inte går att starta kan man tänka sig att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig eftersom jag utgår ifrån att ditt syfte var att kunna köra bilen, vilket även din väninna borde insett. Jag gör därför bedömningen att det i sådant fall finns skäl för dig att häva köpet.Oavsett vilken påföljd du väljer måste du meddela din väninna detta inom skälig tid.SlutordMitt råd till dig är att låta skadebesikta bilen för att ta reda på vad felet på bilen är och när det eventuellt kan ha uppstått. Eftersom det kan vara en svår bevissituation och säljaren i detta fallet är en väninna till dig är mitt förslag att ni försöker komma fram till en kompromiss. Ett prisavdrag skulle eventuellt kunna vara en väg att gå. Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra kunniga jurister via den här länken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köpare undersökte inte varan och vill nu häva köpet på grund av fel

2020-08-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde min farbror gamla dragspel i befintligt skick och sa att jag spelar inte själv så vet ej hur det är. Köpare ville inte kolla på det vid försäljningen utan sa att det gick bra, nu har han hört av sig och säger att en knapp inte fungerar och vill att köpet går tilbaka. Hur gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson sålt dragspelet till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Frågan om dragspelet är felaktigt blir beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen får på dragspelets funktion, i kombination med priset köparen betalade för dragspelet. Om dessa två i kombination innebär att dragspelet är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta är dragspelet felaktigt (19 § 3 punkten KöpL). Nästa fråga är om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Om du uppmanat köparen att undersöka dragspelet innan köpet och han struntade i det har han inte rätt att åberopa den trasiga knappen, eftersom det är ett sådant fel han borde upptäckt vid köpet (20 § 2 stycket KöpL). Knäckfrågan blir därför om du uppmanat honom att undersöka dragspelet eller ej.Skulle du inte ha uppmanat honom att undersöka dragspelet har han därmed fullgjort sin undersökningsplikt och får därför åberopa den trasiga knappen om den uppfyller kraven för att anses vara ett fel enligt vad jag beskrivit ovan. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Avhjälpande skulle kunna vara möjligt, då du skulle kunna lämna in dragspelet till någon som kan åtgärda den trasiga knappen. Det är därför första alternativet. Skulle det inte komma ifråga så blir prisavdrag eller hävning nästa alternativ (37 § KöpL). Köparen får dock bara häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Frågan om köparen har rätt till hävning av köpet blir därför beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen har på dragspelets funktion.De viktigaste frågorna kan därför sammanfattas i två punkter:1. Har du uppmanat honom att undersöka dragspelet vid köpet?2. Hur stor påverkan får den trasiga knappen på dragspelets funktion?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet mellan levande syskon och syskonbarn?

2020-09-04 i Arvsordning
FRÅGA |Har precis fått reda på att min farbror har gått bort. Han har en sambo sedan 45 år men inga barn. Däremot har han en bror i livet kvar.Är det brodern som ärver honom eller jag som brorsdotter till hans andra numera avlidne bror?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga var din farbror ogift, utan barn samt hade två syskon, en levande bror och en bror som avlidit. De bestämmelser som reglerar den här situationen finns i ärvdabalken (ÄB). I första hand är det barn till den avlidne som ärver, men eftersom din farbror inte hade några barn får vi gå vidare till nästa regel (2 kap. 1 § ÄB). Näst på tur kommer den avlidnes föräldrar. Det innebär att om båda din farbrors föräldrar lever vid hans bortgång så kommer de ärva honom (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Skulle det däremot vara så att en eller av föräldrarna avlidit så kommer din farbrors syskon att ärva den förälderns del. Är båda föräldrarna avlidna kommer din farbrors syskon dela på hela arvet (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Eftersom din pappa inte längre lever så ärver du hans del istället. Detta innebär alltså att om en eller båda din farbrors föräldrar är avlidna kommer du och din andra farbror dela arvet lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får man använda blåljus eller överskrida hastighetsbegränsningen vid nödsituationer?

2020-09-01 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Jag är medveten om att använda blåljus inte är lagligt för annan än polis/ambulans, men finns det undantag i lagen som gör att om man ska ta en person med livshotande skador till sjukhus och använde det skulle det faktum att man gör det för att snabbare komma fram och därmed öka personens risk för överlevnad göra att det inte skulle vara olagligt? Och om det fortfarande skulle vara olagligt hur skulle motivet påverka domen? Skulle det vara tillåtet att köra över hastighetsbegränsningen? Undrar även ifall det finns något en privatperson kan göra lagligt som skulle kunna hjälpa för att komma fram snabbare? Kommer själv på att polis ibland har lett bilar med skadade för att ge fri väg men det hjälper endast om det finns polis närmare än ambulans, möjligtvis att radio skulle kunna kontakts för att meddela om situationen för andra förare, men det kanske finns något mer självklart som jag missat.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är precis som du skriver bara utryckningsfordon som får använda blåljus. Om du skulle använda dem på din bil gör du dig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § BrB).Om du överskrider hastighetsbegränsingen på en väg bryter du mot 3 kap. 17 § TrafF, vilket kan ge penningböter (14 kap. 3 § TrafF). Skulle du dessutom i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna kan du dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter (1 § TBL).Med detta sagt så finns det en undantagsregel som gör det möjligt att gå fri ifrån ansvar trots att du gjort dig skyldig till brott. Om fara hotar liv eller hälsa föreligger nöd, och en gärning som begås i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig (24 kap. 4 § BrB). Detta innebär att om man exempelvis färdas med en person med hjärtstillestånd, akut blödning eller andra akuta tillstånd som hotar liv eller hälsa så kan du gå fri ifrån ansvar, beroende på hur allvarlig den brottsliga gärningen du begår är. Så länge du inte skadar någon annan har jag svårt att se att du skulle dömas till ansvar för användande av blåljus eller hastighetsöverträdelse om du har en passagerare med ett akut tillstånd i bilen.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

2020-08-22 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej. De är såhär att jag nyligen fått ett domslut i en vårdnadstvist, där jag delat utdrag från domen på min Instagram o Facebook,dock syna bara våra namn men inga personnummer eller adresser. Är de ok?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Domar är allmänna handlingar eftersom de är upprättade hos en myndighet (2 kap. 4 och 10 § TF). Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, om de inte är sekretessbelagda. Eftersom det rör sig om ett vårdnadsärende skulle domen kunna vara sekretessbelagd. För att den ska vara det krävs dock att någon av parterna i målet har begärt sekretess (36 kap. 1 § 2 stycket OSL). Så länge inte de bitar av domen du delar är sekretessbelagda är det inte brottsligt att dela dem på dina sociala medier. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan inbrott och olaga intrång?

2020-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejOm polisen får inringare om att en man går runt på en skola och rycker i dörrar mitt i natten. Vid anträffandes av mannen så står han med ett brytverktyg och bryter på en dörr. När poliserna tar tag i honom så berättar mannen att han vill in och lägga sig och sova. Är det inbrott eller olaga intrång? Grips han på plats för inbrott? Eller släpps han på plats med tanke på att han berättar på plats att hans syfte va att sova och inte stjäla? Går det över till ett olaga intrång då och han avvisas? Eller grips han för inbrott och blir släppt efter förhör i arresten om hans utsago är trovärdig om att han bara skulle sova? Och sen får han böter för olaga intrång?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att göra sig skyldig till olaga intrång krävs att man obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe (4 kap. 6 § 2 stycket BrB). Gör man sig skyldig till olaga intrång kan man dömas till böter, om det inte är så att brottet är grovt, för då kan man dömas till fängelse i högst två år. Inbrott är en kombination av olaga intrång och stöld. Inbrott är därför inget eget brott i sig och är därför inget man kan dömas för. Om mannen inte har stulit något kan han inte dömas för stöld. Frågan kring om han grips på plats blir beroende av vad polisen misstänker för brott. För att han ska kunna gripas på plats krävs att det brott han på sannolika skäl är misstänkt för kan straffas med minst ett års fängelse (24 kap. 1, 6 och 7 § BrB). För olaga intrång av normalgraden kan man bara dömas till böter, vilket innebär att man inte kan häktas, anhållas eller gripas för misstanke om det brottet. För stöld däremot finns påföljden fängelse i högst två år, vilket innebär att även försök till stöld kan ge fängelse i högst två år (8 kap. 1 § samt 23 kap. 1 § 2 stycket BrB) och polisen kan därför gripa mannen på plats om de på sannolika skäl misstänker försök till stöld. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,