Vad är preskriptionstiden för en revers?

2020-11-03 i Preskription
FRÅGA |Min bror har inte betalat en revers till våra föräldrar från när han övertog gården. Nu är föräldrarna borta och min bror säger att det är preskriberat eftersom det är mer än tio år sedan.Är det så? Kan man inte behöva betala tillbaka en revers?Nyfiken på svar
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En revers är samma sak som ett skuldebrev, vilka regleras i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld och i skuldebrevet bör det bland annat framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. PreskriptionstidenDet finns lite olika preskriptionstider beroende på vilken skuld det är fråga om men för ett lån till en privatperson är den allmänna preskriptionstiden 10 år, vilket verkar vara den aktuella preskriptionstiden i ditt fall, (2 § Preskriptionslagen). Viktigt att tänka på dock är att det ska ha gått 10 år sedan senaste preskriptionsavbrottet, alltså tiden behöver inte endast räknas från när dina föräldrar utfärdade reversen. Ett preskriptionsavbrott kan t.ex. vara att gäldenären (din bror) betalt av en del av skulden eller att din bror blivit påmind av dina föräldrar vid ett senare tillfälle att han skulle betala av reversen. Om ett preskriptionsavbrott skett ska det gått 10 år från när detta skedd för att reversen ska ha blivit preskriberad. Om det inte har skett något preskriptionsavbrott eller det det inte går att bevisa att detta har skett, ska reversen anses vara preskriberad och det finns då inte längre en skyldighet för din bror att betala reversen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt

2020-10-26 i Avtal
FRÅGA |Har köpt en hund med bibehållen avelsrätt.Nu har hunden konstaterats med allergi och inte går att avla på.Blir jag som köpare tvungen att betala resterande 50% av hundens värde till säljaren?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det råder avtalsfrihet på de flesta områdena i Sverige och Avtalslagen är lagen som reglerar avtal i stort. Men gällande köp så borde köplagen även vara aktuell, men även här gäller avtalsfrihet och då gäller det som du och säljaren kommit överens om i ert avtal.Det framgår inte av din fråga exakt vad ni avtalat om, så det kan vara svårt att konstatera vad som gäller i just ditt fall. Men om det framgår av avtalet att du ska betala fullpris för hunden om det inte går att avla på den,så är det gällande och du kan du behöva betala hela priset för hunden. Om avtalet verkar helt orimligt finns det dock en chans att du kan få det ogiltigförklarat med hjälp av 36 § Avtalslagen. Jag råder dig att se över vad det står i avtalet för att ta reda på vad som faktiskt gäller i ditt fall. Här är en länk till SKK:s hemsida där det finns lite mer information om vad som ett typiskt sett brukar gälla vid avtal om bibehållen avelsrätt. https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/ Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det lagligt med provanställningar?

2020-10-01 i Anställningsformer
FRÅGA |AB Blommor och Bin har gått mycket bra en längre tid och Rosa anser att de behöver anställa ytterligare en person till på växthusavdelningen. Karl är av en annan åsikt och tycker att de bör klara sig ännu ett tag utan nyanställning då det alltid är svårt att säga upp en anställd person. Rosa föreslår då en provanställning på ett halvår vilket Karl påstår inte är tillåtet enligt lag. Vad säger du?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det lagligt med provanställningar?Svaret är ja och provanställningar regleras i 6 § lag om anställningsskydd. En arbetsgivare har rätt att träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning för en arbetstagare. denna anställningsform får dock endast gälla i max sex månader. När prövotiden om sex månader har gått ut måste arbetsgivaren säga upp arbetstagaren annars övergår provanställningen till att bli en tillsvidareanställning. En provanställning kan även avbrytas i förtid om inget annat avtalats. För att säga upp en arbetstagare som har provanställning behöver arbetsgivaren inte ha saklig grund för uppsägningen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Reklamationsrätt distansavtal

2020-09-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hur lång tid har jag för reklamation gällande en vara som är köpt via TV-shop?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅngerfristSom konsument har du alltid 14 dagars ångerfrist för köp på distans t.ex. över internet, 2 kap. 12 § Distansavtalslagen. Detta är den grundläggande ångerfristen enligt lagen, men många företag kan ha en längre ångerfrist.ReklamationSom konsument har du även tre års reklamationsrätt efter det att du har mottagit varan, 23 § Konsumentköplagen. Detta förutsätter normalt att alla skötselråd följs och att normal aktsamhet iakttagits och att du meddelat säljaren om reklamationen inom skälig tid från när du märkte felet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

När har man rätt till upprättande av servitut?

2020-10-27 i Servitut
FRÅGA |HejJag kommer inom kort ta över en skogsfastighet, och i anslutning till denna finns ett antal avstyckade tomter där strandremsan på ca 1 m till hör min fastighet, så även vattnet. På dessa avstyckade tomter finns bryggor utan servitut, och jag undrar om jag med lagligt stöd kan begära upplåtande av servitut med vederlag för att bryggorna ska finnas kvar? Med vilket stöd i lagboken kan jag då göra detta? Om mina respektive motparter nekar, kan jag isåfall begära att Kronofogden tar bort bryggorna?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som reglerar frågor om fastigheter är Jordabalken (JB).Som fastighetsägare har du i nästan alla fall rätt att bestämma över din egen fastighet. Därav borde du i de flesta fall kunna bestämma vad som ska finnas och inte ska finnas på fastigheten. Det finns dock vissa undantag från denna rätten. Ett sådant undantag som kan bli gällande i ditt fall är 3 kap. 12 § JB. Bestämmelsen innebär att om en byggnad eller anläggning (bryggan) inkräktar på en annan fastighet, men denna inte kan tas bort utan betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, ska denna få vara kvar. Detta gäller bara om anläggningens ägare byggde denna utan vetskap om eller med grov vårdslöshet gällande att den inkräktar på en annan fastighet. För din del har du dock rätt till ersättning för denna sorts utnyttjande av din fastighet som bryggorna innebär, 3 kap. 12 § andra stycket JB. Ett sätt att lösa denna rätt till ersättning kan vara att upprätta ett servitut. För upprättande av servitut finns bestämmelser om detta i 14 kap. JB. En viktig sak att ha i åtanke med servitut är att de många gånger ka vara svåra att upphäva för dig som fastighetsägare. En annan sak som kan vara viktig att tänka på är att om en fastighet har blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, så kan ägarna till de avstyckade ha rätt att utnyttja marken till viss del om ägaren (du) inte lider skada av utnyttjandet, 1 kap 6 § JB. Detta kan vara något som kan vara värt att undersöka i ditt fall. Slutligen om inga av de bestämmelser jag tagit upp gäller i just ditt fall, borde du ha rätt att ta bort bryggorna från din mark om bryggornas ägare inte vill avtala om ett servitut med dig. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur beräknas lag och arvslott?

2020-10-26 i Laglott
FRÅGA |Hur beräknas lag och arvslott. En fastighet såld och vinsten enl beräkning ung 1000000 sedan ska skatt betalas . Vinsten beräknad efter avdrag för renoveringar och andra utgifter vid försäljningen.Eller ska laglotten beräknas utifrån försäljningpris.1900000 -skatt och mäklare. Tacksam för råd.
Hampus Lagerquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arvslotter och laglotter finns i Ärvdabalken (ÄB).KvarlåtenskapVid fördelning av arv, oavsett vem som ska få arvet, utgår fördelningen från hur stor kvarlåtenskapen är. Kvarlåtenskapen är det som den avlidna får ut från en bodelning och den avlidnes enskilda egendom. Värdet av kvarlåtenskapen kommer då vara vad som finns kvar efter en potentiell bodelning, när alla skulder har dragits av. Det vill säga nettovärdet av allt som finns kvar. Om det bara är fastigheten i din fråga som finns kvar som kvarlåtenskap, är det nettovärdet av fastigheten efter den sålts och avdrag gjorts för alla kostnader (1'000'000 kr) som är det som ska gå till en arvinge eller fördelas mellan flera arvingar. Vilka som har rätt att ärva en avliden finns i 2 kap. och 3 kap. ÄB. Arvslott och laglottArvslotten är vad en arvinge har rätt att ärva. Finns det bara en arvinge ska denne ärva hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB), alltså 1,000,000 kr. Laglotten är däremot hälften av arvslotten och om det då finns 1'000'000 kr i kvarlåtenskapen, blir laglotten 500'000 kr (7 kap 1 § ÄB). En bröstarvinge (barn och särkullbarn till den avlidne) har alltid rätt till sin laglott och den går inte att testamentera bortHoppas du fick svar på din fråga!

Kan man avsäga sin rätt till arv?

2020-10-01 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan ett skuldsatt barn avsäga sig arv från sina föräldrar och hur skall det i så fall gå till?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsavståendeEn arvinge har rätt att avstå från sin rätt till arv både om arvet följer av ärvdabalken eller om det följer av testamente, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv enligt ärvdabalken eller testamente frivilligt avsäger sig rätten att ärva. Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren gått bort. När en arvtagare väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit och även detta görs i enlighet med reglerna om arvsrätt i ärvdabalken, (2 kap. 2 § ärvdabalken). Formkrav för arvsavstående För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs det att det ska göras skriftligt, det ska signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv och det ska ske efter att arvlåtaren gått bort. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos skatteverket, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Är det lagligt att göra ett arvsavsåtende för en skuldsatt arvinge?Det borde inte innebära några problem att göra ett arvsavstående även om man är skuldsatt. Det är dock mycket viktigt att ett arvsavstående sker innan arvet fördelas mellan arvingarna i samband med arvlåtarens död, man brukar kalla detta för arvskifte. Sker arvsavståendet efter arvskiftet kan det istället betraktas som en gåva vilket innebär att kronofogden har en möjlighet att begära att gåvan ska återgå till din mans bror och den kan sedan utmätas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Skadeståndsansvar för kor

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag har en gård på landet där grannen har arrenderat ut sin mark till en djurägare. Djurägaren har kossor där på bete, nu har de slitet sig och går in på min tomt och förstör gräsmattan och skiter ner där. Djurägaren har inte återkopplat skadegörelsen till mig utan låtsas som ingenting. Vad kan jag göra för jag vill att gräsmattan ska återställas till ursprungligt skick och att djurägaren ska berätta direkt för mig vad som händer!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Utomobligatoriskt skadeståndFör djurägare av andra djur som inte täcks av lagen om tillsyn över hundar och katter, gäller culpaansvar (oaktsamhetsansvar) vilket innebär att djurägaren kan bli behöva betala skadestånd om djurägaren varit oaktsamt i sin tillsyn av djuret. Kor borde omfattas av culpaansvaret och det krävs därför att ägaren till korna agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om då korna på grund av detta tagit sig in på din mark och trampat sönder gräsmattan och detta kan bevisas så borde det finnas möjlighet att få rätt till utomobligatoriskt skadestånd. Lagreglering gällande korMen när det gäller kor och andra liknande betesdjur finns det dock även regler i lagen om ägofred (ägofredslagen). Enligt 1 § ägofredslagen har ägaren till korna ansvaret för att de inte olovligen ska komma in på någon annans mark. Av 47 § ägofredslagen framkommer att om någons hemdjur (kossorna i det här fallet) olovligen kommit in på någon annans ägor och orsakar skada, blir djurets ägare skyldig ersätta skadan, oavsett om ägaren varit vållande eller inte. Det finns då en typ av strikt ansvar för kornas ägare att ersätta skada som kossorna orsakar. Viktig för dig att iaktta är dock 51 § ägofredslagen, som säger att den vars ägor har skadats snarast ska låta två opartiska personer som är lämpliga för uppdraget, måste värdera kostnaden skadorna som kossorna orsakat. Övrig kanske relevant faktaOm korna är kvar på din mark så har du faktiskt rätt att behålla korna tills du fått ut ersättning till beloppet av skadorna de orsakat av deras ägare. Du har dock vårdplikt för korna och du är även skyldig att meddela ägaren att du har deras ko i ditt förvar (52-53 § ägofredslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,