När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?

2021-10-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ,Om n lägger sin mobiltelefon på golvet i ett gym och x av misstag tappar/släpper en vikt som rullar över telefonen och telefonen då blir skadad av detta . Var och hos vem ligger skuldfrågan ? Är x betalningsskyldig trots att n varit oaktsam med din ägodel ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Frågan om X blir skadeståndsskyldig är om det går att anse att han varit vårdslös. Att det finns en risk att någon som tappar en vikt som sedan rullar över en telefon på golvet är troligen inte helt oväntat. Om X av misstag tappade vikten verkar det också mer som en olycka som innebär att X inte bör bli skadeståndsskyldig. Det ligger på N att bevisa att X har varit vårdslös om han vill att X ska betala ett skadestånd för telefonen. Att N har varit oaktsam med sin ägodel kan dock ha betydelse om man kan anse att X har varit vårdslös, då det kan leda till att ett potentiellt skadestånd jämkas, vilket innebär att skadeståndet kan minska eller helt bortfalla, (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?

2021-10-10 i Testamente
FRÅGA |Testamentera bort syskon till förmån för syskonbarnen, inga bröstarvingar?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet är fullt möjligt att testamentera hela ditt arv till dina syskonbarn, så länge som du inte har några bröstarvingar. Möjligheten att testamentera ett arvDen som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente, (9 kap. 1 § ärvdabalken). Uppfyller du dessa krav kan du alltså välja att testamentera ditt arv till dem som du önskar. Då dina syskon inte heller räknas som bröstarvingar har de ingen rätt till någon laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Du har alltså möjlighet att genom testamente bestämma att hela ditt arv ska tillfalla någon annan än dina syskon. När det gäller testamenten är det dock viktigt att tänka på att det finns formkrav som ska vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det ska exempelvis upprättas skriftligen och vara bevittnat av två personer, (10 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns även vissa krav på vilka som får vara vittnen, (10 kap. 4 § ärvdabalken). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg

2021-09-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Ca fyra meter från vår mangårdsbyggnad utanför köks- och sovrumsfönster går en samfällighetsväg in till grannens sommarstuga, vilken tidigare (typ tidigt 1900-tal) använts som kyrkostig för en part i samfälligheten. Samfälligheten består av oss, grannen, en markägare från andra sidan stigen samt en gård längre bort och vägen är en pyttig liten grusväg, delvis gräs- och mossöverväxt där precis grannens bil får plats på bredden.Nu verkar en del folk (som inte tillhör den gamla samfälligheten) hittat denna väg och nyttjar för hundrastning, ridning och löp- samt mountainbike träning. Detta upplevs av oss som lite störande så nära huset. Vilka rättigheter har vi att förbjuda icke behöriga att nyttja vägen
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarMöjligheterna att begränsa annat än motortrafik är troligen ganska små, då vi i Sverige har en allemansrätt som är väldigt omfattande, (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men det finns en möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Sådana förbud är dock ovanliga och det är länsstyrelsen som fattar besluten om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område. Rättigheter för markägareMotortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas. Markägaren, vilket i ert fall bör vara vägsamfälligheten, kan även kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller cykling m.m. Men att helt förbjuda gångtrafik ridning och cykling på en enskild väg kan vara svårt. Det finns även bra information gällande enskilda vägar och allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?

2021-09-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! En väldigt nära vän till mig sitter häktad och kommer få ett längre fängelsestraff. Vi har ansökt om att få telefontillstånd så vi kan ha kontakt men har blivit nekade 2 gånger p.g.a att jag har blivit dömd och finns med i belastningsregistret (min dom har inget att göra med min vän eller är på något sätt relaterat till vad han sitter häktad och kommer bli straffad för) Min fråga är vad kan man göra? Hur går man tillväga för att få ha någon annan typ av kontakt förutom brev? Kan man göra något mer än att överklaga? Fängelsestraffet handlar om flera år så ska vi inte kunna ha kontakt under hela denna tiden? Tack på förhand
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarKortfattat så är svaret på din fråga att ett överklagande av beslutet är troligen det enda alternativet som ni har tillgängligt. FängelselagenSom jag förstår det av din fråga kommer den du vill hålla kontakt snart kommer att befinna sig i en kriminalvårdsanstalt (fängelse). För intagna i en kriminalvårdsanstalt är det främst fängelselagen som reglerar deras skyldigheter och rättigheter. Intagnas rätt till elektronisk kommunikation (t.ex. telefon) kan begränsas om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §, kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan, (7 kap. 4 § Fängelselagen). Det finns liknande regler för den som är häktad, (3 kap. 4 § Häkteslagen). När det gäller att bestrida ett negativt beslut gällande elektronisk kommunikation kan ni i första hand begära att beslutet omprövas av kriminalvården, (14 kap. 2 § Fängelselagen). I din fråga framgår det att ni fått två avslag från kriminalvården så utgår jag ifrån att ni redan begärt omprövning. Efter att omprövning har skett och ni fått ett negativt beslut har ni rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt, (14 kap. 1 § Fängelselagen). Reglerna för omprövning och överklagande av beslut för den som är häktad är liknande, (7 kap. 3 och 4 § Häkteslagen).Andra alternativ till kontakt förutom brev och elektronik kommunikation är besök, (7 kap. 1 § Fängelselagen). Men på grund av Corona-pandemin kan rätten till besök vara begränsad. Rätten till besöks bedöms även på samma grunder som rätten till elektronisk kommunikation, så om ni fått avslag från rätten att prata i telefon är risken stor att ni även får avslag gällande rätten till att besök. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?

2021-10-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen har den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att deltaga i avgörandet alltid rätt att få sin avvikande mening "antecknad". Jag undrar om bestämmelsen innebär att en sådan anteckning ska redovisas i det beslut som expedieras, eller om det är tillräckligt att den avvikande meningen antecknas i ett protokoll som inte bifogas beslutet?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet finns inget i lagen som uttryckligen säger var en avvikande mening ska antecknas. Men en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet kan överklagas ska myndigheten samtidigt upplysa parten om avvikande meningar som har antecknats enligt 30 § (33 § Förvaltningslagen). Detta innebär att det kan vara ändamålsenligt att en avvikande mening åtminstone nämns i beslutet eller görs lättillgänglig på något annat sätt. Det finns inte heller något som säger att den avvikande meningen inte också kan antecknas i protokollet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

2021-10-10 i Påföljder
FRÅGA |Om man blivit dömd till böter, låt säga för fortkörning, kan man då begära att få sitta i fängelse istället för att betala?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarSvaret är nej, du kan inte kräva att få ett fängelsestraff istället för att betala dina böter. Men om du skulle vägra att betala böterna, finns det en möjlighet för åklagaren att omvandla böterna till fängelse om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde. Fängelsestraffet det kan bli fråga om är fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader, (15 § Bötesverkställighetslagen). Det är dock mycket ovanligt att det sker en omvandling från bötesstraff till fängelsestraff. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?

2021-09-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag har blivit dömd i tingsrätten och överklagat domen till hovrätten. Hovrätten frågade om jag kunde tänka mig en förhandling utan huvudförhandling. Jag blev väldigt osäker nu och tror det kan vara en nackdel för mig. Hovrätten har meddelat att rättegången ska ske utan huvudförhandling nu och att jag har tid att yttra mig framm till 22 september. Innebär det att domen står fast från tingsrätten om jag inte kräver en huvudförhandling i hovrätten?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarNej, att det inte hålls en huvudförhandling innebär inte att domen automatiskt kommer att stå fast från tingsrätten. Hovrätten kommer behöva överlägga och göra en egen bedömning utifrån allt som lagts fram i tingsrätten och det som tilläggs fram till hovrättens avgörande av målet.RättegångsbalkenHovrätten kan avgöra ett mål utan det hålls en huvudförhandling om saken kan utredas tillfredsställande:om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,om endast den tilltalade har överklagat och hans eller hennes ändringsyrkande godtas av motparten,om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma ut påföljd eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling, ellerom ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudförhandling, haft någon invändning mot detta.(51 kap. 13 § 2 stycket Rättegångsbalken). I ditt fall kan jag inte säga vilken grund som hovrätten grundat sitt beslut på. Att ditt fall avgörs utan huvudförhandling innebär att hovrätten kommer att överlägga enbart utifrån "handlingarna". Detta är allt som framkommit i tingsrätten och det som åklagaren och den tilltalade utvecklar sin talan med innan hovrätten kommer fram till sitt avgörande. I ditt fall har du alltså möjligheten att yttra dig och utveckla din talan fram till 22 september. Den stora skillnaden mot att det hålls en huvudförhandling är alltså att det inte kommer vara ett fysiskt möte med dig, domarna och åklagaren m.m. Istället kommer hovrätten döma utifrån det skriftliga materialet och eventuellt ljud- och bildmaterial som existerar. Men i fall då hovrätten anser att målet kan avgöras på handlingarna ska huvudförhandling hållas om någon av parterna begär det och en huvudförhandling inte är uppenbart obehövlig, vilket innebär att du bör ha en chans att ha en huvudförhandling även i hovrätten om du begär det.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?

2021-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har tappat bort en hemnyckel och en nyckel till tvättcylindern. Vad kommer det att kosta mig? Åtvidabergs kommun.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarI mitt svar utgår jag ifrån att du bor i en hyresrätt. Hur mycket det kostar att ersätta en borttappad nyckel kan variera mellan olika hyresvärdar. Vanligtvis finns det information om borttappade nycklar på hyresvärdens hemsida eller så kan det finnas information i hyreskontraktet. Du kan troligen även kontakta din hyresvärd och få information direkt från dem. KostnadenOm det endast är en ny nyckel du behöver betala ersättning för kan det kosta allt från 100-500 kr, men om hyresvärden bedömer att det behöver göras ett låsbyte kan kostnaden bli högre. Om du har en hyresvärd som är ett kommunalt bolag kan de dock inte ta mer betalt än vad det kostar att ersätta den borttappade nyckeln/eventuellt låsbyte, (2 kap. 6 § Kommunallagen).Här är en länk till en artikel som tar upp kostnader för borttappade nycklar från olika hyresvärdar. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh