Straff för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2021-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en 17 åring blir dömd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada två gånger inom ett år, vad blir straffet då?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillämpliga lagar till din fråga är främst Brottsbalken (BrB) samt Lag om straff för vissa trafikbrott. Brottet vårdslöshet i trafik kan man dömas till om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken. Påföljden för vårdslöshet i trafiken av normalgraden är dagsböter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om grov vårdslöshet i trafiken (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet vållande till kroppsskada kan man dömas till om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader (3 kap. 8 § Brb). När domstolen ska besluta om påföljd för brotten görs en samlad bedömning, och man beaktar alla omständigheter. En sak som beaktas är den tilltalades ålder, i detta fall är personen 17 år, därmed straffmyndig (1 kap. 6 § Brb). Men, eftersom personen inte är myndig än och fortfarande räknas som ung, så ges oftast lindrigare påföljd. Det finns en huvudregel att fängelse inte ska delas ut som påföljd om personen var under 18 år då brottet begicks (30 kap. 5 § Brb). Fängelse får endast bestämmas om det finns synnerliga skäl. Fängelse lär troligtvis inte bli aktuellt här. För ungdomar så finns det även en straffrabatt, vilket innebär att domstolen ska beakta personens ungdom vid straffmätning. Detta gäller personer som är under 21 år då gärningen begicks (29 kap. 7 § Brb). Domstolen får och brukar därmed av denna anledning döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Vid straffbedömningen tittar domstolen även på olika förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap 2 - 3 § BrB). En försvårande omständighet kan vara att den tilltalade i detta fall har begått liknande brott upprepade gånger, samt under kort tid (29 kap. 4 § Brb). Det är således många omständigheter som beaktas vid denna bedömning. Det är svårt för mig att göra denna avvägning och bedömning med så lite information. Men troligen kommer det resultera i en påföljd med dagsböter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gallring av belastningsregister - flera uppgifter

2021-04-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha en tydligare förklaring på hur det fungerar med gallring av brottsregistret. För 5 år sedan blev jag dömd för narkotikabrott av normalgraden och domen blev 4 månader fängelse som avtjänades med fotboja. Straffet var avtjänat i december 2016. Eftersom det är normalgraden så är det ju 10 år tills det ska gallras egentligen. Nu till frågan, under 2017 blev jag sedan dömd för ringa narkotikabrott och domen verkställandes i november 2017. Ett ringa brott ska ju gallras efter 5 år, men gör det verkligen det när jag har den tidigare domen? Eller kommer de båda domarna att gallras samtidigt i november 2017? MVH
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur brottsregistret fungerar, samt hur uppgifterna gallras om det rör sig om fler än en uppgift. Svaren på din fråga finner du i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om belastningsregister. Belastningsregistret är således ett register som innehåller uppgifter om de brott och påföljder som man tilldelats. Att en uppgift gallras från belastningsregistret innebär att uppgiften försvinner, inte är synlig längre. Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid, beroende på vilken påföljd som har tilldelats. Uppgifterna i registret påverkar således inte av varandra, utan det finns reglerat hur lång tid det tar innan en uppgift gallras. Uppgifter om fängelse gallras tio år efter frigivningen (Lagen om belastningsregister 17 § första punkten). Din uppgift om narkotikabrott av normalgraden och fängelsestraffet bör således gallras ur belastningsregistret december 2026. Medan en uppgift om böter ska gallras fem år efter domen. Din uppgift om ringa narkotikabrott och böter som påföljd bör således gallras november 2022. Dessa uppgifterna kommer inte gallras samtidigt, utan uppgiften om böter kommer gallras först, medan uppgiften om fängelsestraff kommer finnas kvar i några år efter det.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När gallras uppgifter om fängelsestraff?

2021-04-19 i Påföljder
FRÅGA |Min ex dömdes för våldtäkt 2015 men han finns ej kvar på lexbase el MR koll. Försvinner den efter 5 år?Han fick 2 år för våldtäkt o 3 mån för misshandel.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga går att finna i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om Belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om en individ har ålagts straff för ett brott, samt vilken påföljd. Det är straffet i sig som påverkar hur länge uppgiften finns kvar i registret. Våldtäkt är ett sexualbrott där man döms för fängelse i lägst två år och högst sex år (BrB 6 kap. 1 §). Brottet misshandel kan man dömas för högst fängelse i två år (BrB 3 kap. 5 §). I ert fall så har personen ifråga dömts till 2 års fängelse för våldtäkt, samt ytterligare 3 månaders fängelse för misshandel. En uppgift om fängelsestraff ska gallras tio år efter den tilltalades frigivning (Lagen om Belastningsregister 17 § första punkten). Således, tio år efter att personen ifråga har avsuttit sitt fängelsestraff så försvinner denna uppgift ur belastningsregister. Av den information som jag har fått, så borde uppgiften om fängelsestraffet bestå. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att avliva en katt som inte är ens egen?

2021-04-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |ÄR DET TILLÅTET/LAGLIGT ATT AVLIVA EN KATT SOM INTE ÄR ENS EGEN?Hittade följande på Facebook igår:"AKUT-Robin (Robin är katten) avlivas ikväll om han inte hittar ett hem (Skåne) Försiktige Robin är hemlös. Idag såg han chansen till sin räddning och smet in i ett hus där han gömt sig under en säng. Robin är väldigt försiktig och vill inte komma fram. Robin vill stanna inne i tryggheten och bli en älskad familjemedlem. Familjen kan inte erbjuda Robin det hemmet han behöver och kommer lämna in Robin för avlivning om ett hem inte hittas idag. Situationen för Robin är AKUT, hans liv är i stor fara."Den här familjen äger alltså inte katten - då har dom väl ingen laglig rätt att avliva den?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan än kattens ägare får avliva denne. Regler om katter finns bland annat i Lag om tillsyn över hundar och katter. Det är vanligt med bortsprungna katter. Om man hittar en katt bör man först kolla om den har en märkning så att man förhoppningsvis kan kontakta ägaren. Om det är omöjligt att kontakta ägaren så bör man vända sig till Polisen alternativt Länsstyrelsen. Polisen kan således kontrollera om katten ifråga matchar en anmälan om en saknad katt. En person som har hittat en katt har i regel ingen rätt att avliva den. En katt får enbart avlivas om den kan antas vara övergiven eller förvildad, då kan en jakträttshavaren ha rätt att avliva katten. Men inom tätbebyggt område så krävs det tillstånd från polisen om man känner behov att avliva en katt (21 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en bortsprungen katt avlivas i strid mot denna regel så kan brottet djurplågeri aktualiseras (Brottsbalken 16 kap. 13 §)Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

När får man övningsköra med mopedbil?

2021-04-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejKan ett 13 årig barn övningsköra mopedbil under vuxens uppsikt inom inhängat område tex en trafikövningsplats för halkbana?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!En mopedbil klassas i regel som Moped klass I. För att få köra en mopedbil måste man ha fyllt 15 år, samt ha ett körkort i klass AM. För att få övningsköra en mopedbil måste man vara 14 år och 9 månader. Dessutom krävs det ett giltigt körkortstillstånd, vilket innebär att man måste uppfylla vissa medicinska och personliga krav. Det är således inte tillåtet att övningsköra privat när det rör sig om Mopedbilar, utan mopedutbildningen ska ske hos behörig utbildare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

2021-04-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn och ska gå programmet brottsbrytet modul och lämna urinprov och utandningsprov vad skulle hända om jag var positiv på ett urinprov?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Skyddstillsyn är en påföljd som döms ut istället för fängelsestraff i vissa fall, och är således ett lindrigare alternativ (Brottsbalken 30 kap. 9 §). Skyddstillsyn innebär att man får bo hemma under straffet, och det inkluderar en prövotid på tre år (Brottsbalken 28 kap. 4 §). I regel ansvarar Frivården för övervakning och kontroll av personen. Om domstolen finner det lämpligt, så kan man även behöva delta i olika behandlingsprogram. Brottet och den utvalda behandlingen brukar ha ett samband. Jag tolkar din fråga som att du är med i ett behandlingsprogram där det ingår att regelbundet lämna urinprov. Det är väldigt viktigt att man sköter sig under skyddstillsynen, främst under prövotiden. Skötsamheten kan innebära att man ska försöka försörja sig, inte begå nya brott samt följa domstolens och Frivårdens riktlinjer, som krav på att lämna urinprov. Att inte vilja lämna urinprov eller att visa positivt på ett urinprov kan leda till en varning från Övervakningsnämnden (Brottsbalken 28 kap. 7 §). Om man är misskötsam upprepade gånger kan det få konsekvensen att domstolen beslutar om en annan, allvarligare påföljd än skyddstillsyn. Här kan fängelse vara uppe för diskussion (Brottsbalken 28 kap. 8 §). Det är således av vikt att följa Frivårdens riktlinjer och lämna negativa urinprov. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Måste en examinator motivera grunden till betyget?

2021-04-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag studerar på Malmö universitet där vi fick tillbaka resultat från hemtenta. Dock fick vi enbart veta om vi fick U, G eller VG. Vi fick alltså inte ta del av någon form av kommentar eller vad som ligger till grund för bedömningen. Dels blir det svårt att veta vad jag behöver tänka på i fortsättningen om jag vill få VG men det lämnar även frågetecken kring vad betygen grundas på. Får de lov att betygsätta utan att motivera grunden till betyget?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag kan förstå din frustation och önskan om att få en förklaring till ditt tilldelade betyg och lite mer klarhet i frågan. Huvudregeln är däremot att en universitets examinator inte har skyldighet att motivera betygsbeslut. Men, om en student begär det så bör examinatorn upplysas om skälen till det givna betyget i efterhand. Ett skriftligt lösningsförslag som publiceras till klassen eller en lektion som går igenom tentan anses dock som ett tillfredsställande svar. Det anses som tillräcklig återkoppling (Förvaltningslagen, FL 32 § samt Högskoleverkets rapportserie 1998:39). Om du är missnöjd så har du däremot rätt att ansöka om en omprövning av ditt betyg (6 kap. 24 § Högskoleförordningen). Genom en omprövning kan betyget ändras om det är så att grunden för beslutet är uppenbart oriktigt eller felaktigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?

2021-03-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Efter en bouppteckning sker i regel ett arvskifte. Detta innebär att dödsbodelägarna delar upp tillgångarna mellan varandra. Arvskiftet är således ett avtal mellan dödsbodelägarna, som man gemensamt och oftast fritt kommer överens om. Detta skriftliga avtal kallas arvskifteshandling. Om samtliga dödsbodelägare skriver på detta dokument, förutsätter man att alla är överens (Ärvdabalken 23 kap. 4 §). Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas, så kan en skiftesman utses av tingsrätten. En skiftesmans uppgift är först att försöka få parterna att komma överens. Om detta inte är möjligt, så kan skiftesmannen själv besluta om hur tillgångarna bäst ska fördelas, ett så kallat tvångsskifte. En sista utväg för arvsskiftet är således ett tvångsskifte, där skiftesmannen ska försöka upprätta en så rättvis handling av arvsfördelningen som möjligt (Ärvdabalken 23 kap. 5 §). Om en eller flera av dödsbodelägarna inte är nöjda med beslutet från tvångsskiftet, så finns det möjlighet att överklaga. Då kan en klandertalan väckas mot de övriga dödsbodelägarna, inom max fyra veckor efter delgivning av beslutet. Om denna tid, på fyra veckor, har passerat så mister parten sin rätt att överklaga arvsfördelningen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,