Tillverka alkohol för eget bruk

2021-03-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Dear Madam, Dear Sir, I am reaching out to you because I would like you to share your expertise on one subject: the production of alcohol at home for personal use. In fact, I would like to know if the production of alcohol spirits at home for personal use is allowed/legal in Sweden.  Could you please let me know if the production of alcohol spirits at home for personal use is authorized in Sweden.  Could you also indicate me the regulation/article of law which regulate this subject? If you do not have knowledge of such subject, could you please, if possible, indicate me the name of the national agency or minister that I should refer to ?I would like to thank you very much for reading this mail and provide me with an answer. I am looking forward to hearing from you soon, Yours sincerely,
Emma Gurander |Hello, and thank you very much for your question.In Sweden we have quite strict rules regarding alcohol consumption, compared to other countries. This is mainly due to health and security reasons. It is illegal to produce liquor for own personal use in Sweden. The definition of a liquor is a liquid where the alcohol concentration is higher than 2,25 volume procent (2 kap. 1 § Alkohollagen). However, It is legal and perfectly allowed to produce the alcohol kinds such as wine, beer and cider for personal use. You are allowed to produce these kinds of alcohol types at home without any approval from the government, you need no authorisation for this (2 kap. 3 § Alkohollagen).I hope you got an answer to your question. The relevant laws are linked in the answer above. Best Regards,

Är det lagligt att köpa cannabisfrön?

2021-02-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har 2 frågor och hoppas på ja eller nej svar..Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?Och är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Mvh Lars
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Fråga 1: Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?I Sverige är det i sig inget brott att beställa eller att inneha cannabisfrön. Det är däremot olagligt att framställa narkotika, således att odla cannabis fröna. Att odla fröet skulle betecknas som narkotikabrott (narkotikastrafflagen 1 §). Fråga 2: Är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Denna frågan är inte helt solklar. Knivlagen stadgar främst att knivar, stick - skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, på skolor eller i fordon på allmän plats (Knivlagen 1 § ). Det hela beror på vad du tänkt använda skruvmejseln till, om den är tänkt för att skada någon eller något, eller för ett otillbörligt ändamål så kan en skruvmejsel anses falla in under knivlagen. Undantag från förbudet stadgar att om föremålet behövs för arbete eller uppdrag, eller om innehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är det befogat. En snickare som använder en kniv i sitt dagliga arbete får till exempel åka till och från arbetet med kniven utan att bryta mot knivlagen. Det är många omständigheter som påverkar svaret på denna fråga, och jag skulle behöva mer information för att ge dig ett tydligare svar. Att bära en skruvmejsel kan anses falla in under knivlagen under vissa omständigheter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jävig domare i HD

2021-02-08 i Domstol
FRÅGA |Hej! En dom från Högsta domstolen går ju inte att överklaga. Men om det i efterhand kommer fram uppgifter om att domarna varit jäviga, vad gör man då?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det ställs krav på att domare ska utföra sin roll och arbete opartiskt och sakligt, vilket är väldigt viktigt. Om det visar sig att rättsfallet dömts under jäviga förhållanden, så anses det vara en mycket allvarlig överträdelse. Rättegångsbalken har en rad regler som aktualiseras vid händelse av jäv i domstol (4 kap. 13 § RB). Dessa regler finns av rättssäkerhetsskäl, så att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Jäv resulterar oftast i rättegångsfel. En domare får således inte vara jävig under en rättegång, vara partisk. Först och främst är det domaren själv som ska anmäla att det kan komma att föreligga en jävig situation (4 kap. 14 § RB). Om domaren inte berättar detta, och det ändå uppmärksammas av andra, så kan beslutet som fattades överklagas på grund av misstänksam jäv. Det primära beslutet, och domen i sig, kan därmed förklaras ogiltigt. Konsekvensen kan då bli att hela målet, eller delar av målet, måste prövas om på nytt. En domare som har varit jävig riskerar även att åtalas för brottet tjänstefel (20 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs således att domaren agerat uppsåtligt eller av oaktsamhet. Eftersom Högsta domstolen är sista instans för allmänna domstolar, så kan man i regel inte överklaga deras beslut. Men man kan exempelvis klaga över domvilla (59 kap. 1 § punkt 4 RB), på grund av grovt tjänstefel som har inverkat på målets gång. På detta sätt kan man få beslutet undanröjt och prövat på nytt, även om det rör sig om ett HD - beslut. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Samfällighetslagen - Insyn och upplysningar

2021-02-05 i Föreningar
FRÅGA |Ur samfällighetslagen:50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna. Vad innebär "lämna upplysningar" om t ex en medlem kräver att få veta mer om avtalet kring snöröjningen. Kan denne då krävs ut alla dokument från upphandling till slutligt avtal?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Samfällighetslagen stadgar att medlemmarna har rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter, vilket utövas på föreningens stämma (47 § samfällighetslagen). Det är således under föreningsstämman som föreningen har skyldighet att lämna upplysningar till sina medlemmar. Den rätt till insyn i föreningen som du har kan alltså endast utövas på föreningsstämman. Styrelsen har skyldighet att lämna de upplysningar om en förenings verksamhet som en medlem begär samt som kan vara av betydelse för denne (50 § samfällighetslagen).Vilka upplysningar som anses vara av betydelse för medlemmarna är således en bedömningsfråga, och beror på. Du som medlem har rätt till information om föreningens stadgar, stämmans protokoll och övrig ekonomi. En fråga om föreningens avtal om snöröjning anser jag borde vara relevant för en medlem att känna till. Du kan väcka talan mot föreningen om de inte lämnar ut de uppgifter som du har rätt till. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Den som tagit examen som sjuksköterska ansöker sedan om sin sjuksköterske - legitimation hos Socialstyrelsen (Patientsäkerhetslagen, PSL 4 kap. 1 §). Socialstyrelsen kontrollerar den ansöktes belastningsregister (16 c § Förordning om belastningsregister). Men Socialstyrelsen kan endast se de brott där du dömdes till något annat än böter. Straffet för sexuella övergrepp är fängelse i högst två år (Brottsbalken 6 kap. 2 §). Det rör sig således inte om ett brott med böter i straffskalan. Brottet sexuellt övergrepp kan således synas i ditt belastningsregister hos Socialstyrelsen vid ansökan om sjuksköterskelegitimation. Hur mycket det påverkar din chans att få legitimation för yrket är svårt för mig att bedöma. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ringa stöld - Ung lagöverträdare

2021-02-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, förra året (2020) så snatte jag något för under 15 kr och är nu kallad till förhör, affären fick med de på film och jag erkände på plats till polisen som blev tillkallad. Är det troligt att jag kommer få en prick i registret och böter? Var 17 år gammal när jag gjorde det och är fortfarande 17. Är väldigt rädd för att få en prick då jag troligen inte kommer kunna åka på praktik i 3an
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.De regler som är aktuella vid denna fråga är främst Brottsbalken (BRB) samt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).I Sverige blir man straffmyndig från och med 15 års åldern (1 kap. 6 § BrB). Detta betyder att man från den åldern kan bli straffad för ett brott. En 17 åring som har begått ett brott kan tilldelas ett straff för brottet. Men det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Det brott som det rör sig om är ringa stöld, så kallad snatteri, där straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Att stjäla något för 15 kr i detta fall, är ett väldigt lågt belopp. Det är främst böter vid dessa lindriga fall som kan bli aktuellt, fängelse skulle inte bli aktuellt. Mest lämpligt är om åklagaren beslutar sig för åtalsunderlåtelse, således att inte åtala (20 kap. 7 § Rättegångsbalken). Det innebär att åklagaren anser att personen ifråga är skyldig för brottet, men att åklagaren inte väljer att väcka åtal av olika skäl. Det gör man ofta om det är mindre allvarliga brott, samt om gärningsmannen är ung. Det som även kan bli aktuellt är en straffvarning, vilket även innebär att åtal inte väcks (16 § och 22 § LUL). Då får man en straffvarning istället för en påföljd för brottet. Om det beslutas om straffvarning så är det med i belastningsregistret i 3 år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När blir knivlagen tillämplig?

2021-02-05 i Övriga brott
FRÅGA |från och när gills en kniv som en kniv? Jag har som hobby att göra knivar , och undrar när de börjar gälla inom knivlagen, är det när de får en spets? när de blir vassa? eller så fort de börjar ha ett egg men som inte ens kan skära igenom trä?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Knivlagens ändamål är att förhindra sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld. Knivlagen stadgar främst att knivar, stick - skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, på skolor eller i fordon på allmän plats. Detta är ett förbud som knivlagen stadgar. Undantag från förbudet är exempelvis att föremålet behövs för arbete eller uppdrag, eller om innehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är befogat. En snickare som använder en kniv i sitt dagliga arbete får till exempel åka till och från arbetet med kniven utan att bryta mot knivlagen. Att du tillverkar knivar som en hobby aktualiserar inte direkt knivlagen. Det är först när du innehar knivar på allmän plats som det kan bli olagligt i förhållande till knivlagen. Gällande knivens utformning, så är en mindre allvarlig och farlig kniv oftast mer acceptabel, exempel en morakniv. Det finns exempelvis en specifik reglering för springknivar och springstiletter, som säger att de endast får innehas av personer över 21 år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan Brf begära ut belastningsregister av köparen?

2021-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en styrelse i en brf begära att en köpare av bostadsrätt visar upp utdrag ur belastningsregistret som ska ligga till grund för ett beviljat medlemskap?Om köparen i fråga inte visar upp det skulle det kunna resultera i att föreningen inte godkänner medlemskapet?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Vid överlåtelse av en bostadsrätt är ett av kraven att köparen godkänns av bostadsrättsföreningen, och således får bli medlem i föreningen. Det är ovanligt att medlemsskap nekas. Det är främst föreningens egna stadgar som styr på vilka grunder de kan neka medlemsskap. Ett krav kan till exempel vara att föreningen vill att köparen ska ha för avsikt att permanent bosätta sig i bostaden. I samband med detta är det viktigt att köpren har god ekonomi, och har förmåga att månadsvis betala bostadsavgiften. Föreningen har ganska få möjligheter att neka medlemsskap på, förutom på dessa ovan giltiga grunder. Det är exempelvis olagligt att neka medlemsskap på diskriminerande grunder. Att föreningar vill få ett utdrag av köparens belastningsregister innan de beviljar medlemsskap förekommer i vissa fall. Ofta vill föreningar göra detta för att försäkra de boende om att det är säkert och tryggt att bo där. En förening kan inte på eget intiativ få ut belastningsregister av köparen från polisen, utan det är köparen som själv måste begära ett utdrag av sitt register och sedan ge det till föreningen. Det är inte olagligt att be köparen om utdrag ur belastningsregistret. Men köparen kan såklart neka denna begäran. Det finns möjlighet att väga in personliga kvalifikationer och sökandes bakgrund vid bedömningen för medlemsskap, men det har visat sig vara svårt att neka medlemsskap på denna grund. Praxis har visat att föreningar ska vara försiktiga med att avslå medlemsskap på grund av köparens bakgrund och eventuella brottsliga förflutna. Det är således många föreningar som inte stödjer idén om att begära utdrag ur belastningsregister. Om en förening nekar medlemsskap på grund av sökandes brottsliga bakgrund som visar sig i belastningsregistret, så kan köparen ta tvisten till hyresnämnden (Bostadsrättslagen 2 kap. 10 §). Å andra sidan kan föreningen således neka köparen och hoppas att denne inte för saken visare i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,