Verkställighet av dom

2021-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej hur ansöker jag om verkställighet av dom hos tingsrätten? Ringer jag upp den tingsrätt som dömde målet?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det finns olika former av verkställighet av dom, oftast beroende på vilken typ av mål det rör sig om. Det är svårt för mig att veta vilken form du efterfrågar.Verkställighet av dom innebär att man begär att ett visst avtal, beslut eller en dom ska genomföras. Beslutet måste ha vunnit laga kraft, och det krävs att du har en exekutionstitel för att innehållet i domen ska kunna genomföras. Ansökan om verkställighet av dom ska vanligtvis göras till den Tingsrätt eller den myndighet (Kronofogdemyndigheten) som har meddelat beslutet. Om det rör sig om Tingsrätten så är det klokt att vända sig till de som hanterade ditt mål ifråga. Här finns information om hur du går tillväga om du önskar att verkställa en dom kopplat till Kronofogden. Då ska du fylla i lämplig blankett för ditt ärende och sedan skicka in. På deras hemsida finns det bra vägledning om hur man gör en ansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ersättning om man halkat utanför fastighet

2021-01-15 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag halkade på trappen ut från padelhallen den var full av is. Har jag någon möjlighet till ersättning? Var sjukskriven i 3 dagar och har fortfarande ont. Och i så fall hur går jag till väga?Mvh Nina
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Din fråga berör främst skadeståndslagen (SKL), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och Ordningslagen. Det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla marken utanför fastigheten ren och säker. Exempelvis genom att salta och sanda när det är halt och isigt utanför fastigheten (2 § 2 st. Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska ha rätt till skadestånd för din personskada, krävs det att fastighetsägaren har agerat vårdslöst och att det ska finnas ett orsakssamband. Det ska finnas ett orsakssamband mellan din skada samt fastighetsägarens oaktsamma beteende. Att fastighetsägaren inte har sett till att marken utanför sin fastighet är säker, genom att inte salta, kan anses vara vårdslöst beteende. Det finns en kausalitet mellan de två händelserna (2 kap. 1 § SKL).Det är dock upp till dig som har bevisbördan. Du måste bevisa att din skada är på grund av fastighetsägarens oaktsamhet. Det kan därmed vara smart att fotografera dina skador, och spara kvitton från sjukhuset och liknande. Ersättningen bör omfatta sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt lidande. Jag rekommenderar att du vänder dig till fastighetsägaren till padelhallen och förklarar situationen, samt kräver ersättning på grund av din personskada. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem betalar för behandlingshem?

2021-01-14 i Alla Frågor
FRÅGA |BehandlingshemHej jag undrar vad som gäller ang behandlingshem, om man kan betala ur egen ficka ,kan man välja i princip vilket behandlingshem som helst? Utan att socialtjänsten är inblandad?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Behandlingshem är ett form av boende som är specialiserade på att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, exempelvis missbruk eller handikapp. Behandlingshem driver vård enligt socialtjänstlagen och är även godkända av länsstyrelsen. Länsstyrelsen är även den myndighet som granskar arbetet som görs. Behandlingshem kan däremot drivas av olika aktörer som företag, stiftelser eller kommuner. Många kommer till behandlingshem frivilligt, för att de behöver hjälp för att kunna hantera sin problematik. Då är det öppna enheter som bygger på ömsesidigt förtroende. Andra anländer till behandlingshem genom tvång, med stöd av LVU (lagen av vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Under vissa kriterier kan man därmed tvångsvårdas om det är nödvändigt. Om man har rätt till vård på ett behandlingshem, enligt socialtjänsten på din kommun , så får man det mesta av kostnaderna betalda av staten. Kostnaderna är mat, boende och behandling. Föräldrar som har barn boende på LVU - hem kan däremot behöva betala för sina barn utefter förmåga. Rätten till placering på behandlingshem måste prövas. Det är oftast domstolsbeslut eller beslut från socialnämnden som avgör om man har rätt att bo i behandlingshem. Vid ansökan om boende på behandlingshem kan man önska till vilket boende man vill, men det är i slutändan socialnämnden som beslutar i detta ärende. Det är ovanligt att man inte blandar in socialtjänsten vid boende vid behandlingshem, det är därmed oklart om det är möjligt att få bo på behandlingshem utan kontakt med socialtjänsten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ta reda på om en person har blivit dömd

2021-01-14 i Påföljder
FRÅGA |Jag vill veta om en person har blivit dömd
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Uppgifter som behandlar om personer har blivit dömda för brott och vilket straff som har tilldelats, återfinns i belastningsregistret. Din fråga rör främst lagen om belastningsregister. Man kan alltid begära ut sitt egna belastningsregister, om sig själv (9 § i lagen om belastningsregister). Däremot kan du som enskild, inte begära ut handlingar om en annan person hur som helst. Det finns dock undantag, i vissa situationer får en arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret på en anställd eller en blivande anställd. Arbetssökande till tjänster som skola, barnomsorg och liknande måste alltid visa upp sitt belastningsregister av säkerhetsskäl. I Sverige har vi även offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar i regel är offentliga. Således, är publicerade domar offentliga för allmänheten att ta del av. Du kan därmed vända dig till den domstol där personen ifråga blev dömd, begära ut domen, och på så sätt läsa domen av intresse. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ångra Polisanmälan

2021-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har gjort en polis ansökan på min pojkvän som jag vägrar nu för att det var impulsivt bestämt. Polisen ringt mig och sa att jag få en advokat och vill boka tid för förfrågan. Jag vill inte samarbeta länge.Vad ska jag säga till de?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Svar på din fråga finner du i Rättegångsbalken (RB). Så som jag tolkar din fråga, är om du kan ta tillbaka eller ångra en polisanmälan som du har gjort. Huvudregeln är att polismyndigheten, enligt lag, har en skyldighet att utreda brott. Därmed är det enkla svaret att man inte kan ta tillbaka en polisanmälan. När ett brott har kommit till polisens kännedom, så är det deras uppgift att undersöka detta vidare.Även om du säger att du vill ta tillbaka din anmälan till polisen, så kommer de allra troligast att fortsätta med sin utredning. Du kan däremot meddela Polisen att du inte viill samarbeta längre, och inte ge dem mer information. Polisen har en skyldighet att utreda brott trots att anmälaren eller målsägande inte vill medverka. Sedan, är det åklagarens uppgift att väcka åtal eller inte. Här beror det lite på vad det är för brott som det rör sig om. Om det är ett brott som faller in under allmänt åtal så har åklagaren absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren ska väcka åtal om denne anser att det finns tillräckligt med bevis och om den räknar med en fällande dom i domstol (20 kap. 6 § RB). Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?

2021-01-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag arbetar på en kommunal skola och har beställt ut lönelista för min arbetsplats.Jag har sedan strukturerat om den (från bokstavsordning till sifferordning) och satt upp den på ett kontor/ gjort den synlig för andra.Min arbetsgivare har nu sagt att jag har brutit gdpr genom detta.Stämmer det? Är att göra en offentlig handling tillgänglig inom den berörda verksamheten, med namn och lön, ett brott mot gdpr?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är överordnade lagen GDPR (1 kap. 7 § GDPR). Grundlagen gäller således före GDPR, vid konkurrens. I Sverige har alla rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar, på grund av vår offentlighetsprincip (Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §). Detta gör man genom att vända sig till en myndighet och begära ut de önskade handlingarna. Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsplatser, om man har rätt att veta vad ens kollegor tjänar beror således på viken sorts arbetsgivare du har. På statliga myndigheter och kommuner är uppgift om lön, i regel, en offentlig handling. Därmed kan vem som helst begära ut handlingar om lön från en statlig myndighet (offentlighet och sekretesslagen 2 kap. 4 §). Eftersom uppgifterna om lön inom en kommunal verksamhet är en offentlig uppgift och alla kan få ta del av den om de vänder sig till myndigheten och begär ut den, så ser jag inget större problem med din handling. Du får däremot inte behandla dessa uppgifter i strid med GDPR:s regler och principer. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bostadsrättsföreningens ansvar vid personskada utanför

2021-01-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har en bostadsrättsförening ansvar om man inte sandar utanför entréer och tillhörande gångbana om någon skulle falla och skada sig av osandad bana?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att ansvara för underhåll av den mark de äger. Ingen önskar att någon förbipasserande skadar sig. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är exempelvis skyldiga att se till så att is och snö inte faller ner från tak och skadar egendom eller personer. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (ordningslagen 3 kap. 3 §). Om du eller din egendom skadas kan man ha rätt till ersättning om det beror på markägarens dåliga underhåll och således vårdslöshet. Sakskador och personskador är åtalbara. När det rör sig om en bostadsrättsförening så är det inte du som är boende i föreningen som är ansvarig. Ansvaret ligger däremot på hela styrelsen i bostadsrättsföreningen. Beroende på vad styrelsen har kommit överens om i dessa frågor, så kan det antingen röra sig om ett gemensamt ansvar eller så kan styrelseordförande bli ensamt ansvarig. Då styrelseordförande har eget ansvar, är då det rör sig om brotten vållande av kroppsskada eller vållande till annans död. Ett stort ansvar vilar således på styrelsen, det kan därmed vara smart av föreningen att investera i regelbunden snöröjning och annan renhållning av marken. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har polisen rätt att beträda privat mark?

2020-12-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har Polisen eller Länsstyrelsen rätt att går på min tomt och kolla överallt om jag är inte hemma
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.I Sverige har vi en starkt skyddad allemansrätt, som innebär att allmänheten har rätt att utnyttja naturen fritt (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men denna grundlagsskyddade rättighet är inte helt obegränsad och fri. Det finns lagar som kan begränsa denna rättighet på olika sätt. Exempelvis så får hemfriden och en markägares ekonomiska intressen inte äventyras. Om en individ olovligen beträder någon annans tomt så kan man exempelvis göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken). Polisen är däremot en myndighet som innehar olika befogenheter vid olika situationer. Det kan således ibland ha rätten att beträda annans privata mark. Men polisen behöver oftast en giltig grund för detta, därmed kunna motivera varför de måste beträda marken. Polisen kan till exempel använda sig av tvångsmedlet husrannsakan, vilket innebär att de får tillgång till den misstänktes bostad och mark. Detta är en form av intrång i hemfridszonen. I detta fall krävs inget samtycke från markägaren, utan polisen har rätt att beträda mark ändå. Det är svårt för mig att säga exakt om myndigheterna, polisen och länsstyrelsen, har haft rätt att beträda din mark med så lite information. Jag skulle behöva veta varför de var där, för att göra en korrekt bedömning. Men för att polisen ska få göra en husrannsakan så behöver dem ett beslut från tingsrätten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,