Olovlig befattning med falska sedlar

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vilka brott aktualiseras om man säljer falska sedlar till folk?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.PenningförfalskningPenningförfalskning är ett brott mot allmänheten eftersom det kan få otaliga konsekvenser i samhället. Det är mycket mer ovanligt med penningförfalskning nu eftersom vi inte använder oss av kontanta medel lika mycket.Att förfalska gällande sedel eller mynt är olagligt (14 kap. 6 § Brottsbalken Brb). Att försöka kopiera eller på annat sätt efterlikna och tillverka såväl svenska som utländska pengar brukar bedömas som penningförfalskning. Just penningförfalskning handlar om själva tillverkningen. Det krävs även att gärningspersonen ska ha insett att det fanns en risk att personer kunde förväxla dem med riktiga sedlar. Man bedömer ofta likheten med de förfalskade respektive de äkta sedlarna, och hur stor risken är att de kan förväxlas. Beroende på brottets allvar kan man dömas till böter samt fängelse från sex månader upp till åtta år. Olovlig befattning med falska pengarOm man har att göra med förfalskade pengar på annat sätt än att tillverka dem, så kan också man anses begå ett brott. Att anskaffa, lämna, ta emot, förvara, transportera eller på annat sätt befatta sig med falska pengar kan utgöra brottet olovlig befattning med falska pengar (14 kap. 7 § Brb).Här ställs det krav på gärningsmannens uppsåt, att det ska finnas uppsåt att de förfalskade pengarna ska sättas i omlopp. Det krävs även att gärningsmannen visste att pengarna var förfalskade. Påföljden vid brottet olovlig befattning med falska pengar är som huvudregel fängelse i upp till två år.Min bedömning är att sälja falska sedlar till folk är brottet olovlig befattning med falska pengar, om man uppfyller kraven där. Det krävs således medvetenhet om att de var falska. Om man även varit med och tillverkat pengarna, så kan penningförfalskning bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd/Brottsskadeersättning

2020-12-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit tilldömd 16 000 i skadestånd för en grov misshandel. Jag undrar hur jag ska få pengarna?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Skadestånd/BrottsskadeersättningDen som begär ett brott är oftast skyldig att ersätta skadorna som uppkommit, så kallat skadestånd. Målsägande brukar således kräva gärningspersonen på skadestånd. Det är sedan domstolen som beslutar om skadeståndets belopp och fastställer detta. Det sker bara ibland att gärningsmannen betalar skadeståndet direkt då han blir dömd till att göra det. Det är mycket vanligare att gärningsmannen inte betalar frivilligt, att den är motvillig att betala eller inte har den ekonomiska förmågan att betala. Att man har fått rätt till utdelning av skadestånd så innebär det inte i verkligheten att man kommer få ut en summa pengar direkt. Det förekommer att brottsoffret får hjälp från Kronofogden att indriva sitt skadestånd, eftersom domstolen brukar kontakta kronofogden när dem har dömt ut ett skadestånd. Kronofogden kan då genomföra en undersökning av den dömdes ekonomiska situation. Om det visar sig att gärningspersonen har tillgångar tillgängligt (inkomst, likvida medel), så ser Kronofogden till att brottsoffret får sina pengar.Om det däremot är flera gärningspersoner som döms för samma brott, så har de solidariskt ansvar för att betala skadeståndet. Då kan man kräva hela beloppet från en av gärningspersonerna. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Minderåriga med smällare

2020-12-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om en fjortonåring påträffas inneha ett flertal smällare i sitt skåp i skolan för att sedan sälja vidare, vad blir konsekvenserna?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Hantering av fyrverkerier regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt i förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE).Huvudregeln är att det är olagligt att hantera och inneha fyrverkerier om man är under 18 år (15 § LBE och 7 § FBE). Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är således 18 år. Orsaken till detta är att statistiken har visat på att de flesta olyckorna och skadorna med fyrverkerier har berört och orsakats av ungdomar under 18 år. Det finns krav på den som säljer fyrverkerier, att kolla så att köparen är myndig (över 18 år). Den som har sålt en sådan vara till en minderårig kan straffas med böter eller fängelse (28 § LBE). Även föräldrarna till dem som är underåriga och innehar eller använder fyrverkerier kan ställas till svars och tilldelas böter eller fängelse, om de då har köpt fyrverkerier till sina minderåriga barn. Det är däremot inte straffbart för en minderårig att inneha fyrverkerier. Brottet begås av den som har gett eller sålt den minderåriga med fyrverkerier. Du, som minderårig kan därmed inte få något brottsligt straff för denna situation. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är sexuella trakasserier?

2020-11-23 i Trakasserier
FRÅGA |Jag skulle vilja veta vad avses med sexuella trakasserier i lagens mening? Vart kan jag hitta och läsa om detta i lagen isåfall? I en lagbok? I en proposition, i ett förarbete? Tacksam för er tid! Med vänliga hälsningar!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga berör främst området arbetsrätt, och information om sexuella trakasserier finner du i Diskrimineringslagen (DL). Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är det ett uppträdande i arbetslivet, av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan både handla om kommentarer och ord, samt handlingar som att någon tafsar. Exempel är ovälkomna komplimanger och inbjudningar. Trakasserier är oönskade av den som blir utsatt. Det bedöms subjektivt, hur den utsatte upplevde situationen är det avgörande. Den som trakasserar bör förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blivit trakasserad berättar för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet.Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att trakasserier inte ska förekomma i arbetslivet. När en arbetsgivare får reda på att någon på arbetsplatsen har blivit sexuellt trakasserad så måste arbetsgivaren agera. Arbetsgivare har en utrednings och åtgärdsskyldighet, vilket innebär att dem ska utreda vad som hänt, samt försöka förhindra att det upprepas igen. Arbetsgivaren har ansvar för sitt egna beteende samt mellan arbetstagarna emellan. Arbetsgivaren kan bli anmäld till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller facket om detta stora ansvar inte fullföljs ordentligt (DL 2 kap. 3 §). Min rekommendation är att man ska vända sig till sin arbetsgivare eller sitt fackförbund, för att anmäla och berätta om dessa trakasserierna på arbetsplatsen. Det är något som bör tas på allvar, eftersom ingen mår bra av att bli trakasserad på arbetet. Jag önskar dig lycka till!Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bostadsrättsförening - styrelsen

2020-12-08 i Föreningar
FRÅGA |En person som valts in i en styrelse i en bostadsrätt och som nu flyttat, kan han sitta kvar i styrelsen?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det som styr en bostadsrättsförening är föreningslagen samt föreningens egna stadgar. Det är högst ovanligt att en styrelseledamot som flyttar och inte längre bor kvar i huset, fortfarande sitter med i styrelsen. Det finns däremot ingen skyldighet för denne person att avgå om den flyttar. Denne person borde däremot inte ha något intresse av att sitta med i styrelsen längre. Vanligtvis meddelar man då styrelsen att man ska flytta och avgå ur styrelsen, men man brukar kunna vara med i styrelsen och på möten fram tills dess att man flyttar ut. För att vara styrelseledamot är man även oftast medlem i bostadsrättsföreningen, och medlemmar i föreningen är oftast främst boende i huset. I regel finns det suppleanter i en förening, som smidigt kan ta styrelseledamotens plats vid avgång. Därmed brukar det inte behövas en ny stämma för att en styrelseledamot flyttar. Det är däremot viktigt att tänka på att styrelsen ska ha rätt antal ledamöter enligt lagen. För att få räknas som en ekonomisk förening så måste man ha minst tre ledamöter, och styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande vid stämman. Då någon ur föreningen avgår är det viktigt att hålla koll på dessa regler. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ringa stöld av minderårig person

2020-12-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en ungdom på 16 år som tidigare är ostraffad blir tagen av vakt för ringa stöld på 140 kr, hur aktuellt är det med en straffvarning?Skulle denna ungdom kunna åtalas för detta brott? Ungdomen ångrar sig väldigt mycket och erkänner på plats samt berättar hur och varför allting gick till.Skulle ett strafföreläggande samt dagsböter eller åtalsunderlåtelse vara mer passande?Som sagt är personen inte tidigare dömd och är 16 år, samt erkänner allting och beter dig bra.
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.I Sverige blir man straffmyndig först vid 15 års ålder, således är denna person ifråga straffmyndig. Personen kan därmed få rättsliga konsekvenser för sitt handlande (1 kap. 6 § Brb).Brottet ringa stöld har ett straffvärde på böter eller fängelse på 6 månader ( 8 kap. 2 § Brb). Det är högst osannolikt att en yngre person döms till fängelse över huvudtaget. Domstolen får bara döma ut påföljden fängelse till en omyndig person om det föreligger synnerliga skäl för det. I detta fall verkar det inte finnas några synnerliga skäl, som grov hänsynslöshet osv. När en person under 18 år begår ett brott, är det vanligt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Båda besluten innebär att man inte måste genomgå en rättegång, men att uppgiften kommer finnas med i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren undviker att väcka åtala mot personen, men att man ändå bedömer att personen har gjort sig skyldig till brottet (20 kap. 7 § Brb). Detta betyder även att det inte blir någon rättegång. Ett strafföreläggande kan åklagaren sluta om istället för att väcka åtal, om det rör sig om mindre allvarliga brott. Straffvarning kan bli aktuellt om någon begår ett enklare brott och är under 18 år, vid en straffvarning väcks det inget åtal men man får en straffvarning istället för påföljd (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man däremot begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya. En straffvarning försvinner efter 3 år ur belastningsregistret. Alla dessa begrepp; åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och straffvarning är alla liknande och kan vara svåra att hålla isär. Det är svårt för mig att bedöma exakt hur denna situation kommer bedömas. Det kommer däremot inte röra sig om någon allvarlig påföljd för ett lindrigt brott som ringa stöld på ett lågt värde samt när det är en 16 årig person som har begått brottet. Men åtal kommer antagligen inte väckas, och straffvarning skulle mycket väl kunna bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vapenlicens och belastningsregistret

2020-12-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag får ansöka om vapenlicens och få godkänt om jag är dömd sedan tidigare.Första gången jag dömdes var när jag va 15 år då dömdes jag för misshandel och ja har även dömts för grov narkotikasmuggling men detta var dock för 6 år sedan, i detta brott så dömdes jag till fängelse i 1 år och 8 månader.De senaste 6 åren så har jag inte dömt för något alvarligt endast en fortkörning.Hur ser oddsen ut för mig om jag ansöker om ett vapen licens?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Din fråga berör belastningsregistret (Lag om belastningsregister) samt kraven för att inneha och tilldelas vapenlicens. Det finns vissa grundläggande krav för att en privatperson ska kunna tilldelas vapenlicens i Sverige. För att man ska kunna bli godkänd för att få vapenlicens krävs att man är över 18 år, skötsam och laglydig, samt kunna motivera syftet med innehavet. När polisen bedömer huruvida en person borde ha vapenlicens kollar man på om det finns en risk att denna licens kommer att missbrukas av innehavaren (2 kap. 5 § Vapenlagen)För att ta reda på om individen uppfyller kraven på skötsamhet så kollar polisen på belastningsregistret. Faktumet att den sökande har begått brott innebär inte att det är omöjligt att få vapenlicens, det är inte ett absolut hinder. Det görs en samlad prövning och bedömning av ansökan och domarna. Men det är såklart enklare att få vapenlicens om man inte finns med i belastningsregistret. Annars kan du ansöka om vapenlicens när din uppgift har gallrats bort ur belastningsregistret, därmed 10 år efter frigivningen ur fängelset (17 § 1 punkten i Lag om belastningsregister). Omständigheten att du finns med i belastningsregistret borde inte stoppa dig från att ansöka, men det kan påverka utfallet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är viktigt i ett skuldebrev?

2020-11-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Vad är viktigt i ett skuldebrev?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns två olika former av skuldebrev, enkla och löpande. Jag har ingen uppgift om vad för form av skuldebrev du vill ha information om. Det finns olika risker med de olika skuldebreven, samt olika saker man bör tänka på vid utfärdandet. De olika skuldebreven har olika funktioner i samhället. Lagen om skuldebrev (SkbrL) är här tillämplig. Ett enkelt skuldebrev är ett bevis på att det finns en skuldrelation mellan gäldenären (den som lånat pengarna) och borgenären (den som har lånat ut pengarna). Brevet har inget ekonomiskt värde och skuldförhållandet kvarstår även om brevet skulle förstöras eller tappas bort. Den på skuldebrevet angivna borgenären är alltid den som har rätt till betalningen, om inget annat framgår. Denna form är mer likt en enkel fordran, som man stöter på ofta (SkbrL 26 §). Ett löpande skuldebrev är en värdehandlingen, den som äger och kan visa upp brevet har rätt till betalning. Man kan överlåta löpande skuldebrev, det finns en marknad för dem, där en ny borgenär kan kräva gäldenären på pengar. Löpande skuldebrev kan innebära en större risk för gäldenären, då skuldebrevet kan hamna i fel händer och man skulle ev. behöva betala flera gånger (SkbrL 15 §). Det finns inga strikta formkrav för hur ett skuldebrev ska se ut. Det finns dock en del mallar man kan vända sig till för vägledning. Parterna ska bestämma om innehållet i skuldebrevet. Ni ska skriva ner de villkoren ni kommer överens om i skuldebrevet, det som ska gälla mellan er. I ett skuldebrev ska det helst tydligt framgå att det rör sig om ett skuldförhållande. Man kan exempelvis skriva vilken summa pengar man står i skuld i, vilken dag de lånades ut, vilken ränta som ska gälla samt hur amorteringsplanen ser ut. Att parterna undertecknar är även viktigt. Man kan även ha vittnen till skuldebrevet. Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,