Regler vid spridning av aska

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man sprida aska efter kremering på privat mark
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd för att sprida ut aska någon annanstans än på en begravningsplats. Du ansöker om detta tillstånd hos Länsstyrelsen (30 § Begravningsförordningen). Detta tillstånd kan endast sökas när personen ifråga har avlidit, inte innan. Tillstånd ges om Länstyrelsen anser att platsen är lämplig och att askan hanteras på ett respektfullt sätt.Olika län har även olika strikta regler, så se till att kontakta den länsstyrelse där du önskar att sprida ut askan. I exempelvis Hallands och Västra Götalands län så beviljar man inte tillstånd för att sprida ut aska på naturreservat, strandområden eller där många personer vistas. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Straff för ringa stöld i matbutik

2020-09-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad får man för straff om man snattat i mataffär
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Ringa stöld - SnatteriDu frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kap. 2 § BrB). Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är därmed av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kap. BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om man begår nya brott då man är villkorligt frigiven?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är villkorligt frigiven. Jag blev dömd till fängelse på 20 månader. Min del på straffet är 7 månader. Nu är min fråga, om jag skulle åka dit på en olovlig körning? Får jag då sitta av min del i fängelset. Sen en fråga till som jag undrar över som gäller frivården. Jag är välmedveten om att jag måste sköta tider osv. Men vad sker om jag skulle lämna ett urin prov där de skulle visa spår av narkotika? Vad kan det ge mig för påföljder? Mvh
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Villkorlig frigivningEn person som har blivit dömd till fängelse sitter i regel 2/3 av sin tid, och sedan friges denne. Detta kallas villkorlig frigivning. Det innebär att man i Sverige vanligtvis friges innan hela straffet har avtjänats. När man har blivit villkorligt frigiven så löper en så kallad prövotid. Denna prövotid brukar oftast vara den tid som återstår av fängelsestraffet (1/3 av fängelsestraffet), men alltid minst ett år långt. Det viktiga med prövotiden är att den villkorlig frigivna ska sköta sig ordentligt, vilket främst innebär att denne inte ska begå nya brott. Under prövotiden kan man även ha så kallad övervakning, vilket innebär att man får stöd och kontroll från frivården. Det är väldigt viktigt att under denna tid komma på möten och passa tider hos frivården, eftersom det tyder på en god skötsamhet. Vad händer om man begår nya brott under denna prövotid?Om den villkorligt frigivne begår nya brott under denna prövotiden så kan domstolen döma ut nya straff för dessa brott. Hela den villkorligt medgivna friheten eller delar av den kan även upphävas helt. Det är domstolen som beslutar detta, vilket alltid bygger på en bedömning av hur allvarliga de nya begångna brotten är samt fler omständigheter (34 kap. 5 § Brottsbalken). Det som talar emot att domstolen ska förverka den villkorliga friheten är om de nya brotten är väldigt lindriga, om väldigt lång tid har förflutit sedan de tidigare brotten samt om det skulle anses oskäligt. Det är upp till domstolen att bedöma hur allvarligt olovlig körning samt narkotikabrott är i förhållande till dina tidigare dömda brott är. Men det finns definitivt en risk att den domstolen upphäver den villkorliga frigivningen för dig. Detta brukar då innebära att man får återvända till fängelset och sitta av sitt straff. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man göra barn arvslösa?

2020-08-23 i Laglott
FRÅGA |kan föräldrar ge bort all egendom till ett barn genom gåvobrev , och därmed göra de andra barnen arvslösa?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör främst gåvor, kvarlåtenskap och arv vilket du finner svar i i Ärvdabalken (ÄB). ArvFöräldrar kan inte göra sina barn (bröstarvingar) arvslösa. Barn är i den första arvsklassen och ska därmed oftast vara dem som ärver allra först. Om föräldern har testamenterat bort stora delar av sin kvarlåtenskap så ska barnen ändå få ut hälften av sin laglott, därmed hälften av hela kvarlåtenskapen (ÄB 7 kap. 1 §). En förälder kan tekniskt sett inte testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap. Om föräldern har testamenterat bort delar av sin kvarlåtenskap så är det viktigt att ni som barn jämkar testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §). Gåvor till barn innan bortgång Ett svårare scenario är när föräldrar en kort tid innan dennes bortgång ger bort gåvor till vissa av sina barn. Det kan då vara så att föräldern gör slut på sitt arv i form av gåvor. Huvudregeln är att gåvorna ska avräknas på de andra barnens arvslott, i form av ersättning. Tanken är att alla barn i slutändan får lika mycket i arv, att det ska bli rättvist (ÄB 7 kap. 4 § ). Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bidragsbrott

2020-09-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en kort fråga om bidragsbrott.Det är nämligen så att jag ska snart bli polisanmäld av socialförvaltningen för bidragsbrott. Det rör sig om 16 000 kronor som jag är skyldig att betala tillbaka till dem. Dock har jag inte blivit avslöjad av denna enhet, utan jag har själv kontaktat dem och ärligt berättat för dem - att jag verkligen inte har gjort det uppsåtligen. Så min fråga är: hur milt eller allvarligt kan detta brott klassas? Vilket straff kan jag få för det här?Jag är straffad sedan tidigare. Är jätte orolig och rädd. Tacksam för svar!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Bidragsbrott Din fråga finner du främst svar på i Bidragsbrottslagen. Denna lag reglerar bidrag som lämnas ut till en enskild person och som ger denna en ekonomisk förmån. Sådana bidrag lämnas ut av olika myndigheter, så som Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och liknande. Det finns olika grader av bidragsbrott. För att dömas för just bidragsbrott så krävs uppsåt. Uppsåtligt bidragsbrott innebär att man lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden som man är skyldig att göra, vilket orsakar fara för att en ekonomiskt förmån felaktigt betalas ut (Bidragsbrottslagen 2 §). Du hävdar att du inte hade uppsåt till händelse, därmed kan uppsåtligt bidragsbrott inte bli aktuellt, jag lämnar därmed bedömningen för uppsåtligt bidragsbrottet. Det finns däremot brottet vårdslöst bidragsbrott, där inget uppsåt krävs för att bli dömd. Detta brott bygger på brottet uppsåtligt bidragsbrott, men att man har agerat grovt oaktsamt. Man begår således samma gärning som beskrivet ovan, men att man är vårdslös i sitt handlande. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år (Bidragsbrottslagen 4 §). Vårdslöst bidragsbrott kan man bli dömd för vid lämnande av oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Generellt gäller att endast medveten oaktsamhet hos förmånstagaren bör leda till straffansvar. Denna person ska alltså ha anat att den har gjort fel. Exempel på sådana gärningar som tidigare har räknats som grovt oaktsamma är; där förmånstagaren upprepade gånger lämnat felaktiga uppgifter som har påverkan på förmånen, såsom information om inkomst, familje eller arbetsförhållanden vilket kan leda till större förmån än vad som hade getts ut vid riktiga uppgifter. Det är svårt för mig att bedöma om du har gjort dig skyldig till vårdslöst bidragsbrott eller inte, med så lite information kring situation till hands. Gärningen ska även nå upp till just grov oaktsamhet, om den inte gör det med tanke på beloppet, risken för ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarliga, så döms man inte till ansvar för vårdslöst bidragsbrott. Omständigheten att du tidigare är dömd, kan däremot påverka din situation till det sämre. Man tar hänsyn till återfall i brott i skärpande riktning, speciellt om det rör sig om samma/liknande brott som tidigare och hur allvarliga brotten är (29 kap. 4 § Brottsbalken). Man tittar även på hur långt tid som har passerat sedan det tidigare brottet begicks. Hoppas du har fått lite vägledning i din fråga!Vänligen,

Försvarsmaktens krav för rekrytering

2020-09-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en dröm och det är att få göra värnplikten. Jag är en 26 årig tjej och har haft en jobbig ungdom och har tyvärr därför 13 prickar i belastningsregistret och de kommer att gallras ut om 2,5 år. Har även en del negativa påståenden antecknad i mina journaler på 1177vårdguiden, men är förövrigt en frisk och stabil person om jag får säga så själv. Jag har inte kunnat hitta information om huruvida någon som är i min sits kan bli antagen eller ej så därför vore jag oerhört tacksam om jag kunde få hjälp av er gällande denna fråga. Finns det överhuvudtaget en chans för mig att bli antagen eller bör jag ge upp denna dröm?Tusen tack på förhand
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Försvarsmakten har vissa tydliga behörighetskrav som man måste uppfylla för att man ska kunna bli antagen och kunna arbeta som militär. Ett av kraven är ett säkerhetskrav, att alla som ansöker till försvarsmakten kollas i Polisens belastningsregister. Om den som ansöker har blivit dömd för något som syns i belastningsregistret så kommer denna personen inte vidare i försvarsmaktens rekrytering. Om du ansöker när dina prickar fortfarande syns i belastningsregistret, alltså innan de har gallrats bort, så kan du inte gå vidare i ansökningsprocessen hos försvarsmakten. Eftersom dina brott gallras bort om ca. 2,5 år så ska det inte vara några problem att ansöka till försvarsmakten på den grunden. Efter att brotten har gallrats bort så kan du uppfylla myndighetens säkerhetskrav som de har vid sin rekrytering. Således, bör du inte ge upp på denna dröm, utan endast vänta en tid som förklarat ovan. För att tillägga, så inkluderar rekryteringen hos försvarsmakten även en del tester. Detta är intervjuer och tester, exempelvis begåvningstest, psykologtest samt konditions och styrketest. Du kan läsa mer om hur rekryteringen går till på denna länk. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vad syns i belastningsregister vid anställning som barnskötare?

2020-08-29 i Påföljder
FRÅGA |hej ja blivit dömd för ringa bedrägeri. i en dom i april.. ja jobbar som barnskötare o är livrädd att denna dom ska påverka mig i mitt yrke. kommer detta synas?? vill verkligen inte sluta med mitt jobb som ja älskar men är rädd för de när ja fått denna dom.
Emma Gurander |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Du hittar svar på din fråga i lagen om belastningsregister samt i förordningen om belastningsregister. När du har blivit erbjuden anställning som innefattar att du ska arbeta med barn, så har arbetsgivaren rätt att kräva ett utdrag ur ditt belastningsregister. Denna kontroll är främst till för att stärka barns och ungas trygghet samt deras skydd mot olika allvarliga brott. Man vill ha underlag för att personen man tänker anställa är lämplig och kvalificerad för att arbeta med barn. Denna kontroll görs lite mer specifikt om det rör sig om anställning på skola, barnomsorg, kyrklig verksamhet med barn eller ledare inom idrottsföreningar etc. När det gäller ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn så är det endast vissa specifika brott som visas. Dessa brott som då syns i belastningsregistret är om du har blivit dömd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån (Förordning om belastningsregister 22 §, tredje stycket). Eftersom du har dömts för ringa bedrägeri och därmed inget av ovanstående brott så kommer det inte att synas när din arbetsgivare gör ett utdrag ur ditt belastningsregister.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

​Kronofogden och Skadestånd

2020-08-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |För fyra år sedan vart jag misshandlad och fick skadestånd som jag aldrig sett röken av. Får kronofogden ta pengar som helt klart är skadestånd? Vad kan jag göra nu för att få tillbaka dom?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du tror att Kronofogden har utmätt ditt skadestånd, och du funderar på om detta är möjligt och lagligt. Tillämplig lag för din fråga är främst utsökningsbalken (UB). Utmätning av skadeståndKronofogden får inte utmäta all typ av egendom, det krävs att den är rättsligt utmätningsbar (4 kap. 1 § UB) . Huvudregeln är att skadestånd med anledning av personskada inte får utmätas innan skadeståndet har betalats ut till dig. Därefter får skadeståndet i regel utmätas, med vissa undantag (5 kap. 1 § och 7 § UB)Kronofogden har rätt att utmäta skadeståndet om det är blandat med övriga tillgångar, således ej avskiljt från andra likvida medel. Det går därmed inte att göra en bedömning av vad som är pengarna från skadeståndet och övriga pengar, så som lön och liknande. Ett tips är således att behålla pengarna som härstammar från skadeståndet på ett enskilt konto, separat från dina övriga likvida medel. Det kan således vara detta som har hänt dig, att kronofogden har utmätt ditt skadestånd eftersom den icke var separerad. Det finns däremot praxis från Hovrätten som visar på att det i dessa situationer ställs betydligt lägre krav på privatpersoner angående att hålla skadeståndet avskiljt (RH 2009:57). Detta bygger på att skadestånd från en personskada har en väldigt personlig prägel samt att privatpersoner oftast enbart har ett bankkonto där alla medel hamnar. En viktig faktor är även hur lång tid som har förflutit från utbetalning av skadestånd till utmätning av skadeståndet. Det blir svårt att bevisa vad som är skadeståndet om det har gått alldeles för lång tid, och andra medel har flutit in på samma konto. Du bör höra av dig till Kronofogden för att höra mer om ditt specifika ärende. Men jag hoppas att du fått lite vägledning och svar på din fråga!Vänliga hälsningar,