Saklig grund vid uppsägning: brott utanför arbetsplatsen

2021-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag och en kompis åkte ditt för ringa narkotikabrott häromdagen. Dom hitta bara rester av cannabis i min snusdosa. Både jag och min vän erkände vårat brott och ska få dagsböter. Jag oroar mig mest över mitt jobb då ja jobbar inom hemtjänsten. Har verkligen inte råd att förlora detta jobb. Är det något jag kan göra som kan minska risken att få sparken.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ovanligt att en arbetstagare blir uppsagd p.g.a. brott utanför tjänsten (när det gäller brott i tjänst görs däremot i regel en hårdare bedömning). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs nämligen saklig grund (7 § lagen om anställningsskydd). Bedömning av saklig grund vid brott utanför arbetsplatsenNär det gäller brott som en arbetstagare har begått utanför arbetsplatsen krävs det enligt praxis en bedömning i det enskilda fallet. En avvägning görs där ditt intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet vägs mot varandra. Vilka omständigheter som ingår i en sådan avvägning varierar beroende på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. I bedömningen görs en sammanvägning av personliga omständigheter, så som längden på ditt anställningsförhållande, din sociala situation osv. Sedan vägs detta mot arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet. Ditt handlande måste innebära ett tungt vägande skäl för arbetsgivaren ska ha saklig grund att säga upp dig (se vidare AD 2008 nr 2). Vissa tjänster innebär större krav på arbetstagarens integritetVid vissa typer av anställningsförhållanden där arbetstagarens tjänst innebär stora krav på integritet och laglydnad kan brottsligheten väga tyngre. Brott som vid en annan typ av tjänst inte skulle utgöra saklig grund för uppsägning kan då utgöra saklig grund för uppsägning. Det har förelegat saklig grund för uppsägning då en yrkesofficer gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sina barn (AD 2014 nr 85). Det har inte förelegat saklig grund för uppsägning då en banarbetare gjort sig skyldig till misshandel, grovt rattfylleri, smitning och stöld (AD 2002 nr 26). SammanfattningsvisSammanfattningsvis måste det vid brott som sker utanför arbetet föreligga tungt vägande skäl för att arbetsgivaren ska säga upp dig. Vidare måste arbetsgivaren innan uppsägning pröva om situationen går att lösa genom en omplacering på arbetsplatsen (7 § andra stycket lag om anställningsskydd).Förtydligande: avsked/uppsägningOm du med "sparken" menar avsked ska det också tilläggas att ett avsked är en annan sak juridiskt än en uppsägning. Ett avsked innebär att arbetsgivaren avslutar arbetsförhållandet utan någon uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare ställs än högre krav på att arbetstagaren ska ha betett sig vårdslöst eller ohederligt. Arbetstagaren ska ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § lag om anställningsskydd). Arbetsgivaren måste visserligen meddela arbetstagaren en vecka innan avsked (30 § lag om anställningsskydd). Hoppas att det blev lite klarare för dig!

Stämmobeslut eller styrelsebeslut vid balkongrenovering?

2021-04-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Behövs ett stämmobeslut för att byta balkongplåt i en förening
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller reparationer och underhåll så behöver inte stämman ta beslut om åtgärden. Detta kan motiveras med att beslut om nödvändigt underhåll annars skulle kunna röstas ned av stämman. Styrelsen är ju som bekant ansvarig för förvaltningen av föreningen (7 kap. 4 § lag om ekonomiska föreningar).I bostadsrättslagen så anges att beslut som innebär väsentliga förändringar i föreningens hus eller mark måste tas på stämman i föreningen (9 kap. 15 § bostadsrättslagen). Huruvida en åtgärd innebär en väsentlig förändring eller inte är en fråga om utseende och inte ekonomi. Med väsentlig förändring avses främst ombyggnader och tillbyggnader (prop. 1990/91:92 s. 218). I ditt fall är det som jag förstår det varken fråga om en tillbyggnad eller en ombyggnad och styrelsen borde därför vara behöriga att ta beslut i frågan. Du bör under alla omständigheter utgå från bestämmelserna som ni har i eran förening, exempelvis kan stadgarna innehålla regler som innebär att frågan bedöms på ett annat sätt, d.v.s. att stämmobeslut även behövs i "mindre" frågor. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ofredande och fridskränkning

2021-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, inom beskrivningen av ofredande så står det att gärningen även måste kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Vad betyder frid och kännbart sätt i det här sammanhanget? Är det att man ska känna sig omringad och hjälplös eller liknande, eller räcker det bara med att man blir irriterad?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är egentligen irrelevant att argumentera utifrån den drabbades känslor vid bedömningen av om gärningsmannen gjort sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Det krävs nämligen inte att den drabbade ska ha känt sig kränkt vilket framgår av formuleringen "ägnad att kränka den utsattes frid" (mer om det nedan). Jag kommer därför besvara din fråga utifrån ett generellt resonemang. Det centrala är alltså om en viss gärning i ett visst sammanhang objektivt sett är ägnad att kränka en persons frid. Vad menas med frid?Begreppet frid kan kopplas ihop med begreppet personlig integritet, exempelvis rätten att få vara i fred och rätten till privatliv (jfr Prop. 2016/17:222, s. 18). I lagbestämmelsen om ofredande särskiljs fysisk antastning och annat hänsynslöst agerande. När det gäller hänsynslöst agerande kan graden av hänsynslöshet i agerandet få en inverkan på bedömningen av om det har skett en kränkning av den drabbades frid (jfr NJA 2000 s. 661). När det gäller fysisk antastning ska en avgränsning göras mot ringa misshandel. Ansvar för ringa misshandel kan exempelvis utdömas om gärningsmannen uppsåtligen har tillfogat en annan person smärta av lindrig art (3 kap. 5 § BrB och NJA 2003 s. 537).Kännbar kränkningGemensamt för fysisk antastning och hänsynslöst agerande är att kränkningen ska ha varit kännbar. Att kränkningen ska vara kännbar är en kvalificering av det ovan nämnda rekvisitet fridskränkning. När det gäller "annat hänsynslöst agerande" utesluts som regel handlingar som framkallar känslor av tillfällig natur, som irritation och mindre obehag. Exempelvis kan din granne väcka din irritation genom att borra i väggen eller till och med säga någonting otrevligt vid ett enstaka tillfälle, men det kan utifrån omständigheterna vara ageranden som du rimligen ska kunna tåla. Bestämmelsen riktar alltså in sig på upprepade handlingar eller handlingar av förnedrande karaktär (se resonemang i Prop. 2016/17:222 s. 59 och NJA 2000 s. 661). Det går inte att objektivt fastställa om något är kännbart eller inte hos viss person, därför används orden "ägnad att.…". Med detta menas att gärningen typiskt sett är kränkande för någons frid. Bedömningen av om en gärning typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid kommer påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. Man kan generellt sett säga att det ställs högre krav på att gärningen ska ha varit av allvarlig innebörd om det rör sig om ett enstaka tillfälle än om det rör sig om flera tillfällen (jfr Prop. 2016/17:222 s. 62). Även andra omständigheter kan spela in, såsom offrets ställning gentemot förövaren och om gärningen äger rum inför "publik" (Prop. 2016/17:222 s. 99 f.). Det ska också tilläggas att gärningsmannen måste ha haft uppsåt att störa din frid för att kunna dömas till ansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Byte av fönster i bostadsrättsförening

2021-03-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |HejJag har en lägenhet i Visby innerstad, en Brf på fem lägenheter. 2018 efter styrelsebeslut byttes tre fönster ut i lägenheten p g a att dom ej gick att öppna och att dom ej var tidstypiska. Fastigheten är från 1800-talet och det var 70-talsfönster i lgh. Nu är det en i föreningen som tycker att vi ska betala hela den kostnaden själva, specialtillverkade kulturfönster på 11000:-/st alltså totalt 33000:- Stämmer detta?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En gällande princip som bostadsrättföreningar ska beakta är att föreningens medlemmar ska behandlas lika (likhetsprincipen). Att föreningen bekostar fönsterbytet är enligt denna princip rimligt förutsatt att andra lägenhetsinnehavare har eller kommer få likadana fönster och inte annat framgår av stadgarna. Är det däremot så att det endast är ni som får specialtillverkade fönster kan det vara fråga om ett beslut som gynnar dig och är till nackdel för någon annan (7 kap. 42 § lag om ekonomiska föreningar). Likhetsprincipen innebär att medlemmarna ska behandlas lika men att de kan behandlas olika om det finns sakliga skäl (NJA 1977 s. 393). I ditt fall skulle då nya fönster kunna motiveras med att de gamla inte gick att öppna. I övrigt gäller (även om jag inte uppfattar att det är aktuellt i ditt fall) att en bostadsrättsinnehavare ska hålla lägenheten i gott skick. När det gäller fönster (i vart fall glaset och bågarna) kan bostadsrättsinnehavaren vara skyldig att hålla dem i gott skick om inte annat har angetts i stadgarna (7 kap. 12 § BrL). Håller bostadsrättsinnehavaren inte lägenheten i gott skick så kan bostadsrättsinnehavaren bli skyldig att betala föreningen som avhjälpt felet (7 kap. 12 a BrL). Hoppas att mitt svar gjorde att det blev lite klarare för dig, annars är du varmt välkommen åter!

Säljares förklaringsmisstag

2021-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Har köpt och betalat en ny moped. Nu ska den hämtas en vecka senare och då säjer säljaren (företag) att priset var fel. Den skulle ha kostat 2 000 kr mer och förväntar oss att vi ska betala det. Får man göra så? Vi har ett kvitto på mopeden. Om vi lägger ut extraavgiften, kan vi då i efterhand driva frågan vidare - eller gäller ett nytt avtal då?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det redan föreligger ett avtal, d.v.s. säljaren har mottagit din accept, är säljaren bunden. Säljaren kan alltså inte i efterhand ändra avtalsinnehållet eftersom du redan har mottagit hans anbud och accepterat det. Du har uppfyllt din del av avtalet och nu ska säljaren uppfylla sin del av avtalet, d.v.s. överlämna mopeden. Att gå med på säljarens krav om att betala ytterligare 2000 kr skulle tolkas som att du går med på att det befintliga avtalsinnehållet justeras. Du kan visserligen driva frågan vidare efter det men bevisläget för din del skulle försämras. Jag utgår från att du inte hade anledning att tro att mopeden skulle kosta ytterligare 2000 kr, vilket kvittot kan styrka. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du var i god tro när du köpte mopeden. Om du är i god tro när du köper något och säljaren sedan säger att hen av misstag uppgett fel pris kan säljaren inte kräva ytterligare pengar av dig (jfr 32 § avtalslagen). Om du betalar de extra 2000 kronorna kan detta tolkas som att du insett att säljaren hela tiden avsåg det högre priset vid ingången av avtalet. Kan det på detta sätt styrkas att det skett ett förklaringsmisstag blir avtalet ogiltigt. Om du vill ha mopeden för det först angivna priset bör du därför stå på dig. Du kan kräva att säljaren fullgör köpet (12 § konsumentköplagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Knivlagens bestämmelser

2021-04-13 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om push daggers är olagliga i Sverige har kollat överallt men hittar inget
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du får inte gå runt med kniv eller farliga föremål (så som det föremål du refererar till i din fråga) på allmän plats (1 § knivlagen). Knivar eller föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen får inte säljas i Sverige (2 § knivlagen, se också NJA 2011 s. 556). Sådana föremål får enligt paragrafen inte heller överlåtas till personer under 21 år. Lagstiftaren ville försvåra innehavet av dessa föremål, samtidigt som det ansågs rimligt att personer som samlade på sådana saker inte skulle drabbas. Vidare gäller att om du vill importera ett vapen till din samling måste du ha tillstånd från polisen (2 § förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Sammanfattningsvis är sådana föremål som du refererar till inte olagliga. Men det finns begränsningar i lag som i praktiken gör det svårt att inneha sådana föremål. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?

2021-03-30 i Sekretess
FRÅGA |Jag är rektor på en skola och en av mina anställda lärare har brutit mot offentlighet och sekretesslagen. Vart anmäler jag dethär?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För brott mot tystnadsplikten gäller att den enskilde som tystnadsplikten är avsedd att skydda ska anmäla brottet (20 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken). Däremot kan även andra personer, så som du som rektor för en skola, anmäla brott mot offentlighet- och sekretesslagen till Justitieombudsmannen (JO). Hör gärna av dig om du skulle undra över något!

Skyldighet att tillhandahålla handikapparkering?

2021-03-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan ett kommunalt fastighetsbolag neka att bygga en handikapparkering?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som boende hos ett kommunalt bostadsbolag har rätt till tillgång till en handikapparkering. Svaret på frågan beror på hur det ser ut i övrigt på den ort där du bor, om det redan finns en handikapparkering kanske det bedöms vara tillräckligt. Det bör nämligen finnas en handikapparkering vid bostadshus inom 25 meter från entrén, detta framgår av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2014:3, avsnitt 3:12). Där framgår också att antalet parkeringsplatser bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Detta gäller alltså vid planeringen av områden som ska utbyggas. Det finns även andra bestämmelser som kan inverka på kommunens skyldighet att tillhandahålla handikapparkering vilket jag redogör för nedan. Allmännyttiga bostadsbolagEtt kommunalt bostadsbolag ska tillgodose ett allmännyttigt syfte, med det menas framför allt att främja bostadsförsörjningen i kommunen (1 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag). En grundläggande tanke är då att boendet ska vara tillgängligt för alla men också att de boende ska kunna ha ett inflytande på bolaget. Hur ett sådant inflytande säkerställs ser olika ut men det kan exv. ske genom ett boinflytandeavtal som bolaget tecknat med Hyresgästföreningen. Det är kommunfullmäktige som genom kommunstyrelsen håller uppsikt över ett kommunalt bolag (6 kap. 1 § andra stycket, kommunallagen).ParkeringNär det gäller frågan om parkering händer det att kommunen utarbetar s.k. policydokument där det framgår vilka riktlinjer som de har satt för parkering och trafik. Kommunen kan också i sin detaljplan ange hur parkeringen ska se ut i ett visst område vilket då innebär att byggherren måste ta hänsyn till detta krav vid utbyggnad (4 kap. 13 § plan- och bygglagen). Utöver detta finns bestämmelser om att kommunen ska planlägga bebyggelsen av dess mark så att den är tillgänglig för alla (2 kap. 3 § plan- och bygglagen). En tomt ska exempelvis bebyggas och ordnas så att även rörelsehindrade kan komma fram till byggnaden (8 kap. 9 § plan- och bygglagen). I sist nämnda lagrum anges också att friyta ska prioriteras om det inte finns utrymme för både parkering och friyta. Till detta tillkommer att invånarna i kommunen inte ska särbehandlas (2 kap. 3 § kommunallagen).SlutsatsEn kommun måste beakta att även de med nedsatt rörelseförmåga kan ta sig fram i samhället och till sina bostäder. Därmed är det inte sagt att ett kommunalt bostadsbolag inte kan neka till att bygga en handikapparkering. Du kan vända dig till hyresgästföreningen så kan de hjälpa dig med att ta frågan vidare till bolaget. Du kan även kontakta den nämnd (ofta kallad tekniska nämnden) som har hand om parkeringsfrågor i din kommun.Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om det skulle vara något mer du undrar över!