Kan syskon flytta pengar från dement förälder?

2021-01-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan syskon flytta pengar ifrån dement förälder
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagFöräldrabalkens (FB) 17 kap. reglerar situationer när en person är behörig att i vissa fall rättshandla för en anhörig. Barn räknas enligt lagen som anhöriga till föräldern (17 kap. 2 § FB). Som anhöriga får ni ingå avtal och ta hand om er förälders ekonomi under vissa förutsättningar. I mitt svar kommer jag att utgå från att syskonen avser att flytta pengar för att t.ex betala räkningar för sin förälder etc. Om syskonen istället hade för avsikt att flytta pengar från föräldern till sina egna konton är detta inte lagligt. Enbart för att föräldern är dement betyder detta inte att föräldrarna inte är ägare till pengarna utan de tillhör fortfarande föräldern. I de fall föräldern på grund av sjukdom inte längre kan råda över egendom brukar rätten vanligtvis besluta om förordnande av en god man eller förvaltare (11 kap. FB). Vad krävs för att ta hand om en anhörigs ekonomi?Det måste enligt lagen vara uppenbart att personen i fråga inte kan ta hand om sin ekonomi längre på grund av sin sjukdom och/eller hälsotillstånd (17 kap. 1 § 1 st FB). Det är den anhöriga som bestämmer om föräldern i det här fallet inte kan ta hand om sin ekonomi längre. Alltså får syskonen bedöma huruvida föräldern klarar av att ta hand om sin ekonomi. Vilka rättshandlingar får man göra åt den anhöriga?Om de gör bedömningen att föräldern inte kan ta hand om sin ekonomi på grund av sin demens kan 17 kap. FB tillämpas. Då blir syskonen behöriga att ta hand om den del av förälderns ekonomi som avser det dagliga livet, dvs ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § FB). Att ta ut pengar för att köpa nödvändigheter (t.ex kläder och hygienartiklar) samt betala räkningar åt föräldern ses här som acceptabla rättshandlingar. Eftersom syskonens rätt att ta hand om sin förälders ekonomi grundas på att de är anhöriga och på förälderns sjukdom krävs det inte en fullmakt. Det föreligger en lojalitetsplikt mellan syskonen i egenskap av ställföreträdare gentemot föräldern. På så sätt måste syskonen dokumentera det de gör samt hålla förälderns ekonomiska medel avskilda. Dessutom ska syskonen ta hänsyn till förälderns vilja och intressen (17 kap. 4 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan köparen göra gällande gentemot säljaren om varan går sönder under transport?

2020-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en vara på tradera, jag lämnade in paketet på posten hel och när varan kommer fram till mottagaren så är paketet trasigt, vi kunde ha paketerat det bättre men den var hel när vi lämnade in den så det är under transporten som den har gått sönder, jag är förvirrad om vi kan åka dit på något av detta eftersom hon hotar med det, om hon skulle ta detta till domstol finns det då något som vi kan åka dit på?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?Jag kommer i mitt svar att utgå från att du har sålt varan i egenskap av privatperson. På så vis blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vem ansvarar för varan under transport?Här brukar man tala om vem som står risken för varan för att bedöma vem som bär ansvaret. Risken övergår från dig som säljare till köparen när varan avlämnas (13 § KöpL). Utifrån frågan framgår det att ett transportköp har genomförts och då blir frågan om varan har skickats till köparen inom en och samma ort eller inte. Om varan har skickats inom samma ort eller inom ett område där säljaren vanligtvis ordnar transport av liknande varor, sker avlämnandet och övergången av risken när varan har kommit fram till köparen. Följaktligen är du som säljare ansvarig för varan fram till dess att köparen har fått den i sin ägo. Detta innebär att du är ansvarig för skador under transporten och ska kompensera köparen för skadan. Om varan skickats till köparen från en annan ort ses den som avlämnad redan när den har kommit till transportören. Då är det köparen som bär risken för varan under transporten och står för skador som uppkommer (7§ KöpL). Om köparen kan bevisa att skadorna beror på säljaren på grund av en dålig paketering så ansvarar säljaren för felet oavsett (12§ KöpL). Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel på vara?Det finns inget i din fråga som tyder på att köparen inte har kontaktat dig och reklamerat i tid. Därmed bör köparen kunna göra påföljder gällande (32 § KöpL). De påföljder som kan bli aktuella vid fel i vara är att felet på varan ska rättas till, att en ny felfri vara ska skickas, prisavdrag eller hävning av köpet (30 § KöpL). Först och främst är det avhjälpande av felet eller omleverans av varan som kan göras gällande (34 § KöpL). Om detta inte skulle vara möjligt kan prisavdrag eller hävning göras gällande av köparen. För hävning av köpet krävs det att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insett eller borde insett detta (39 § KöpL). Jag saknar information för att kunna bedöma vilken påföljd som kan komma att bli aktuell i din situation. Att tänka på är att köpare inte har en lagstadgad rätt till prisavdrag när det gäller varor köpta på auktion (37 § KöpL). Det här går dock att avtala bort eftersom KöpL är dispositiv. SammanfattningSlutligen har du som säljare av varan en skyldighet att åtgärda eventuella felaktigheter med varan. Säljaren kan göra gällande en rad påföljder på grund av felaktigheter med varan. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en lösning mellan er som passar er båda innan ni bestämmer er för att föra saken vidare då detta är krävande och kostsamt. Hoppas att svaret var till hjälp och om du har fler frågor tveka inte att återigen höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala en vara som till slut anländer trots att köpet har hävts på grund av dröjsmål?

2020-12-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde kläder över nätet och valde att använda faktura som betalning och paketet skulle levereras till ett postombud. Stod att paketet var påväg men det kom aldrig fram. Kontaktar affären och även posten som meddelar att paketet kommit bort på och fakturan hävs. Såhär mer än en månad senare dyker paketet upp, jag har hämtat ut det och nu undrar jag vad jag har för skyldighet kring betalning av paketet?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Ett köp har ingåtts mellan dig och ett företag avseende varorna. Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig då jag utgår från att du agerat i egenskap av privatperson gentemot ett företaget. Frågan är vad som gäller när du har hävt ett köp på grund av dröjsmål från säljarens sida men sedan levereras paketet. Alltså om du har någon skyldighet att betala för dessa varor. Vad gäller vid hävning på grund av dröjsmål?Det verkar som om att anledningen till att paketet inte har lämnats beror på säljaren eller ett förhållande på dennes sida, alltså har ett dröjsmål av varans avlämnande uppkommit. Med dröjsmål menas att varan antingen har levererats för sent eller att den inte har levererats alls och att det inte beror på köparen eller något förhållande på köparens sida (9 § KkL). På grund av detta har du som köpare rätt att göra påföljder gällande (10 § KkL). I ditt fall har du hävt köpet enligt 13 § KkL. Behöver jag betala för en vara som anländer efter att jag hävt köpet?Om ett köp hävs, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman. Det här innebär att om en vara till slut levereras efter att ett köp har hävts har du inte en skyldighet att betala för varan (43 § KkL). Med vänliga hälsningar,

Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

2020-11-25 i Adoption
FRÅGA |Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska mamma dött?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring adoption finns i föräldrabalken (FB) 4 kap. De rättsliga verkningarna av en adoption innebär att den som adopterats i rättslig mening ses som adoptivförälderns eget barn. Den adopterade ses efter en adoption alltså inte längre som den biologiska förälderns barn och alla rättsliga band bryts (4 kap. 21 § FB). Det finns ingen rättslig bestämmelse som anger en rätt för adopterade barn att meddelas vid den biologiska förälderns död. Emellertid om en person dör i Sverige så registreras detta av Skatteverket inom kort. Handlingen är offentlig och kan lämnas ut på begäran.Jag hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för pengar som jag lagt på renovering av min sambos hus?

2020-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, En fråga om sambolagen. Om man flyttar in till någon som redan äger ett hus, men investerar pengar i huset för tex renovering, värmeanläggning osv. Hur går man tillväga då när man ska separera, kan man begära tillbaka den summa man investerat i den andres bostad eller del av summan om man varit med att betalat boendet under den gemensamma tiden och för renoveringen?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingår renoveringskostnader vid en sambobodelning? När ett samboförhållande tar slut och man beslutar sig för att separera kan en sambobodelning begäras (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom som inkluderar både bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om den ena sambon äger ett hus innan samboskapet har huset inte införskaffats för gemensamt bruk och ingår därför inte i bodelningen. Frågan är om renoveringskostnader och andra kostnader som den andra sambon har lagt ner på detta hus ska ingå i bodelningen. Det här är ett s.k oklart rättsläge och det råder osäkerhet kring om pengarna kan begäras tillbaka. I ett rättsfall (NJA 1986 s.513) konstaterar domstolen att föremål som den ena sambon tillfört fastigheten utgjorde gåva och de ansågs tillhöra fastigheten. Sambon fick inte ekonomisk kompensation då denne inte kunde motbevisa att det inte fanns en gåvoavsikt. Utifrån det här är det inte sannolikt att en sambo som t.ex utfört renovering kommer att ha någon möjlighet att få ekonomisk ersättning vid en eventuell bodelning om inte båda sambo kommer överens om annat. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

​Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?

2020-12-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag är tillämplig?I svensk lagstiftning är tjänster ett område som är relativt oreglerat och bygger mycket på domstolspraxis. Därför kommer jag i mitt svar för enkelhetens skull utgå från att du har agerat i egenskap av privatperson och köpt tjänsten av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KtjL) blir på så vis tillämplig. Vad krävs för att ha rätt att häva en tjänst?Det krävs att det föreligger ett fel i tjänsten för att du ska kunna häva ett köp av en tjänst och få ersättning. För att bedöma huruvida ett fel föreligger är utgångspunkten att en tjänst ska utföras fackmannamässigt (4 § KtjL). Med detta menas att näringsidkaren (företaget) ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt och att hen med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det krävs och är möjligt. För att avgöra vad som är fackmässigt får man se till vilken bransch som det handlar om samt vilken kvalitet som kan förväntas på tjänsten. Vad som utöver detta räknas som fel i tjänsten anges i 9 § KtjL. Här anges även att ett fel kan föreligga om det avviker från det man har avtalat (9 § 3 punkten KtjL).Om man kan konstatera att det föreligger ett fel kan påföljder göras gällande (16 § KtjL). Här anges att man kan ha rätt att hålla inne betalning, få felet avhjälp, göra avdrag på priset, häva avtalet och i vissa fall kräva skadestånd. Som jag tolkar din fråga är det hävning som är det intressanta. För att ha rätt att häva krävs det att syftet med tjänste i huvudsak är förfelat och att näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § 2 stycket KtjL). Det ställs alltså högre krav för hävning än övriga påföljder.Här bör även nämnas att reklamation måste ske inom en viss tid för att du ska kunna åberopa fel och göra påföljder gällande. En reklamation anses alltid vara i tid om du meddelat näringsidkaren inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet (17-18 §§ KtjL).Kan jag häva en tjänst trots att den är fullgjord?Om tjänsten är fullgjord har näringsidkaren rätt att få tillbaka det material som hen har tillhandahållit. Det innebär alltså att du måste ersätta det material om det inte kan återlämnas till näringsidkaren. Emellertid högst med ett belopp som motsvarar vad du skulle ha betalat för det och det ska anses skäligt (23 § KtjL). Här krävs det en individuell bedömning kring förutsättningarna i det specifika fallet. Sammanfattning Generellt sätt har du rätt att häva en fullgjord tjänst under förutsättning att det föreligger ett fel och förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Observera att det krävs att reklamation sker i tid för att överhuvudtaget ha rätt att göra påföljder gällande. Med vänliga hälsningar,

Kan jag skilja mig i Sverige om jag är bosatt utomlands men är svensk medborgare?

2020-12-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, vi bor i Frankrike sedan 1995, men jag ar, liksom min man, svensk. Vi gifte oss i februari 1991. Kan vi skilja oss i Sverige eller måste vi ga genom fransk process? Vanliga hälsningar
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet och vilka regler är tillämpliga?Utifrån din fråga framgår det inte vilket land du och din man gifte er i. Som jag tolkar din fråga är ni båda bosatta i Frankrike men är fortfarande svenska medborgare. Vid äktenskapsskillnad i Sverige gäller reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) och svensk domstol kan pröva en ansökan om äktenskapsskillnad då du är svensk medborgare. Ansökan behandlas då av Tingsrätten (14 kap. 3 § ÄktB). Om endast en av er vill skiljas finns det en betänketid på 6 månader (5 kap. 2 § ÄktB). Om ni gift er utomlands är lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap tillämplig. För att ha möjlighet att skilja sig i Sverige efter att ha ingått äktenskap utomlands krävs det att äktenskapet först och främst anses giltigt i den stat där det ingicks men även att det anses giltigt i Sverige. En annan förutsättning är även att du som ansöker om skilsmässa är svensk medborgare och har hemvist i Sverige eller har haft hemvist i Sverige (3 kap. 2 § 2 punkten). Om dessa kriterier är uppfyllda kan du ansöka om skilsmässa i Sverige hos Tingsrätten trots att äktenskapet ingicks utomlands. Kan jag skilja mig i Sverige?Slutligen bör du och din man ha möjlighet att skilja er i Sverige och det krävs inte att ni går igenom en fransk process. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du skulle vilja ha vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Med vänliga hälsningar,

Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

2020-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är helt med på att om man får dubbletter av en beställd produkt, så är man inte skyldig att höra av sig till företaget man köpt av. Även att företaget fortfarande äger den produkten jag inte har beställt. Finns det nån gräns på hur länge företaget har på sig att hitta sitt misstag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att det rör sig om ett konsumentförhållande, att du i egenskap av konsument har köpt produkten av företaget. Precis som du nämner har du ingen skyldighet att höra av dig till företaget som har skickat dubbletten av den beställda produkten. Likaså är det mycket riktigt att företaget fortfarande äger den dubblett som du inte har beställt. Äganderätten till produkten övergår inte genom företagets misstag men företaget får själv ta hand om sitt misstag. Företaget har rätt att återfå den felskickade produkten om de kontaktar dig och du är skyldig att hålla produkten tillgänglig för avhämtning. Eftersom du inte äger produkten har du inte heller rätt att använda den. Om du inte skulle lämna tillbaka produkten kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Frågan är följaktligen hur länge företaget har på sig att inse sitt misstag och kontakta dig för att återfå den felskickade dubbletten av produkten. Hur länge har företaget på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?Här får man se till vilken preskriptionstid som gäller, hur lång tid företag har på sig att göra gällande att den felskickade produkten ska skickas tillbaka. Den allmänna preskriptionstiden går att finna i preskriptionslagen (PreskrL). I ditt fall är gäller en preskriptionstid på 3 år förutsatt att det inte har skett ett s.k preskriptionsavbrott (1-2 §§ PreskrL). Det här avbrottet kan t.ex göras genom att företaget kontaktar dig för att återfå dubbletten. Om företaget inte har krävt tillbaka den felskickade dubbletten inom 3 år har det rätt att göra gällande sin äganderätt efter denna tid. Hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du välkommen att återigen höra av dig till Lawline! Med vänliga hälsningar,