Kan jag få ersättning för nervskada efter operation?

2020-08-24 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har opererat bort en tumör i hjärnan, fick en nervskada i trigeminusnerven har ständigt smärtor. Kan man få ersättning för det?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller?Utifrån din fråga förstår jag det som att du undrar om du kan få ekonomisk ersättning för den skada du orsakats efter operationen. Den nervskada som du drabbats av räknas som en patientskada. Regler kring bland annat ersättning för patientskador finns i patientskadelagen. Vad krävs för att ha rätt till patientskadeersättning?Du kan ha rätt till patientskadeersättning om din skada har uppkommit vid operation, i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 § patientskadelagen). Det krävs inte att du kan bevisa att läkaren har gjort något fel för att ha rätt till ersättning. Istället måste du visa att skadan är en skada som ger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av till exempel en viss behandling om skadan hade kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts, eller om fel medicin eller sjukvårdsutrustning används vid behandlingen eller hanterats felaktigt. Även personskada som orsakats vid rena olycksfall i samband med vård eller behandling kan ge rätt till ersättning. Ytterligare grunder för rätt till ersättning går att finna i 6 § patientskadelagen. Vad finns det för undantag gällande rätten till patientskadeersättning?Det finns vissa undantag som medför att du kanske inte har rätt till patientskadeersättning (7 § patientskadelagen). Ersättning lämnas till exempel inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Alltså om behovet för vård var akut och operationen gjordes utan att vårdgivaren hade chans att vidta normala förberedelser eller att vårdgivaren medvetet var tvungen att ta stora risker i syfte att förebygga en allvarlig utveckling av patientens sjuktillstånd. PatientförsäkringDet finns en skyldighet för varje vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (12 § patientskadelagen). Försäkringsgivaren är alltså den som ska utge patientskadeersättning till dig som skadelidande om förutsättningarna för ersättning uppfylls (13 § patientskadelagen). Om det skulle saknas en patientförsäkring svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om den hade funnits (14-15 § patientskadelagen). SammanfattningDu kan ha rätt till ersättning för din nervskada då den uppkommit som en följd av din operation. Jag kan utifrån din fråga inte ge dig en tydlig bedömning då jag inte vet något om omständigheterna i ditt fall. På så vis råder jag dig att vända dig till din vårdgivares försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Om det skulle vara så att din vårdgivare trots sin skyldighet saknar patientförsäkring kan du anmäla din skada till patientförsäkringsföreningen. Skulle du behöva vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Lycka till! Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag ta del av en utredning?

2020-08-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur vi ska kunna få ta del av en gammal utredning./ hur man går tillväga?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring rätten att ta del av allmänna handlingarNi har som huvudregel den grundlagsskyddade rätten att få ta del av allmänna offentliga handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Bestämmelser kring rätten att ta del av utredningar, oftast kallade förundersökningar, regleras ingående i rättegångsbalken (RB). Det finns dock undantag till rätten att begära ut allmänna handlingar. Handlingen kan till exempel vara undantagen enligt lag eller genom att vara helt eller delvis sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Hur kan jag ta del av utredningar/förundersökningar?Man får inte begära att ta del av förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning då den omfattas av sekretess (18 kap. 1 § OSL). Om polisen har skapat protokollet kan du kontakta polisen som han handlagt ärendet men inte förrän förundersökningen har avslutats och handlingen färdigställts. Det här för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden under förundersökningen. Om handlingen har lämnats in av en åklagare till domstol räknas den som inkommen och du kan då vända dig till domstolen i fråga för att ta del av den (45 kap. 7 § RB). Eftersom en begäran om att ta del av en handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § TF). Handlingen kan som tidigare nämnt vara sekretessbelagt, dock gäller sekretessen i högst 70 år (35 kap. 1 § 4 stycket OSL). Det här innebär att man kan begära ut en sekretessbelagt handling efter den här tiden. Innan handlingar lämnas ut prövas det om handlingen omfattas av sekretess enligt OSL. Skulle ni få avslag på en begäran om att få ta del av en handling kan beslutet överklagas till domstol för prövning (2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL). SammanfattningSom huvudregel har ni rätt att ta del av utredningar då dessa räknas som offentliga handlingar. Vissa handlingar kan dock omfattas av sekretess eller inte ges ut på grund av andra lagliga bestämmelser. Det framkommer inte hur gammal utredningen ni vill ta del av är men skulle den vara äldre än 70 år skulle ni nu få ta del av den oberoende av tidigare sekretess. För att ta del av handlingen kan du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen, exempelvis polisen eller domstol. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Kan arvspengar utmätas av Kronofogden?

2020-08-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag ska ärva min tant med mina syskon och deras familjer. det blir med pengar. kan kronofogden ta dom ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?I mitt svar kommer jag att redogöra för vilken egendom Kronofogden kan "ta" under en utmätning och därefter om arv kan undantas. Vilken lag reglerar utmätning? När en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning av personens egendom för att betala dess skulder. Regler kring utmätningsförfarandet återfinns i utsökningsbalken (UB). Här anges att egendom får utmätas för betalning av obetald skuld (4 kap 1 § UB). Vilken egendom får Kronofogden utmäta?All egendom kan utmätas om inget annat framgår av lag eller särskild föreskrift (4 kap 2 § UB). En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 §). På så vis omfattas arv av bestämmelsen och Kronofogden kan utmäta ditt arv. Kan arv undantas utmätning?Som tidigare nämnt kan egendom undantas om annat framgår av lag eller särskild föreskrift. Gällande arv kan det undantas utmätning genom ett testamente har skrivits som anger att arvet inte får utmätas. Det här kallas ett överlåtelseförbud och hindrar Kronofogden från att utmäta arvet för arvtagarens skulder (5 kap 5 § UB). SammanfattningKronofogden kan utmäta egendom för att betala en persons skulder så länge egendomen inte är undantagen utmätning. Alltså omfattas även arv. Om din tant har skrivit ett testamente där det står att pengarna inte får utmätas i framtiden kan Kronofogden inte göra en utmätning på dessa. Utifrån din fråga framgår det inte om ett testamente har upprättats som reglerar det här. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar,

Tagit ett lån i eget namn för någon annan

2020-08-13 i Skuld
FRÅGA |Hej jag tog ett lån för att hjälpa mitt ex ur kronofogden. Det är ca 140.000 kr kvar. Han har slutat betalat nu vid 3 tillfällen. Finns det nåt jag kan göra? Vi skrev ett skriftligt avtal att han skulle betala av sitt lån men vet inte om det är giltigt direkt. Blir otroligt stressad och ledsen. Han går under jorden och svarar inte ens varför han inte betalar. Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar kommer att utgå från att du har tagit ett lån för ditt ex fast i ditt eget namn hos en långivare (t.ex en bank). Frågan är om avtalet med ditt ex är giltigt och vad du isåfall kan göra för att ditt ex ska betala tillbaka lånet. Är avtalet giltigt?I ditt fall har du ingått två avtal, ett med långivaren och ett med ditt ex. Genom att ta lånet har du ingått ett bindande avtal med långivaren. Enligt avtalsrättsliga principer är avtalet att ses som bindande och ska därför hållas, pacta sunt servanda. Avtalet mellan ditt ex och dig om att han ska betala tillbaka lånet är även det bindande och giltigt. Att avtalet med ditt ex är skriftligt påverkar inte dess juridiska giltighet men det är positivt ur bevishänseende. Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar?Ditt ex har en penningskuld till dig vilket gör att du kan vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kan på så sätt hjälpa dig med att få tillbaka dina pengar. Information om hur du går tillväga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.SlutsatsSammanfattningsvis måste du betala tillbaka lånet till långivaren då det står i ditt namn. Ditt ex har sedan en skyldighet att betala tillbaka lånet till dig eftersom ni har ett giltigt avtal om detta. Eftersom det rör sig om en stor summa pengar och att ditt ex inte har betalat vid tre tillfällen kan en ansökan om betalningsföreläggande vara en god idé. Utifrån din fråga verkar det tyvärr inte som att ditt ex har en god ekonomi vilket kan göra det svårt för dig att återfå dina pengar. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Laglig rätt vid servitut

2020-08-22 i Servitut
FRÅGA |Hej. Har ett servitut på en väg över en tomt som jag passerar vid jakt. Ägaren till tomten påstod att det inte är lagligt för mig att passera. Mitt vapen är oladdat när jag går där! Vad gäller?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att nyttja annans mark eller tillbehör till annans fastighet krävs det tillstånd. Det här kan ske genom medgivande från markägaren (avtalsservitut) eller ett myndigetsbeslut (officialservitut). Servitut regleras i 14 kap. jordabalken (JB) och är en rättighet för en fastighet att nyttja en annan fastighets väg eller brunn osv. På så sätt är ett servitut knutet till en specifik fastighet och inte en viss person. Det här leder till att servitutet är gällande oberoende vem som är fastighetens ägare. Dessutom är servitutet inte tidsbegränsat och kan därför gälla under obegränsad tid. Servitut kräver skriftlig form för att var giltigt. I handlingen ska den härskande (din fastighet) och tjänande fastigheten (ägaren till den andra tomtens fastighet) anges och ändamålet med upplåtelsen. Man kan även ansöka hos Lantmäteriet om en inskrivning av servitutet. Det här är inte obligatoriskt men fördelen med detta är att servitutet blir offentligt och ger ett sakrättsligt skydd för dig gentemot ägaren av den tjänande fastigheten. I din fråga anger du att du har ett servitut vilket innebär att du har en laglig rätt att passera tomten. Ägaren till tomten har fel i sitt påstående. Så länge du har jaktlicens och inte utsätter någon för fara genom att bära vapen när du passerar vid jakt är det ingen fara. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vad gäller om man är skild i Sverige men fortfarande gift utomlands?

2020-08-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag är skild här i Sverige, men inte i hemlandet Chile där vi gifte oss, mitt ex gifte om sig här i Sverige för några år sedan, är detta ett brott? Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är skilsmässan giltig?Utifrån din fråga har ditt ex och du gift er utomlands och sedan skilt er i Sverige. Eftersom ni skilt er i Sverige enligt svensk lag är skilsmässan giltig här. Dock har skilsmässans giltighet i Sverige ingen betydelse för dess giltighet i Chile. Det krävs att ni ansöker om skilsmässa i Chile för att den ska ses som giltig där. För att göra det här råder jag dig att kontakta Chiles ambassad för mer information om hur du går tillväga. Vanligtvis är det tillräckligt att visa upp den svenska domen i utlandet för att skilsmässan även ska registreras där. Är det ett brott att vara gift med två personer samtidigt?I Sverige är det inte tillåtet att vara gift med två personer samtidigt. För att två personer ska få gifta sig krävs det att det inte föreligger något äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (ÄktB). Ett exempel på ett sådant hinder är att den ena personen redan är gift (2 kap. 4 § ÄktB). När en person har ingått giftermål med två personer samtidigt kallas det för tvegifte och är/utgör dessutom en brottslig handling. Att dömas för tvegifte ger böter eller fängelse i högst två år. Dessutom gör sig den person som den gifta personen gifter sig med också skyldig till tvegifte om hen var medveten om att personen redan var gift (7 kap. 1 § 1 stycket BrB). SammanfattningI ditt fall finns det inget som tyder på att er skilsmässa inte är giltig i Sverige. På så vis gör ditt ex inte sig skyldig till tvegifte och hen har rätt att gifta om sig eftersom hen räknas som skild enligt svensk rätt. För att räknas som skild i Chile krävs det att skilsmässan även registreras där. Juridisk rådgivning på Lawline tar främst sikte på svensk rätt och jag råder dig därför att kontakta Chiles ambassad för att ta reda på hur du kan gå tillväga för att registrera skilsmässan. Hoppas att du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid användning av upphovsrättsskyddade bilder i kommersiellt syfte?

2020-08-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Hade tänkt att börja trycka egna tröjor med bilder på kända album och låtar från olika musiktjänster och sedan sälja vidare dom på olika marknader. Skulle vilja veta om det är lagligt att använda bilder på artister/gruppers album/singlar utan att bli kunna bli stämmd eller något liknande? Och om det inte är det kan man då lyckas med att göra det "lagligt"?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Frågan är om du juridiskt sätt har rätt att använda dig av bilder som andra har tagit i syfte att trycka dem på tröjor för försäljning. Är verken skyddade av upphovsrätt?Regler kring upphovsrätt till bland annat bilder, filmer, tavlor, låtar och så vidare kan du hitta i upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätt innebär att det som huvudregel bara är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket och sprida det till allmänheten (2 § URL). Det här innebär att andra inte får kopiera och sprida verket i kommersiellt syfte. Att göra framställningar för privat bruk är dock tillåtet (12 § URL). I ditt fall nämner du att du vill sälja tröjorna vilket skulle innebära att du gör dig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Det krävs ingen ansökan för att upphovsrätt ska uppkomma och skyddet gäller under upphovsmannens liv samt 70 år efter hens död (43 § URL). En förutsättning för att ett verk ska omfattas av upphovsrätt är dock att det har verkshöjd. Med det här menas att verket ska uppnå en viss nivå av originalitet (1 § URL). Troligtvis uppnår bilderna du nämner verkshöjd och omfattas därför av upphovsrätt. Bilder tagna av fotografer anses oftast utgöra verk, jämfört med till exempel de bilder som du själv tar med din mobil (49a § URL).Vad krävs för att få använda upphovsrättsskyddat material?För att få använda material som är upphovsrättsligt skyddad och undvika rättsliga påföljder måste du ha avtalat med rättighetsinnehavaren om detta. Att uppmärksamma är att rättighetsinnehavaren inte behöver vara upphovsmannen utan det kan vara en person som hen har överlåtit sina rättigheter till, exempelvis ett företag (27 § URL).Vanligtvis är även användningen av upphovsrättsskyddat material villkorat. Att namnet på rättighetsinnehavaren ska återges, att materialet inte får användas i kommersiellt syfte och att materialet inte får bearbetas är några exempel på villkor för att man får använda material. Eftersom det inte framgår om det rör sig om svenska artister eller inte kan andra länders lagar och regler gällande upphovsrätt bli aktuella, dessa kan skilja sig från svensk rätt. Vad händer om jag använder upphovsrättsskyddat material utan tillstånd?Om du skulle använda bilderna utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig för nyttjandet (54 § 1 stycket URL). Om det skett av uppsåt eller oaktsamhet kan du även bli skadeståndsskyldig för annan skada till följd av intrånget (54 § 2 stycket URL). SlutsatsBilderna är mycket troligt upphovsrättsskyddade vilket innebär att det krävs samtycke mellan den som innehar upphovsrätten och dig för att du lagligt ska kunna använda dig av bilderna. Mitt råd är därför att du försöker kontakta fotograferna till bilderna om dessa framgår eller kanske de företag som genom licens äger bilderna. Om du använder bilderna utan att inhämta samtycke kan du bli ersättnings- och skadeståndsskyldig. Skulle du behöva vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå eller att ringa vår telefonrådgivning. Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Min granne har klippt mina buskar som växt in på hans tomt. Det är väl tillåtet antar jag, men han har forslat över allt ris på min tomt. Jag undrar har han rätt att hiva över alla bortklippta kvistar över staketet. Det ligger nu en stor hög på min sida. M.v.h
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 3 kap. jordabalken (JB) regleras rättsförhållanden mellan grannar vilket blir aktuellt i ditt fall. Här anges att grannar ska visa hänsyn till varandra vilket innebär att grannar inte ska vidta åtgärder som orsakar besvär för andra i deras omgivning (3 kap. 1 § JB). Den rättsliga regleringen på området har alltså som mål att främja en god grannsämja. Precis som du nämner har din granne en viss tillåtelse att såga av grenar eller rötter på dina buskar som vuxit in på hans tomt (3 kap. 2 § JB). Det här förutsätter att grenarna medför en olägenhet för grannen och att han inte skadar eller dödar dina buskar när han sågar av kvistarna. Dessutom ska du först ges möjlighet att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan tänkas medföra en skada för dig. Utifrån din fråga verkar du inte motsätta dig att han klippt dina buskar utan problemet är att kvistarna nu ligger på din tomt. Eftersom din granne klippt de grenar som hängt över på hans tomt bör han även räkna med att ta bort kvistarna själv. Det finns inget i din fråga som indikerar på att grannen kontaktat dig innan han klippte buskarna eller att han gett dig tillfälle att klippa dem. För att värna om goda grannförhållanden råder jag dig därför att kontakta grannen för att diskutera hur skötsel av buskarna ska hanteras i framtiden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,