Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen?

2020-11-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen? Är det tillåtet att sätta upp handelshinder och stoppa export etc. eller otillåtet?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida det är tillåtet att sätta upp handelshinder, och till exempel stoppa exporten inom unionen, med hänvisning till corona (covid-19). Svaret regleras i EU:s funktionsfördrag "fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" (FEUF).Fri rörlighet inom unionen Utgångspunkten är fri cirkulation inom den inre marknaden. Man brukar prata om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (artikel 26, FEUF). Som du själv är inne på skyddas den fria rörligheten för varor genom tullunionen (artikel 30, FEUF) och förbudet mot kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna (artikel 34, FEUF). Även åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna inom unionen (artikel 35, FEUF). Undantag – som är tillämpligt på corona? Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 hindrar dock inte restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet, människors och djurs hälsa och liv samt liknande skyddsvärda intressen. När det gäller corona bör det därmed tillåtet att begränsa den fria rörligheten för att till exempel skydda människors och djurs hälsa och liv. Inskränkningarna får dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna (artikel 36, FEUF). Med andra ord måste inskränkningarna i den fria rörligheten alltid vara proportionerliga.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Vänligen,

Hur ska testamentet tolkas?

2020-11-08 i Testamente
FRÅGA |Jag har funderingar kring en arvsfråga. Ett gift par skriver testamente. "Att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas vår bortgång skall vår kvarlåtenskap tillfalla VÅRA bröstarvingar enligt lag".Mannen har inga barn, och har aldrig haft (har som närmast sin mor kvar i livet), kvinnan har två barn. Mannen dör först och kvinnan några år senare. Jag tycker att det är konstigt att det står våra bröstarvingar, hur menar dom egentligen? Hur fördelas arvet vid kvinnans död?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta hur testamentet ska tolkas och hur arvet ska fördelas efter kvinnans död. Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Testamentet är ett ömsesidigt testamente med sekundosuccession. Jag vill vara tydlig med att ett testamente ska tolkas subjektivt. Det går inte att ge ett svart/vitt svar, men jag kommer att svara på hur jag tolkar testamentet i frågan, samt vilka rättsliga principer som styr tolkningen. Jag kommer även att förklara vad som gäller enligt den legala arvsordningen (enligt lag), samt ge dig råd kring hur du kan ta frågan vidare. Den som skriver ett testamente kallas "testator" (maskulinum) eller "testatrix" (femininum), och jag kommer att använda detta ord i mitt svar. Problemet är att testamentet är otydligt formulerat. "Bröstarvingar" har en specifik juridisk innebörd; det är helt enkelt testators barn (2 kap., 1 §, ÄB). Därför är det svårt att tolka testamentet, när mannen faktisk inte har några bröstarvingar. Hur ska man tolka ett testamente?Huvudregeln är att testamenten ska tolkas med utgångspunkt i testators verkliga vilja (11 kap., 1 §, ÄB). Om det inte går att fastställa testators verkliga vilja ska man istället fastställa testators hypotetiska vilja och försöka att förstå vad testator faktisk hade velat. Nu går det tyvärr inte att fråga mannen hur han tänkte, när de skrev testamentet. Men kvinnan, som enligt din fråga verkar vara din mamma, är fortfarande vid liv. Om du inte har pratat med din mamma om detta, hade jag rekommenderat att du försöker att prata med henne om hur de tänkte när de skrev testamentet. Det kan vara svårt att prata om, men det viktiga är att försöka ha en öppen dialog, så ni kan utreda vad de försöka åstadkomma med testamentet. Ville de se till att mannens släkt ärver hans kvarlåtenskap efter kvinnans död? Eller ville de testamentera hela kvarlåtenskapen till kvinnans barn? Din mamma/kvinnan vet bäst hur de har tänkt, så det är bra om hon kan få förklara detta. Felskrivning Om testamentet genom felskrivning eller misstag har fått ett annat innehåll än testator åsyftade, ska man bortse från felskrivningen och gå på det testator faktisk menade. Detta gäller även om testator har använd ord som hen inte begriper och helt enkelt inte förstår innebörden av (11 kap., 1 §, 2 stycket ÄB). Jag tolkar testamentet som att testator inte förstod vad "bröstarvingar" betyder, med tanke på att mannen inte har några bröstarvingar. Olika tolkningarDen svåra fråga är vad testator då menade. Man kan tolka meningen på två olika sätt: Antigen menade testator att efterarvet ska tillfalla kvinnans bröstarvingar efter bådas död. Om mannen har levt ihop med kvinnans barn i många år och känner sig som barnens pappa, är det inte otänkbart att han känslomässigt ser kvinnans barn som gemensamma barn. I så fall kan man tolka testamentet som ett förordnande till kvinnans barn efter bådas död. Det som talar emot denna tolkning är att testator använder den juridiska termen "bröstarvingar" och skriver "enligt lag". En annan tänkbar tolkning är att testator helt enkelt menade att kvarlåtenskapen, efter bådas bortgång, ska tillfalla "våra arvingar enligt lag". Utifrån den begränsade information jag har fått tycker jag att detta är den mest troliga tolkning. Men det kan ju finnas omständigheter som gör att mannen har velat se till att hans släkt inte ärver efter honom – jag vet ju inte hur hans relation till släkten var.Ifall testator helt enkelt menade "våra arvingar enligt lag" ska kvinnans kvarlåtenskap i första hand tillfalla hennes bröstarvingar (2 kap., 1 §, ÄB). Mannens kvarlåtenskap ska istället tillfalla hans arvingar enligt lag. Eftersom mannen inte har bröstarvingar ska hans kvarlåtenskap tillfalla hans föräldrar om dessa fortfarande är vid liv. Om föräldrarna inte är vid liv, ska mannens syskon ärva efter honom (2 kap., 2 §, ÄB). Om mannen inte har några syskon eller föräldrar ska hans farföräldrar och morföräldrar dela arvet. Om inga farföräldrar eller morföräldrar är vid liv, ska mannens far – och morföräldrars barn ärva. Det är med andra ord mannens moster/morbror/faster/farbror (2 kap., 3 §, ÄB). Vem ska ärva om mannen inte har några arvingar? Om mannen inte har några arvingar kvar, ska kvinnans arvingar även ärva mannens kvarlåtenskap (3 kap., 8 §, ÄB). Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

2020-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Köpt kattunge 2019.I dag är han 1,7 månader gammal .Fått dödlig sjukdom som heter FIP. .Den sjukdom är som arv från föräldrar och nu blossade upp den .Katten är väldig dålig har kanske några dagar kvar. Kostade mig 9,550kr har inte döds försäkring. Är uppfödare ansvarig ersätta mig något? Hörde att uppfödaren är ansvarig just för denna dolda sjukdom
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetFörst och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (katten). Det låter kanske konstigt, men juridiskt set är en katt en lös sak. Det framgår inte av frågan om säljaren är en näringsidkare eller en privat person, men eftersom du skriver "uppfödaren" tolkar jag det som att du har köpt din katt från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen tillämplig lag. När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en katt kan du förvänta att den är sund och frisk och att den inte har en dödlig sjukdom. Därmed föreligger ett köprättsligt fel i varan (din katt).Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot katten. Om felet visar sig inom sex månader antas felet ha funnits redan vid riskövergången, vilket innebär att säljaren som utgångspunkt är ansvarig (20 a § konsumentköplagen).Du skriver att din katts har ärvt sjukdomen. Därmed måste felet ha funnits (latent) redan vid avlämnandet. Detta innebär att säljaren är ansvarig och du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen). Det är inte relevant för dig att kräva avhjälpande eftersom kattens sjukdom inte kan botas. Prisavdrag är ingen hjälp om katten inte kan överleva. Du kan få en ny katt utan kostnader eller häva köpet samt kräva skadeståndDärmed kan du kräva att få en ny katt (utan extra kostnad för dig). Om du inte litar på uppfödaren vill du kanske inte ha en ny katt därifrån. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer på fråga kan du istället häva köpet om felet är väsentligt (29 §, konsumentköplagen). I ditt fall anser jag att det är självklart att felet är väsentligt, eftersom katten hade en dödlig sjukdom. Vid hävning ska du få pengarna tillbaka. Du har även rätt till skadestånd om felet är inom säljarens kontroll, vilket det torde vara (30 § konsumentköplagen).Du måste reklamera inom skälig tid Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Det är bäst att reklamera direkt. Det innebär helt enkelt att du måste tala om för säljaren att katten var behäftat med ett fel och att du vill ha en ny frisk katt eller häva köpet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 §, konsumentköplagen).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Barnen bor heltid hos pappan

2020-10-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har två minderåriga barn som bor heltid hos pappan...som ligger ute 28 mil bort varje vecka..och är bara hemma lördag o söndag.Barnen är 14 år och 16 år
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetTyvärr framgår det inte av frågan vad du vill att vi hjälper dig med. Jag förstår att det blir mycket transport fram och tillbaka. Om du vill avtala med barnens pappa att ni till exempel turas om att hämta och lämna barnen, eller delar på transportkostnaden, kan våra jurister försöka hjälpa dig med detta.Om du tror att barnen vill bo mer hos dig är även detta något som våra jurister kan hjälpa med. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Min ex-sambo vägrar att låta mig träffa vårt barn

2020-11-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har gemensam vårdnad med min ex-sambo. Han vägrar nu att låta mig träffa wilja själv undan några riktiga grunder. Om vi möts på en lekplats, får jag ta med henne hem även om han säger nej. Har har redan håller henne ifrån mig ett dygn. Pga lögner
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt påfrestande situation för dig och troligen även för ditt barn. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig. Det framgår inte av frågan om ni har bestämt vart barnet ska bo och hur omfattande umgänget med den andra föräldrern i så fall ska vara. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitel FB.Vad är problemetProblemet är att din ex-sambo inte låter dig se ert gemensamma barn. Det framgår inte av frågan hur gammalt ditt barn är, eller om barnet faktisk ska bo hos dig enligt ert avtal /enligt en dom. Om barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos en av er har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap.,15 §, första stycket FB).Men om ni till exempel har avtalat att barnet ska bo hos dig, eller har rätt till umgänge med dig, får din ex-sambo inte sabotera detta. Umgängessabotage är något som domstolen ser mycket negativt och strängt på. Om en av barnets föräldrar inte samarbetar kan detta vara skäl för att ge den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Om ni har avtalat vart barnet ska bo, och din ex-sambo bryter mot avtalet, kan du i slutänden få polisens hjälp med att hämta ditt barn. Jag tolkar frågan som att du även vill veta om du kan ta barnet hem till dig fastän pappan motsättar sig detta. Eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat att barnet ska bo växelvis eller hos en av er vågar jag inte svara på denna del av frågan. Jag hade behövt mer information för att svara på detta eftersom ett sånt agerande är riskfullt. Det kan bli mycket negativt för dig om du tar barnet på "pappas dagar". Men frågan är förstås mycket komplicerat och delikat när din ex-sambo vägrar låta dig se barnet. I första hand rekommenderar jag att du försöker prata med din ex-sambo och eventuellt tar hjälp från kommunen (samarbetssamtal, se nedan). Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap., 1 §, FB). Barnets bästa är avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande. Din ex-sambo beaktar inte barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar, om hen obefogad vägrar låta dig se barnet.Ni föräldrar har ansvar för att hitta en gemensam lösning I första hand har ni föräldrar ansvaret för att hitta en bra gemensam lösning. Det är svårt att prata tillsammans, om man har stora konflikter och har blivit mycket besvikna på varannan. Men ni har ändå ansvaret för att lösa detta, för ert barns skull. Samarbetssamtal Om ni inte har avtalat vem barnet ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Om du känner att det behövs kan ni kan börja med att få hjälp till samtal genom samarbetssamtal inom familjerådgivningen eller familjerätten. Jag vet inte vilken kommun du bor i, men du kan googla detta. Du kan även ringa och prata med handläggare som kan hjälpa dig med tillvägagångssättet. Det viktigaste är att du visar att du vill vara med ditt barn och att du vill hitta en gemensam lösning, så barnet även får träffa sin pappa. Din samarbetsförmåga är mycket viktig, och det är även samarbetet som i slutänden blir avgörande för hur ditt barn mår. Om din ex-sambo vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget ( 6 kap., 15 a §, första stycket FB). Mycket dåligt samarbete Jag hoppas inte att detta blir relevant. Men om samarbetet är mycket dåligt och ni inte kan lösa detta själv, kan du gå till domstol och begära att vårdnaden ska ändras så den inte är gemensam (6 kap., 5 § FB). Det är bäst att försöka ingå förlik istället, men om det är nödvändigt att gå till domstol rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Det kan till exempel bli nödvändigt, om du fortsatt inte får träffa ditt barn, för ditt barn behöver umgås med dig, och det är aldrig okej att använda ett barn som ett redskap i en konflikt. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag hoppas verkligen att ni snart hittar en bra lösning för barnet och för dig.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Kan jag bestrida ett avskedande?

2020-11-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har fått besked om avskedañde och skrivit under att jag mottagit detta. Anser dock nu att arbetsgivaren inte har rätt att avskeda mig och vill bestrida uppsägningen. Hur gör jag?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetFörst och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Det framgår inte av frågan om du har blivit avskedat eller uppsagd eftersom du skriver båda och. Men jag kommer såklart att hjälpa dig oavsett. Eftersom du oftast använder ordet avskedande, antar jag att du har blivit avskedat och vill ha juridisk rådgivning kring hur du kan bestrida detta. Eftersom jag antar att det rör sig om avskedande, antar jag att arbetsgivarens beslut grundas på personliga skäl. Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig lag. Det finns även relevanta bestämmelser i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA). Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad. Men om du är medlem i en fackförening, rekommenderar jag att du även kontakter facket. Fackföreningen kan begära överläggning En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, ska underrätta om detta i förväg. När det gäller avskedande, ska underrättelsen lämnas minst en vecka i förväg. Jag vet inte om din arbetsgivare har beaktat tidsfristen, men jag tänkte att jag ändå vill uppmärksamma dig på dina rättigheter. Om du är fackligt organiserad var arbetsgivaren skyldig att underrätta din fackförening i samband med detta. Din (eventuella) fackförening kan begära överläggning och i så fall får arbetsgivaren inte verkställa avskedandet förrän överläggningen har avslutats (30 §, LAS). Avskedande Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren (18 §, LAS).Tvåmånadersregeln Jag tycker att det är bra om du känner till att arbetsgivaren inte får avskeda dig enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelsen lämnades (18 §, 2 stycket, LAS)Avskedandet kan ogiltigförklaras Om du har blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, kan avskedandet förklaras ogiltigt. Det kräver dels att du yrkar på ogiltighet vid domstol, dels att det inte ens fanns saklig grund. Domstolen kan besluta att din anställning ska bestå tills tvisten har avgjorts (35 §, LAS). Preskription Jag vet inte vilket datum du fick besked om avskedandet men du har endast två veckor på dig, från avskedandet skedde tills du ska underrätta arbetsgivaren om att du vill yrka ogiltigförklaring av avskedandet. Om din fackförening har påkallat förhandling har du dock två veckor efter det att förhandlingen avslutades (40 §, LAS). Om talan inte väckas inom denna tidsgräns, har du tyvärr förlorat rätten att föra talan (42 §, LAS). Jag förstår att det kanske känns väldigt "tufft" och orättvist att preskriptionstiden är så kort, de flesta som vet ju inte ens om detta och förlorar kanske chansen att göra sina rättigheter gällande. Men tidsfristens längd beror helt enkelt på att så många svenska arbetstagare är fackligt organiserad och systemet bygger på tanken att man har en fackförening, som kan hjälpa i dessa situationer. Behörig domstol Fackföreningar tar tvisten till Arbetsdomstolen. Om du själv vill ta tvisten till domstol måste du väcka talan via tingsrätten och sedan eventuellt överklaga till Arbetsdomstolen (2 kap., 2 §, LRA). Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

2020-10-18 i Fastighet
FRÅGA |hej, jag är på väg att köpa ett hus som är byggt år 1967ska original ritningarna följa med (finnas på plats) när jag övertar huset?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta om originalritningarna måste följa med enligt lag. Du skriver att du är på väg att köpa ett hus. Jag tolkar det som att du även köper marken där huset står, i så fall rör frågan köp av fastighet. I dagligt tal brukar man prata om att "köpa hus" men juridisk-teknisk finns en viktig skillnad mellan att köpa en fastighet, där man även blir ägare till marken, och ett "hus" på annans mark.Jordabalken (JB) är tillämplig lag. Jag antar att du ska använda fastigheten för privat bruk.Detta ska följa med fastigheten Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap., 1 § JB).Till byggnaden hör fast inredning och annat byggnaden blivit försedd med och som är ägnad för stadigvarande bruk, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter (och liknande), värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. När det gäller en bostad tillhör i regel även badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt tvättmaskin (2 kap., 2 § JB).I ditt fall Det står inte i lagen att originalritningarna måste följa med. Men jag förstår att det vore kul att ha dessa ritningar om/när du köper huset. Om jag var dig hade jag helt enkelt pratat med säljaren om detta. Det är inte ens säkert att säljaren är intresserat av att behålla originalritningarna när hen inte bor kvar. Testa förhandla lite med säljaren, så du kan få behålla originalritningarna.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag önskar dig stort lycka till med huset!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Har köparen rätt till skadestånd?

2020-10-17 i Fel i fastighet
FRÅGA |vår köpare av vår försålda fastighet kräver skadestånd underlåtit informera om belastning i fastigheten avseende hyra av fritidsbostad
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om köparen har rätt att kräva skadestånd, eftersom du/ni har underlåtit att informera köparen om en belastning i fastigheten avseende hyra (en nyttjanderätt). Sådana belastningar kallas rättsliga fel.Detta regleras i jordabalken (JB). Fastigheten är behäftat med ett rättsligt fel Din fastighet är behäftat med ett rättsligt fel. Om din fastighet belastas av en nyttjanderätt eller ett servitut som köparen inte var medveten om vid köpet har köparen rätt till skadestånd (4 kap., 17 § JB). Frågan blir därmed om köparen var medveten om detta vid köpet. Det framgår inte av frågan men eftersom du skriver att ni har underlåtit att berätta om nyttjanderätten låter det som att köparen är i god tro. Utifrån din beskrivning verkar köparen därmed ha rätt till skadestånd (4 kap. 12 § JB).Hur du kan gå vidare med din frågaJag förstår om du hoppades få ett annat svar. Men jag hoppas ändå att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,