Särkullbarns rätt till arv

2021-02-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Vi har köpt huset vi bor i tillsammans. Men vad händer om min partner dör då min partner har tre barn sedan ett tidigare äktenskap? Kan jag bo kvar eller måste jag sälja så att de kan få sin del av arvslotten? Eller finns det något avtal vi kan skriva så att jag kan och har råd att bo kvar?Tack på förhand/Linda
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagar och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag kommer att hänvisa mina svar. Arvslott och laglottFörst och främst kan sägas att arvslotten är det man ärver om inget testamente finns. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Vad händer när din make avliderNär den ena maken avlider ärver som utgångspunkt den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med så kallad "fri förfoganderätt". När sedan den efterlevande maken också avlidit fördelas arvet på arvingarna. När det gäller särkullbarn skiljer sig dock detta något. Ett särkullbarn till den först avlidna maken har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Dock har den efterlevande maken alltid rätt till minst fyra prisbasbelopp (cirka 190 000 kr) (3 kap. 1 § ÄB). Vad kan man ändra genom testamente? Ett testamente kan minska arvslotten, men kan inte inskränka laglotten. Det innebär att även om din man skriver ett testamente kan hans särkullbarn alltid få ut sin laglott då din man avlider. Möjlig lösningSärkullbarnen kan, trots sin rätt att få del av arvslotten/laglotten direkt välja att avstå från arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att du som efterlevande make får ärva hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och att särkullbarnen får ut sin arvslott/laglott när du avlider. Mitt förslag är således att ni pratar med särkullbarnen och kommer överens om att de avstår från sitt arv fram till att du avlider. Har särkullbarnen några garantier för sitt arv?Särkullbarnen behöver inte heller vara orolig för att gå miste om något arv på grund av att du "missköter arvet". Det finns nämligen regler som skyddar mot detta. Om du som efterlevande make ger bort kvarlåtenskap eller använder kvarlåtenskapen på ett otillbörligt sätt är det dina egna arvingar (dvs. ert gemensamma barn) som går miste om kvarlåtenskapen som inte längre finns kvar. Särkullbarnet prioriteras alltså i det läget (3 kap. 3 § ÄB). Observera dock att detta endast gäller om du som efterlevande make har misskött kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen minskar av andra anledningar kommer även särkullbarnens arv minska.På samma sätt "skyddas" dina arvingar från att särkullbarnet får del i kvarlåtenskap som du har förvärvat genom arbete eller liknande efter att din make avlidit (3 kap. 4 § ÄB). Sammanfattning Sammanfattningsvis är alltså mitt förslag att ni pratar med särkullbarnen och kommer överens om att de avstår från arvet tills dess att du avlider. Det finns regler som skyddar deras arv mot att du missköter kvarlåtenskapen, vilket innebär att de inte förlorar något på att vänta. I det fallet de inte går med på det finns det dock inget som hindrar särkullbarnen från att utkräva sin laglott även om din make skriver ett testamente till din förmån. Du kan få fastigheten på din lott då du har störst nytta av fastigheten, men i så fall måste du kompensera särkullbarnen med annan kvarlåtenskap (ex. pengar). Skrivs inget testamente alls kan särkullbarnen kräva ut hela sin arvslott vid din makes död.Jag hoppas dina frågor blivit besvarade och att situationen löser sig på bästa sätt!Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas inkomst för USA och Sverige

2021-02-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag är svensk medborgare, jag bor permanent i Sverige. Jag är inte bosatt eller amerikansk medborgare. Jag planerar att öppna ett företag i USA och tillhandahålla mina tjänster till amerikanska kunder i USA. Frågor: 1. Behöver jag betala skatt i Sverige eller USA eller båda? 2. Om ja, hur mycket skatt måste jag betala i Sverige?Tack
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen för att sedan gå in på din specifika situation när det gäller Sverige och USA. Allmänt om skattelagstiftning Den svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster(3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL). Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller USA och Sverige Ett sådant skatteavtal finns mellan USA och Sverige. Du kan hitta skatteavtalet på Skatteverkets hemsida genom att klicka här (Svensk version finns om du scrollar ner förbi den engelska). Skatteavtalet finns som sagt till för att undanröja dubbelbeskattning så att du bara ska beskattas i ett av länderna. Om det är enskild yrkesverksamhet du ska bedriva beskattas du i Sverige (art. 14), men om jag förstår din fråga rätt är det snarare ett företag du ska starta som därmed är en juridisk person. Om företaget har sitt säte i USA kommer företaget att beskattas i USA (art. 7). Om du får utdelning från ditt företag beskattas dock sådan utdelning i Sverige (art. 10.1). Sådant ska beskattas i inkomstlaget kapital, vilket innebär att du skattar 30% (65 kap. 7 § IL).Sammanfattning Om det är ett företag du ska bedriva som därmed är en juridisk person beskattas företaget i USA. Utdelning från bolaget som du erhåller beskattas dock i Sverige. Om det istället är du som personligen ska utföra tjänster som enskild näringsidkare beskattas det dock i Sverige. Jag hoppas detta besvarade samtliga dina frågor och gav dig en inblick i skattelagstiftningen! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur får man jaktlicens?

2021-01-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var ansöker man om jägarlicens?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som heter "jaktlicens", utan det som krävs är först och främst att du erhåller jägarexamen. Detta gör du genom att gå en kurs som tillhandahålls av svenska jägarorganisationer, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund. Kontakta din lokala organisation för mer information om hur du påbörjar examen. Du kan läsa mer om jägarexamen här. När du sedan har jägarexamen kan du ansöka om vapenlicens för jaktvapen hos polisen. Polisen kollar då samtidigt att du är lämplig. För att jaga behöver du även betala in en avgift. Avgiften är för närvarande 300 kr per jaktår (49 § jaktförordningen). Avgiften betalas in till ett postgirokonto som tillhandahålls av Kammarkollegiet (50 § jaktförordningen). Kammarkollegiet lämnar uppgift till Naturvårdsverket som är de som tillhandahåller själva jaktkortet som du alltid måste ha med dig vid jakt (51-52 §§ jaktförordningen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv vid dubbla medborgarskap

2021-01-18 i Make
FRÅGA |Min make och jag har varit gifta sedan 1984. Vi har 2 gemensamma barn och min make har 2 barn från tidigare äktenskap. Min make har dubbelt medborgarskap, svenskt och brittiskt. Vi bodde tillsammans i Storbritannien mellan 1982 och 1994 då vi flyttade till Sverige. Alla 4 barnen är födda i Storbritannien. Vi är 69 och 70 år gamla och lever på pension. I Sverige har vi besparingar i mitt namn på c:a 600.000 SEK. I Storbritannien har min make c:a 50.000 pund på ett konto i sitt namn (arv från hans föräldrar). Vad händer om min make dör före mig? Ärver jag honom? Vad ärver hans barn från tidigare äktenskap?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag ifrån att ni båda bor i Sverige för tillfället och kommer att göra det även den dagen ni avlider. Vilken lag tillämpas? När det gäller arv i internationella förhållanden tillämpas EU:s s.k. "successionsförordning". Som utgångspunkt när det gäller arv i internationella förhållanden är det lagen i den stat där personen har sin hemvist, det vill säga Sverige, som man ska tillämpa (art. 21 successionsförordningen). Din man kan dock välja att tillämpa brittisk lagstiftning då han är medborgare där (art. 22 successionsförordningen). Utgångspunkten är dock svensk lagstiftning, vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) tillämpas.När ärver särkullbarnen? Enligt ärvdabalken ärver du som maka din makes kvarlåtenskap med "fri förfoganderätt". Det innebär att du ärver all kvarlåtenskap från din make men att denna sedan fördelas på din makes arvingar när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Du nämner att din man har särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt din man avlider. De kan dock välja att avstå från arvslotten tills dess att även du avlider, och får du ut sitt arv först då (3 kap. 9 § ÄB). Hur mycket ärver särkullbarnen? Förutsatt att all er egendom är giftorättsgods ärver särkullbarnen hälften av er totala egendom, eftersom hälften av er totala egendom är din makes kvarlåtenskap. Din make kan begränsa särkullbarnens rätt att få ut sitt arv genom att skriva ett testamente där han förklarar att han önskar att du ärver hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att särkullbarnen ska få ut sin laglott först då du avlider. Särkullbarnen har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. hälften av det som de hade ärvt om inget testamente fanns) (7 kap. 1 § ÄB). Hoppas detta besvarade dina frågor och att allt löser sig för dig! Önskar du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att ringa oss eller boka tid genom att klicka här. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Beräkna anskaffningsvärde för fastighet vid gåva och köp

2021-02-10 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Ponera att jag har fått min fastighet i gåva (betalat 84% av taxeringsvärde) och vill räkna ut anskaffningsvärde vid eventuell försäljning. Eftersom dem jag "fick" fastigheten av i sin tur fick den i arv, men pga ogiltigt testamente också fick den i gåva av den efterlevande. Vad blir då anskaffningsvärdet för mig vid eventuell försäljning? Det gjordes en värdering i samband med att jag tog över fastigheten.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om beskattning återfinns i inkomstskattelagen (IL) och det är således hit jag hänvisar mina svar. Mitt svar kommer börja med att redogöra för hur man ser på gåvor när det gäller fastigheter för att sedan gå in på vilket anskaffningsvärde du får tillgodoräkna dig. Slutligen ger jag en kort överblick över kapitalberäkningen.Gåva av fastighetNär det rör sig om både gåva och köp (så kallat "blandat fång") gäller vissa speciella regler för fastigheter. Istället för att överlåtelsen delas upp i en köpdel och en gåvodel (som man gör vid ex. bilar, se RÅ 1943 ref. 9), använder man sig av den så kallade "huvudsaklighetsprincipen" när det gäller fastigheter (RÅ 1981 1:29). Det innebär att om ersättningen för fastigheten understiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som gåva, medan om ersättningen överstiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som köp. I ditt fall understiger ersättningen taxeringsvärdet, och därför ska hela överlåtelsen betraktas som en gåva.Hur beräknas anskaffningsvärde vid gåva? När det gäller gåvor använder man sig utav "kontinuitetsprincipen". Denna innebär att du "övertar" överlåtarens anskaffningsvärde (44 kap. 21 § IL). Detsamma gäller för de som du fick fastigheten ifrån vilket i sin tur innebär att du får tillgodoräkna anskaffningsvärdet som den första personen i "gåvoledet" hade. Det kanske låter krångligt, men jag hoppas du förstår min formulering. Därutöver får du tillgodoräkna det anskaffningsvärde som du haft (alltså 84% av taxeringsvärdet som du betalade). Dessutom kan du vid kapitalberäkningen tillgodoräkna dig utgifterna för avyttringen samt vissa förbättringsutgifter som har inneburit "grundförbättringar" av fastigheten (jfr 44 kap. 13-14 §§ IL & 45 kap. 11-12 §§ IL). Då din fråga inte rör just kapitalberäkningen väljer jag att inte gå djupare in på detta i mitt svar då svaret i så fall blir väldigt långdraget.Sammanfattning Istället kan svaret sammanfattas som så att ditt anskaffningsvärde är det belopp du betalade för fastigheten, plus det anskaffningsvärde som den första personen i gåvoledet hade fått tillgodoräkna sig vid en försäljning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan min partner få uppehållstillstånd?

2021-01-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har träffat en man som kommer från Trinidad, men bor i Danmark sedan 5 år. Han har inte permanent uppehållstillstånd och kommer troligtvis inte att få det heller. Han har varit gift med en danska och de är skilda sedan 2 år tillbaka, inga barn. Han har fast jobb i Danmark, men inget annat som binder honom till Danmark. Vad behöver göras för att han ska kunna komma till Sverige och bli sambo/gift med mig och få uppehållstillstånd här istället?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppehållstillstånd och liknande finns i utlänningslagen (UtlL). Uppehållstillstånd ska ges till utlänning som är sambo eller make till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL). I ditt fall är det dock så att ni inte är sambos, utan ni har för avsikt att inleda ett samboförhållande/äktenskapsförhållande. I det fallet får uppehållstillstånd ges om det framstår som seriöst (5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL). Det är den som ansöker om uppehållstillstånd som måste bevisa att förhållandet är seriöst och vid denna bedömningen tar man hänsyn till (prop. 1999/2000:43):Om ni levt tillsammans tidigareHur goda kunskaper ni har om varandraOm ni kan kommunicera på ett gemensamt språkOm ni har överensstämmande berättelser om ert liv tillsammans Huruvida ert förhållande bedöms som seriöst av Migrationsverket är svårt för mig att svara på, men det görs en helhetsbedömning av bland annat ovan nämnda saker. Försörjningskrav För att uppehållstillstånd ska ges på grund av anknytning till dig krävs även att du uppfyller vissa försörjningskrav. Du ska kunna försörja både dig och din partner och din bostad ska vara av tillräcklig storlek för er båda (9 § lag [2016:752] om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). Jag hoppas att er situation löser sig på bästa sätt för er båda! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

När beskattas kapitalvinster?

2021-01-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hello, I read somewhere that in Sweden the right to tax capital gains on foreign securities is limited to securities acquired when the individual lived in Sweden. This would be very meaningful for me as I intend to sell shares that were acquired before my move to Sweden. Therefore, I need to know if I can forgo the capital gains tax on them. However, I am not able to find a direct answer on Skatteverket.se. Can you help?Big thanks in advance!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!/Hello and thank you for turning to us at Lawline with your question. An answer in english will follow down below after the swedish version. Skattelagstiftningen återfinns främst i inkomstskattelagen (IL) och det är hit jag hänvisar mina svar. Huvudregeln för det svenska skattekravet är att den som antingen bor, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är skatteskyldig för samtliga inkomster, så kallat "obegränsat skattskyldig" (3 kap. 3 & 8 §§ IL). Du är därför skatteskyldig för samtliga dina inkomster. Tidpunkten för beskattningen när det gäller kapital är att vinster ska tas upp till beskattning det är då tillgången avyttras. Detta brukar kallas för "realisationsprincipen" (44 kap. 26 § IL). Detta innebär att du är skatteskyldig för de kapitalvinster du gör när du bor i Sverige, även om de införskaffades innan din flytt hit. Det är möjligt att Sverige har ett skatteavtal med landet du tidigare levt i och att detta ändrar situationen, men det ser jag som otroligt. Jag kan dock inte säga med säkerhet eftersom jag inte vet vart du tidigare bodde. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid genom att klicka här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 English The swedish tax laws can be found in Income Tax Act (refered to as "IL"). As a principal rule the swedish tax is based on wether the person lives, resides or in any other way as a close connection to Sweden. If the person is any of the mentioned, he/she must tax for all his/her income. Since you live in Sweden you must therefor pay tax for all your income (3rd chapter 3 & 8 §§) When it comes to capital income it shall be taxed for the same year as you sell your shares (44th chapter 26 § IL). This means that you must tax for the profit you make on the shares, although you bought them before your move to Sweden. It is possible that Sweden and the country you used to live in have a tax treaty which changes your tax liability, but it is unlikely that such a treaty would change the situation. However, without knowing where you lived before, I can not make any closer assessment on this matter. I hope you got the answers you were looking for! If you need further advice, I recommend you to book an appointment with our law firm. You can do so by clicking here or giving us a call:Phone: 08-533 300 04Opening hours: Mon-fri 10:00am−4:00pm Med vänliga hälsningar/Sincerely,

Arv till särkullbarn och eventuell förkovran

2021-01-14 i Testamente
FRÅGA |Undrar hur jag ska tolka ett testamente som kom fram nu vid min mors död. Mor gifte sig med en man som hade ett barn tidigare, mor hade mej innan, och mor o denne man fick ett gemensamt barn, min halvsyster.Mor o hennes man skrev ett testamente strax innan mannens död, 1986, som lyder följande:"Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente följande om vår kvarlåtenskap.1. Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.2. Efter bådas vårt frånfälle skall all vår då efterlämnade kvarlåtenskap fördelas mellan våra arvingar enligt lag."Nu undrar jag hur stor del jag har rätt till? Har vi rätt till lika stor del alla tre?All kvarlåtenskap består av pengar.Vid mannens död 1986, fanns endast ca 10% av dagens summa, har det nån betydelse?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagar om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och tolkning av testamente finns främst i 11 kap. ÄB. Det är alltså hit jag främst kommer att hänvisa mina svar Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten i all testamentstolkning är att tolkningen ska överensstämma med vad man kan anta var testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Hur testamentet ska tolkas är svårt för mig att besvara med full säkerhet då jag inte har hela bilden, men som jag tolkar din fråga verkar det som att testatorerna vill följa lagen när det gäller arvet. Hur ärver man enligt lag? Bröstarvingar (barn) är de som har bäst arvsrätt. Man ärver genom blodsband, vilket innebär att du inte ärver mannen, mannens barn ärver inte din mor och din halvsyster ärver båda (2 kap. 1 § ÄB). Jag utgår i mitt svar från att allt är giftorättsgods och inget äktenskapsförord har skrivits som ändrar detta. Särkullbarnet från mannen kunde få ut sin laglott vid mannens bortgång 1986 (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet har dock som jag förstår det avstått från sin rätt och avvaktat att din mor avlidit, vilket är fullt möjligt (3 kap. 9 § ÄB). I det fallet ska hälften av kvarlåtenskapen från din mor tillfalla mannens arvingar, alltså mannens barn och din halvsyster som får dela på denna hälft (3 kap. 2 § ÄB). Den andra hälften tillfaller dig och din halvsyster som får dela på din mors arv. Ett räkneexempel där din mor efterlämnar 100 000 kr ger alltså: 100 000/2 = 50 000 som din halvsyster och mannens barn delar på. 100 000/2 = 50 000 som du och din halvsyster delar på. Halvsystern får då 50 000 kr, mannens barn får 25 000 kr och du får 25 000 kr. Spelar det någon roll att bara 10% fanns vid mannens bortgång? Ja, detta kan spela roll för hur stort ditt arv blir. Om ökningen beror på att din mor har arbetat till sig egendom genom "förvärvsarbete", ska detta tillgodoräknas till din mors arvingar. Om ökningen beror på andra faktorer än "förvärvsarbete" (exempelvis inflation) ska det dock tillgodoräknas bådas arvingar (3 kap. 4 § ÄB). Låt oss som ett exempel anta att din kvarlåtenskapen vid mannens bortgång motsvarade 10 000 kr och boets värde nu är 100 000 kr. Utav de 100 000 kr härrör 50 000 kr från din mors förvärvsarbete. De 10 000 kr som efterlämnades vid mannens död är således värda 50 000 kr idag. 50 000 (dagens värde på kvarlåtenskapen 1986)/2 = 25 000 som mannens barn och din halvsyster får dela på. 50 000 (dagens värde på kvarlåtenskapen)/2 + 50 000 (det som härrör från din mors förvärvsarbete) = 75 000 som du och din halvsyster får dela på. Halvsystern får då 50 000 kr, mannens barn får 12 500 kr och du får 37 500 kr. Hur mycket som faktiskt utgör förkovran är svårt för mig att avgöra utan mer information (om det är något överhuvudtaget), men jag hoppas ändå att du genom räkneexemplen ovan har fått en förståelse för hur reglerna fungerar. Sammanfattning Testamente ska alltid tolkas så som man kan anta att testatorn vill om den varit vid liv. Min tolkning är att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag. Fördelningen enligt lag kan skilja sig åt beroende på hur mycket av arvet som utgör förvärvsarbete av din mor. Beroende på detta fördelas arvet enligt ovan räkneexempel. Jag beklagar er sorg och hoppas att er situation löser sig på ett bra sätt. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,