Skadeståndsansvar för katt

2020-10-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår granne påstår att vår katt har tagit en kyckling för henne. Hennes inhägnad var knappt en meter hög och var utan tak. Nu har även grannen bredvid börjat påstå att vår katt stryker omkring hennes höns. De har hotat om att det kommer smälla för min katt om de ser henne på deras tomt igen. Den andra skrev att "ser jag henne igen så kommer hon flyga". Jag uppfattar detta som hot då jag vet att de har kastat saker efter henne tidigare. Vi har själva höns och kycklingar som katten inte bryr sig om. Vi har även hört oss för med andra grannar om vår katt intresserat sig för deras höns vilket de uppger att katten inte gör. Vilka krav har jag som kattägare i detta fall samt vilka rättigheter och skyldigheter har mina grannar? Vi har fler katter i området, även räv och lo och hökar vistas här. Tacksam för svar!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) som preciserar ytterligare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (som jag här väljer att förkorta "KattL" för enkelhetens skull). Strikt ansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). När det gäller hundar och katter så har dock ägaren ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att oavsett om ägaren har varit vårdslös eller inte så ska ägaren alltid ersätta skadan som hunden eller katten har orsakat (19 § KattL). Det innebär att du måste ersätta all den skada som din katt orsakar hos dina grannar, oavsett om du är vårdslös på något sätt eller inte. Vilka krav kan du ställa på dina grannar?Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande, i detta fall dina grannar, måste begränsa sina skador. Detta finns inte uttryckligt i lagen, men är som sagt en starkt etablerad princip inom praxis. Hur långt denna princip sträcker sig är svårt att säga. För förtydligandets skull kan man ta exemplet att om dina grannar normalt sett har sina höns inomhus, får de inte släppa ut sina höns "bara för att" när de ser att din katt är i närheten. Det är dock tveksamt om denna princip innebär en skyldighet för dina grannar att exempelvis uppföra staket runtom sin fastighet på egen bekostnad. Självklart kan inte din granne hota med att skada din katt. Det utgör olaga hot att hota att skada någon eller dess egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Din katt är din egendom. För att det ska utgöra olaga hot krävs dock att du uppfattar hotet som allvarligt och att din granne åsyftar att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Samtidigt måste din granne begränsa sin egen skada enligt principen ovan om din katt tar sig in och dödar dennes höns. Det blir då en avvägning mellan när värdet av hönsen överstiger kattens värde. Denna bedömning görs mer eller mindre på rent inköpspris, med väldigt liten hänsyn till vilken anknytning man har till djuret. Samtidigt borde din granne kunna få bord katten utan att tillfoga den större skador (till exempel att bara lyfta bort den) och självklart ska din granne inte skada katten mer än nödvändigt, vilket i praktiken borde innebära att din granne inte får skada din katt alls. BevisningTrots att du har strikt ansvar för de skador som din katt orsakar måste självklart dina grannar bevisa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det är alltså de som har bevisbördan. Det är alltså inte du som behöver bevisa vad din katt inte gjort. Beviskravet är "styrkt". Det vill säga något lägre än "utom rimligt tvivel" som gäller i brottmål, men högre än "sannolikt". Din granne kan således inte bara hävda att din katt har dödat en av hennes kycklingar utan någon mer bevisning, framförallt inte när andra grannar hävdar att katten är lugn. Dock om flera grannar påstår att din katt har orsakat skadan skulle de tillsammans kunna uppnå beviskravet, men det är något som domstolen får avgöra. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Arbetsvägran under covid-19

2020-10-22 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan det anses vara arbetsvägran om man inte deltar i en konferens nu under pandemin?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag först översiktligt nämna om det ligger inom din arbetsskyldighet under normala förhållanden. Jag kommer sedan gå in på arbetsmiljölagen för att sedan också nämna medbestämmandelagen som ger dig och ditt fack vissa rättigheter.Ligger det inom din arbetsskyldighet?Om det finns i anställningsavtalet så gäller det som regleras här. Om det inte finns i anställningsavtalet finns det andra faktorer man kollar på, men jag kommer inte gå in på dem närmare här eftersom du inte verkar motsätta dig att det ligger inom din arbetsskyldighet om det inte varit en pandemi. Vi kan därför utgå ifrån att det ligger inom din arbetsskyldighet som utgångspunkt. ArbetsmiljölagenArbetsmiljölagen finns till för att skydda mot olyckor i arbetet (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsgivaren ska företa samtliga åtgärder för att undvika olycksfall (2 kap. 3 § arbetsmiljölagen). Man kan således argumentera för att, om det är möjligt, borde konferensen hållas på distans via till exempel något dataprogram. Det finns dock en bestämmelse som säger att om du anser att det är fara för ditt liv eller hälsa så är du inte skyldig att delta i arbetet. Du är inte heller skyldig att ersätta eventuell ekonomisk skada som detta orsakar din arbetsgivare (3 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Din arbetsgivare verkar inte hålla med dig om att det är fara för ditt liv eller din hälsa, och det kommer därför att bli en bedömningsfråga som domstolen får ta ställning till. Här lägger domstolen stor vikt vid vad myndigheterna (arbetsmiljöverket och folkhälsomyndigheten) anser. Folkhälsomyndigheten föreskriver att arbete så långt det är möjligt ska ske hemifrån och att onödiga arbetsresor ska undvikas (HSLF-FS 2020:12).Det är mer eller mindre omöjligt för mig att göra en säker bedömning av hur viktig konferensen är. Är den viktig och arbetsgivaren anser att du måste vara på plats kommer det förmodligen att räknas som en arbetsvägran. Är det en mindre viktig konferens och som enkelt kan hållas på distans är det möjligt att du kan vägra åka på den. Min rekommendation är dock att vända dig till myndigheterna för att höra deras bedömning i frågan eftersom en eventuell domstol lägger stor vikt på vad dessa säger. Som utgångspunkt är det dock inom din arbetsskyldighet och därför också arbetsvägran att inte närvara utan din arbetsgivares godkännandeMedbestämmandelagen (MBL)Mer specifikt gällande din fråga om arbetsvägran finns det en möjlighet i MBL. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och det uppkommer tvist om din arbetsskyldighet så gäller alltid fackets ståndpunkt fram till att en domstol har beslutat i frågan om det är fråga om en säkerhetsrisk. Ett sådant tolkningsföreträde läggs dock under skadeståndsansvar för facket. Det vill säga att om det visar sig att facket hade fel och du faktiskt var arbetsskyldig, så blir facket skadeståndsskyldigt gentemot din arbetsgivare (34 § MBL). För att veta få reda på hur facket ställer sig i frågan rekommenderar jag dig därför att vända dig till dem. För att sammanfatta mitt svar så är det alltså som utgångspunkt arbetsvägran om du väljer att inte närvara på jobbet utan din arbetsgivares godkännande, även under coronapandemin. Däremot har facket vissa möjligheter att hjälpa dig, men det gör de under skadeståndsansvar vilket gör att de kan dra sig från att använda denna möjligheten. Kontakta därför facket för att höra hur dem ställer sig i frågan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig. Önskar du mer hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå genom att boka en tid här, eller ring oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Insulting behaviour

2020-10-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hi I was shopping at willys store and asked for help from one employee, she wasn't customer friendly and she told me that Iam rude.!!! I told her that's not good to say to your customer you are rude and asked her to apologise but she denied and she repeat the same insult word rude What is my right in Swedish law and to whom did I should complain?
Filip Karlsson |(English down below)Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga förstår jag det som att den här personen har förolämpat dig i ett samtal ni hade mellan varandra. Orden personen sa till dig har personen inte spridit vidare. Det är i så fall inte fråga om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Det rör sig i så fall om förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). För att dömas för förolämpning ska personen ha uttryckt sig nedsättande eller förödmjukande i syfte att kränka din självkänsla eller värdighet. Enligt din beskrivning tycker jag att du ska polisanmäla händelsen och polisen kan sedan gå vidare med ärendet. Detta kan du göra genom att ringa 114 14 eller gå till närmaste polisstation. Ett annat alternativ är att gå till personens arbetsgivare och förklara situationen och förhoppningsvis få arbetsgivaren att vidta konsekvenser. För att få skadestånd krävs det att kränkningen är allvarlig (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Utan att veta omständigheterna i ditt specifika fall är det svårt för mig att avgöra om personens uttalande utgör allvarlig kränkning. Som riktlinje kan dock sägas att en polis har ansetts ha rätt till skadestånd då han blev spottad i ansiktet (NJA 2005 s. 738).Hello and thank you for using Lawline.From what I understand from your question the person insulted you in a conversation you had between just the two of you. He has not spread it to a wider group of people. In that case it is not defamation (5th chapter 1 section The Swedish Criminal Code). It is rather a case of insulting behaviour (5th chapter 3 section The Swedish Criminal Code). To be convicted the person must have expressed direct accusation, a derogatory statement or humiliating conduct towards you. The purpose of his expression must also have been to violate your self-esteem or dignity. As you describe the situation my recommendation would therefor be to make a police report. You can do this by calling 114 14 or going to your closest police station. Another option would be to take contact with the person's employer and explain the situation and hopefully the employer will take actions. In order to get right to damages the insult must have been serious (2nd chapter 3 section Tourt Liability Act). Without knowing the exact circumstances it is difficult for me to know wether or not the person's insult is of serious degree. As a guideline I can mention that a police officer got right to damages after he got spit in his face (NJA 2005 s. 738). If you need further help I would recommend you to book an appointment with our law firm. You can do that here. You can also call us: Telephone: 08-533 300 04 Opening hours: Monday-Friday 10:00-16:00Best regards/Med vänliga hälsningar,

Vad händer med sambors gemensamma sparande vid separation

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ännu inte problem men vill att om situationen uppkommer så ska jag vara skyddad. Jag och min sambo (ej gifta) träffades tidigt och har växt ihop med allt vad det innebär. Har allt gemensamt(ett barn ,hus,aktiesparande, div sparkonton). Sambon har senaste 2 åren tagit bort mig från våra gemensamma konton(de står på honom) med betydande summor och även från aktiekontot där vi har en ganska stor summa pengar. Jag har nu endast tillgång till "skräpkontona" med max några tusenlappar på. Vi har genom åren tjänat bra och gör fortfarande men någonstans inser jag att om något händer kan det sluta illa för mig ekonomiskt. Finns det någon typ av avtal vi kan skriva som visar att jag har 50%av allt vi äger. Vet att det är omöjligt att göra på aktiekontot tex om vi inte säljer innehaven och delar efter det men det känns inte ok då vi köpte på låga nivåer osv...finns det nåt jag kan göra och skriva på? Väldigt tacksam för hjälp. Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vad händer vid separation? Om ert samboförhållande tar slut (av annan anledning än att ni gifter er) så kommer det att ske en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Alltså inte sparkonton som står på någon av er och som jag förstår det står din sambo på kontona där det finns en betydande del av era pengar. Vid en eventuell separation kommer således din sambo att behålla dessa pengar. Vad kan lösa problemet? Ett samboavtal löser inte ditt problem eftersom detta mer eller mindre endast kan bestämma vad som inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Min rekommendation är således att ni överför pengarna så det finns lika mycket på både ditt och hans konto. Alternativt så erbjuder vissa banker att gemensamma sparkonton. Om ni båda två står som kontoinnehavare presumeras det att det föreligger samägande och ni kommer då dela innehavet på kontot 50/50 som utgångspunkt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig. Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan kontakta oss här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt för efterlevande make vid testamente

2020-10-23 i Make
FRÅGA |Hej. Jag och min fru är gifta sedan 43-år. Hon skrev nyligen en testamente och hon testamenterat sin del av giftorättsgods på våra tre barn och vi har ett hus som vi köpte tillsammans. Vi er sjuttio åldern och vad händer nu ? Om min fru går förre mig behöver jag sälja huset, som jag vet den som lever vidare som ärver eller har jag fel när det finns ett testamente. Tacksam försvar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkten utan testamenteUtgångspunkten när det gäller arv för dig som efterlevande make är att kvarlåtenskapen som din fru efterlämnar sig tillfaller dig tills dess att du avlider. Dina barn får vänta med att få ut sitt arv tills även du har avlidit. Detta kallas efterarvsrätt (3 kap. 1 & 2 §§ ÄB). Vad innebär testamentet?Genom testamente kan dock dessa regler sättas ur spel. Det föreskrivs nämligen att testamente endast inte gäller i den utsträckning du som efterlevande make inte får behålla minst 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB) (prisbasbeloppet för 2020 är 47 300kr). Så länge du har mer än 189 200kr kan alltså din fru bestämma över sin del fritt genom testamente (så länge hon inte kränker någon laglott). För förtydligandets skull ska jag nämna att det räcker att du själv har 4 prisbasbelopp. Du har ingen rätt att utöver din egna kvarlåtenskap dessutom ärva 4 prisbasbelopp.Vid äktenskapsskillnad på grund av dödsfall ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Här ska all giftorättsgods ingå och förutsatt att ni inte har några äktenskapsförord så är allt giftorättsgods och ni kommer därför få hälften vardera (10 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). Den make som har störst behov av bostaden har dock rätt att få denna på sin "lott", vilket blir du i en situation där din fru avlidit (11 kap. 8 § ÄktB). Dock ska ni fortfarande få lika mycket ur bodelningen, vilket innebär att du behöver "lösa ut" dödsboet genom att istället ge annan egendom på dödsboets lott eller ställa godtagbar säkerhet för "lånet" (11 kap. 9-11 §§ ÄktB)Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om din fru testamenterar all sin kvarlåtenskap till era barn så kommer du som efterlevande make endast vara garanterad 4 prisbasbelopp. Du kan få bostaden på din lott genom behovsprövningen, men har du inte råd att "lösa ut" dödsboet så kommer du tvingas sälja bostaden för att sedan dela försäljningen lika. Min rekommendation Min rekommendation är att du och din fru diskuterar möjligheten för henne att testamentera åtminstone sin del av huset till dig med fri förfoganderätt, och att denna när du sedan avlider ska tillfalla era gemensamma barn. På det sättet kan du få bo kvar i huset fram till att du avlider. En annan lösning är såklart att hon inte upprättar något testamente alls, utan låter dig få hennes kvarlåtenskap enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB) och att era barn sedan får efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv när du avlider (3 kap 2 § ÄB). Värt att nämna är att om ni skiljer er så gäller inte längre testamentet i den del där man testamenterar egendom till den f.d. partnern, vilket innebär att om ni skiljer er riskerar inte din fru att du ärver henne enligt testamentet (11 kap. 8 § ÄB). Det finns även vissa regler som skyddar era barn från att den efterlevande maken missköter egendomen som barnen har efterarvsrätt till, till exempel om den efterlevande maken ger bort egendom genom gåva (3 kap. 3 § ÄB).Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Fel på bil

2020-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en premium bil från en bilförsäljare där det i annonsen stod att det är en BMW 540i med 340 hk. Bilen är från 2018 och har gått knappt 3200 mil och kostade 510 000 kr. När jag kört hem tänd lampan för avgassystemet och indikerar ett fel. När jag börjar undersöka vad det innebär i instruktionsboken upptäcker jag en faktura i bilen som jag inte sett innan där den tidigare ägaren (som sålde bilen till bilfirman) har bytt ut väsentliga delar så som avgassystem, katalysator samt "trimmat" bilen. Detta har bilfirman inte informerat mig om. Bilen har nu 444 hk istället då man bytt ut originaldelar som detta så minskar andrahandsvärdet samt att det påverkar garantier mm. Jag kontaktade bilfirman och ville häva köpet med hänsyn till att de ej informerat mig om detta trots att de har upplysningsplikt och det är inget jag har upptäckt på egen hand. De har även i annonsen skrivit ut 340 hk vilket borde anses vara falsk marknadsföring. Det är en väsentlig skillnad på bilen som jag anser är av stor betydelse för mig då det påverkar andrahandsvärdet samt garantier och jag hade inte köpt bilen om jag vetat om detta. Bilfirman hävdar att de inte heller visste om detta och att de inte kan häva köpet. Vilken rätt har jag att häva köpet? Om jag inte har rätt att häva köpet, har jag någon annan möjlighet att kräva att de till exempel återställer bilen till original som jag trodde att jag köpte? Det kan kosta mellan 70 - 100 tkr och inte helt säkert det går heller.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att bilförsäljaren är en näringsidkare, och därför blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL). Det är alltså hit jag kommer att hänvisa mina svar. Bilen är att anse som felaktig då den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (16 § KKöpL). Dessutom har bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen vilket även det innebär att varan är att anse som felaktig (19 § KKöpL). Förmodligen skulle även bilförsäljaren ha upptäckt det här felet då bilförsäljaren köpte bilen från den första personen. Därmed är bilen även att anse som felaktig då bilförsäljaren inte lämnat de uppgifter som han borde känt till och som spelade in på ditt beslut att köpa bilen (16 § 3 st. 2 p. KKöpL). Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för köparen enligt konsumentköplagen. Det spelar således ingen roll om du borde upptäckt felet vid en undersökning eller inte (NJA 2015 s. 233 [38 p. i HD:s dom]). Eftersom bilen är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder (22 § KKöpL). För att få göra dessa påföljder gällande måste du dock reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, vilket jag förstår det som att du har gjort. Reklamation som lämnats inom två månader ska alltid anses vara i tid (23 § KKöpL). Man ska i första hand beakta möjligheterna att avhjälpa eller omleverera varan från säljarens sida. Detta måste dock ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig (26 § KKöpL). Säljaren har dock alltid rätt till att själv avhjälpa felet om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § KKöpL). Kan säljaren inte avhjälpa eller omleverera får du häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med full säkerhet, men det verkar som att felet är att anse som stort. Du skriver i din fråga att det skulle kosta mellan 70 000 – 100 000 kr att avhjälpa felet men att detta inte med säkerhet faktiskt löser problemet. Jag har inte kompetensen för att göra en närmare bedömning, men om en domstol håller med dig om detta borde du därför kunna häva köpet. Dock ska man alltid, som sagt, beakta säljarens möjligheter att avhjälpa felet eller leverera en ny bil som inte är felaktig om detta är möjligt. Slutligen kan nämnas att du även kan kräva prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga. Prisavdraget ska då motsvara värdeminskningen som felet innebär (28 § KKöpL). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att din situation löser sig. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Ta reda på om testamente finns

2020-10-11 i Testamente
FRÅGA |Hej! min vän som jag hade ett förhållande dog i året. Efter att han fick cancer hade han alltid sagt att jag skulle ärva en del av hans egendomar. Jag fick aldrig träffa hans familj så jag vet ingenting om han har lämnat något testamente och i så fall om de hittar något papper de kan bara slänga i soporna. Hur får man ta reda på om jag ska ärva något?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige finns det inga speciella lagar eller regler kring hur testamenten ska förvaras. Det finns dock en regel som säger att testamentstagare ska delge testatorns arvingar om testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Det är således testatorns uppgift att förvara testamentet på ett sådant sätt att testatorns önskade testamentstagare får tillgång till testamentet vid testatorns död. Det är därför vanligt att testamenten förvaras i ett bankfack eller hos en någon jurist som har hjälpt till med upprättandet av testamentet. Om du inte vet huruvida det finns något testamente kan det således vara svårt att få reda vart testamentet finns eller om det finns något över huvud taget efter det att testatorn avlidit. Finns ett testamente ska detta självklart delges testamentstagarna, men om du inte vet att det faktiskt finns något kan det vara mycket svårt att bevisa att det inte har delgivits av hans föräldrar. Det du kan göra är alltså att fråga din väns föräldrar om de har fått något testamente. Säger föräldrarna att de inte har något testamente är det i princip omöjligt att motbevisa detta om du inte vet vart ett eventuellt testamente förvarades av din vän. Jag hoppas din situation löser sig. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår juristbyrå. Du kan göra det här eller ringa oss Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Frågor inför äktenskap

2020-10-10 i Make
FRÅGA |Om jag vill gifta mig med en ny kvinna. Vad gäller vid dödsfall? Jag har egendom hon har inget. Jag har även barn men inga med henne. Har tänkt att skriva äktenskapsförord ifall skilsmässa skulle uppstå så jag ej blir av med alla mina tillgångar igen (varit gift tidigare). Men även ett testamente där hon ärver hälften av mina tillgångar, hus, firma och sparat kapital mm (i äktenskapsförordet) och hälften till mina barn. Eller vad händer om jag ej skriver ett testamente?Med vänlig hälsning,
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagar om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om giftermål finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det är dessa lagar som är centrala för din fråga. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns. Jag kommer sedan redogöra för möjligheterna till att skriva testamente respektive äktenskapsförord. Vad händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns? Om varken äktenskapsförord eller testamente finns så kommer det vid din död eller skilsmässa att ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och ska således ingå i en bodelning. Vid bodelningen kommer således som huvudregel allt att delas lika mellan er. Din maka kommer alltså få hälften av er totala egendom. Den andra hälften blir, vid dödsfall, din kvarlåtenskap. Din kvarlåtenskap ska då ärvas. Dina barn har bäst arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Dock är det som så att om du är gift vid ditt dödsfall så kommer din maka att ärva den egendom som era gemensamma barn skulle ha ärvt från dig fram tills dess att dina maka avlider. Detta kallas efterarvsrätt men jag kommer inte gå närmare in på det i mitt svar här. Dina barn som du har med någon annan är dock särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt vid din död (3 kap. 1 § ÄB). De har dock möjligheten att vänta och, precis som era gemensamma barn, få ut arvet först när din maka dör (3 kap. 9 § ÄB). Sammanfattningsvis kan sägas att om det varken finns äktenskapsförord eller testamente kommer din maka att få hälften av er egendom och den andra hälften kommer tillfalla dig, eller vid dödsfall, dina barn (förutsatt att de inte vill vänta med att få ut sitt arv). Möjligheten att skriva äktenskapsförord Precis som du är inne på i din fråga är äktenskapsförord förmodligen det som passar din situation bäst. Genom ett äktenskapsförord kan man komma överens om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Enskild egendom ska ju, som jag nämnde ovan, inte tas med i den bodelning som kommer att ske vid skilsmässa eller din död. Det gör att du kommer att få behålla all den egendom som är din enskilda eller att dina barn får ärva all egendom som är din enskilda vid dödsfall. Det finns dock vissa formkrav för äktenskapsförord. Det ska vara skriftligt och undertecknas av er båda och skickas in till Skatteverket för registrering. Om det skickas in inom en månad från det att ni ingick äktenskap gäller äktenskapsförordet från och med den dagen då ni gifter er. Om det skickas in senare än en månad från dagen då ni gifte er gäller det först från den dagen då det inkom till Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Möjligheten att skriva testamenteOm ni väljer att skriva ett äktenskapsförord så är det ju mycket möjligt att din maka inte kommer att ärva hälften av din egendom. Du kan då upprätta ett testamente där du kan bestämma över din kvarlåtenskap. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen som samtidigt ska skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år eller lida av någon psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden. De får inte heller vara för nära släkt med varken dig eller den som du testamenterar egendom till (10 kap. 4 § ÄB). I ett testamente får du bestämma fritt över din kvarlåtenskap så länge du inte kränker dina barns laglotter. De måste ärva minst 50% av vad de skulle ärvt om inget testamente fanns (7 kap. 1 § ÄB). Eventuell jämkning vid bodelning Avslutningsvis vill jag även nämna att det finns vissa jämkningsregler som gäller vid bodelning (12 kap. 1 § ÄktB). Denna gäller dock inte om bodelning sker på grund av dödsfall! Om det inte finns äktenskapsförord finns det fortfarande en möjlighet att all din egendom inte kommer att gå till bodelning. Det finns nämligen en regel som säger att med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd så kan bodelningen jämkas. Om äktenskapet är kort och ni skiljer er inom ett år är huvudregeln att ni endast går in med 20% av er egendom i bodelningen. Är skilsmässan inom två år blir denna procentsats 40%, tre år blir 60%, fyra år blir 80% och fem år och uppåt så tas allt in i bodelningen. Detta är dock endast en huvudregel som har utvecklats i praxis. Hänsyn kan som sagt även tas till era ekonomiska förhållanden. Om du äger väldigt mycket mer egendom kan detta innebära att ni inte kommer att dela egendomen helt 50/50, utan snarare 60/40 eller till och med 75/25 (starkt beroende på äktenskapets längd). Jag hoppas du har fått ett tydligt svar på din fråga och att du får ett lyckligt äktenskap! Har du ytterligare frågor eller vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente kan du kontakta vår juristbyrå här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,