Räcker villkoret "välstädat" i avtalet för att kunna kräva en flyttstädning?

2021-04-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand. I avtalet står det "hyresgästen ska vid utflyttning lämna bostaden välstädad"Min fråga är, räcker ordet välstädad för att kunna kräva att mina hyresgäster flyttstädar lägenheten, eller har dom juridiskt sätt rätt att enbart städa den enligt vad dom anser vara välstädat?Följdfråga - om jag nu har rätt att kräva dom på flyttstädning men dom inte har gjort det och jag redan betalat tillbaka depositionen, hur gör jag för att kräva dom på betalning av flyttstädning?Tack på förhand!
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din bakgrundsinformation har du angivit att det i avtalet med din andrahandshyresgäst är angivet att hyresgästen vid utflyttning ska lämna bostaden välstädad. I den bemärkelsen du tagit upp flyttstädning förutsätter jag att du syftar på en mer intensiv form av städning där bostaden ska göras så ren som möjligt inför nästkommande boende som flyttar in. Termen välstädad är ett relativt subjektivt begrepp på så sätt att olika personer kan ha olika uppfattningar om vad som är välstädat. Din hyresgäst kan ha en uppfattning likaså som du i egenskap av hyresvärd kan ha en annan. Att därtill enbart ha villkoret av aktuellt slag skulle jag inte påstå räcker för att kräva din hyresgäst på flyttstädning. Däremot är detta en tolkningsfråga där termen välstädat egentligen inte behöver skilja sig långt från vad en flyttstädning innefattar, baserat på vad de båda syftar till. Välstädat kan sägas inrymma i termen flyttstädning. För övrigt är det en allmän tagen uppfattning att man städar ordentligt efter sig vid en flytt. Jag tänker att ifall du ska angripa med de villkor du själv har ställt upp, får du i en situation likt denna angripa med att du inte finner lägenheten välstädad. Bedömningen lär ske på objektiva grunder varför du måste stödja/tydliggöra dina argument eventuellt samla bevis över varför den inte är välstädat. Mitt tips är att du framöver utvecklar ditt avtal. Ett exempel är att du i ett stycke under villkoret i avtalet redogör för vad välstädad innebär eller ändrar termen helt till flyttstädning och på liknande sätt i ett stycke under förklarar vad flyttstädning innebär (enligt dina villkor). Du bär dessutom ha med någon klausul om "sanktion" som annars kan bli aktuellt, t.ex. ersättning mm.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en hyresgästförening förbjuda viss typ av hundras?

2021-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan hyresgästföreningen förbjuda en viss typ av hundraser, t.ex såkallade "kamphundar"?Är det lagligt om det bara gäller nya höresgäster? Och att man kan bli vräkt om man skaffar en?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att hyresvärden inte rent generellt kan förbjuda hyresgäster från att ha husdjur i lägenheten, därtill även förbjuda olika hundraser mm. Med husdjur ska förstås "vanliga" husdjur såsom katt eller hund. Ifall det inte föreligger sakliga skäl till ett husdjursförbud kan det utgöra ett ogiltigt villkor i hyresavtalet. Med sakliga skäl kan t.ex. avses att hyreshuset är speciellt anpassat för människor med hundallergi. Av den ursprungsinformationen du angivit avser förbudet särskilda hundraser. Såvida det inte föreligger sakliga skäl för detta är det fel av hyresgästföreningen att villkora om detta. Detta måste således klargöras för att frågan ska kunna besvaras mer nyanserat. Som hyresgäst kan det vara bra att veta att hyresvärden inte kan säga upp hyresavtalet av den anledning att du väljer att ha en viss "förbjuden" hundras, se 12 kap. 42§ st. 1 p. 11 Jordabalken (JB) (Hela 12 kap. 42§ JB ger uttryck för förverkandegrunder som hyresvärdes kan åberopa som grund för att säga upp avtalet. Punkt 11 som skulle kunna bli den aktuella i detta fall, berättigar inte uppsägning i och med att hyresgästföreningens villkor ändå inte är giltigt).Här ska det dock upplysas om att enligt 12 kap. 42§ st.1 p. 9 JB, föreligger grund för uppsägning ifall hyresgästen åsidosätter det som ska iakttas enligt 12 kap. 25§ JB. Av denna bestämmelse stadgas att hyresgästen vid användandet av lägenheten ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som bl.a. kan försämra deras bostadsmiljö att det skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Ifall hunden skulle orsaka sådana problem kan alltså uppsägning komma att aktualiseras på den grunden. Allmänt har du som hundägare ett särskilt ansvar för tillsyn av hunden. Hundar ska skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1§ Lag om tillsyn över hundar och katter.Övrigt ska tilläggas att det råder en grundläggande princip på föreningsrättens område att alla medlemmar ska behandlas lika, likhetsprincipen. Olika behandling kan vara tillåtet om det är sakligt och objektivt motiverat. Även här blir det en bedömningsfråga som kräver mer information för att kunna besvaras. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Föreligger en rätt för en hyresgäst att säga upp ett andrahandshyreskontrakt som gäller på bestämd tid?

2021-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Finns det något sätt för hyresgäst att säga upp ett andrahandshyreskontrakt som är på bestämd tid. Det står att man måste skriftligen säga upp senast två månader innan slutdatum på hyresperioden för att kontraktet ska upphöra gälla på slutdatumet. Annars förlängs kontraktet automatiskt med 1 mån Hyresgästen är tysk och omständigheterna kring pandemin gör att han vill säga upp hyreskontrakt tidigare. Hyres perioden på kontraktet är 20-10-27 till 21-10-31Gäller möjligen 12 kap. 5 § 1 st. JB, i detta fall?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan upplysas om att oberoende av de villkor som följer av avtalet så finns det alltid möjlighet att reglera nya villkor eller komma överens om annat, förutsatt att hyresvärden och hyresgästen båda samtyckt till det. Vid uthyrning av bostadslägenhet på bestämd tid gäller uppsägning enligt 12 kap. 3-5§ Jordabalken (JB). Huvudregeln är att hyresavtal vilka är slutna på bestämd tid ska upphöra att gälla vid hyrestidens slut och inte behöver sägas upp om inget annat har avtalats. Det stämmer att 12 kap. 5§ st. 1 JB utgör ett slags undantag. En hyresgäst har med stöd av bestämmelsen en rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid, oaktat om det rör sig om ett tidsbestämt avtal. Denna regel är giltig och behöver inte stå med i kontraktet. Det följer nämligen av 12:1 st. 5 JB att förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan mot hyresgästen. Inga villkor får således vara sämre än de som framgår av lagen. Undantag i JB 12:5 som säger att en bostadshyresgäst alltid har rätt Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

2021-03-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har läst två artiklar på Lawline att det gällande bedrägeri av normalgraden inte finns böter på straffskalan. Det har inte getts någon källhänvisning till vart informationen är ifrån och själv hittar jag inget om detta. Därför är jag nyfiken vart detta står så jag själv kan källhänvisa det i min uppgift. Artiklarna jag läst:https://lawline.se/answers/vad-for-straff-riskerar-man-vid-bedragerihttps://lawline.se/answers/vilken-pafoljd-kan-man-fa-for-bedrageri
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägeri är en brottstyp som återfinns i 9 kapitlet Brottsbalken (BrB). I 9 kap. 1§ st. 1 BrB regleras normalgraden av bedrägeri av vilken det framgår att till bedrägeri döms den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Straffet är fängelse i högst två år. Vid ringa bedrägeri är situationen annorlunda. Är brott som avses i 1§ med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter att anse som ringa kan straffet istället bli böter eller fängelse i högst sex månader, 9 kap. 2§ BrB. Anledningen till varför det inte angivits någon källhänvisning till vart det framkommer att böter inte finns med på straffskalan, beror just på att det inte finns någon källa att hänvisa till (direkt). Eftersom lagrummet enbart stadgar att fängelse kan bli aktuellt, utesluts böter med stöd av samma bestämmelse. Detta stöds av att ringa bedrägeri kan aktualisera böter- det är alltså ett aktivt val av lagstiftaren att formulera sig på rådande sätt. Inom straffrätten är legalitetsprinicpen av väsentlig betydelse. Kortfattat innebär den att ingen ska straffas utan stöd av lagen. Med stöd av legalitetsprinicpen kan det även resoneras att det inte ska gå att bli ålagd böter om det inte framkommer av lagrummet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?

2021-04-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Min make som avled nyligen har privatleasat en bil. Avtalet är på tre år och det återstår två år. Min fråga är om jag som efterlevande maka tvingas ta över avtalet trots att det bara är min make som ingått avtalet. Får väldigt oklara uppgifter från bilföretaget.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag beklaga för din förlust. För att kunna besvara din fråga krävs information utöver det du angivit. Avtal kan se olika ut beroende på bilföretag, men dessutom olika ut beroende på köpare. Jag skulle därför rekommendera dig att i egenskap av dödsbodelägare kontakta företaget och be om att få ta del av avtalet. Med detta sagt kommer mitt följande svar enbart ta upp exempel på hur det kan gå till i olika situationer. De finns de avtal som vid dödfall reglerar att lån och fordon ska övergå till dödsboet. Med andra ord övertar du då bestämmanderätten över bilen. Det finns då ofta möjlighet att kontakta företaget för att diskutera olika alternativ för eventuell avveckling såsom lösen, överlåtelse eller försäljning. Som sagt beror detta på avtalet. I vissa situationer avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka vid dödsfall. Jag vet däremot att det i andra situationer kan finnas en "co-signer", dvs en medundertecknare, som ska stå ansvarig för resten av leasingperioden. Jag förutsätter dock att det sistnämnda inte är aktuellt i ditt fall eftersom du i så fall bör ha kännedom om en sådan underskrift från din sida.Sammantaget råder jag dig att kontakta dem igen, särskilt vad gäller avtalet, men också vilka villkor som gäller vid dödsfall. Viktigt att du tydliggör för dem att du efter samtalet önskar veta hur du ska ta dig vidare eller vad exakt du ska göra. Upplever du det fortfarande tveksamt vad som gäller är du varmt välkommen att kontakta oss igen med den vidare informationen du fått. Vänliga hälsningar,

Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

2021-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag håller på att köpa en sommarbostad i Turkiet och jag undrar om jag måste deklarera och betala något till skatteverket eller annan myndighet?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att ett köp av en bostadsrätt inte är att betrakta som en beskattningsbar händelse. Detta innebär att ingen beskattning eller deklarering av köpet behöver ske på den grunden. Däremot är det vid försäljning samt uthyrning av bostaden utomlands som kan aktualisera beskattning. Det kan tilläggas att bostäder utomlands inte är skattepliktiga för fastighetsskatt i Sverige. Den kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands. Detta innebär dock inte att en kommunal fastighetsskatt i det aktuella landet kan komma att utkrävas. Här beror det lite på vilka regler som gäller i Turkiet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Lånade ut en sak som låntagaren vägrade lämna tillbaka och tog sönder

2021-03-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag lånade ut en sak till person och den här person vägrade lämna tillbaka saken, men tog också sönder den och kastade bort den. Om den här personen säger att det var en gåva vad kan jag göra då? Och hur kan jag bevisa att den här personen hade min sak nu när den är bortkastad.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en överlåtelse ska betraktas som gåva krävs det att det föreligger en förmögenhetsöverföring som gjorts frivilligt och att det ska ha förelegat en gåvoavsikt. Samtliga villkor måste vara uppfyllda. En gåva utmärker sig i att det saknas krav på motprestation. Av din bakgrundsinformation framgår det att du lånat ut en sak, med villkoret att detta ska återlämnas. Det framstår relativt tydligt att du saknat en gåvoavsikt. Ifall personen påstår att det rör sig om en gåva kan du således argumentera för att du aldrig haft en sådan avsikt. Stöld eller annat tillgreppsbrott i 8 kap. Brottsbalken (BrB) aktualiserar inte eftersom personen i fråga inte olovligen tagit din sak. Ett brott som hade kunna ligga nära till hands är istället olovligt förfogande, 10 kap. 4§ BrB, eventuellt olovligt brukande, 10 kap. 7§ BrB. Rekvisiten för olovligt förfogande är att personen frånhänt dig egendomen eller på annat sätt berövat dig rätten till den. Personen ska ha egendomen i sin besittning, men äganderätten ska vara förbehållen dig. Detta kan bli aktuellt när personen sålt egendomen, gett bort den, slängt den, tagit sönder den etc. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Olovligt brukande förutsätter dels att personen brukat den sak som denne fått låna av dig. Det krävs alltså någon form av nyttjande. Det krävs dessutom att brukandet vållat skada eller olägenhet. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Sammantaget skulle jag rekommendera dig att börja med att styrka att egendomen de facto är din och vara tydlig med att förklara att du saknat gåvoavsikt. Du skulle sedan kunna åberopa följande lagrum om du önskar starta en rättsprocess. Du skulle alternativt kunna kontakta Kronofogden och ansöka om vanlig eller särskild handräckning, se här för mer information. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har en sambo rätt att bo kvar i en fastighet som tillfallit bröstarvinge?

2021-02-20 i Sambo
FRÅGA |Hej! Vad gäller i detta samboförhållande? Ett par som varit sambo i 40 år, från 1979-80, köpt en fastighet 1981, men är skriven på den ena parten som gått bort nu 2021. Inga avtal finns men den avlidna har en son. Får den andra parten bo kvar och hur blir framtida ägandet?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor har i Sverige ingen lagfäst arvsrätt. Istället kan sambor ge varandra en sådan rätt genom ett upprättande av testamente. Jag uppfattar av din bakgrundsinformation att det inte finns något sådant testamente. Då bröstarvingar ingår i första arvsklassen kommer den avlidnas son ha rätt till hela den avlidnes kvarlåtenskap, (förutsatt att testamente inte reglerat annat 2 kap. 1§ ÄB). Rätten till efterarv och dylikt blir inte tillämpligt här då det inte rör sig om ett äktenskap. Med detta har den efterlevande sambon ingen rätt att bo kvar på den grunden. Däremot finns det inget som hindrar sonen från att upprätta ett internt avtal med den efterlevande sambon om att denne ska få rätt att nyttja fastigheten. Jag vill tillägga att en sambo har möjlighet att ta över den gemensamma fastigheten även om den inte skulle utgöra samboegendom. Detta förutsätter att sambon behöver bostaden och att övertagandet kan betraktas skäligt. Den som övertar bostaden har skyldighet att ersätta den andre sambon för bostadens värde, men vid ett dödsfall är det dödsboet som ska kompensera. Se 16§ Sambolagen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,