Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?

2021-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är gifta och min man har barn men inte jag. Vi äger ett radhus ihop. Jag har lite sparade pengar sedan innan vi gifte oss. Hur kan man göra för att hans barn ska få ärva så lite som möjligt? Gäller både mina pengar och radhuset
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods och enskild egendom När en make avlider ska en bodelning först ske innan arvet ska fördelas. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230). För att göra egendom till enskild egendom krävs t.ex. ett äktenskapsförord, testamente eller att egendomen fåtts i gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda, 7 kap 2 § ÄktB. Det innebär alltså att för att makens barn inte ska vara berättigad till andelar i radhuset vid makens bortgång förutsätts att radhuset är din enskilda egendom och således inte ingår i en framtida bodelningen.Om det är så att du och din make vill att radhuset ska vara din enskilda egendom kan ni skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § 1-3 stycket ÄktB. Vad gäller dina pengar är det lite mer komplicerat. Ett krav för att kunna göra egendom till enskild egendom genom äktenskapsförord är att egendomen är specificerad. Det innebär alltså att om du vill att dina enskilda sparpengar ska vara enskild egendom måste ni i sådant fall skriva vilket konto det rör och hur stort beloppet är på det kontot. Skulle det vara så att du kontinuerligt sätter in pengar på kontot måste ni uppdatera äktenskapsförordet. Därutöver får inte heller dessa pengar sammanblandas med andra pengar som är era gemensamma pengar.Om ni inte upprättar äktenskapsförord Om det är så att maken inte går med på detta finns det inte så många andra sätt att undgå att barnen kommer få rätt till ½ av värdet på ert giftorättsgods, dvs. makens andel. Genom ett testamente kan maken testamentera bort all sin egendom till dig, men makens bröstarvingar kommer i alla fall ha rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Arvslotten är det arv bröstarvingarna hade varit berättigade till om ett sådant testamente inte hade funnits. Hoppas du fått svar på din fråga,med vänliga hälsningar

Förutsättningar straffansvar oaktsam våldtäkt

2021-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag var oskuld innan det här. Jag träffade en kille hemma hos honom för att se på film och då skedade vi, sen satte han sig helt plötsligt upp och började ta av sig sina byxor och ta på mig. Sen drog jag ner dragkedjan på min tröja och då stack han handen under min bh och reste sig upp och gick mot sitt sovrum, då gick jag bara efter. Jag var inte sugen, men jag hakade på bara för att han tog initiativet. Sen hade vi sex och han tog fram något glidmedel som jag fick svamp av. Sen började han slicka på mina bröstvårtor utan att ens fråga. När vi skulle sova började han ta på mig igen för att han sa att han inte kunde låta bli. Efter några veckor träffade jag honom igen för att jag tänkte att han var värd en chans till, men i efterhand har jag insett att jag inte ville och han borde ha frågat innan. Räknas det här som oaktsam våldtäkt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar straffansvar för våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt6 kap 1 § 1 stycket Brottsbalken (1962:700) (BrB) anger att den som med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt. Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. I 6 kap. 1 a § BrB anges att den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt. Centralt i båda brottsbeskrivningarna är rekvisitet frivilligt. För att en person ska anses deltagit frivilligt i ett samlag förutsätts till och börja med att frivilligheten består under hela samlaget. Utgångsläget är att en person som deltar frivilligt på något sätt uttrycker sin vilja att delta. Om en person inte på något sätt visar sin vilja, ska det normalt tolkas som att deltagandet inte är frivilligt. Huruvida en person har deltagit frivilligt utgår från en helhetsbedömning av situationen. En individs inre vilja att inte delta är däremot inte tillräckligt för att straffansvar ska inträda för den andre parten eftersom individen ändå "går med" på samlaget. Utgångspunkten är att personen ska ha kunnat ta ett fritt val om hen vill delta i samlaget, prop. 2017/18:177 s. 30 ff. För att straffansvar ska inträda krävs att personen därutöver har haft uppsåt (för att dömas till våldtäkt) eller varit grovt oaktsam (för att dömas till oaktsam våldtäkt) i förhållande till att den andre personen inte deltog frivilligt i samlaget eller den sexuella handlingen som är jämförbar med samlag.För våldtäkt krävs därmed att personen antingen avsiktligt genomför samlag med en person mot dennes vilja (avsiktsuppsåt) eller att personen visste om att den andre inte ville men genomförde samlaget ändå (insiktsuppsåt) eller att personen var likgiltig i förhållande till att personen inte deltog frivilligt i samlaget (likgiltighetsuppsåt). För oaktsam våldtäkt krävs att personen istället är grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen inte deltar frivilligt. Med det avses att personen är medvetet oaktsam, att personen misstänker att den andre inte deltar frivilligt men genomför samlaget eller den sexuella handlingen ändå. I ditt fallFör bedömningen om du deltagit frivilligt eller inte är som nämnt att du på något sätt uttryckte att du ville genomföra de sexuella handlingarna, t.ex. genom ord eller handling. Om det var så att du inte uttryckte din vilja att delta på något sätt, ska vidare killen du hade samlaget med ha misstänkt att du inte deltog frivilligt och genomfört samlaget ändå. Däremot om det är så att du deltog frivilligt vid tidpunkten för samlaget men efteråt ångrade dig, är det inte något killen kan åläggas straffansvar för. Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?

2021-07-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om det är fortfarande inte är olagligt att ha gabapentin i kroppen. Jag har sökt runt lite och har ej fått fram några konkreta svar tack på förhand
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är gabapentin ett narkotikaklassat ämne?Utifrån din fråga utgår jag från att du undrar över är om gabapentin är ett narkotikaklassat ämne. I 8 § Narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) anges att med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.Det som man alltså i huvudsak kan säga avgör om ett ämne är narkotikaklassat eller inte är om det finns uppräknat som narkotikaklassat enligt punkten 1 eller 2. Sverige har biträtt två konventioner, 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års konvention om psykotropa ämnen. Därutöver kompletteras de internationella konventionerna av bilaga 1 till regeringens förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I en av Läkemedelsverket utgiven föreskrift, LVFS 2011:10, finns dessa narkotikaklassade ämnen sammanställda. Gabapentin är inte ett uppräknat ämne i föreskriften och är därmed inte att ses som ett narkotikaklassat ämne. Slutsats I regel är det alltså inte olagligt att ha Gabapentin i kroppen. Däremot kan tänkas att om du intar gabapentin i form av läkemedel på ordination och läkemedelssedeln anger att du t.ex. inte får köra bil efter intag och du kör bil ändå kan det medföra att du potentiellt utför en brottslig gärning.Hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar

Blir man av med körkortet om man åker fast för drograttfylleri?

2021-06-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ca 2 veckor sen rökte jag gräs för första och sista gången i mitt liv, i lördags morgon var jag ute och körde bil och blev stannad, eftersom jag inte sov fredag natten och varit vaken 26 timmar utan att sova tyckte polisen att jag såg hög ut. Snabbtestet visa positivt för jag rökt för 2 veckor sen. Och dem tog mitt kort på plats, skulle få svar på mitt blodprov om 6 veckor. Så min fråga är det 100% jag kommer bli av med körkortet eller beror de på halt i blodet eller om de ens kommer synas i blodet. Mvh
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffrättslig och körkortsadministrativa åtgärder När du rapporterades för att ha intagit droger och sedan kört bil startar två olika processer. Den ena processen rör den straffrättsliga och den andra den körkortsadministrativa delen. Vad gäller den straffrättsliga delen rör det sig i ditt fall om dels drograttfylleri, 4 § 2 stycket lag (1951) om straff för vissa trafikbrott, dels bruk av narkotika för eget bruk, 1 § 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen (1968:64). Vad gäller drograttfylleri är en förutsättning för straffansvar att det finns kvar narkotika i blodet. För narkotikabrottet förutsätts i huvudsak att du har intagit narkotikan med uppsåt. Att inta narkotika för eget bruk utgör i normalfallet ett ringa narkotikabrott. Den andra processen är den körkortsadministrativa vilken administreras av trafikverket. Körkortet vid drograttfylleriEtt körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri, 5 kap 3 § 1 stycket 1 b punkten körkortslagen (1998:488) (KörkL). Inom ramen för rattfylleri omfattas även drograttfylleri. Det betyder alltså att om det visar sig att du hade narkotika kvar i blodet kommer ditt körkort att återkallas. När ett körkort återkallas ska transportstyrelsen bestämma en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Det kallas för s.k. spärrtid och ska vara lägst en månad och högst tre år, 5 kap 6 § KörkL. I normalfallet är spärrtiden ett år vid drograttfylleri.SammanfattningsvisDet som kommer vara avgörande för om ditt körkort blir indraget är alltså om det fanns narkotika kvar i ditt blod eller inte. Jag förutsätter att om det fanns kvar narkotika i ditt blod så kommer det inte vara några stora mängder eftersom du inte intog narkotika i direkt anslutning till att du körde bil. Det innebär i ditt fall att mängden narkotika isåfall troligast inte kommer påverka bedömningen till det "värre", standard är som nämnt ett års spärrtid om blodprovet visar att du hade narkotika kvar i blodet. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till, med vänliga hälsningar

Bodelning av samboegendom

2021-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Köpa ut sambo lägenhet.Hej jag har separerat från min sambo och ska nu köpa ut honom ur lägenheten men vet inte hur jag ska gå till väga. Vi köpte lägenheten för 758 000 krOch idag har den värderats till 1.1 miljoner.Vi har ett gemensamt lån på banken på 568 500 kr. Hur går vi till väga? Vad ska jag betala honom och behöver vi skriva några papper på detta etc så enbart jag står som ägare efteråt.Tack på förhand
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning vid samboegendomSambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om den förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolag (2003:376). Enligt 5 § 1 stycket 3 punkten Sambolagen anges att med sambors gemensamma bostad avses t.ex. bostadsrätt som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Sambors gemensamma bohag är t.ex. möbler och lösöre som ni köpt för det gemensamma hemmet, 6 § Sambolagen. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni har köpt lägenheten tillsammans för att den ska vara avsedd för eran gemensamma bostad och att lägenheten därmed utgör samboegendom. I det fallet skulle jag begära en bodelning. Bodelning kan begäras av någon av samborna när samboförhållandet upphör. Utgångspunkten för egendomsförhållandena ska vara den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning ska göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, 8 § 1-2 stycket Sambolagen. Hur går bodelningen till i ditt fall? Det som kommer ske vid en bodelning är att lägenheten och ert gemensamma bohag ska fördelas lika mellan er, 12 § Sambolagen. Vad gäller bostaden kommer bostadens värde 1.1 miljoner minus skulderna 568 500 kr att utgöra era vardera andelar, 14 § sambolagen. Ha dock i åtanke att även vinstskatt och ev. mäklararvode medräknas på bostadens värde. Är det så att du ska ta över lånet ska det också dras av på den summa du ska lösa ut sambon för. För att göra ett bodelningsavtal finns mallar att köpa på nätet eller kontaktar ni oss här på Lawline kan vi hjälpa er att utformat ett sådant avtal. I annat fall ska en skriftlig bodelningshandling upprättas som skrivs under av båda er två. Det ställs inget krav på att underskrifterna ska ske samtidigt. I handlingen ska framgå att det skett en bodelning/ett skifte av bostaden samt hur tillgångarna och skulderna fördelats. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vid min skilsmässa gjorde vi ingen bodelning utan jag fick bo kvar i villan och vi står båda kvar som ägare. Min exman flyttade till en lägenhet. Nu vill han inte ha något med huset att göra, och kräver inga pengar av mig, utan vill att huset ska ägas av mig. Enligt Lantmäteriet är det inte "bara" att anmäla att Lagfarten står skriven på mig. De säger att om man inte gjort en riktig bodelning finns det kvar en giftorätt, trots att jag skulle stå som ensam ägare. Kan ni hjälpa mig att klura ut det här och hur jag ska gå tillväga för att allt ska gå rätt till? Tack så mycket.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Giftorätt och bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Som jag förstår din fråga så är huset inte enskild egendom och är således s.k. giftorättsgods som ska fördelas genom bodelning vid en skilsmässa. Bodelning ska göras när äktenskapet är upplöst, 9 kap 3 § ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 6 § ÄktB. Hur länge man kan vänta med att göra en bodelning har prövats av Högsta domstolen ett fåtal gånger. I NJA 1993 s. 570 hade en make underlåtit att påkalla bodelning i 24 år och därmed förlorat sin rätt därtill. I NJA 2009 s. 437 hade en make rätt att begära bodelning efter tio år. Vad ska du göra?Som Lantmäteriet säger finns det alltså i dagsläget kvar en giftorätt för din ex make i huset även om du numera står som ägare på huset. Det innebär att din ex man kan begära bodelning och få rätt till värdet av halva huset oaktat om du nu står som ensam ägare. Det jag således skulle rekommendera dig och din ex man är att göra en bodelning. På så sätt kan du ändå få ta över huset utan att det finns kvar en giftorätt förutsatt att din ex man är med på att du ska få ta över hela huset. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad händer när jag får brev från tullverket om att narkotika är adresserat till mig?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått fem likadana brev från Tullverket om att narkotika adresserad till mig har påträffats, information om att det som skett är ringa smugglingsbrott och mängden är att beakta som ringa och sist att den förstörst. Brevet från Tullåklagare. Det står däremot inget om att jag ska kontakta tullverket, inte heller om att jag är misstänkt för något. Vad innebär detta i princip och kommer något mer sannolikt göras från deras sida?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikasmugglingAnledningen till de brev du har fått beror på att det brev eller paket som har skickats till dig innehåller något narkotikaklassat preparat. Det har därmed vid införseln till Sverige stoppats. Brevet eller paketet kan vara någonting du antingen själv har beställt eller något någon annan har beställt till dig eller i ditt namn. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § 2 stycket lag (2000:1225) om straff för smuggling. Det vanligaste straffet för narkotikasmuggling är dock böter även om fängelse ingår i straffskalan. De brev som du har mottagit innebär inte automatiskt att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikasmuggling. En förutsättning för att du ska kunna dömas är att du har haft uppsåt till brottet, 1 kap 2 § brottsbalken (1962:700). I ditt fall innebär det, kort förklarat, att du måste ha haft för avsikt att smuggla in narkotika. Det räcker även med att du varit likgiltig i förhållande till att smuggla in narkotikan. Det här innebär därmed att du inte har begått något brott om någon annan har beställt narkotikan till dig. Vad ska du göra? Min rekommendation till dig är att du kontaktar tullverket. Om det är så att det är någon annan som har beställt narkotika till dig utan att du vet om det, kan det vara till din fördel att du berättar det eftersom ärendet då potentiellt läggs ner. Om det är du som har beställt narkotika, kan du oaktat om du kontaktar tullverket eller inte bli misstänkt för ringa narkotikabrott. Det som sannolikt kommer hända inom kort är att du blir kallad på förhör. Hoppas du fått svar på dina frågor, med vänliga hälsningar,

Har man rätt att få veta var ens anhörig sitter häktad?

2021-06-28 i Sekretess
FRÅGA |HejMin son sitter häktad sedan januari 2021 då med restriktioner. Rättegången var den 15 juni och dom ska falla den 29 juni. Restriktionerna blev släppta den 15 juni. Inte mycket har hänt sedan dess. Inga samtal har kommit? Fick veta av advokaten den 24 juni att han fått vetskap att min son blivit förflyttad från X till X. Har inte min son rätt att ringa sin mor att meddela att han blir förflyttad. Får veta av hans advokat att han blev flyttad den 22 juni.Tackar på förhand för er svar
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SekretessTill att börja med omfattas personer som är häktade av sekretess, 18 kap 1 § 1 stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Det innebär alltså att kriminalvården och dess personal inte får tala om vart och om din son är häktad som huvudregel. Kriminalvården får inte heller meddela en planerad förflyttning av en häktad person som huvudregel eftersom det kan finnas risk för exempelvis rymningsförsök, 18 kap 11 § OSL. Det finns däremot möjlighet för den häktade själv att ge tillåtelse till kriminalvården att utlämna information till en viss person. Därutöver finns det även möjlighet för den häktade att via sin försvarare meddela den häktades anhöriga om var hen sitter häktad, eftersom den häktade har rätt att träffa sin försvarare under tiden personen sitter häktad oaktat restriktioner, 21 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Vad kan du göra?Eftersom restriktionerna nu verkar vara hävda, är det möjligt för dig att kontakta din son. För att se hur du ska gå tillväga kan du gå in på kriminalvårdens hemsida, klicka här så kommer du direkt till rätt flik. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till! Med vänliga hälsningar