Göra fastighet som make fått i arv till enskild egendom genom äktenskapsförord

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och mina 2 systrar har ärvt ett fritidshus av våran fader. En syster är singel och den andra har ett äktenskapsförord som dikterar att arv är enskild egendom. Jag är gift och har inget äktenskapsförord men vi syskon vill hålla stugan i familjen. Min fru är med på detta. Vad kan jag och min fru skriva för dokument som gör detta arv till enskild egendom för mig i detta fallet?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförordUtifrån din information tolkar jag det som att din far inte hade ett testamente eller dylikt som föreskrev att fritidshuset skulle bli enskild egendom för dig och dina syskon. Jag skulle i så fall rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord eftersom det är på sådant sätt som s.k. giftorättsgods kan göras till enskild egendom, 7 kap 2 § 1 stycket 1 punkten och 7 kap. 3 § 1 stycket Äktenskapsbalken (1973:230) (ÄktB). Om ni inte skriver ett äktenskapsförord kommer alltså fritidsstugan från din far att fortsätta vara giftorättsgods och kommer således ingå i en framtida bodelning. Förutsättningar för ett giltigt äktenskapsförordFör att ett äktenskapsord ska vara giltigt krävs följande: att äktenskapsförordet är skriftligt, daterat samt undertecknat av både dig och din fru, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Vidare ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då äktenskapsförordet lämnas in till Skatteverket, 7 kap 3 § 3 stycket ÄktB. SlutsatsDet finns diverse mallar till äktenskapsförord som går att tillförskaffa sig online bara genom att googla, jag skulle därmed rekommendera er att använda en sådan som ni sedan skickar in till Skatteverket. Om ni annars vill ha hjälp med att utforma ett eget äktenskapsförord kan ni vända er till våra betaltjänster så kan vi hjälpa er att utforma ett!I annat fall, att ni väljer att skriva ett själva, är det viktigt att äktenskapsförordet uppfyller formkraven och innehåller skrivelsen att den egendom som som du fått i arv eller gåva, utgör din enskilda egendom. Om ni vill att äktenskapsförordet enbart ska medföra att arvet i form av huset ska bli din enskilda egendom, kan ni i stället skriva något i stil med "fastigheten XXX som make X har ärvt från sin far utgör make X:s enskilda egendom". Det kan även vara smart att skriva till att framtida avkastning från huset, kanske vid en eventuell försäljning, även ska utgöra din enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?

2021-02-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Min ex man och pappa till våra tre barn köper ut sprit till vår dotter som fyller 15 i år.Dom två första gångerna va de ett party pack med små sura och den tredje gången ett party pack och en flaska (70 cl) sprit.Jag har försökt prata med honom om det men han tycker att det är bättre att han köper till henne än att hon köper på byn.Nu funderar jag på att anmäla honom, men vad kommer att hända då? Hur ska jag bevisa detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den rättsliga regleringenAlkoholdrycker får inte säljas eller lämnas till den som fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande för den som inte har fyllt 18 år, 3 kap 7 § 1 st. Alkohollagen. Det är förbjudet att som ombud eller på jämförbart sätt (alltså genom s.k. "lagning") anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 3 kap 7 § inte har rätt att få sådan utlämnad till sig, 3 kap 9 § 1 st. Alkohollagen. Det är även förbjudet att genom gåva, lån eller bjuda alkoholdrycker till den som inte fyllt 20 år, 3:9 2 st Alkohollagen. Det är dock tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol under förutsättning att intag sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarlig, 3 kap 9 § 3 st Alkohollagen.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdryck liknande preparat i strid med 3:9 döms för olovligt anskaffande av alkohol (till böter eller fängelse i högst 2 år, om brottet är grovt, högst 4 år), 11 kap 7 § alkohollagen. Om brottet däremot skulle vara ringa, utdöms inte straffansvar, 11 kap. 10 § alkohollagen. I rättsfallet RH 2005:74 ansågs det inte vara ett ringa brott när en person köpt ut starköl till en 19 åring i juli månad när den dåvarande 19 åringen skulle fylla 20 år i juli samma år. Utköparen dömdes till penningböter. Slutsats angående rättsliga regleringen och ditt fall Enligt din beskrivningen verkar det som att ditt ex alltså objektivt uppfyller rekvisiten för brottet olovligt anskaffande av alkohol, eftersom han avsiktligen har köpt alkohol till eran 14 åriga dotter att bruka. Troligast är brottet inte att bedöma som ringa. Det verkar vidare inte som att det skulle röra sig om en sådan undantagssituation där det under vissa omständigheter är tillåtet att bjuda en underårig på alkohol enligt 3 kap 9 § 3 st. alkolhollagen. Främst mot bakgrunden av att dottern endast är 14 år gammal, att det rör sig om större mängder "sprit" samt att det utifrån din information inte verkar som hon brukat alkoholen i gemenskap med fadern t.ex. i hemmet (under ordnade förhållanden). Vad händer om du anmäler? Beviskrav? Det som händer om du anmäler, är att det kommer utredas om det finns anledning att anta ett brott begåtts och om en förundersökning ska inledas, 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (1972:740) (RB). En förundersökning ska visa om det finns någon som kan skäligen misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för att åtala, 23 kap. 2 § RB. Tillräckliga skäl kan beskrivas som att åklagaren utifrån vad som framkommit i förundersökningen kan förvänta sig en fällande dom, objektivt sett. Om en förundersökning inleds, kommer ditt ex troligast att inkallas på förhör. Detsamma kommer troligast att ske både för dig och din dotter, 23 kap. 6 § RB. Om förundersökningen mynnar ut till att ditt ex kan skäligen misstänkas för brottet, kommer han att delges om det, 23 kap 18 § RB. Vad som menas med skäligen misstänkt, kan man säga betyder att det finns objektiv fakta av viss styrka styrka. SlutsatsDet är svårt för mig att förutspå exakt hur polis/åklagare kommer bedöma ärendet. Jag ser det dock som möjligt att en förundersökning kommer att inledas efter din anmälan. Jag vill vidare påpeka att det inte kommer behöva vara din uppgift att "bevisa" vad som har hänt, det är polisen/åklagarens uppgift, utan du kommer bara behöva uppge allt du vet. Du kommer säkerligen att frågas om när detta ska ha ägt rum och hur. Vidare kanske du har några sms-konversationer eller liknande med ditt ex eller med din dotter angående lagningen som du kan styrka din information med. Ett annat alternativt som kan användas som bevis är om du har pratat med någon annan om detta som kan intyga din information, kanske en kompis eller annan familjemedlem. Vad gäller ditt ex, så kan det ju vara så att han "erkänner" anklagelserna direkt, och då kommer utredningen vara enklare att utreda bevismässigt. Men hypotetiskt sätt om han inte skulle vara medgörlig, så behöver inte det betyda att det inte går att bevisa. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till, MVH

Vem utövar tillsyn över JO?

2021-02-22 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga ang. JOs verksamhet samt deras sätt att hantera inkommande anmälningar. Jag har under många år hjälp en del personer att göra en anmälan till JO, problemet är fölajnde -oavsett hur och vad det handlat om så brukar det alltid vara beslut som fattat inom 1 vecka elller som max 14 dagar och alltid med samma texter. av det som du beskrivit leder inte till att JO ska granska ...... därmed ingen mer åtgärd från JO. och till sist beslut kan inte överklaga!Så här lyda min frågan. Får JO göra och bestämma precis hur de vill utan någon vidare kontroll??Ser tacksamt emot snabbt återkopplingen
Victoria Ström |Reglering Enligt 13 kap 6 § regeringsformen (1974:152) (RF) är det riksdagen som utser justitieombudsmän, dessa bildar en myndighet under riksdagen, s.k. Riksdagens ombudsmän (JO). JO:s uppgift är att följa riksdagens instruktioner och utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. I vissa fall kan JO även föra talan. Riksdagen får på begäran av konstitutionsutskottet (KU) entlediga en ombudsman som inte har riksdagens förtroende, 13 kap. 4 § Riksdagsordningen (2014:801). Enl. JO:s hemsida inkommer det 9000 anmälningar per år och det är det mellan 5 till 10 % av JO:s anmälningar som leder till kritik och ⅔ av anmälningarna som skrivs av utan att det gör en utredning. Det är jurister på JO som granskar anmälningarna och gör bedömningen om anmälningen ska utredas. Här kan du läsa om vad JO uppger som skäl till att en anmälan inte utreds. Slutsats Det finns alltså ingen som har direkt tillsyn över JO och det finns inte möjlighet att överpröva en JO:s beslut av en annan instans. Den enda möjligheten som finns vad gäller JO:s agerande är alltså att vända sig till KU, som kan få en JO entledigad, dvs. uppsagd från sitt arbete. I praktiken agerar KU dock sällan, vilket innebär att det inte är särskilt troligt att nå framgång ens där. Så svaret på din fråga är alltså i många fall ja, JO kan bestämma vilka anmälningar de väljer att ta upp och det sker utan egentlig kontroll. Här kan du läsa mer om problematiken i en debatt-artikel skriven av en advokat. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Kan utbetald ersättning från en olycksfallsförsäkring utmätas?

2021-01-29 i Utmätning
FRÅGA |Har fått besked om att jag får ut ersättning från en olycksfallsförsäkring p.g.a att jag brutit min arm och det har läkt fel nu undrar jag om kronofogden har rätt att ta dessa pengar? Har utmätning på min pension och lever på existensminimum, och ersättningen skulle göra att jag kunde få lite guldkant på tillvaron.
Victoria Ström |Går det att utmäta olycksfallsförsäkring?Huvudregeln är att olycksfallsförsäkringar ska utgå till den försäkrade och inte får utmätas för försäkringstagarens skulder, 15 kap. 10 § 1 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). Däremot är en förutsättning för att du ska få behålla olycksfallsersättningen att du avskiljer pengarna efter att du fått dem utbetalda till dig. Om du avskilt pengarna så går ersättningen dock ändå att utmäta efter två år om de inte behövs för t.ex. din försörjning, 15 kap. 10 § 2 st. FAL. Vad menas med att avskilja ersättningsbeloppet?I prop. 2003/04:150 s.565 anges exempel på hur en utbetald ersättning från en olycksfallsförsäkring kan avskiljas på, t.ex. genom att sätta in ersättningen på ett särskilt bankkonto alternativt ta ut pengarna och ha dem kontant i ett separat kuvert. Det här betyder att du inte kan sätta in pengarna på ett privat bankkonto där du gör ständiga insättningar och uttag eftersom pengarna då "förlorar" sin speciella karaktär. Dessutom måste du avskilja pengarna inom en viss tid, normalt inom högst ett par dagar efter att pengarna har betalats till dig, se t.ex. NJA 2017 s.1123. SlutsatsDet bör vara möjligt för dig att undvika att KFM utmäter ersättningen från olycksfallsförsäkringen under förutsättning att du 1. avskiljer pengarna och 2. avskiljer pengarna direkt du fått pengarna utbetalda till dig. Observera dock att pengarna ändå kan utmätas efter två år under vissa förutsättningar. Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig,MVH

Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?

2021-02-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! jag blev stoppad av polis när jag körde bil. Jag har sedan tidigare ett ringa narkotikabrott vilket gjorde att dom tog in mig för prov. Jag hade en ganska bra dialog med poliserna som båda två uttryckte att dom inte uppfattade mig som påverkad vid tillfället. (vilket jag inte heller var). Provet visade 0,0019µg. Jag menar att jag inte hade rökt den dagen jag blev stoppad och således inte kan ha begått gärningen med uppsåt.. har jag någon chans alls? jag har begärt att kalla polispatrullen som vittne..
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga regleringenI 2 kap 4 § 2 st. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott anges att den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I din information framgår det inte exakt vilken narkotika det ev. skulle vara frågan om eller vilket ämne det var som provet visade att du hade i kroppen. Det här har betydelse i ditt fall, eftersom vissa ämnen inte medför straffansvar. Du skrivet att du inte "rökt" jag kan bara spekulera om att det ev. skulle kunna röra sig om cannabispreparat, hasch, marijuana? De substanser som regeringen narkotikaförklarar i förhållande till 8 § NSL tas upp i bilaga 1 i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I bilagan anges att tetrahydrocannabinol (THC) är narkotikaklassat, vilket är det huvudsakliga aktiva ämnet i hasch,marijuana och andra cannabispreparat. Däremot är det vanligt, i det fallen att det var ett tag sedan någon intog cannabis, att det finns kvar THC-SYRA i blodet, det är inte narkotikaklassat, och såldes inte straffbart, se NJA 2019 not 15 p.4. Skillnaden mellan THC och THC-syra, är att THC-syra är det ämne som nedbryts ur THC och är ett ämne som inte narkotikaklassat. SlutsatsSom sagt, utifrån din information, är det svårt för mig att säga hur dina chanser ser ut, eftersom svaret beror på vilket ämne du hade i kroppen. Är det t.ex. THC-syra, är det inte straffbart. Är det däremot ett narkotikaklassat ämne du hade i kroppen blodet, t.ex. THC, ser frågan annorlunda ut. Vad gäller mängden i ett sådant fall, är det en nolltolerans om det finns narkotika kvar i blodet, det betyder alltså att inte behöver göras en bedömning om mängden eller om körförmågan påverkas eller inte, utan det är straffbart automatiskt. Vidare krävs för straffansvar dock att du haft uppsåt i förhållande till att du har intagit narkotika, dvs. om du med uppsåt t.ex. hade rökt cannabis dagen innan och det finns kvar THC i kroppen, så är det straffbart. Om du däremot inte tagit narkotikan med uppsåt vid intaget, kan du inte dömas för brottet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Är det olagligt att hota att döda någon annans hundar?

2021-02-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Mina hundar blev hotade av en man att han ska döda de. Vid en polisanmäla om hot förklarade polisen att anmälan görs om hotet är riktat mot mig och hundar är ens saker. Jag kan inte anmäla personen först brott har hänt , vilket tycker jag är jättefel En anmäla om hot är att förebygga brottVad är det som krävs för att skydda sina hundar Tack på förhandEn besviken orolig och arg hundägare
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättslig reglering Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken (1962:700). Det här innebär att det är möjligt att mannen som hotade att döda dina hundar kan ha gjort sig skyldig till brott, om hotet om att döda dina hundar var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Rekvisitet "ägnat att framkalla allvarlig rädsla (...)" innebär att det ska göras en bedömning av de faktiska omständigheterna när mannen uttalade hotet till dig om att döda dina hundar. Det betyder t.ex. att om du inte skulle ha uppfattat hotet som allvarlig menat, hade det rekvisitet inte varit uppfyllt och således inte utgjort ett brott. Slutsats Enligt din beskrivning så är det möjligt att du har utsatts för ett olaga hot av mannen. Det spelar ingen roll i ditt fall att hotet riktas mot dina hundar, eftersom hot om att skada din egendom, dvs. att döda dina djur i det här fallet, även omfattas av bestämmelsen. Det kan således ifrågasättas varför polisen inte vill hantera din anmälan, däremot kan jag inte utifrån din information göra en fullständig bedömning av polisens agerande/situationen eftersom jag inte känner till alla omständigheter. Mitt tips till dig skulle helt enkelt vara att kontakta polisen igen. Om du vill ha något konkret att hänvisa till om att olaga hot även omfattar hot mot någons djur, kan du hänvisa till deras egen hemsida här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till samt ta hand om dig och dina hundar! MVH

Olagligt att skjutsa en berusad person på moped/mopedbil?

2021-02-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag skjutsar min berusade kompis på en moped blir det olagligt eller hur?Men är det fortfarande olagligt om jag skjutsar min berusade kompis i en MopedBIL. Gäller samma lag eller är det okej då?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen Vad gäller rattfylleri så är det enbart föraren av ett motordrivet fordon som kan dömas, 4 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Däremot så är det möjligt för både en passagerare och föraren att begå brottet vårdslöshet i trafik, 1 § 1 stycket TBL. Det innebär i praktiken att om den personen som du skjutsar (oavsett om det är en moped eller en mopedbil) är så berusad så att det utgör en fara under färden, kan både du och passageraren fällas för ansvar om ni i väsentlig mån brustit i "omsorgen och varsamheten" som varje vägtrafikant förutsätts vidta i trafiken. Ett krav för ansvar är vidare att det är frågan om ett medvetet risktagande, dvs. det är inte möjligt att fällas för brottet om du inte visste om att kompisens berusning skulle utgöra en sådan fara. Att både du och passageraren kan göra sig skyldig till brottet har att göra med att definitionen "vägtrafikant" omfattar även "annan som uppehåller sig på en väg", 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Slutsats Slutsatsen blir alltså att det är möjligt att fällas för brottet vårdslöshet i trafik under vissa omständigheter, men det behöver inte per automatik utgöra ett brott att skjutsa en berusad kompis. Avslutningsvis så omfattas både moped och moped-bil av samma bestämmelser. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?

2021-01-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! För ungefär tre veckor sedan träffade jag en tjej på nätet, hon kom hem till mig och vi hade sex. Jag var noga med att få tydligt verbalt samtycke till det, eftersom hon var 16 och jag betydligt äldre, 29. Två dagar senare påstår hon att hon inte alls gått med på att ha sex, säger att hon har anmält mig för våldtäkt och låter som att hon verkligen är skadeglad att hon ska förstöra mitt liv. Jag hade panikångest hela kvällen och natten, men valde att blockera henne överallt för att slippa någon fortsatt kontakt. Nu har det gått runt tre veckor och jag har inte hört ett ord varken från henne eller någon som känner eller är släkt med henne, och har inte heller blivit kontaktad för att kallas till förhör eller något sådant. Jag tror och hoppas att det inte blir något av det här, och jag vet ärligt talat inte ens om det är sant att hon anmält mig. Oavsett så har jag mått och mår fortfarande jävligt dåligt av allt det här. Så min fråga är, om det är en lögn att hon anmält, eller om det läggs ner eller slutar på något annat sätt som inte leder till förhör, rättegång osv., hur och när får jag veta det i så fall? Känner att jag måste få höra att det "är borta" för att kunna gå tillbaka till mitt normala liv igen.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Våldtäkt?Om ni båda har deltagit frivilligt under hela samlagets genomförande så utgör handlandet inte ett brott. Vid bedömningen om deltagandet i ett samlag är frivilligt ska särskilt beaktas om frivilligheten kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt, 6 kap 1 § brottsbalken (1962:700).Huvudregeln kan man säga är att den som deltar frivilligt i ett samlag ger uttryck för sin vilja att delta, om det inte förekommer något sådant uttryck, bör deltagande förstås som att det inte är frivilligt. I ditt fall verkar det som att tjejen uttryckt sin vilja. Att poängtera är dock att frivilligheten ska bestå under HELA samlaget, dvs. om hon skulle gett uttryck för att hon inte vill delta efter det att hon först sagt ja, så betyder det att det inte längre föreligger en frivillighet. En person har således rätt att "ångra" sig när som helst UNDER ett samlag och om den andra personen fortsätter med den sexuella handlingen efter den tidpunkten, utgör det troligast ett brott. Däremot har en person inte rätt att i EFTERHAND återta sitt samtycke om det förelåg ett giltigt samtycke under samlagets genomförande. Dvs. om det var så att tjejen du låg med samtyckte under hela dess genomförande, kan hon således inte i efterhand återta frivilligheten. Underrättelse om anmäld för brott Om det är så att hon anmält dig för våldtäkt och en förundersökning inleds kommer du att kallas på förhör. Om förundersökningsledaren anser att du är skäligen misstänkt för brottet (för skälig misstanke krävs viss konkret bevisning som talar för att det är sannolikt att du begått brottet), kommer du att bli delgiven om detta vid förhöret, 23 kap 1 § och 23 kap 18 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB). Om förundersökningen läggs ner efter ditt förhör, kommer du bli underrättad om det, 23:4 2 st. RB och 14 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Om det däremot är så att tjejen bara har polisanmält dig och det tas beslut om att ingen förundersökning ska inledas, så har polisen ingen skyldighet att underrätta dig om anmälan. Vidare kommer du inte heller blir underrättad om anmälan om det är så att en förundersökning inleds men att den senare läggs ner innan du hörts. SlutsatsSvaret på din fråga blir således att du tyvärr inte kommer få veta om du blivit polisanmäld eller inte såtillvida att du inte kallas till förhör och blir delgiven skäligen misstanke om brott. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH