Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

2020-10-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej min granne stog utanför mitt fönster på parkeringen (bor på markplan) och bråkade med en annan granne och dom filmade varandra och jag ställde mig upp och tittade ut för att se vad som hände då börjar den ena filma mig genom mitt fönster och in i min lägenhet är detta lagligt?
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är det ett brott? Det du beskriver skulle kunna utgöra brottet ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700), eftersom det verkar som att din granne på ett påträngande sätt filmat dig. Vidare krävs att det hänsynslösa agerandet (filmningen), typiskt sett är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Bedömningen ska göras utifrån om gärningen typiskt sett är ägnad att kränka någons frid. Det innebär att vissa gärningar undantas från att vara kännbara fridskränkningar, exempelvis gärningar som är ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga men som den enskilde personen måste anses kunna tåla. Vidare ska bedömningen göras utifrån den enskilda situationen och den enskilda målsäganden (prop 2016/2017:222 s.59)Din situation Av din information framkommer inte så mycket mer detaljer än att du har blivit filmad i ditt hem genom fönstret av din granne. Hade det varit så att du ex. varit naken när du blev filmad, hade det varit en lättare bedömning, eftersom det typiskt sett får anses kränkande att se att man blir filmad av en granne när man är naken i sitt hem. I din situation är det mer tveksamt huruvida filmningen typsikt sett är kränkande. Det skulle kunna utgöra ett ofredande men det skulle likaväl "bara" kunna anses som en enstaka obehaglig gärning som inte är brottslig. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

De olika uppsåtsyperna och hur dessa påverkar straffmätningen

2020-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad har de tre olika typerna av uppsåt för funktion? Får man hårdare straff beroende på typ av uppsåt? Tex avisktsuppsåt är allvarligare än insiktsuppsåt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!De olika uppsåtstyperna Huvudregeln är att alla brott begås uppsåtligen och kravet på uppsåt är underförstått i alla brottsbeskrivningar. Räcker det med oaktsamhet för straffrättsligt ansvar så måste det anges uttryckligen (1:2 Brottsbalken (1962:700) (BrB)) Vidare gäller den s.k. täckningsprincipen, vilket som HR innebär att alla rekvisit i ett brott ska vara täckta av uppsåt vid tiden för den brottsliga gärningen för att ansvar ska inträda (med vissa undantag). Det betyder därmed att om det saknas uppsåt i förhållande till ett rekvisit i ett brott, så kan man inte få straffrättsligt ansvar. Det finns tre olika typer av uppsåt,1. Avsiktsuppsåt aktualiseras bara vid s.k. effektbrott, dvs. där en skada måste skett till följd av en handling, ex på sådana brott vad gäller brott mot person är t.ex. mord (3:1 BrB) och misshandel (3:5 BrB). Det man kan ha avsiktsuppsåt till är alltså skaderekvisitet i brottet, t.ex. att man berövat någon livet eller orsakat kroppsskada. Avsiktsuppsåt betyder förenklat att man vill att en viss effekt ska uppstå, man vill att någon ska dö, man vill orsaka någon annan kroppsskada. 2. Insiktsuppsåt kan man ha till alla olika typer av rekvisit. Insiktsuppsåt betyder att man ska ha s.k. praktisk visshet. Man vet att en viss effekt ska uppstå, man vet att man handlar på ett visst sätt eller man vet att en viss omständighet föreligger. 3. Likgiltighetsuppsåt är den nedersta gränsen för uppsåtliga brott innan man talar om oaktsamhet. Likgiltighetsuppsåt kan man också ha till alla olika typer av rekvisit. Likgiltighetsuppsåt innebär att man 1. inser risken för en skada / gärningsomständighet och 2. att man i gärningsögonblicket är likgiltig i förhållande till att effekten eller gärningsomständigheten ska inträffa.StraffetNär man gör bedömningen av vilket straffvärdet ett visst brott har, tas det i beaktning vilken skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit samt vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt den tilltalades avsikter eller motiv till gärningen (29:1 2 st. BrB). Utgångspunkten för denna bedömning är de objektiva omständigheterna men också de subjektiva omständigheterna har betydelse. Det finns även vissa försvårande omständigheter som kan påverka bedömningen, där beaktas särskilt t.ex om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet (29:2 1 st. p.1-2 BrB)Det betyder att vid straffmätningen av ett brott, kan gärningsmannens uppsåt i förhållande till brottet komma att påverka straffet.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mobil och kameraanvändning vid bilkörning

2020-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Mobil vid ratten:Att man inte får surfa eller prata i mobiltelefonen när man sitter vid ratten har jag förstått, men:Får jag ta ett kort genom bilrutan med mobilen? Jag använder den då inte som en mobitelefon.Eller: Får jag använda en "vanlig" kamera på samma sätt? Det är ju inte en mobil.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! RegleringenVid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktivitet som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen (4 kap 10 e § trafikförordningen (1998:1276)). Det här innebär som huvudregel att en förare inte får hålla utrustningen i handen. Det behövs inte heller göras någon prövning om användandet påverkat framförandet av fordonet menligt. Undantag från huvudregeln gäller dock för exempelvis poliser i tjänst (11 kap 10 a § trafikförordningen). SlutsatsSvaret på din fråga blir således att det inte spelar någon roll i vilket syfte du använder mobiltelefonen på, det är faktumet att du håller den i handen som är problematiken. Svaret på din andra fråga blir således troligast densamma, att du istället håller en kamera i handen och fotograferar bör inte medföra någon skillnad. Hoppas du fick svar på din fråga!

Köpa ut sambo ur gemensam bostad

2020-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fd sambo behöver göra upp om vårt hus som vi äger tillsammans. Huset är värderat till 1 050 000 kr. Vi köpte huset för 770 000 kr. Vi har gemensamt bostadslån på 833 000 kr. Min fd sambo bor kvar i huset och jag har flyttat. Nu menar han att jag ska skriva över huset på honom men jag ska inte få några pengar. Jag skulle vilja att han köper ut mig men jag vet inte vilken summa som är rimlig? Möbler och annat har vi redan delat upp så det är endast huset det gäller.
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är huset samboegendom? På din fråga förstår jag det som att ni har köpt huset tillsammans en gång i tiden. Om ni köpte huset i syfte för gemensam användning och för att huset ska utgöra eran gemensamma bostad, innebär det att huset räknas utgör samboegendom (3 § Sambolagen (2003:376) (SamboL)).Begära bodelning av huset? Förutsatt att huset utgör samboegendom skulle mitt förslag till dig vara att du begär en bodelning. Det kan du göra senast ett år efter att ert samboförhållande upphört (8 § SamboL). Ni kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och eftersom ni redan har gjort upp om övrigt bohag så skulle jag rekommendera att ni avtalar om att den egendomen inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda (9 § SamboL). Bodelning av husetI bodelningen kommer således endast huset att fördelas på andelar (12 § SamboL). Därefter kommer skulden ni har var för sig på huset att räknas av (13 § SamboL). Det återstående värdet av huset kommer sedan att delas lika mellan er (14 § SamboL). Dvs. Marknadsvärdet på ert hus är 1 050 000 kr, det innebär att din andel kommer vara 525 000 kr och din f.d. sambos andel kommer vara 525 000 kr. Därefter kommer eran gemensamma skuld om 833 000 kr dras av, dvs. 416 500 kr dras av på era vardera andelar. Din och din f.d. sambos andelar blir då 108 500 kr var. Hinder mot en likadelning av husetAv din information framgår det inte hur länge ni varit sambos och hur era ekonomiska förhållande ser ut. Det här är något som skulle kunna inverka på en likadelning vid en bodelning, ex. om ni enbart varit sambos en kortare period (15 § SamboL). Jag har dock utgått från att det inte föreligger några sådana omständigheter. LottläggningenAv din information verkar ni vara överens om att din f.d. sambo övertagit huset, jag förutsätter då att han fortsatt får huset på sin lott (16 § SamboL). Erat gemensamma bohag har ni redan delat upp, det innebär att din f.d. sambo betalar din lott i pengar istället för i egendom, dvs. 108 500 kr. (17 § SamboL).Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!

Har en arbetsgivare rätt att begära ut belastningsregister?

2020-10-23 i Övrigt
FRÅGA |hej jag har blivit dömd för narkotikabrott för ett år sen då jag var på en festival och provade cannabis. Då märke några vakter att jag var dåsig och kollade upp mig. iallafall nu har jag sökt jobb på lager och min fråga är kan min arbetsgivare se detta om hen kollar upp mig i registret?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HuvudregelnSom huvudregel är det bara en själv som har rätt att begära ut utdrag ur belastningsregistret, 9 § lag (1998:620) om belastningsregister. Vissa myndigheter, t.ex. Skatteverket och Säkerhetspolisen, har därutöver rätt att behöva utdrag ur ditt belastningsregister, 6 § lag om belastningsregister. Din arbetsgivareDet ovan anförda innebär att din arbetsgivare inte själv har någon sådan rätt att begära utdrag ur ditt belastningsregister när du söker jobb. Däremot eftersom du är dömd för narkotikabrott, vilket innebär att domen är en allmän handlingar, så kan du inte hindra om arbetsgivaren själv väljer att begära ut din dom från domstolen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105)). Hoppas du fått svar på din fråga!

Arvingarna har lika rätt vid arvsskifte

2020-09-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min farfar har gått bort.Min pappa är avliden så jag och min syster är bröstarvingar.Min faster lever och är också bröstarvinge.Min fråga är bestämmer min faster allt? Eller har vi lika bestämmande rätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Legala arvsordningenDin faster och din pappa är bröstarvingar, eftersom din pappa är avliden innebär det att du och din syster kommer att träda i hans ställe. Det betyder att din faster enligt den legala arvsordningen får halva arvet och du och din syster får dela lika på den andra halvan av din farfars arv (2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)). Den legala arvsordningen är subsidiär i förhållande till om din farfar lämnat efter sig ett giltigt testamente, isåfall kommer arvet istället att fördelas i enlighet med testamentet (11 kap 1 § ÄB). Jag förutsätter dock att det inte finns något testamente eftersom det inte framkommer av din information.ArvsskiftetDin fråga verkar syfta till om din faster har rätt att fördela din farfars kvarlåtenskap hur hon vill utan er. Arvskiftet av din farfars arv förrättas av dig, din syster och din faster tillsammans. (23 kap 1 § ÄB). Det betyder således att din faster inte bestämmer allt. Du och din syster har rätt till samma lott i varje slag av egendom, fastighet etc. som din faster (23 kap 3 § ÄB).Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

2020-09-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Min hund hamnade i konflikt med grannkatten på min tomt och det ledde till att katten avled pga av hunden. Kattägare kräver att jag ersätter följande:Kremering Fraktkostnad Minnessten och begravningUtebliven inkomst pga av sjukskrivning för att att katten dog. GPS halsbandet och resterande belopp på kattens försäkring.IdmärkningSamt kattens värde, vaccination och idmärkning.Är det rimligt att jag ska ersätta allt detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, det medför att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär således att du har ett strikt ansvar för skador som din hund orsakar annan. Vilka skador ska du ersätta? Det innebär att du åläggas skadeståndsskyldighet och du ska betala skadestånd för sakskadan (eftersom ett djur är en sak i lagens mening) utifrån kattens värde, dvs. vad det kostar att införskaffa en ny katt för grannen. Om din hund även gjorde sönder kattens GPS-halsband, ska du även betala återanskaffningsvärdet för denna, dvs. vad det hade kostat att införskaffa ett motsvarande GPS-halsband i fråga om ålder och skick (5:7 1 st. p.1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL)) Grannen har även rätt till annan kostnad till följd av skadan (5:7 1 st. p.2 SkL), det kan vara andra utgifter och kostnader med anledning av skadan på katten, ex. utgifter som grannen vidtagit för att begränsa kattens skador i samband med att din hund bet katten, som transport och kostnader för veterinär. Grannen har i regel inte rätt att få ersättning för inkomstförlust vid sakskador (5:7 1 st. p.3 SkL). Det betyder att din Granne enligt skadeståndslagens regler inte har rätt till kostnaderna för kremering, minnessten och begravning, utebliven inkomst, id-märkning eller vaccination. Om du har en djurförsäkring alternativt en ansvarsförsäkring för din hund kan det medföra att skadorna kan betalas ut på så sätt. Du kan i isåfall kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller just för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga!