Är moderna kommunikationsmedel likställda med muntliga anbud eller ''brev och chatt?

2021-02-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, I 3 § avtalslagen stadgas ju den legala acceptfristen för muntligt anbud och för anbud via telegram och brev. Finns det något NJA-referat som används som praxis gällande acceptfristen för de mer moderna kommunikationsmedlen t.ex. e-post, chatt, sms m.m.? Om inte hur ska man tänka kring det?Tack på förhand!
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det inte har avtalats om bestämd acceptfrist finns hjälpbestämmelser i avtalslagenFör det fall det inte föreligger en bestämd acceptfrist mellan parterna finns hjälpregler i avtalslagen precis som du har skrivit. När det gäller muntliga anbud ska de omedelbart accepteras för att ett bindande avtal ska uppkomma (3 § andra stycket avtalslagen). För anbud som å andra sidan ges i brev eller telegram gäller den legala acceptfristen där anbudsgivaren är ensidigt bunden av sitt anbud under denna frist (3 § första stycket avtalslagen). Rättsläget är oklart huruvida moderna kommunikationsmedel ska likställas med muntliga anbud eller med ''brev och telegram''När avtalslagen skrevs fanns inte chatt, e-post och andra elektroniska kommunikationsmedel. Det är emellertid osäkert om de moderna kommunikationsmedlen ska likställas med ''brev och telegram'' eller med muntliga anbud. Det finns inte stöd i praxis och förbarbetstuttalandena. Dock är det sannolikt att e-postmeddelanden är likställda med brev, trots att e-postmeddelanden är konstruerade med mindre grad av eftertanke än gammaldags bev. Osäkerheten är större när det gäller olika former av chatt-kommunikation. Ändamålet bakom den legala acceptfristen är att ge anbudsmottagaren skälig acceptfrist, detta utan att begränsa anbudsgivarens handlingsalternativ under lång tid. Den stämning som råder vid chatt-kommunikation påminner om muntlig kommunikation och av den anledningen är det rimligt att anbud vid chatt-kommunikation måste accepteras omedelbart, på liknande sätt som muntliga anbud enligt 3 § andra stycket avtalslagen (Ramberg, Jan m.fl., Allmän avtalsrätt, 11 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s. 101-102). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,

Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

2021-02-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag känner en man som har varit gift tidigare och skilde sig. Äktenskapet har sket i ett EU-land för många års sedan och var registrerat här i Sverige. Paret skilde sig här i Sverige, men ingen av dom registrerat skilsmässa i den EU-landet, där gått dom in i äktenskapet. Dom syns i alla registret som äktenskap där i den EU-landet.Manen gifte sig om här i Sverige, trots att hans skilsmässa är inte registrerad i den andra landet. Är det bigami? Är det lagligt att vara gift i två olika länder med två olika kvinnor?
Atefa Jafary |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB), brottsbalken, och Bryssel II-förordningen. Tvegifte är olagligt Den som är gift får inte ingå ett nytt äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB). Ingår den som är gift nytt äktenskap dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).Bryssel II-förordningen reglerar att äktenskapsskillnader meddelande i ett EU-land erkänns även i andra EU-länderEftersom jag inte vet vilket EU-land din fråga syftar på och vilka regler som gäller i det landet kommer jag att besvara din fråga på ett generellt plan.I Bryssel II-förordningen föreskrivs att äktenskapsskillnader meddelade i ett EU-land ska godkännas även i andra EU-länder. Sverige omfattas av nämnda förordningens tillämpningsområde (art. 1.1 a Bryssel II-förordningen). Detta innebär att det EU-land som den vederbörande har ingått äktenskap i ska erkänna dennes äktenskapsskillnad i Sverige. Detta EU-land har inte som huvudregel rätt att vägra godkänna den svenska äktenskapsskillnaden. Undagsvis kan dock landet i fråga göra det, till exempel i de fall där erkännandet av äktenskapsskillnaden uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i det landet. Denna omständighet torde inte vara vanligt förekommande. Svensk rätt gäller i SverigeObservera dock att svensk rätt dömer till straff enligt sina nationella regler. Den vederbörande har skilt sig i Sverige och har därmed inte begått något brott när denne ingått ett nytt äktenskap, oberoende av om landet han ingått äktenskap i godkänner hans äktenskapsskillnad i Sverige eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Hämta nära anhörig till Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag fick nyligen put och vill att min mamma ska flytta till mig från ett annat land. Jag hjälper henne samla in alla dokument som migrationsverket kräver. Jag har en fundering om hur ska "intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda" se ut??? Vem ska utfärda ett sådant intyg?Vad ska stå i ett sådant intyg?Tacksam för svaret / förtydliggandeAnna
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att övriga förutsättningar för uppehållstillstånd är uppfyllda då jag inte har någon ytterligare information.Uppehållstillstånd får som huvudregel ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroende- förhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § utlänningslagen). Detta betyder att särskilt beroendeförhållande finns om släktingar omedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap samt att det föreligger ett socialt och känslomässigt beroendeförhållande som gör att släktingarna inte kan leva åtskilda. Ett intyg för att kunna bevisa detta kan vara dokument som visar att ni har sammanbott med varandra innan du flyttade till Sverige samt något annat som pekar på att din du och din mamma är beroende av varandra. Detta innebär att man endast undantagsvis kan erhålla uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige som man tidigare sammanbott med i hemlandet. Har det till exempel gått lång tid sedan du och din mamma bott isär är det omständighet som talar emot att ni har ett beroendeförhållande till varandra. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och vill söka tillstånd för min fästman, ej EU medborgare, att flytta till mig i Sverige. Problemet är att han är redan här utan tillstånd att vara i Sverige. Han söker asyl i Italien och jag visste inte förrän nyligen att han inte hade resedokument. Jag möter alla krav för att han ska få bli sambo med mig. Vänder jag mig till migrationsverket för att veta hur vi går vidare? Vad kommer troligen att hända och hur kan vi bäst förbereda oss på det?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din fästman som är icke EU-medborgare bor i Sverige utan tillstånd samtidigt som han har sökt asyl i Italien. Den som redan befinner sig i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo med någon i SverigeHuvudregeln är att din fästman, för att kunna bo med dig i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller där han har tillstånd att bo (till exempel ifall han har tillstånd att bo i Italien). Uppehållstillståndet ska vara klart innan han reser till Sverige. Dock är det under vissa omständigheter möjligt att få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Detta kan främst bli aktuellt om ni har eller väntar barn. Ett gemensamt barn eller en graviditet innebär emellertid inte automatiskt att din fästman kan få uppehållstilstånd utan att behöva lämna landet. Detta är ett undantag och till exempel en kortare separation från barn kan anses som befogad (Migrationsverket.se).Som jag bedömer det måste tyvärr din fästman lämna Sverige och sedan återkomma när hans uppehållstillstånd är klart.Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att din fästman ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande, 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget skäl talar för att det skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Observera att ansökan ska som ovan skriven göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Har jag rätt att bli underrättad när misstankarna om brott inte längre kvartår mot mig?

2021-02-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hej blev anklagad för barnpornografi tidigt förra året mars Kommer på möte med polisen i år och då gäller inte den längre Utan nu är jag anklagad för stalking Har mått jätte dåligt över detta Får man anklaga någon så grovt och inte blivit underrättad när den anklagensen inte gäller längre Kan ju blivit avskriven direkt men jag fick leva med den i ca 8-9 månader mvh
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du hade blivit misstänkt för barnpornografibrott men att du inte blev underrättad när misstankarna mot dig inte längre kvarstod.När är man skäligen misstänkt för brott?Inledningsvis bör sägas att man är skäligen misstänkt för brott när sannolikheten för att man har begått det förevarande brottet är mer än 50 %. Det ska alltså vara mer sannolikt att man är skyldig än oskyldig. Har man rätt att bli informerad om att förundersökning inte inleds eller lagts ned?Beslutas det att förundersökning inte ska inledas är det endast målsäganden som har en rättighet att bli inrättad om detta (14 § andra stycket förundersökningskungörelsen). För det fall förundersökning läggs ned har den som är skäligen misstänkt för brottet rätt att bli underrättad om beslutet (14 § första stycket förundersökningskungörelsen). Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga huruvida förundersökning har inletts eller inte. Endast under den omständigheten att förundersökning har inletts men senare lagts ned har du rätt att bli underrättad om detta. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,

Hur ska hämta min fru till Sverige?

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej mitt fråga är Jag e svenska medborgare och har gift i utlandet och nu skatteverket godkänna min papper som jag har hämtat från Irak men har bild och video på bröllop när jag har gift mig hur gör jag med den nu och min fru är gravid v 10 så vet inte hur ska göra med den finns nåt möjlighet att ni svara mig hur ska göra.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen. Vem kan få uppehållstillstånd?Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p. 1 utlänningslagen).Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst och på riktigt. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Är du något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

kan man häva köpet om bygglov inte godkänns när detta inte tagits in i köpehandlingen?

2021-02-25 i Köpavtal
FRÅGA |Om man ska köpa en skidstuga och köparen säger att denne vill häva köpet om bygglov ej godkänns. Dock skrivs det inte i köpeavtalet. När det sedan visar sig att man ej fick bygglov, är det kört då eller eller kan man hävda rådighetsfel? Trots att man ej skrivit något om detta i köpeavtalet. Köpehandlingen är riktigt gjord som formavpassad, men villkoren kom inte med. Vad gäller då?
Atefa Jafary |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap. jordabalken (JB).Förbehåll som innebär att köpets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor måste tas in i köpehandlingenUtgångspunkten är att förbehåll som innebär att köpets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor måste tas in i köpehandlingen för att vara giltig. Har inte sådant förbehåll intagits i köpehandlingen har köparen som huvudregel inte möjlighet att frånträda avtalet (4 kap. 3 § JB). Som du själv har skrivit aktualiseras rådighetsfel i din fråga då köparen inte kan använda fastigheten på det sättet som hen vid köpet hade skäl att förutsätta eftersom det föreligger ett myndighetsbeslut (4 kap. 18 § JB). Säljaren presumeras känna samtliga myndighetsbeslutNär det gäller säljaren presumeras att denne känner till samtliga myndighetsbeslut och det spelar därför ingen roll om den vederbörande faktiskt gjorde det eller inte. Säljaren har upplysningsplikt och ska informera köparen om vad det är som gäller. Köparen ska vara ovetande om rådighetsfeletKöparen å andra sidan måste vara ovetande om att rådighetsfel föreligger. Köparen får inte heller av andra skäl ha anledning att misstänka felet. Eftersom du har nämnt att bygglov har berörts vid förhandlingarna mellan parterna är det befogad att dra den slutsaten att köparen faktiskt hade skäl att misstänka att rådighetsfel kan föreligga och av den anledningen inte kan göra felet gällande. Men om det är så att säljaren har garanterat att det inte föreligger rådighetsfel ändras förutsättningarna. I sådana fall har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd (4 kap. 19 § JB och 4 kap. 12 § JB). Talan om hävning ska då väckas inom ett år från det att tillträdet skedde, annars går rätten förlorad (4 kap. 12 § andra stycket JB). Observera dock rådighetsfelet ska i princip ha förelegat vid köpet (tidpunkten för avtalet) eller den närmaste tiden efter köpet. Riktar myndighet åläggandet efter köpet bär inte säljaren något felansvar. Sammanfattningsvis finns det alltså möjlighet att göra rådighetsfelet gällande om det är så att köparen inte ens misstänkte att rådighetsfel förelåg vid köpet eller om säljaren har garanterat att sådant fel inte föreligger. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Avräkning av skulder vid bodelning

2021-02-25 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit gift 18 månader men vi har aldrig bott tillsammans eftersom min partner bor i ett annat land.Vi har inte heller gemensamma barn. Jag har ett barn (16 år) från min tidigare äktenskap med en annan man. Min fråga är så: Jag har sparat barnets pengar (barnbidrag och underhållstöd). Ca 100 tusen kronor. måste jag dela pengarna med honom vid skilsmässan.? Han har aldrig varit här och aldrig tjänat pengar. tack för svaret :)HejTack så mycket. Jag fick snabbt svar för min fråga men jag undrar också en annan grej. jag har lån som jag betalar tillbaka till csn. Det är 240 tusen kvar som jag ska betala. Enligt reglerna som jag har läst här får min man ingenting från mina sparade pengar för att de täcker inte ens skulden. Har jag rätt?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är vidare att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). Ändamålet är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Detta beror i sin tur på att makarna har giftorätt i varandras egendom. Med giftorätt menas att en make har rätt att få hälften av den andre makes egendom efter att varje make har räknat av sina skulder. Vid beräkningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). I ditt fall har du mer skulder än tillgångar och därför återstår ingenting till delning. Din man kommer alltså inte få några pengar av dig vid en framtida äktenskapsskillnad. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,