Är det olagligt att begära eller lämna särskild ersättning för uthyrning av bostadslägenhet?

2021-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag hyr en lägenhet svart först var det lagligt men nu är det svart. Och han jag hyr av har förstahandskontrakt med en hyresvärd. Han tar inget extra i hyra för mig men jag tänkte hyra ut denna i 3dje hand och hyra ut lägenheten för den dubbla hyran alltså för 6000. Personen som skulle hyra av mig vet att det är svart. Vad skulle hända med mig om jag skulle göra detta och bli påkommen? Alltså för att förtydligande jag hyr den svart av en person som hyr den lagligt och jag tänkte hyra ut den svart till någon annan. Kan personen som har hyrt av mig svart i några månader sätta dit mig för detta utan att det händer hen någonting? Mvh tack för hjälpen
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuellt lag för att besvara din fråga är jordabalken (JB).Inledningsvis bör noteras att det inte är olagligt för hyresgästen att hyra ut lägenheten i andra hand under förutsättning att godkännande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse föreligger (12 kap 39 § första stycket JB och 7 kap. 10 § bostadsrättslagen). hyresvärdenDen som begär, träffar avtal eller tar emot särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet döms till fängelse i högst två år. Om brottet däremot är att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 65 § första stycket JB). Situationen som du beskriver skulle kunna falla inom bestämmelsens tillämpningsområde bland annat med tanke på den höga hyran och är alltså olagligt. HyresgästenDen som lämnar en särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar (12 kap. 65 b § JB). Det är alltså olagligt även för en hyresgäst att hyra en bostadslägenhet till en särskild ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Kan svensk domstol pröva skilsmässoansökan när käranden inte är svensk medborgare?

2021-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min man är gifta sedan 2003, har två barn tillsammans ( 11; 13 år), och nu vill vi skilja oss . Vi är gifta i Rumänien men vi är bosatta i Sverige sedan 2010( utan medborgarskap).Min fråga är om vi kan skilja oss här i Sverige eller måste vi göra det i Rumänien.Tack!
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Svensk domstol får pröva skilsmässoansökanSvensk domstol får pröva skilsmässoansökan om käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år (3 kap. 2 § IÄL). Med hemvist avses att den vederbörande är bosatt i landet, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Kravet på hemvist är uppfyllt i ert fall då ni är bosatta i Sverige sedan 2010. Inte säkert att skilsmässan blir giltig i RumänienJag vill dock poängtera att även om svensk domstol dömer till äktenskapsskillnad är det inte säkert att skilsmässan blir giltig i Rumänien beroende på vilka regler som gäller där. Därför kan det eventuellt bli aktuellt att ni ansöker om äktenskapsskillnad även i Rumänien.En stämningsansökan ska skickas till tingsrättenRent generellt när det gäller ansökan om äktenskapsskillnad i Sverige kan sägas att en stämningsansökan ska skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida hittar ni blanketterna för detta (domstol.se). Eftersom ni har hemmaboende barn under 16 år ska en betänketid på sex månader löpa innan äktenskapsskillnad kan ske (5 kap. 1 § ÄktB). Det krävs dock ingen betänketid om ni har levt åtskilda sedan minst två år (5 kap. 4 § ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring

2021-01-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Jag sålde just min avlidnes pappas tomt utan hys de hade brunnit ned. Tomten såldes för 115.000 kr. Hur mycket skatt måste jag då betala???
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tomten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade tomten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av tomten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statlig och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Fel i fastighet

2021-01-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Har flyttat in i ett bostadsrättsradhus 30/9. Det har hittats massor av fel i vår bostad som åtgärdats och mycket är ännu inte färdigt nästan 4 månader senare. Hantverkarna har även ställt till med mycket nya fel medan de varit här och "fixat". Inflyttning var från början försenad ca 10 månader. Min fråga är därför vilka rättigheter vi har vad gäller ersättning och tidsramar? Finns det en tidsgräns för hur länge man får dröja med att åtgärda fel? Kan vi begära något vite eller kompensation?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från Jordabalken (JB).Köparens undersökningspliktUtgångspunkten vid fastighetsköp är att köparen har en långtgående undersökningsplikt. Köparen får inte som fel åberopa sådana avvikelser som denne borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit behövlig utifrån fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. I ert fall verkar dock felen vara så pass omfattande att fastigheten avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta vid köpet.Påföljder som köparen kan åberopa vid felHuvudregeln är att köparen ska kompenseras ekonomiskt för skadan. Köparen har rätt att begära avdrag för köpeskillingen, vilket är skillnaden mellan fastighetens värde utan felen och med felen som kompenseras. Du har beskrivit att säljaren har åtgärdat en del av skadorna men att alla skador inte är avhjälpade trots att det har gått fyra månader. Ni skulle därför kunna yrka på prisavdrag (4 kap. 12 § JB)Enligt huvudregeln gäller det att köparen har rätt till skadestånd vid sidan av prisavdrag under förutsättning att säljaren varit försumlig. Detta beror på att säljaren har ansvar för ohederligt och svikligt beteende t.ex. ifall den vederbörande har underlåtit att lämna information eller om denne har lämnat felaktig information (4 kap 12 § JB). ReklamationFör fastighetsköp gäller det att köparen ska reklamera inom skälig tid efter att hen har märkt eller borde ha märkt felet. Dock gäller inte detta i de fall säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Lagstiftaren har därmed inte satt någon tidsgräns vad gäller reklamation förutom att det ska ske inom skälig tid (12 kap 19 a § JB) . I en dom, där frågan var om två privatpersoner, har Högsta domstolen skrivit att en reklamation som skedde 4,5 månader efter att köparen märkt felet, varit inom skälig tid (NJA 2008 s. 1158). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Har barn rätt till ombud i samband med en vårdnadstvist?

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag och min dotter vill att jag ska ha ensam vårdnad för henne. Hon är 15 år gammal. Min fråga är om en 15 åring kan ha en egen advokat i vårdnadstvistå.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller vårdnadsmål saknar barn processbehörighet. Detta innebär att barnet är inte behörig att föra sin talan domstolen. Talerätten tillkommer istället dig i form av din dotters ställföreträdare. Du som ställföreträdare kan i sin tur anlita ett ombud. Ett ombud är i regel en advokat eller en person med juridisk utbildning. Du väljer dock själv om du vill ha ombud eller inte. Kostnaden för ombudet ska du stå för själv. I vissa fall finns det möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en vårdnadstvist. Detta kallas för rättsskydd. Är det så att du inte har den möjligheten kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp, där staten betalar delar av kostnaderna (domstol.se). Mer info om rättshjälp kan du läsa under Rättshjälp.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

2021-01-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Nyligen fått veta att jag och 33 andra släktingar i olika generationer äger en 1,2ha stor skogsfastighet. Denna har legat bortglömd sedan 1937 och ägs av dödsboet efter min mormorsmor. Den värderades 1937 till 200 kr. Inget taxeringsvärde finns. Vi ska nu sälja den. Köparen ger 150000. Hur deklarerar vi? Hur stor blir skatten?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av skogsfastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Taxeringsvärdet är å andra sidan ungefär 75 % av skogsfastighetens marknadsvärde. Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Rättegångskostnader under pågående LVU -vård

2021-01-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Min 1 åriga son är Lvu:ad och varit sen mars 2020. Jag vill nu göra en hembegäran men jag undrar om det kostar något attt göra de med advokat osv eller är det staten som står för kostnader?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader i LVU-målUtgångspunkten är att pågående LVU-vård ska prövas regelbundet. Huvudregeln är vidare att det inte kostar pengar för dig för att anlita en advokat. Detta betyder dock inte att du alltid har rätt till ombud där staten betalar kostnaderna. Istället kan du tilldelas ett offentligt biträde av staten. Ett offentligt biträde är oftast en advokat, biträdande jurist eller någon som är passande för uppdraget. Om staten förordnar ett offentligt biträde så är det alltså staten som står för rättegångskostnaderna. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Vänligen,

Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgare

2021-01-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare (har green card) , bor i usa med min amerikanska man och 2 barn. Mina barn har svenskt medborgarskap. Min man har även spanskt medborgarskap och pass. Kan min man komma till Sverige med uppehållsrätt? Eller måste han söka uppehållstillstånd? Jag kommer förmodligen ha jobb omgående. Vad krävs i detta fall?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din man är EU-medborgare med tanke på att han är spansk medborgare (Spanien är medlem i EU). Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgareSom EU-medborgare har du rätt att bo, studera och arbeta i Sverige utan att inneha uppehållstillstånd. Denna rättighet kallas uppehållsrätt. Eftersom din man redan har uppehållsrätt presumerar jag att han antingen är egenföretagare, arbetstagare, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Din man kan alltså besöka samt bo i Sverige utan att kontakta Migrationsverket med tanke på att han har uppehållsrätt (Migrationsverket). Jag hoppas att du fick svar på dina fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,