Kan man ta tillbaka en anmälan?

2020-12-23 i Myndigheter
FRÅGA |Om man gjort en anmälan man ångrar, kan man säga att man ljugit om allt och att inget var sant för att det ska läggas ner och den anklagade inte ska få reda på anmälan?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå ifrån rättegångsbalken (RB) för att besvara din fråga. Polisen har en skyldighet att utreda brottUtgångspunkten är att polisen har en skyldighet att utreda misstänkta brott och ska göra det när det kommit till polisens vetskap, oberoende av om anmälaren vid ett senare tillfälle inte vill. Av denna anledning kan inte en polisanmälan tas tillbaka. Dock kan anmälaren informera polisen att denne inte vill medverka i en eventuell utredning, men å andra sidan innebär detta inte att fallet kommer att läggas ner. Anmälaren kan vidare meddela polisen om denne vill lägga till eller ändra någonting i sin polisanmälan. Åklagaren bestämmer om åtal ska väckasEfter att polisen har fullgjort sin förundersökning kommer åklagaren ta beslut ifall åtal ska väckas eller ej (45 kap. 1 § RB). Åklagaren har enligt huvudregeln en absolut åtalsplikt om denne anser att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom (20 kap 6 § RB). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Kronofogdmyndighetens skyldighet att underrätta innan utmätning sker

2020-12-23 i Myndigheter
FRÅGA |Har Kronofogdemyndigheten enligt lag rätt att genomföra utmätning, tex på bankkonto, utan att informera gäldenären innan?
Atefa Jafary |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdmyndigheten ska som utgångspunkt underlätta gäldenaren innan utmätning sker men det finns undantagUtgångspunkten är att kronofogdemyndigheten ska underrätta gäldenären innan utmätning sker. Underrättelsen ska vidare ske på ett tidigt stadium för att den vederbörande ska ha möjlighet att bevaka sin rätt (4 kap 12 § utsökningsbalken). Det finns dock undantag. Föreligger det en risk att gäldenären skaffar undan eller förstör egendom eller om ärendet på annat sätt är brådskande behöver inte kronofogdemyndigheten sända en underrättelse till gäldenären. Då pengar på bankkonto är en sådan egendom som lätt kan flyttas brukar underrättelse i dessa situationer ske i efterhand. (4 kap. 12 § andra stycket utsökningsbalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Vänligen,

köparens dröjsmål

2020-12-23 i Skadestånd
FRÅGA |Hej,Vi har just köpt en lägenhet av ett dödsbo via mäklare. Nu närmar sig inflyttningsdagen och då säger min långivare att jag inte kan få lån förrän bouppteckningen är registrerad. När jag påpekar detta för mäklaren får jag veta att det är jag som riskerar att begå kontraktsbrott eftersom jag inte kan betala på tillträdesdagen (bouppteckningen är fortfarande inte registrerad). Stämmer detta? Innebär det att jag inte har möjlighet att få ersättning för merkostnader trots att jag inte gjort något fel (tex när jag står utan bostad)? Hur skulle jag gjort för att undvika denna situation?
Atefa Jafary |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån 4 kap. Jordabalken (JB).Riskerar du att begå kontraktsbrott?Säljaren har rätt till ränta enligt räntelagen om köparen inte betalar köpeskillingen i rätt tid. Köparens skadeståndsansvar är i princip strikt vilket innebär att du bär ansvaret trots att du inte har gjort något fel eller i övrigt varit oaktsam. Innebörden av detta är vidare att du inte har rätt till ersättning för kostnader till följd av dröjsmålet (4 kap. 25 § JB).Vad borde du ha gjort för att undvika denna situationFör att undvika att hamna i denna situation kunde du ha haft vissa villkor i avtalet, t.ex. att erläggandet av köpeskillingen är beroende av när lån kan erhållas. Detta är möjligt att göra både skriftligt och muntligt. Vissa förbehåll, s.k. svävarklausuler, måste dock skriftligt tas in i köpehandlingen för att vara giltigt. Ett exempel på en sådan svävarklausul är att köparen har möjlighet att frånträda avtalet om en viss omständighet inte inträffar. Sådana villkor får dock bara gälla i två år (4 kap. 3-4 § JB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/bokaVänligen,

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2020-12-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är en Svensk kvinna som bott i Kanada i många år. Har nu flyttat hem till Sverige och åter folkbokfört mig. Jag gifte mig med en Kanadensisk medborgare (i Sverige och gifte målet är registrerat i Sverige 2009). Vad måste jag göra för att min make kan flytta hit till mig ?
Atefa Jafary |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen. Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att din make ska kunna flytta hit krävs att han får uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd ges till den som är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo. Du som bor i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt (5 kap. 3 § utlänningslagen). Dessa krav är uppfyllda i ditt fall. Ytterligare krav ställs är att du måste kunna försörja dig själv, övriga personer som bor i ditt hushåll samt din make som du ansöker uppehållstillstånd för. Det krävs vidare att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Mer om detta kan du läsa här. En annan förutsättning för uppehållstillstånd är att det måste framstå som sannolikt att ert äktenskap är seriöst och att det alltså inte är fråga om ett skenäktenskap.Hur ska du gå tillvägaAnsökan görs via Migrationsverkets hemsida, antingen av dig som anknytningsperson eller av din make. Instruktionerna för ansökan hittar du här. Det bör dock poängteras att ansökan ska göras innan din make kommer till Sverige.Jag hoppas att mitt svar har varit tillfredsställande!Vänligen,

Har ett vittne rätt att vägra yttra sig under laga ed?

2020-12-23 i Myndigheter
FRÅGA |Min sambo är åtalad för brott mot trafikordningen och de är inte han på bilden ifrån fartkameran och jag är kallad som vittne.Om man är kallad som vittne i en rättegång så avlägger man eden och får inte ljuga.Men om man får frågan om vem som kör bilen i en fartkamera måste man säga vem de är då?(Det är inte min sambo utan en annan person)Vi har ju ingen lag i Sverige om att man måste ange vem de är som kör men kommer frågan i rätten, måste jag säga namnet på föraren?
Atefa Jafary |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB) att bli tillämpliga. Straffet för normalgraden av mened är högst sex månaderDen som under laga ed ljuger eller förtiger sanningen (inte säger sanningen) döms för mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Omständigheter som gör att brottet bedöms som grovt beror på skadan som tillfogas annan på grund av meneden samt svårhetsgraden hos brottet för vilket mened begås (15 kap. 1 § BrB). Anledningen till att rätten ser så allvarligt på brottet är för att det åsidosätter respekten för rättsväsendet. Hovrätten har i ett mål slagit fast att vägran att under ed ej uppge vem den riktige gärningsmannen är inte utgör ett brott enligt bestämmelsen ovan (RH 2008:48). Ett vittne har rätt att vägra yttra sig under vissa omständigheterDu har under vissa omständigheter rätt att förtiga (15 kap. 4 § andra stycket BrB). En sådan omständighet blir aktuell ifall ditt yttrande skulle avslöja att du eller din närstående har begått en brottslig eller vanärande handling. Exempel på vanärande handlingar är prostitution och otrohet. Du får även vägra att lämna uppgifter som skulle röja en yrkeshemlighet (36 kap 6 § RB). I annat annat har du inte rätt att utan giltigt skäl vägra vittna. I sådana fall kan rätten beordra dig att fullgöra din skyldighet som vittne genom att använda vite och häktning som påtryckningsmedel (36 kap. 21 § RB). Ett giltigt skäl för vägran har inte förelegat när en person inte velat vittna för att denne har lovat sin sagesman anonymitet, enligt hovrätten (RH 1995:32). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Vänligen,

Har arbetsgivare en laglig skyldighet att polisanmäla sexuellt ofredande?

2020-12-23 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom kriminalvården, specifikt på en sexualbrottsanstalt. Jag har tidigare blivit utsatt för sexuellt ofredande, även 5 kvinnliga kollegor till blev utsatta av samma man. Vi va 2st som anmälde detta privat. Det min arbetsgivare gjorde va att ge den manliga kollegan ultimatum , att själv säga upp sig eller att bli uppsagd, och han valde att själv gå på dagen.Till min fråga, har arbetsgivaren skyldighet att från anstaltens sida göra polisanmälan? Finns det lagstöd för att inte göra en polisanmälan? Har arbetsgivaren gjort rätt eller fel? Med vänliga hälsningar.
Atefa Jafary |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens skyldighet att utreda och motverka sexuella trakasserierInledningsvis bör framhållas att arbetsgivaren har ett ansvar för trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar innefattar dels att denne själv inte trakasserar, dels att arbetsgivaren i viss uträckning utreder och motverkar sådana handlingar arbetstagare emellan. Sexuellt ofredande som är aktuellt i ditt fall är en form av trakasseri som omfattas av det straffbara området. Straffansvar kan då göras gällande under de förutsättningar som anges i bestämmelsen. Det är alltså gärningsmannen som blir ansvarig för det sexuella ofredandet (6 kap 10 § andra stycket brottsbalken).Har arbetsgivaren en skyldighet att göra en polisanmälan när en arbetstagare blir utsatt för sexuellt ofredande?Arbetsgivaren har inte en inte en laglig skyldighet att polisanmäla sexuellet ofredande. En polisanmälan kan dock ske om det finns tillräckligt bevis som visar på att brottet har begåtts. Som utgångspunkt är det är det målsäganden (den som blir utsatt för brott) som ska göra en anmälan. Arbetsgivaren kan också polisanmäla under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är att målsäganden är villig att medverka i polisens förundersökning. Detta innebär att den som är utsatt för brott ska alltid tillfrågas inför arbetsgivarens polisanmälan. (do.se och skr.se)Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Återfå svenskt medborgarskap

2020-12-20 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min mamma ar svensk medborgare, men bor i USA (hon är inte amerikansk medborgare). Jag var dubbel medborgare (svensk och amerikansk) till jag var 21år. Nu ar jag amerikansk medborgare men bodde i Sverige ett par år och är 'permanent resident' i Sverige och ett personnummer. Nu bor jag i USA igen. Finns det en chans att jag kan fa tillbaka mitt svenska medborgarskap? Finns det en chans att min son kan fa svenskt medborgarskap?
Atefa Jafary |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du vill återfå ditt svenska medborgarskap och undrar vidare huruvida det finns en möjlighet att även din son kan förvärva svenskt medborgarskap. Jag kommer att besvara din fråga utifrån lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).Återfå svenskt medborgarskapDen som är arton år eller äldre och som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap kan återfå detta genom anmälan till Migrationsverket under förutsättning att hen har permanent uppehållstillstånd i Sverige, haft hemvist här i landet under sammanlagt tio år samt har hemvist här sedan två år (9 § MedbL). Hemvist innebär, enligt Migrationsverket, att man varaktigt är bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Utifrån förutsättningarna i din fråga kan jag inte avgöra huruvida du har bott i Sverige i sammanlagt tio år. Däremot bor du för tillfället i USA igen och har alltså inte för avsikt att bo i Sverige, tolkar jag det som. Min bedömning är således att du inte kan återfå ditt svenska medborgarskap på den grunden.Kan din son förvärva svenskt medborgarskap?I din fråga har du inte nämnt hur gammal din son är. Jag kommer därför i denna del utgå ifrån att han är under 18 år.Ett barn kan förvärva svenskt medborgarskap av den eller de som har vårdnaden om barnet om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan tre år (7 § MedbL). Barn kan därmed bli svensk medborgare genom sin/sina vårdnadshavare. Eftersom du inte har svenskt medborgarskap och inte förväntas återfå det i dagsläget, i och med att kravet på hemvist inte är uppfyllt, kan din son inte förvärva svenskt medborgarskap av dig.Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan Under förutsättning att din son är över 18 år kan han beviljas svenskt medborgarskap om han har1. styrkt sin identitet. Detta görs genom ett giltigt pass eller annan liknande handling2. permanent uppehållstillstånd i Sverige3. hemvist här i landet- sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare- sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och4. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Kravet på hederligt levnadssätt är uppfyllt om han gör det som rimligen kan krävas av honom (11 § MedbL).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Straff för olovlig körning respektive grov olovlig körning

2020-12-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Är en kille på 17 år som har blivit misstänkt för olovlig körning. Iallafall så låg ägaren till bilen i skåpet och 2 av mina vänner satt fram obältade. Vad kan straffet bli? Har fått tid för förhör.
Atefa Jafary |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen).Straff för olovlig körningDen som kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha giltigt körkort döms för olovlig körning till böter. Brottet leder oftast till 1500 kr eller 30 dagsböter (3 § trafikbrottslagen).Straff för grov olovlig körningOmständigheter som leder till att den olovliga körningen är att anse som grov är bland annat huruvida brottet har skett vanemässigt eller i större omfattning. Straffet är då fängelse i högst sex månader. I sammanhanget bör dock nämnas att straffet för grov olovlig körning blir oftast dagsböter och som regel ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. För att dömas till fängelse krävs försvårande omständigheter. Ett exempel på en försvårande omständighet är ifall man har blivit dömd för olovlig körning flera gånger tidigare (3 § trafikbrottslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,