Bilen går sönder direkt efter köp

2021-10-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, sålt en bil i befintligt skick och påtalat småfel som fanns på den, köparen provkörde och godkände bilen,. Skrev på ägarbyte och postade det, skrev även ett kvitto som undertecknades av oss båda. Köparen åker hemåt med bilen efter ca 2 timmar ringer köparen och påstår att bilen varnar för olja och att den kokar. Nu vill han att köpet hävs och jag köper tillbaka bilen. Har jag skyldighet att köpa tillbaka bilen när det är han som kört sönder den, felet fanns ju inte innan köpet.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka skyldigheter du som säljare har när du har sålt nånting i befintligt skick och saken sedan går sönder kort därefter när den nya ägaren använder saken (i detta fall en bil). Det korta svaret på din fråga är att du inte har några skyldigheter alls gentemot köparen, så länge det inte rör sig om ett väsentligt fel i bilen som du måste ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad detta innebär och vad lagen säger om dina skyldigheter som säljare samt köparens rättigheter. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Vem har ansvaret för bilen?När man köper och säljer varor brukar man tala om något som kallas för riskövergång. Riskövergång är den tidpunkt då ansvaret för fel går över från säljaren till köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen. (12 § KöpL) Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen. (13 § KöpL) Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som själv har ansvar för att bilen har gått sönder eftersom det skedde efter att risken hade gått över från dig som säljare till köparen. Från denna huvudregel finns dock ett undantag och det är om felet fanns redan vid riskövergången, men som visade sig först vid ett senare tillfälle. (21 § KöpL)Det innebär alltså att om felet förelåg redan när du hade ansvaret för bilen men det uppdagades först efter köparen hade kört iväg med den, så kan det ändå vara du som ska hållas ansvarig. Faktumet att bilen är såld "i befintligt skick"Som du har beskrivit ditt scenario är bilen såld i "befintligt skick". När man säljer varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att du helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att du således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt bilen med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste bilen ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om bilens skick. Att komma ihåg är att du inte kan ljuga om nånting som du inte känner till.Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Du skriver dock i din fråga att det uppkomna felet inte var något du kände till då det enligt din uppfattning är köparen som kört sönder bilen. Du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris.Sammanfattning Sammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall, vilka är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har dock köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva kompensation. Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att köparen ska få ångra sig krävs som sagt att felet i bilen förelåg redan innan riskövergången. Detta är något som köparen måste bevisa, vilket kan vara väldigt svårt. Köparen måste sedan även bevisa att du måste ha känt till det aktuella felet, vilket också kan vara svårt. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?

2021-10-24 i Laglott
FRÅGA |Hej!Om min bror dör innan vår mamma ärver då hans dotter mamma som han ej har haft någon kontakt med och inte mamma heller på många år. Vet att mamma absolut ej skulle ha velat att hon ärver. Han vill även att jag ska ärva honom. Kan man på något sätt se till att hon inte får hans del av mamma. Mammas lägenhet blev en bostadsrätt för 10 år sedan och jag står på halva den. Nu bor min dotter i den då mamma bor på demensboende. Innan hon flyttade in där så har jag i många år hjälpt henne och betalat på hyran/avgiften varje månad då hon har en sådan liten pension. Både innan och efter att det blev bostadsrätt. Vet också att min brors dotter har det gott ställt liksom hennes mamma och mormor. Så det känns inte riktigt rättvist. Har även tänkt ge min dotter insatsen till en lägenhet en dag. Tacksam för svar!
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det, för det fallet att din bror skulle dö innan din mamma, går att göra så att din brors barn inte ärver något från din mamma. Med andra ord om det går att göra så att ett barnbarn inte ärver sin farförälder. Det korta svaret är att det i en sådan situation inte går att göra ett barnbarn helt arvlös. I det följande går jag lite mer utförligt igenom vad som gäller.Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB). Barnbarns rätt att få arvNär din mamma dör är hennes barn (d.v.s. du och din bror) något som kallas för bröstarvingar. Det innebär att ni är hennes närmaste arvingar vilket medför att ni är de första som har rätt att ta del av hennes arv. Är det bara ni två syskon som är arvsberättigade efter eran mor kommer ni dela lika på hennes kvarlåtenskap och på så sätt utfå era respektive arvslotter. (2 kap. 1 § 1 st. ÄB)För det fallet att en bröstarvinge har avlidit innan arvlåtaren, kommer denna bröstarvinges barn träda i dess ställe. Det innebär att om din bror redan är avliden vid det tillfället eran mor avlider, så kommer din brors barn ta hans plats i arvsordningen och således få det arv som egentligen skulle ha tillfallit honom. (2 kap. 1 § 2 st. ÄB)Testamentera bort barnbarns arvDin mamma har dock en möjlighet att påverka hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas efter det att hon har gått bort. Det kan hon göra genom att upprätta ett testamente. Som bröstarvinge har man emellertid alltid rätt att utfå något som kallas för en laglott. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som man är berättigad enligt vad jag beskrivit ovan. Denna laglott kan således inte testamenteras bort. (7 kap. 1 § ÄB) Ett enkelt exempel för att belysa hur stort arv din brorsdotter således alltid är berättigad till kan se ut på följande sätt:Låt säga att din mor efterlämnar en kvarlåtenskap om 100 kr. Du och din bror kommer då taga hälften, d.v.s. 50 kr, vardera (det är detta som är eran respektive arvslott). Av dessa 50 kr motsvarar hälften laglotten, d.v.s. 25 kr, och denna del kan din mor inte testamentera bort. För det fallet att din bror inte är vid liv kommer hans dotter då träda i hans ställe och ärva det som skulle ha tillfallit honom – vilket alltså i detta exempel motsvaras av minst 25 kr. Den andra halvan av din brors arvslott, d.v.s. de 25 kr som inte utgör laglott, kan hon dock testamentera bort på ett sådant sätt att de inte tillfaller din brorsdotter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud

2021-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Ang tillträdesförbud till butik: har envar rätt till ett frihetsberövande om personen överträder ett sådant beslut? Fängelse finnns på straffskalan... Jag förmodar personen måste först säkert identifieras och tillträdesbeslutets aktualitet kontrolleras.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om envar har rätt att frihetsberöva (d.v.s. gripa) en person som bryter mot ett tillträdesförbud till butik. Det korta svaret på din fråga är ja, envar har rätt att gripa en person som begår en sådan överträdelse. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller. Näringsidkares rätt att bestämma vem som vistas i butiken Normalt sett kan den som förfogar över en plats bestämma vem som får vistas där. Denna rätt är emellertid inte oinskränkt och får exempelvis inte utnyttjas i strid med förbudet mot diskriminering i 16 kap. 9 § brottsbalken.Så länge den som förfogar över butiken alltså inte gör sig skyldig till diskriminering kan hen neka vissa personer tillträde till platsen, t.ex. därför att de vid tidigare tillfällen har gjort sig skyldiga till stölder eller helt enkelt därför att personen inte är önskvärd som kund.I mars 2021 trädde en ny lag i kraft, lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik, som innebär en möjlighet till straffsanktionerat tillträdesförbud till butik. Ett beslut om tillträdesförbud till en butik fattas av åklagare efter ansökan av enskilda butiksinnehavare eller polisen. (6 § nämnda lag)Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms, enligt 22 § samma lag, för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. Som du själv påpekat i din fråga kan alltså fängelse följa som påföljd, vilket innebär att reglerna om envarsgripande blir aktuella. När får man utöva ett envarsgripande?Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. (24 kap. 7 § st. 2 rättegångsbalken)För att få utöva ett envarsgripande krävs alltså tre saker. Först och främst krävs det att ett brott har begåtts. I och med att en person med tillträdesförbud till en butik trots förbudet vistas där, är detta krav uppfyllt. För det andra krävs att det aktuella brottet måste ha fängelse i straffskalan, vilket vi redan har konstaterat är fallet i detta scenario. Slutligen ska gärningsmannen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Det innebär att man inte kan gripa personen preventivt eller en alltför lång stund efter det att brottet begåtts. Rätten att utöva ett envarsgripande gäller envar. Det är således inte bara polis eller ordningsvakt som får göra ett sådant gripande. Näringsidkaren själv, butikspersonal eller i stort sett vem som helst kan alltså utöva denna rättighet att gripa den som bryter mot tillträdesförbudet ifråga. Viktigt att komma ihåg är dock att man kan riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande. Om man felaktigt berövar en annan människa friheten kan man själv bli skyldig för brottet olaga frihetsberövande. (4 kap. 2 § brottsbalken) Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få böter trots att man inte blev stoppad av polisen?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min polare satt i bilen och körde på en 80 km väg. Plötsligt ser vi en polis som står och mäter hastigheten på bilar som kommer med en radar antar jag i handen, eller hastighetsmätare heter det kanske. Hur som helt, han har stor ångest nu över detta och vet inte om han kommer får böter eller inte. Han tror inte att han körde för fort, men säger att han "kanske körde över 80 men helt klart under 90". Han undrar hur och när han kommer att få reda på om han kommer få böter och finns det ett sätt att ringa eller kolla och fråga så han får svar snabbt? Eller gäller det bara för honom att sitta och grubbla över detta och stressa tills han får brev hem? Skulle uppskatta svar
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur och när man får reda på om man kommer få fortkörningsböter efter det att polisen har stått och kontrollerat hastigheten på vägtrafikanter med en laser. Eftersom polisen inte stoppade din kompis direkt vid den eventuella hastighetsöverträdelsen, krävs det någon form av bevisning för att de i efterhand ska kunna utfärda böter. Sådan bevisning skulle kunna vara en film, eller en bild – som exempelvis används som bevisning om man kör för fort förbi en trafiksäkerhetskamera. Polisen måste nämligen kunna bevisa vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället.Som jag förstår ditt beskrivna scenario har polisen stått och "skjutit" med en laser som mäter hastigheten på ankommande trafik. Din kompis blev emellertid inte stoppad av polisen, vilket förmodligen beror på att han höll sig inom hastighetsgränsen eller att polisen var upptagen med att mäta hastigheten på andra bilar. Din kompis kan således med största sannolikhet räkna med att han klarade sig från att bli tilldelad böter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får hotell neka gäster?

2021-10-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag och min vän har bokat ett hotellrum för en vistelse lördag till söndag. När vi kollade igenom bokningen så står det att "på helger (fredag till söndag) får gäster under 25 år endast checka in i sällskap med sin familj.". Vi är 23 och 24 år gamla, har de rätt att neka oss? Vad ska vi göra?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om hotell har rätt att neka någon tillträde. Det korta svaret är ja, hotell har rätt att neka gäster tillträde. I det följande går jag igenom anledningen till att de kan göra det utan att bryta någon lag och jag avslutar med ett råd till er om vad ni kan göra. Hotell har rätt att neka gäster tillträdeDet grundläggande förhållandet som är avgörande för att hotell kan neka gäster tillträde till sina lokaler är att hotell inte är någon offentlig plats. (1 kap. 2 § ordningslagen) Att hotell inte är en offentligplats innebär de i princip har rätt att själva bestämma vilka som får och inte får komma in på hotellet. Hotellet har ingen absolut skyldighet tjäna alla. Istället har de en ganska långtgående rättighet att själva besluta om att avisa eller neka folk tillträde. Vanligast är att hotell utnyttjar denna rättighet när någon missköter sig eller stör ordningen på hotellet, men hotellet har även rätt att avvisa en gäst enbart på den grunden att de inte gillar en person.Värt att notera är dock att hotell inte får avvisa eller neka någon service enbart på grund av exempelvis ras eller hudfärg. Detta eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. (16 kap. 9 § brottsbalken)Vad ni kan göra nuMitt råd till er är att helt enkelt ringa eller på annat sätt ta kontakt med det aktuella hotellet och förklara eran situation. I de flesta fall är hotell väldigt serviceinriktade och måna om sina gäster och kommer nog således försökte hitta en lösning tillsammans med er. I vissa fall brukar hotell godta att det räcker med att man har med sig ett dokument med underskrift från sina föräldrar. Men som sagt, mitt råd är att ta kontakt med hotellet och försöka lösa problemet tillsammans med dem. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?

2021-10-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad händer om man vill ge upp vårdnaden om sina barn?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om man vill ge upp vårdnaden av sina barn. I det följande går jag först igenom hur en ändring av vårdnaden går till, sedan redogör jag för vad vårdnaden innebär för att slutligen sammanfatta vad man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare. Frågor om vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)Ändra vårdnaden av barnFörst och främst kan det vara bra med ett förtydligande om att det inte finns någon möjlighet för en vårdnadshavare att ensidigt säga upp vårdnaden om sina barn. Vårdnaden av barn finns till för att tillgodose barnens bästa och vårdnaden ska därför vara ordnad så att barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt blir tillgodosedd.För att en ändring i vårdnaden ska kunna ske krävs antingen att en domstol beslutar i ärendet eller att ett avtal mellan föräldrarna upprättas och sedan godkänns av socialnämnden. (6 kap. 5 och 6 § FB) Som jag redan har varit inne på ska i såväl en domstols som i socialnämndens bedömning barnens bästa stå i centrum. Generellt sett betraktas gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna som det bästa för barnen, men bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. (6 kap. 2a § FB)Vad vårdnaden av barn innebärAtt ha vårdnaden av ett barn innebär delvis att man har en viss tillsyn över barnet. En vårdnadshavare ska se till så att barnet får den omvårdnad, trygghet och goda uppfostran som följer av barnets bästa. Den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. (6 kap. 1 och 2 § FB)Vidare har vårdnadshavaren även en rätt såväl som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 11 § FB)Om man blir av med vårdnaden Även om du inte är vårdnadshavare av barnet så har barnet fortfarande rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att man träffar varandra eller har annan kontakt. Eftersom umgänget är till för barnet finns det dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rätt att umgås med barnet. (6 kap. 15 § FB)Utifrån det jag skrev ovan om vad vårdnaden av barn innebär kan man dra slutsatsen att det man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare är att man inte längre har rätt att bestämma i frågor som rör ens barn – såväl gällande personliga som ekonomiska angelägenheter. Exempel på sådana frågor skulle kunna vara frågor om sjukvård, vilken skola barnen ska gå på, försäkringsfrågor och så vidare.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2021-09-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur länge skulle vara vara finns sexofredande på polis registerutdrag?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om hur länge uppgift om sexuellt ofredande finns kvar i belastningsregistret. Om jag har förstått din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny med ytterligare förtydligande. Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge det kommer att finnas kvar i belastningsregistret, det går därför inte att ge något kort och rakt svar på din fråga. I det följande går jag emellertid igenom vilka påföljder som tas bort efter hur lång tid, och i slutet förklarar jag vad som förmodligen gäller för sexuellt ofredande. Reglerna om hur länge uppgifter finns i belastningsregistret finns i 17 § lagen om belastningsregister. Uppgifter som tas bort 3 år efter beslutÅklagares beslut att inte åtala för brott, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännandePenningböter.Dagsböter.Tillträdesförbud.Fängelse- eller förvandlingsstraff som har fallit bort. Villkorlig dom om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Skyddstillsyn om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Ungdomstjänst om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Ungdomsvård eller överlämnande till vård för missbrukare, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Ungdomsövervakning om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Uppgift om att man förklaras fri från påföljd, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslutVillkorlig dom.Åtalsunderlåtelse (åklagarens beslut att inte åtala för brott om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet).Skyddstillsyn.Ungdomstjänst om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.Ungdomsvård eller överlämnande till vård för missbrukare, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.Ungdomsövervakning om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.Uppgift om att man förklaras fri från påföljd om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.Beslut om kontaktförbud.Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.Uppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänatsFängelse eller förvandlingsstraff för böter.Sluten ungdomsvård.Rättspsykiatrisk vård.Vad gäller sexuellt ofredandePåföljden för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år. (6 kap. 10 § brottsbalken)Beroende på vilken påföljd som en person döms till för ett sexuellt ofredande kommer alltså uppgiften finnas kvar i belastningsregistret i antingen 5 eller 10 år. Om det före utgången av denna tid emellertid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret beträffande samma person, ska ingen av uppgifterna försvinna så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. (18 § lagen om belastningsregister)Mer information om belastningsregistret hittar du på Polisens hemsida här. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan körkortet dras in i efterhand?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hallå, blev idag stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110 väg alltså 30km/h för fort. polisen tog inte mitt körkort så nu är min fråga finns det någon risk att mitt körkort kan bli indraget i efterhand?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget i efterhand då du har blivit tagen av polisen för fortkörning utan de tog körkortet av dig på plats. Det korta svaret på frågan är att det är möjligt att få körkortet indraget i efterhand och således finns även en risk för det. Vid ringa överträdelser anses det dock oftast räcka med en varning. I det följande redogör jag lite mer ingående för vad som gäller. Reglerna om körkort finns i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL)Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort i efterhandTransportstyrelsen ska återkalla ett körkort om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet. Det förutsätter dock att överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § p. 4 KörkL)Om hastighetsöverträdelsen är ringa eller ej bedöms i varje enskilt fall. Som vägledning finns emellertid ett rättsfall från slutet på 80-talet där en fortkörning om 140 km/h på en 110 väg där trafikförhållandena var goda ansågs vara just ringa varpå körkortet inte blev indraget. (RÅ 1988 ref. 1)Om det anses som tillräckligt ska körkortshavaren i sådana fall åläggas en varning istället. (5 kap. 9 § KörkL) Det är alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort. Utifrån den rättspraxis som finns på området borde det i ditt aktuella fall dock räcka med att du blir tilldelad en varning och således får behålla körkortet. Men risken för att få det indraget finns som sagt.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,