Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Hur länge syns en notering i belastningsregistret?

2020-12-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag begick ett brott som gick i dom 2017-04-20.brottet begicks 2016. Det var ett ringa narkotikabrott och jag gick med på straffföreläggande. Jag vill bli väktare men vad jag läst på nätet ståmmer det att min prick kommer finnas i registret i fem år? Alltså till 2022? Kommer de fortfarande kunna se det efter eller kommer jag kunna bli väktare?Är född 1997-05-02
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge din prick kommer att finnas i ditt belastningsregister. Jag kommer att hänvisa till lagen om belastningsregister. Du skriver att du har fått ett strafföreläggande och det stämmer att brottet kommer att finnas på ditt belastningsregister i fem år efter att godkännandet av strafföreläggandet gjorts (17 § 1 st. 9 p.). Svaret på din fråga är att pricken på ditt belastningsregister inte längre kommer att synas på ditt belastningsregister efter att dessa fem år har passerat. När du därmed ansöker till väktarutbildningen, och fem år har passerat, kommer brottet därmed inte synas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |vem är skyldig bygga mur mellan 2 tomter
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till 3 kap. Jordabalken (JB) som reglerar rättsförhållanden mellan grannar. Enligt JB 3 kap. 1 § framgår att grannar ska visa skälig hänsyn till sin omgivning. För att du eller din granne ska få sätta upp ett stängsel eller bygga en mur mellan era tomter krävs det därför att ni är överens om detta. Det är därmed inte tillåtet att sätta upp ett staket eller bygga en mur utan din grannes lov. Eftersom staket som står på tomtgränsen ägs av båda grannarna och ålägger båda grannarna en underhållsskyldighet föreligger det inte en ensidig skyldighet att byggda en mur mellan två tomter.Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din granne och kommer överens om att bygga ett staket eller en mur tillsammans och dela på kostnaderna. Viktigt att komma ihåg är att bygglov ofta krävs för plank och murar, samt för staket av viss höjd och utformning. Därför vore det också bra om du tog kontakt med Byggnadsnämnden i din kommun för mer information beträffande vad som kräver bygglov och inte. Det är dessutom vanligt att varje kommun har egna regler kring vad som gäller, varför jag skulle råda dig att undersöka vad som gäller i just din kommun. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Fastighet i gåva med föreskrift om överlåtelseförbud och/eller förköpsrätt

2020-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej, min pappa ämnar skriva över sin del av en fastighet som gåva ( enskild egendom ) till mig o min bror. Vår fundering är om vi bör lägga till något slags förbehåll i texten, såsom att en av oss inte får avyttra sin del utan att den andra tillfrågas först? Vi vill få något sätt få nedskrivet att fastigheten inte helst skall lämna familjen
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni vill veta om ni bör skriva något i gåvobrevet för att hålla fastigheten inom familjen. Överlåtelseförbud En lösning hade varit att uppställa ett villkor om att fastigheten inte får säljas utan ett samtycke från den andra, ett så kallat överlåtelseförbud. Enligt rättsfallet NJA 1993 s. 529 anses ett överlåtelseförbud som uppställs i samband med gåva också innefatta ett förbud mot att pantsätta egendomen (om inte annat uttryckligen anges eller framgår av andra omständigheter). Detta i sin tur skyddar fastigheten från en eventuell utmätning om någon av er skulle pantsätta fastigheten. Ett överlåtelseförbud måste dock alltid antecknas i fastighetsregistret för att vara rättsligt giltigt (20 kap. 14 § jordabalken)FörköpsklausulEn annan möjlig lösning hade varit att uppställa ett villkor om förköpsrätt om varandras andelar i gåvobrevet. Enligt rättsfallet NJA 1984 s. 673 är förköpsklausuler är giltiga för gåvor, under förutsättning att det är en klar gåvotransaktion (att ni inte erlägger någon motprestation så att gåvan istället kan betraktas som ett köp). Även här krävs det att villkoret är antecknat i enlighet med 20 kap. 14 § jordabalken. Sammanfattning Svaret på din fråga är att jag skulle råda er att anteckna ett överlåtelseförbud eller en förköpsklausul i gåvobrevet för att uppnå det resultat ni vill. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Kan man testamentera bort lös egendom?

2020-12-29 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående testamente. Kan man testamentera bort lösöret (dvs allt löst i hyreslägenheten) till vem man vill? Hur skriver man det i så fall?Vänliga hälsningar.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Det du dock inte får göra är att testamentera bort dina barns laglott (om du har barn). Dina barn är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att de har arvsrätt efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Trots att ett testamente upprättats finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). Hur skriver man ett testamente? För att ett testamente ska bli giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda:- Testatorn (den som skriver ett testamente) måste ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §)- Testamentet måste vara skriftligt och ge uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 10 kap. 1 §)- Testatorn måste skriva sin underskrift på testamentet (ÄB 10 kap. 1 §)- Två vittnen måste närvara vid underteckningen av testamentet. Dessa vittnen måste vara över 15 år och inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge. (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB).- Vidare ges råd om att vittnena, utöver att anteckna sina namn, bör skriva sina yrken och hemvister (ÄB 10 kap. 2 §).- Testatorn måste utfärda testamentet av fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (ÄB 13 kap. 2-3 §§)Eftersom det uppställs strikta formkrav på ett testamente för att det ska anses vara giltigt skulle jag råda dig att ta kontakt med våra duktiga jurister här. Där kan du få mer ingående juridisk hjälp med att utforma testamentet på ett juridiskt korrekt sätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,

Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?

2020-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan en hyresvärd tvinga mig att flytta bara för han vill ha in en ny hyresgäst i lokalen jag hyr??
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till 12 kap. i jordabalken (JB), som reglerar förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar. Lagen är tvingande vilket innebär att den inte kan avtalas bort (JB 1 kap. 1 §). Hyra av lokal får sägas upp av hyresvärden oavsett skäl under förutsättning att det sker inom uppsägningstiden. Det indirekta besittningsskyddetDock kan du ha fått ett så kallat indirekt besittningsskydd till lokalen om hyreskontraktet varat längre än 9 månader (JB 12 kap. 56-60 §§). Detta innebär att du som hyresgäst i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomisk förlust som orsakas av att hyresförhållandet upphör. En hyresvärd är alltså med andra ord ersättningsskyldig för eventuella förluster som uppsägningen medför. Det finns dock undantag till det indirekta besittningsskyddet, vilka du finner i JB 12 kap. 57 §. Mot bakgrund av din fråga verkar det inte som att undantagen är aktuella i ditt fall. Jag tolkar det som att ditt hyresavtal gäller för obestämd tid vilket innebär att avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, förutsatt att inte längre uppsägningstid har avtalats (JB 12 kap. 4 § första stycket, andra punkten). Med andra ord är uppsägningen för en lokalhyra 9 månader. SammanfattningMot bakgrund av vad som ovan framförts kan din hyresvärd säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla. Hyra av lokal har inte ett direkt besittningsskydd vilket innebär att dina möjligheter att bestrida uppsägningen är begränsad. Du som lokalhyresgäst har dock rätt till ersättning för den ekonomiska förlust du lidit på grund av att avtalet upphävs, förutsatt att du hyrt lokalen i mer än 9 månader. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Om du skulle vilja mer ingående, juridisk hjälp skulle jag råda dig att ta kontakt med våra erfarna jurister här. Med vänlig hälsning,

Omplacering på grund av arbetsbrist

2020-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Omplacering under uppsägningstiden.Hej. Vi är fem anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har då valt att under uppsägningstiden att omplacera oss till två andra arbetsplatser där vi går dubbelt med ordinarie personal. Konsekvensen blir att vi pendlar 11mil längre per dag. 14 mil i stället för 3 samt att restiden förlängts med 1,5 timmar. Arbetsuppgifterna blir städning i stället för behandling då vi skall vara där endast under uppsägningstiden. Är detta rimligt?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar en arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter. Du skriver att du och dina kollegor blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och att ni därefter blivit omplacerade. I LAS finns ett lagrum som säger att en uppsagd arbetstagare inte får förflyttas till en annan ort under uppsägningstiden, om omplaceringen skulle innebära att arbetstagarens arbetssökandessituation skulle icke obetydligt försämras (LAS 14 § första stycket). Detta innebär att en omplacering är förbjuden om det i sin tur skulle betyda att dina möjligheter till att söka nytt arbete skulle försämras, och då icke obetydligt. Du nämner inte något om att det nu skulle vara så fallet, men det är bra att du är medveten om lagregeln. Arbetsgivarens arbetsledningsrättUtgångspunkten är att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, vilket innebär att hen fritt kan disponera arbetskraften inom de mer eller mindre klara gränserna för arbetsskyldigheten. Arbetsledningsrätten är en dold klausul i kollektivavtalet vilket innebär att den gäller utan att ha direkt stöd i kollektivavtalet.Arbetsledningsrättens begränsningar Arbetsledningsrätten har dock begränsningar. En omplacering får enbart företas inom ramen för en arbetstagares arbetsskyldighet, varför jag nu ska gå närmare in på hur man fastställer en arbetstagares arbetsskyldighet. Vid denna bedömning finns det inga lagregler att utgå från, och då får vi vända oss till praxis för vägledning. I rättsfallet AD 2002 nr 134 framgår det att bedömningen av en arbetstagares arbetsskyldighet ska göras utifrån anställningsavtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal. I rättsfallet kollade domstolen om det uttryckligen angavs vilka arbetsuppgifter som ålåg arbetstagaren i hans anställning hos bolaget och sedan om det fanns något i kollektivavtalet. Domstolen fäste också vikt vid vad som uttryckligen diskuterats vid de förhandlingar som föregick mellan parterna i samband med anställningsavtalets upprättande. I fallet omfattades arbetstagarens tidigare befattning och den befattning han omplacerades till av samma kollektivavtal, vilket talade för en godtagbar omplacering. 29/29-principenEtt annat rättsfall som kan ge vägledning här är 29/29-principen som utvecklades av arbetsdomstolen i AD 1929 nr 29. Principen anger tre kriterier för arbetstagarens arbetsskyldighet, vilka jag listar här nedan. Arbetet ska ha ett naturligt samband med din arbetsgivarens verksamhetArbetet ska utföras för din arbetsgivarens räkningArbetet ska falla inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Faller omplaceringen utanför dessa gränser så anses det inte vara en godtagbar omplacering. Bekvämt pendelavstånd Som arbetstagare är du i huvudregel skyldig att acceptera en omplacering som är inom ett "bekvämt pendlingsavstånd". Vad som i regel anses vara "bekvämt pendelavstånd" är normalt att omplaceringen är på samma ort eller en ort som ligger nära. I detta fall verkar 11 mil inte vara bekvämt pendelavstånd. Det framgår också av rättsfallet AD 1993:151 att den geografiska arbetsskyldighetens skulle bedömas utifrån kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.Vad kan du göra? Min rekommendation till dig och dina kollegor är att ni tar kontakt med den fackförening ni är medlemmar i (om ni är medlemmar i en sådan). Eftersom att det är flera omständigheter som behöver utredas i ert fall vill jag även råda dig till att även ta kontakt med våra erfarna jurister för ytterligare hjälp. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,