Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?

2020-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får en frånvarande far komma tillbaka och begära/få vårdnadsrätt? Han är varken på födelsebeviset eller stöder barnet ekonomiskt. Han bestämde att inte vara i barnets liv. Han såg barnet när hen var ett nyfött barn men inte sedan dess. Det har varit mer än 4 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du frågar om ditt barns far kan begära/få vårdnadsrätt när han inte varit närvarande i barnets liv innan. Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), specifikt FB 6 kap., som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ändring av vårdnad Jag utgår från att att du just nu är ensam vårdnadshavare och att du är orolig över att barnets far kan få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad av barnet. I lagen finns det en möjlighet för fadern att få vårdnad genom att ta upp frågan till domstol i enlighet med FB 6 kap 5 §. Då är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska ha vårdnaden ensam. I enlighet med andra stycket kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad om både du och fadern motsätter sig det. Barnets bästa är avgörande Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §.). Principen om barnets bästa finns också i artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och utgör där en av grundpelarna i konventionen. Detta innebär att om barnets bästa är att du står som ensam vårdnadshavare kommer du fortsätta att vara det. Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Du skriver dock att han inte är med på födelsebeviset. Ifall du är gift presumerad din make vara far till barnet (FB 1 kap. 1 §) och ifall du är ogift fastställs faderskapet med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (FB 1 kap. 3 §). Faderskap som fastställt genom bekräftelse fastställs genom att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till barnet. Detta måste dock bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden och av dig (modern). Faderskap som fastställt genom dom kan endast bli möjligt om det är barnet som väcker talan (FB 3 kap. 5 §). Socialnämndens ansvar Viktigt att nämna är att socialnämnden har ett utredningsansvar att se till så att faderskapet fastställt (FB 2 kap. 1 §). I enlighet med FB 2 kap. 6 § kan fadern därmed begära att en blodundersökning äger rum, vilket hade bekräftat honom som far. Det innebär att den omständighet att fadern inte står på födelsebeviset, kan komma att ändras. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Kan ett barn bli arvslös?

2020-11-21 i Laglott
FRÅGA |Kan min far göra mig arvlös?Han är gift men degar inga gemensamma barn. Han har bara mig som barn. Vi har dålig relation och ingen kontakt. Vad kan göra för att ge mig minst möjligt av hans arv?Jag vet att hus och mark äger han och hans fru. Mvh X
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om din far kan göra dig arvslös och vad som kan påverka ditt kommande arv från din pappa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten. Du kan inte bli arvslös Svaret på din första fråga, om din far kan göra dig arvslös, är nej. Du är vad som kallas bröstarvinge och tillhör första arvsklassen vilket innebär att du har arvsrätt efter din far (ÄB 2 kap. 1§). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet, vilket innebär att du som ensam bröstarvinge får hela arvet. Denna andel är vad som kallas för arvslott. Din far kan dock påverka detta genom att skriva ett testamente där han frånsäger dig din arvslott. Dock finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen om inte ett testamente upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). I ditt fall utgör din laglott därmed hälften av arvet, vilket är det minsta möjliga arv du kan få. Vad kan du göra för att få ut din arvslott? Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du påkallar en jämkning av testamentet, vilket måste göras inom sex månader från att du delgivits testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Detta kan göras genom att du i samband med din fars bouppteckning meddelar testamentstagaren att du vill ha ut din laglott. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,