Får en minderårig bjudas på lite alkohol hemma?

2021-02-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man som förälder låta sitt barn dricka små mängder alkohol hemma vid tex middagen
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då din fråga rör alkohol blir alkohollagen tillämplig. Som utgångspunkt gäller att alkohol inte får säljas till någon som inte har fyllt 20 år och inte serveras till den som inte har fyllt 18 år (3 kap. 7 § alkohollagen). Det innebär att man inte får handla på Systembolaget förrän man fyllt 20 eller serveras alkohol på barer, restauranger m.m. förrän man är 18 år.Det finns dock ett undantag som säger att det är tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol om det sker på platsen och under ordnade förhållande samt att det med hänsyn till personens ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt (3 kap. 9 § tredje stycket alkohollagen). Undantaget gäller inte serveringsställen, utan snarare en sådan situation som du beskriver, att en underårig bjuds på lite alkohol till middagen hemma. Beroende på personens ålder och huruvida de övriga förutsättningarna är uppfyllda kan det alltså vara okej att bjuda på en liten mängd alkohol.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man få bostadslån trots att man förekommer i belastningsregistret?

2021-02-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Kan man få ta en bostadslån med en prick i belastningsregistret (försök våld mot tjänsteman)?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte av ren juridisk natur men jag kan försöka bidra med lite information ändå. Det korta svaret är att dina chanser att få lån inte påverkas.I belastningsregistret registreras bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). I lagen regleras det vem som har rätt att begära ut uppgifter från registret. Som huvudregel är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns vissa undantag, bland annat kan särskilda myndigheter och i vissa fall arbetsgivare ha rätt att begära ut uppgifter om en person (6 § och 10 § lagen om belastningsregister).Även om banken inte själv har rätt att begära utdrag från belastningsregistret för att kontrollera tidigare brottslighet skulle de emellertid kunna be dig om en kopia på ditt utdrag. Banker är fria att själva besluta vilka de vill bevilja lån till och under vilka villkor. Teoretiskt sett skulle ett sådant villkor kunna vara att de inte beviljar lån om det finns tidigare brottslighet.Hur som helst finns det ingen lag som säger att man inte får ta lån för att man förekommer i belastningsregistret. Hur en enskild bank ställer sig till att bevilja dig ett lån kan jag inte svara på men som regel borde det inte vara något problem. Det hör nog inte till vanligheterna att banker begär utdrag från belastningsregister, utan när banker beviljar lån kontrollerar de framförallt om den sökande har god betalningsförmåga och om den har några betalningsanmärkningar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Får arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret och göra kreditupplysning inför anställning?

2021-02-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Det öppnar ett nytt varuhus i min hemstad.Har en arbetsgivare rätt att be om utdrag från belastningsregister innan dom erbjudit jobb ? Vet att dom slentrianmässigt ber alla om utdraget ur belastningsregistret till första mötet samt att dom vill ta kreditupplysning trots att man inte blivit erbjuden jobb. Jag tycker dom bryter mot "Integritetsskydd i arbetslivet" SOU 2009:44.M.v.hFundersam
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har rätt att be dig om utdrag från belastningsregistret Reglerna som rör belastningsregistret hittas huvudsakligen i lagen om belastningsregister. Som utgångspunkt är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter ur registret om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns en möjlighet för en arbetsgivare att om det behövs begära ut uppgifter om en person som ska anställas i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller hanteringen av brott (10 § lagen om belastningsregister). Då din fråga rör anställning vid ett varuhus blir dock inte denna bestämmelse tillämplig. Arbetsgivaren i ditt fall har alltså inte rätt att själv begära ut ett utdrag från ditt belastningsregister. Däremot finns det inget som hindrar arbetsgivaren från att be dig att lämna in en kopia på utdraget. Du är givetvis inte tvungen att göra detta, men om du vägrar finns det såklart en risk att arbetsgivaren väljer att inte anställa dig.Det kan upplevas som integritetskränkande men beror på att det i svensk rätt finns en långtgående anställningsfrihet. Den innebär att arbetsgivaren själv får bestämma vilka intyg den anser vara av vikt och vem den vill anställa så länge det inte bryter mot någon diskrimineringsgrund i 1 kap. 5 § diskrimineringslagen som kön, etnicitet m.m. Det finns inget uttryckligt förbud för en arbetsgivare att undersöka om en person som potentiellt ska anställas är dömd för något.Arbetsgivaren har rätt att göra en kreditupplysning om det finns ett legitimt behovReglerna om kreditupplysning finns i kreditupplysningslagen. Kreditupplysningar om privatpersoner får endast lämnas ut till någon annan om det finns ett legitimt behov (9 § kreditupplysningslagen). Ett sådant legitimt behov kan vara att en arbetsgivare tänker anställa en person som i sin tjänst kommer att ha ansvar över stora ekonomiska värden självständigt. Beroende på vilken typ av tjänst på varuhuset du söker kan det alltså finnas ett legitimt behov att göra en kreditupplysning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?

2021-01-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad innebär det för mig och min man (och min bror med fru) om min kusin vill sätta mitt/våra namn i ett Vårdnadhavnde testamente? Vad blir vårt åtagande om det värsta skulle hända kusinen med tanke på att hon har ensam vårdnad om sin dotter (11 år) med speciella behov.Kusinen bor i en annan del av Sverige. Kan vi säga ja till det nu och om det värsta händer dra oss ur om vi känner att vi inte kan/vill då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med hittas reglerna om vårdnad av barn i 6 kap. föräldrabalken (FB). En utgångspunkt är att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad (6 kap. 2a § första stycket FB).Vad händer om en förälder med ensam vårdnad dör? Om ett barn står under vårdnaden av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstolen anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). När man bedömer om det är lämpligt att utse den andra föräldern till vårdnadshavare tar man barnets bästa i beaktning och ser bland annat till vad för typ av relation barnet har till denne. Om det anses lämpligare att förordna vårdnadshavare särskilt kommer detta att göras och då utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). Förälderns önskan tas i beaktningDet är möjligt för en förälder att upprätta ett testamente där den ger uttryck för vem den önskar ska få vårdnaden. Testamentet är däremot inte bindande. Om en förälder som har ensam vårdnad för ett barn avlider blir det upp till tingsrätten att bestämma vem som ska få vårdnaden. Domstolen tar dock förälderns önskan i beaktning. Domstolen ska utse vårdnadshavaren som föräldern har önskat, om inte personen anses olämplig (6 kap. 10a § fjärde stycket FB). Bestämmelsen tar förvisso sikte på de fall där båda föräldrarna har avlidit men om pappan inte ansetts lämplig och vårdnadshavare ska utses bör mammans önskan kunna beaktas ändå.Ni kan dra er ur om ni ångrar erEn förutsättning för att ni ska kunna väljas till vårdnadshavare är att ni vill åta er ansvaret, ni kommer alltså inte att bli tvingade. Jag råder er att tänka igenom saken noga och ha en öppen dialog med mamman, eftersom mamman kanske önskar skriva in andra personer om ni är tveksamma.Sammanfattningsvis är det alltså upp till domstolen att besluta om vårdnaden men förälderns önskan om vårdnadshavare kommer att respekteras om den önskade vårdnadshavaren inte anses olämplig. Ni har däremot ingen skyldighet att åta er ansvaret. Ni kan säga ja nu och dra er ur senare om ni skulle ångra er. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkomna att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Rätt till sänkt hyra för uteblivet varmvatten

2021-02-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,jag bor i en studentlägenhet och mina grannar och jag har varit utan varmvatten i snart 2 veckor.Vi har felanmält och till och med kontaktat jouren men de har ej svarat eller gjort något åt det än.Har vi rätt till att få en nedsänkt hyra?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) aktuell, som också brukar kallas hyreslagen.Du har rätt till sänkt hyra Huvudregeln är att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick under hyrestiden (12 kap. 15 § och 9 § JB). I en bostadslägenhets lägsta godtagbara standard ingår det att den är försedd med kontinuerlig tillgång till varmt vatten (12 kap. 18 a § sjätte stycket andra punkten JB). Att du har varit utan varmvatten i två veckors tid får alltså ses som att det föreligger en brist i lägenheten. För den tid din lägenhet är i bristfälligt skick har du rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § och 16 § JB). Detta eftersom utgångspunkten är att du som hyresgäst inte ska behöva fullgöra din del av avtalet om inte hyresvärden fullgör sin del. Eftersom att du har varit utan varmvatten i två veckor utan att hyresvärden har gjort något åt det har du alltså rätt till sänkt hyra. Tiden börjar löpa från den dagen du anmälde bristen till hyresvärden fram tills att bristen har åtgärdats.Vart du kan vända dig I första hand är det hyresvärden man ska vända sig till för att få felet avhjälpt. Du skriver att du har felanmält och kontaktat jouren utan att få svar. Det är bra att ni är flera som har hört av er. Förhoppningsvis får du svar så snart som möjligt och får bristen åtgärdad. Då kan du också ta upp kravet på hyressänkning för tiden som bristen förelåg. Skulle felet mot förmodan inte åtgärdas kan du ansöka till hyresnämnden som kan meddela ett åtgärdsföreläggande (12 kap. 16 § JB andra stycket). Det innebär att hyresvärden åläggs att avhjälpa bristen inom en viss tid, annars kan hyresvärden tvingas betala ett vite till staten.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om hyresvärden inte vill höja värmen?

2021-02-02 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor i en lägenhet som jag hyr och det är jättekallt inomhus, runt 16 grader och ofta ännu kallare. Finns det ingen gräns för hur kallt det får vara i en lägenhet? Hyresvärden vägrar höja värmen och som krav på att höja värmen säger hyresvärden att han kan höja värmen med villkoret att jag får betala mer i hyra. Är det verkligen lagligt det hyresvärden gör och säger? Det är fullständigt orimligt kallt här inne enligt mig och totalt oacceptabelt! Om jag tar upp detta med hyresgästföreningen men inget görs ändå, vad gör jag då? Är en privat hyresvärd om det spelar roll
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga handlar om en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig, som också brukar kallas hyreslagen.Hyresvärden är skyldig att höja temperaturen Huvudregeln är att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick under hyrestiden (12 kap. 15 § och 12 kap. 9 § JB). Att det är en privat hyresvärd gör ingen skillnad. Ett rimligt krav är att det inte ska vara för kallt. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten säger att lägenhetstemperaturen ska ligga mellan 20 och 24 grader och inte långvarigt understiga 18 grader då det kan utgöra en risk för hälsan, så temperaturen i din lägenhet är helt klart för låg. I en bostadslägenhets lägsta godtagbara standard ingår det att den är försedd med kontinuerlig uppvärmning (12 kap. 18 a § sjätte stycket första punkten JB). Hyresvärden kan alltså inte kräva en högre hyra utan är skyldig att se till att din lägenhet uppnår den lägsta godkända nivån.Du har rätt till ersättning för den tid lägenheten är i bristfälligt skickFör den tid din lägenhet är i bristfälligt skick har du dessutom rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § och 12 kap. 16 § JB). Detta eftersom utgångspunkten är att du som hyresgäst inte ska behöva fullgöra din del av avtalet om inte hyresvärden fullgör sin del. Tiden börjar löpa från den dagen du anmälde bristen till hyresvärden fram tills att bristen har åtgärdats.Vart du kan vända digOm din hyresvärd inte går med på att höja temperaturen kan du vända dig till kommunens miljöförvaltning som kan ställa krav på fastighetsägaren att kontrollera temperaturen och åtgärda problemet. Du kan också vända dig till hyresgästföreningen om du är medlem hos dem. Ytterligare en möjlighet som finns är att ansöka till hyresnämnden att hyresvärden ska tvingas att åtgärda problemet så att lägenheten uppnår lägsta godkända standard (12 kap. 18 a § första stycket).Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kan ex-make vägra försäljningen av hus?

2021-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Vi har lämnat in papper till domstol för skilsmässa. Vi har 3 barn tillsammans. Betänketid har Nu gått.. Vi äger ett hus tillsammans . Jag vill att min exmake köper ut mig från huset. Han har ingen möjlighet till det. Har sagt att jag vill att vi säljer huset då jag inte vill stå på huslån. Han vägrar att göra det. Och menar att jag inget kan göra åt saken.Vad kan jag göra och vad har jag för rätt
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att betänketiden har löpt ut men ett äktenskap anses inte formellt upplöst förrän det finns en dom om äktenskapsskillnad som har vunnit laga kraft, i enlighet med 5 kap. 6 § äktenskapsbalken (ÄktB). Jag förstår det som att ert äktenskap inte blivit formellt upplöst och att en bodelning inte skett ännu.Huvudregeln är att en make inte får sälja makarnas gemensamma bostad utan samtycke från den andra maken (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Samtycket måste lämnas skriftligen, framgår det av tredje stycket i samma bestämmelse. Kravet på samtycke kvarstår tills bodelningen har genomförts. Ett undantag är om bostaden är den ena makens enskilda egendom men det är inte fallet för er eftersom du skriver att ni äger huset tillsammans. Möjligheten som du har till försäljning innan bodelningen är att ansöka till tingsrätten om tillstånd att sälja huset (7 kap. 8 § ÄktB). Domstolen väger då båda parternas argument. Om domstolen beviljar försäljningen behövs inte längre samtycke från ex-maken.När skilsmässan har gått igenom kommer en bodelning att ske (9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning innebär att värdet av makarnas egendom räknas samman, det görs avdrag för makarnas skulder och det som återstår delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Då ni äger huset tillsammans är husets värde en del av giftorättsgodset som ni ska dela på. Eftersom det endast är din ex-make som vill behålla huset måste han lösa ut dig på något sätt. Har han inte ekonomisk möjlighet att göra detta och du inte vill behålla huset blir följden att ni behöver sälja huset som en del i bodelningen. Sammanfattning Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från din ex-make fram tills bodelningen har genomförts, om du inte skulle ansöka till tingsrätten om tillstånd för försäljning och få det beviljat. Om din ex-make inte har möjlighet att köpa ut dig från huset och du inte vill behålla huset blir följden att ni behöver sälja huset. Han kan alltså inte vägra en försäljning. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Jämföra sig med konkurrent i reklam

2021-01-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Min fråga är om man får ha med andra konkurrenters namn i oneliner. Det är följande oneliner som vi tänkt att använda oss av:Utmanaren till (konkurrentens namn). Lägre priser. Testa!Är det okej rent juridiskt?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har för avsikt att använda er oneliner i marknadsföringen för ert företag. Allmänt om jämförande reklamAtt peka ut en konkurrent och jämföra sina priser med dennes klassas som jämförande reklam och regleras i 18 § marknadsföringslagen. Jämförande reklam är som utgångspunkt tillåtet men det krävs att man uppfyller alla kraven i bestämmelsen. Man får i sin reklam peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen:1. inte är vilseledande,2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn.Bedömningen i ert fall Det är svårt att ge ett säkert svar då jag inte vet något om vad det är för produkt det rör sig om eller hur er reklam ska utformas i övrigt. Om ni ska ange att er produkt är billigare än konkurrentens är det viktigt att den informationen är sanningsenlig, opartisk och saklig. De största riskerna jag ser med er formulering är att det skulle kunna betraktas som misskreditering eller renommésnyltning. Misskreditering är att man i sin reklam nedvärderar konkurrenter. Renommésnyltning innebär att man knyter an till en annan näringsidkare för att ens egna produkter ska förknippas med dennes goda rykte. För att vara på den säkra sidan skulle jag råda er att undvika att peka ut en konkurrent och göra en jämförelse med denne.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, annars är ni välkomna att höra av er igen!Vänliga hälsningar,