Vräkning av hyresgäst

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Har en hyresgäst som röker inomhus, i gemensamma utrymmen men även i sin lägenhet. Hon röker cigarretter men även hasch. På gemensamma balkonger, springer runt i underkläder, sitter jättefull framför lägenheterna, springer in på visningar utan byxor och står och skriker. Hon är hög konstant och springer i lägenheter hon inte hyr. Nu under arbete i en lägenhet, har hon gått in och badat i den lägenheten medans det var olåst. Har hotat grannar och ingen känner sig trygg. Jag missade i just hennes hyreskontrakt att skriva att hon inte FÅR röka i sin lägenhet men har informerat om detta. Kan jag vräka henne?
Amanda Sivander |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer att använda mig av 12 kap Jordabalken (JB). En hyresgäst har en plikt att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö att det skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenhet också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § 1 st JB). Om det förekommer störningar i boendet så skall du som hyresvärd ge hyresgästen tillsägelse och underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om störningarna är särskilt allvarliga så behövs ingen tillsägelse eller att du underrättar kommunen (12 kap 25 § 2-3 st JB). Som hyresvärd (eller granne) så behöver man tåla vissa störningar (som ljud när ett barn leker eller en middagsbjudning), men det finns störningar som inte skäligen bör tålas som till exempel skrik, ohygieniska lukter, med mera. Om en hyresgäst utsätter omgivningen för störningar så kan hyresrätten därmed under vissa förutsättningar förverkas, du som hyresvärd kan säga upp hyresgästen utan hänsyn till uppsägningstid (12 kap 42 § 1 st 9 p JB - hänvisning till 12 kap 25 § JB). Hur du kan gå tillväga för att vräka din hyresgäst Utifrån omständigheterna du beskriver så verkar störningarna vara i sådan art att det försämrar grannarnas hälsa eller bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas. Om störningarna ska bedömas som "vanliga" eller av särskild allvarlig art är en ytterligare bedömning som behövs göras. Exempel på särskilt allvarliga störningar i boendet utgörs av sådana fall när en hyresgäst gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, exempelvis mordbrand eller våld eller hot om våld som riktas mot den som påtalat störningar i boendet eller mot någon annan som bor i fastigheten, se t.ex. RH 2006:72. Det är vidare sådana fall då det kan förutses att en begäran om rättelse inte kommer att leda till rättelse och det rör sig om störningar som kan betecknas som outhärdliga för grannarna. Bedömer du att det är fråga om "vanliga" störningar återstår endast att du underrättar socialnämnden om störningarna. Om din hyresgäst redan har blivit tillsagd om störningarna så behöver det inte göras igen. Efter det kan hyresgästens hyresrätt förklaras förverkad och du kan då säga upp hyresgästen med omedelbar verkan. Bedömer du i stället att det är fråga om särskilt allvarliga störningar behöver du inte göra något mer - du kan förklara hyresrätten förverkad med detsamma.Om du anser att kraven på hyresrättens förverkande är uppfyllda enligt det jag har beskrivit ovan så kan du därmed förklara hyresrätten förverkad. Då kan du kontakta Kronofogden och begära att de fastställer vräkningen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kattägares ansvar för skada på annans katt

2021-09-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt går alltid i koppel och gillar detta. Vad händer om en lösspringande katt plötsligt dyker upp från ett buskage och skadar min katt ? Jag har ju min under uppsikt. Tänkt om det är samma regler som för hund ?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om tillsyn över hundar och katter så behandlas ansvar för katt och hundägare, ansvaret skiljer sig en hel del om du är kattägare jämfört med en hundägare. Katter (och hundar) ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.Hundägare har ett strikt ansvar, vilket innebär att ägaren måste ersätta skador som hunden orsakar fastän innehavaren inte har varit oförsiktig (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Kattägare har dock inget sådant strikt ansvar eftersom katter generellt anses ha en friare natur. Katter kan därmed gå mer fritt eftersom det inte finns lika strikta regler för katter som för hundar. För kattägare så gäller normala skadeståndsregler. Ett eventuellt skadestånd kan utgå om en kattägare genom uppsåt eller genom vårdslöshet tillåter sin katt att vålla skada, då man som ägare har ett ansvar att i den mån det är möjligt att förhindra att skador uppkommer (2 kap 1 § Skadeståndslagen). Eftersom katter i lagens mening är lösa saker så har dem ett ekonomiskt värde, vilket innebär att man kan bli skadeståndsskyldig om sin katt skadar någon annans katt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Får man hålla mobilen i handen vid ett rödljus?

2021-09-29 i Trafikbrott
FRÅGA |GM (A) framför fordon, har ett telefon i knäet (utan att hålla i det), kommer till rött ljus (bilen stannar), A tar mobil i hand för att flytta på det. Vid det tillfället ser Polis (B) att A tar mobil i hand. A är misstänkt för brott mot trafikförordningen.Frågan i detta fall, är att om rekvisitet "hålla" är täckt i detta fall och om att bilen var stillastående (rött ljus) har någon påverkan? Bilen har även autostop då bilen stängs av automatiskt, vid inbromsning...4 kap. 10 e § Trafikförordning (1998:1276.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner i din fråga så regleras användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid förande av fordon i Trafikförordningen 4 kap 10 e §. Bestämmelsen är en allmän aktsamhetsregel, användande av mobiltelefon utgör endast ett exempel på distraherande aktiviteter som föraren av ett fordon bör undvika under färd med fordonet. Enligt denna bestämmelse så får inte föraren som huvudregel hålla utrustningen i handen. Förbudet mot att hålla mobilen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användandet har påverkat framförandet av fordonet. Syftet med bestämmelsen är att bilförare ska tänka efter hur dem använder sin mobiltelefon (med mera) under körningen så att olycksriskerna minimeras. Bestämmelsen ställer därmed krav på att föraren ska undvika sådan användning av teknik som kan vara trafikfarlig. Sedan 2018 får därmed föraren inte hålla mobilen eller annan sådan utrustning i handen, det krävs i de fallen inte att användandet ska ha inverkat menligt på förandet av fordonet. Att bryta mot förbudet kan leda till penningböter. Svar på din fråga: Att bilen är stillastående vid ett rödljus har ingen påverkan på bedömningen, vid ett rödljus så är föraren fortfarande i trafiken och är i färd på väg. Föraren får därmed inte hålla mobilen i handen vid exempelvis rödljus eller i bilkö. Ett rättsfall som har liknande omständigheter som i din fråga är mål B 5336-19 där den tilltalade "enbart flyttade" på mobilen. I hovrätten så dömde man kvinnan för brott mot trafikförordningen då ett vittne hade sett kvinnan kolla ner på mobilen i cirka två sekunder medans hon flyttade på mobilen. Dock, i tingsrätten så ogillade man dock åtalet eftersom de ansåg "Att enbart flytta plats på mobiltelefonen i bilen är enligt tingsrätten inte ett sådant användande av mobiltelefon (eller annan kommunikationsutrustning) som krävs för ansvar".Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, de specifika omständigheterna i det enskilda fallet kommer därmed påverka domstolens bedömning. Enligt målet ovan så kan en domstol lägga viss vikt på om föraren kollar ned på mobilen eller inte som de har i handen när de flyttar på mobilen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning

Kan polisen konfiskera industrihampa?

2021-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om polisen hittar Industrihampa på ens person som är till syfte för att brukas genom t.ex inhalering kan polisen då konfiskera Industrihampan och personen bli omhändertagen av misstanke att det är Narkotika dvs. Industrihampa med högre halt än 0.2% THC. Kan man då kräva skadestånd för felaktig omhändertagande då man faktiskt inte gjort något som är mot lagen?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterFör att besvara din fråga så kommer jag att börja med att gå igenom några rättsliga utgångspunkter. THC (tetrahydrocannabinol) är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja ( 1§ narkotikastrafflagen). Inom EU är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste det vara bland annat en godkänd sort samt du måste ha skickat in en ansökan om gårdsstöd på odlingen, annars kommer odlingen av hampan att beaktas som en narkotika produkt (du kan läsa mer här). Därmed är innehav av ren industrihampa i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219) då det är kategoriserat som en jordbruksprodukt. Vidare så måste dock växten för att klassas som industrihampa inte innehålla mer än 0.2 % THC. Om man skulle utvinna en högre koncentration av THC från hampan så skulle beredningen klassas som narkotika och därmed vara olagligt (NJA 2019 s. 531 punkt 23). Sammanfattningsvis, om industrihampan består av lägre än 0.2% THC är det därmed lagligt. Om användandet inte innebär en extraktion av THC så är det lagligt att inneha och även inta/konsumera/bruka industrihampan eftersom den är undantagen narkotikadefinitonen.Kan polisen konfiskera industihampan? Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.). Polisen kan därmed ta industrihampan i beslag om de har anledning att anta att det är narkotika och därmed skulle utgöra ett narkotikabrott. Eftersom industrihampa med stor sannolikhet kan se likadan ut som cannabis så har polisen förmodligen svårt att se skillnaden på plats och därmed får de konfiskera industrihampan för att kunna kontrollera om det är narkotika eller ej. Kan man kräva skadestånd? Om polisen skulle omhänderta industrihampan och de skulle orsaka skada på föremålet/industrihampan (som att industrihampan förstörs med mera) så har man rätt till ersättning om: 1. Du kan visa att skadan orsakats av polisen2. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär.3. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.Du kan läsa mer om ersättning från polisen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Konsumentköplagen och ersättning vid fel vid köp av hund

2021-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt en hund av ras Pomeranian som nu är 2,5 år och har fått epilepsi samt patella luxation. Kenneln registrerad i SKK och hon har ej nämnt att någon i hans stamtavla har varken epilepsi eller Patella luxation. Jag har kommit i kontakt med andra valpköpre från samma kennel vars hundar också har epilepsi. Både epilepsi och patellaluxation är ärftligt och inget går mot Dolda fel på Agria.Har jag rätt att kräva skadestånd och hävda KKL? Kan hon då kräva att vi ska avliva hunden för att ge mig ersättning?När jag läser lagar och regler för SKK och uppfödare så måste uppfödaren informera valpköpare om att det finns epilepsi i hans stamtavla.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen Avgörande för vilken lag som blir tillämplig är vart ni har köpt hunden för någonstans. Om ni köpte valpen av en privatperson så blir köplagen tillämplig. Dock, utifrån omständigheterna i din fråga så utgår jag ifrån i mitt svar att ni har köpt hunden från en kennel som bedriver näringsverksamhet, då den verkar bedrivas varaktigt och yrkesmässigt. Därmed blir den tillämpliga lagen i detta fall konsumentköplagen (KköpL). Säljaren är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen i tre år från leveransdagen, säljaren ansvarar för de fel som fanns vid avlämnandet även om felet visar sig först senare (20 § KköpL). En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet, 2 månader efter felet upptäcktes. Detta kallas reklamation och den ska göras så fort som möjligt. Därefter så kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag, omleverans eller hävning och få pengarna tillbaka (22-28 §§ KköpL). För att häva köpet så måste det röra sig om ett väsentligt fel (29 § KköpL). Eftersom det i detta fall rör sig om en hund så blir denna uppräkning av påföljder begränsade, det mest aktuella i detta fall är därmed prisavdrag och annan ersättning för skada. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst (30 § KköpL). Då er hund har ärftliga sjukdomar så föreligger ett fel och därmed skada för er som köpare av hunden. Om kenneln har eller borde ha vetat om att hundarna hade ärftliga sjukdomar så har ni rätt till ersättning enligt bestämmelsen ovan. Ni kan få ersättning utan att behöva lämna tillbaka hunden eller avliva hunden. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vållande till kroppsskada

2021-09-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag har anmält en person för vållande till kroppskada i samband med att han brutit mot en trafikregel (väjningsplikt) och kört in i mig på en 90-väg, vad kan hans staff bli? Och hur stor är chansen att han blir "dömd"? Kan han neka? Min bil fick skrotas och jag var sjukskriven i nästan 3 veckor. Utifrån skadorna på bilarna så får man en ganska klar bild av händelsen och att han gjort fel.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB).Straff - vållande till kroppsskada Brottet vållande till kroppsskada har olika "svårighetsgrader", om den som du har anmält skulle åtalas och har gjort sig skyldig till brott så gör domstolen en bedömning om vilken svårighetsgrad brottet är. Straffet som döms ut varierar i så fall beroende på svårighetsgraden, antingen inte ringa (normalgrad) eller grovt brott. Straffansvar för vållande till kroppsskada eller vållande till sjukdom förutsätter att kroppsskadan eller sjukdomen inte är ringa.Om den som du har anmält skulle bli åtalad och döms för vållande till kroppsskada så är straffet antingen böter eller fängelse i högst 6 månader (3 kap 8 § 1 st BrB). Om brottet bedöms som grovt så kan den åtalade dömas till högst 4 års fängelse (3 kap 8 § 2 st BrB). Vad är chansen att hen blir "dömd"? Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden (vilket är du i detta fall) anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap 12 § BrB). Utifrån omständigheterna i din fråga så framgår det att du anmält brott, och då utgår jag ifrån att du har angett brottet till åtal och därmed att en åklagare i största sannolikhet kommer att väcka åtal. Då jag inte vet tillräckligt mycket om vad som skett i detta fall, hur bevisläget ser ut, med mera, så kan jag inte med någon säkerhet svara på denna del av din fråga. Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall och därför att det svårt att förutse hur domstolen skulle döma i detta fall. Kan hen neka till brott? Den som har blivit åtalad för brott har en rätt att neka till brott. För att en person ska fällas för ett brott krävs det att brottet är "styrkt". Åklagarens uppgift i domstolen är att bevisa att brottet har begåtts. Om den misstänkta personen förnekar brott måste åklagaren presentera så mycket bevis att domstolen anser det styrkt utom rimligt tvivel att det som påstås verkligen har hänt. Det innebär att den tilltalade betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats av åklagaren. Ett erkännande utgör bevisning för att den tilltalade har begått brottet, dock är det upp till rätten att med hänsyn till övriga omständigheter bedöma hur stor betydelse erkännandet har som bevisning. Normalt sett duger ett erkännande inte ensamt som bevisning för en fällande dom. Om den åtalade antingen erkänner eller nekar brott har alltså viss betydelse, men oavsett vad den åtalade väljer så har åklagaren en bevisbörda och måste presentera bevis så att brottet är "styrkt". Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering

2021-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min son polisanmäldes för barnpornografibrott efter att han i leken "sanning och konka" genom uppmaningar förmådde sin 16-årige kompis att posera med samlagsliknande rörelser endast iklädd underkläder och fotograferade detta med sin mobiltelefon. Killarna var måttligt berusade. Min son har förklarat att leken var på "skoj" och hade inte något sexuellt ändamål, t.ex. att stimulera någons sexualdrift. Polisen undersökte bilderna och fann att de inte var barnpornografiska eller på annat sätt ägnade att vädja till sexualdriften. Förundersökningen avseende barnpornografibrott lades därefter ned. Fråga: Kan min sons agerande ändå anses innefatta brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB). Utnyttjande av barn för sexuell posering Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap 8 § BrB). Eftersom det framgår av din fråga att det var en 16-åring som poserar i bilderna så kan din son dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering om poseringen var ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vilka poseringar som kan skada barnets hälsa eller utveckling ska bedömas utifrån samtliga omständigheter. Enligt förarbetena så brukar det vara fallet då poseringen sker mot ersättning eller under tvång eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45 s. 146). Avslutande kommentarer Utifrån omständigheterna som du nämner i din fråga så verkar flera av förutsättningarna för att din son skulle dömas för brottet inte vara uppfyllda. Jag kan dock inte ge något säkert svar eftersom det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

2021-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att odla Industrihampa inomhus i t.ex en lägenhet om man sökt gårdsstöd från jordbruksverket och sår en EU-Godkänd hampa sort?
Amanda Sivander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få odla industrihampa krävs alltid ett tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa, oavsett vilket sorts laglig hampa det rör sig om. För att ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar. Att odla hampa inomhus i en lägenhet kan därmed vara en anledning till att en ansökan om gårdsstöd inte blir beviljad om det skulle röra sig om en mindre yta än fyra hektar. Att arealen måste vara minst fyra hektar framgår av förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §.Att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket kan räknas som narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen 1 §. Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse i lagen. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,