Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?

2021-10-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Får jag ha min hund okopplad i en beteshage?Beteshage är inte min och jag har försäkrat mig om att inga lantbruksdjur är kvar.Är det upp till markägaren eller allemansrätten?Bortse från perioden 1mars-20augusti.Mvh
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du får låta din hund springa lös, det vill säga ej kopplad, i en beteshage där det tidigare har gått lantbruksdjur.Får hunden springa lös i en beteshage?Regler om vad som gäller för hundägare finns i lag om tillsyn över hundar och katter.Vad som är viktigt att veta när man har hund är att alla hundägare har ett strikt ansvar. Med strikt ansvar betyder att den skada som hunden åsamkar är du som hundägare skyldig att ersätta (19 § 1 stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Undantag från denna regel är skador som orsakats av tjänstehund av exempelvis polisman i tjänst och den som lidit skada har betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat av ett sådant ingripande (19 § 2 stycket lag om tillsyn över hundar och katter).Detta strikta ansvar gäller även hund som stör eller skadar andra djur, såsom lantbruksdjur. Om en lös hund påträffas på ett område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig fångas in och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, avlivas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren (14 § 1 stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att man bör ha stor kontroll över sin hund om den ska kunna vara lös där det kan finnas lantbruksdjur, annars kan det tyvärr gå riktigt illa.Det finns därmed, utifrån de omständigheter du nämner i din fråga, inga direkta bestämmelser som egentligen hindrar dig från att låta din hund springa lös i beteshagen, förutom den period som du nämner då det är koppeltvång. Du nämner att du försäkrat dig om att inga lantbruksdjur är kvar i hagen, vilket då också innebär att risken för att din hund skulle kunna störa eller skada några djur är väldigt liten. Därför ser jag egentligen inget hinder för dig att låta din hund springa lös, men du bör fortfarande vara försiktig i och med att du har strikt ansvar om din hund skulle åsamka någon form av skada.SammanfattningSom hundägare har man strikt ansvar och står för alla skador som en hund skulle åsamka. Detta gäller även om en hund skulle springa lös i en beteshage där det finns lantbruksdjur. Om hunden inte kan fångas in och stör, eller skulle skada djuren i hagen, finns det skäl för den som äger eller vårdar djuren att tyvärr avliva hunden. Därför är det väldigt viktigt att man som hundägare är säker på att hunden kan springa fritt utan att orsaka skador, och att hunden enkelt kan fångas in om så skulle behövas. Då du försäkrat dig om att det inte finns några lantbruksdjur i hagen, och om det inte föreligger koppeltvång, ser jag inga direkta hinder för att du inte skulle kunna ha din hund lös i beteshagen. Detta förutsatt att du känner din hund väl och att du enkelt kan fånga in denna om det skulle krävas, vilket såklart också gäller vid alla platser där man tänker ha sin hund lös.Jag hoppas att jag med detta kunnat besvara din fråga. Om du har fler frågor är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?

2021-09-30 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt men inte skrivit under lesingavtalet, av bil. Kan jag säga upp utan att få betala?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller ett leasingavtal som du har beställt, men inte skrivit under än. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du är bunden av avtalet som du beställt, eller om du kan avbryta detta utan att betala för leasingen.När blir man bunden av ett avtal?Regler om avtalsrätt återfinns i avtalslagen, som jag förkortar AvtL. Denna lagstiftning är uppbyggd på en modell som kallas anbud och acceptmodellen. Denna innebär att avtalsbundenhet kommer till genom parternas vilja att ingå avtal. För att avtalet ska vara bindande så ska ena parten lämna ett anbud, exempelvis en offert eller ett erbjudande, och den andra parten behöver lämna en accept för detta anbud, alltså acceptera offerten/erbjudandet (1 kap. 1 § AvtL). För att koppla till din situation, så är det företag som lämnat leasingavtalet som har givit dig ett anbud, som du ska acceptera.I ett anbud kan det stå en viss tid som motparten har på sig att acceptera detta, och då behöver en accept lämnas inom denna tidsrymd för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 2 § AvtL). En accept som lämnas för sent ses i stället som ett nytt anbud, som motparten behöver acceptera för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 4 § AvtL). Skulle inte det finnas någon tidsfrist angiven för när en accept behöver inkomma, så ska den som ska avge accepten ges skälig betänketid (1 kap. 3 § AvtL).Jag förstår utifrån omständigheterna att du beställt och fått hem ett leasingavtal, men att du inte har skrivit under detta. Det du kan göra är att kolla om det står någon tidsfrist som anger när du ska ha skrivit under avtalet. Om du inte skrivit under avtalet inom en sådan tidsfrist, så är du inte bunden till avtalet, eftersom detta inte ses som en accept av det anbud som leasinggivaren givit dig. Om det inte står någon tidsfrist i ditt leasingavtal för när du behöver ha skrivit under avtalet, så ska du ges en skälig betänketid innan du accepterar avtalet. Vad skälig tid innebär är olika för olika situationer och avtal. Men en riktlinje kan vara, vid exempelvis leasingavtal gällande en bil, 10–14 dagar anses vara en skälig betänketid. Det innebär att om det inte står någon viss tidsfrist i ditt leasingavtal, så har du denna tid på dig att acceptera avtalet, alltså skriva under detta. Om du inte accepterar avtalet inom denna tid, så har avtalsbundenhet inte uppstått.Muntligt avtalDet ska även nämnas att eftersom det är parternas vilja som styr om ett avtal uppkommit, så kan även bindande avtal komma till stånd muntligen. Vid muntliga avtal är det vad parterna har yttrat och hur de har handlat vid tidpunkten som får betydelse för avtalsbundenheten. Jag kan inte utläsa hur du har gåt till väga när du beställt leasingavtalet, om det har gjorts digitalt, via telefon eller på plats hos leasinggivaren muntligen. Men det kan vara bra om du kollar upp om de har några villkor som säger att det krävs skriftligt eller om avtal även kan ingås muntligt.Betalningsskyldig vid uppsägning av leasingavtalOm det skulle vara så att du har ingått ett bindande leasingavtal som du vill säga upp, kan du komma att behöva ersätta leasinggivaren för de kostnader som uppstått till följd av avtalet. Eftersom det gäller ett leasingavtal av en bil så skulle det kunna innebära att du kan behöva stå för de kostnader som uppstått för företaget att ta hem bilen och göra denna klar för dig och ditt avtal.Sammanfattning samt rekommendationI avtalsrätten är det parternas vilja att ingå ett avtal ligger till grund för ett bindande avtal. En modell som finns inom avtalsrätten är anbud och accept, där ena parten uttrycker en offert eller erbjudande om något, som den andra parten behöver acceptera i sin helhet för att avtal ska komma till stånd.Min rekommendation till dig är att du läser leasingavtalet noga, och ser efter om det finns någon angiven tidsfrist för när du behöver ha accepterat avtalet. Annars har du skälig tid på dig att acceptera deras avtal. Eftersom ett avtal även kan ingås muntligen, rekommenderar jag dig också att kontrollera om det finns något villkor i avtalet som säger att det kan ingås muntligen. Det kan också vara bra att höra av sig till leasinggivaren att du ångrat dig och inte längre vill ingå leasingavtal.Med detta sagt, kan jag tyvärr inte helt garanterat svara på din fråga, om du har blivit bunden vid avtalet eller inte. Jag behöver fler omständigheter för att kunna ge dig ett helt klart svar.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med din fråga ändå, även om jag inte kan besvara denna klart och tydligt. Om du har fler funderingar, så tveka inte på att höra av dig till os på Lawline!Vänligen,

Hur gör jag mitt arv åt mina söner till enskild egendom?

2021-09-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Måste jag registrera om jag vill att mina söners arv från mig ska vara en enskild egendom?Eller räcker det med att skriva det i ett testamente?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att ditt arv till dina söner ska bli deras enskilda egendom.Regler om detta finns dels i ärvdabalken, som förkortas ÄB, och äktenskapsbalken, som förkortas ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.Hur blir arv enskild egendom?För att ett arv ska bli enskild egendom för den som mottar arvet, så behöver detta framgå i ett testamente (7 kap. 2 § 1 stycket 4 punkten ÄktB). Det betyder att för att ditt arv ska bli dina söners egendom, behöver du skriva detta i ett testamente. Testamentet behöver i sin tur vara giltigt för att arvet ska ses som enskild egendom.TestamenteEtt testamente måste först och främst vara skriftligt för att anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Testamentet behöver dessutom bevittnas av två vittnen, som bevittnar testatorns (den som skriver testamentet) underskrift av testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska sedan även dem skriva under testamentet med sina namn. För att testamentet ska vara giltigt, krävs även att det är vittnen som är tillåtna enligt ärvdabalken som bevittnar testamentet.De som inte får bevittna ett testamente är:Den som är under 15 år- Den som på grund av psykisk störning inte förstår innebörden av att bevittna ett testamente- Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn- Framtidsfullmaktshavare, förmyndare eller förvaltare för någon får inte bevittna förordnande till denne.- Ledamot i styrelse för ett bolag, förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som hen företräder.(10 kap. 4 § ÄB).I testamentet ska det skrivas in att dina söners arv är deras enskilda egendom. Testamentet behöver dock inte registreras någonstans för att vara giltigt, utan detta är giltigt om det uppfyller ovan nämnda krav. Det som är viktigt är att testamentet förvaras på ett säkert ställe, så detta inte kommer bort. Ett sådant ställe kan exempelvis vara ett bankfack.SammanfattningFör att ditt arv ska bli dina söners enskilda egendom behöver detta stå i ett testamente. Testamentet måste vara skriftligt, och din underskrift av testamentet behöver bevittnas av två personer som uppfyller kraven för att vara vittnen. Testamentet behöver inte registreras för att vara giltigt, men ska förvaras på ett säkert ställe så detta inte kan komma bort.Med detta, hoppas jag att du har fått dina funderingar besvarade, Om det är något mer du funderar på, är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänligen,

Kan två personer stå som gåvogivare, och hur gör man så att penninggåvan blir mottagarens enskilda egendom?

2021-09-12 i Gåva
FRÅGA |Min hustru och jag tänkte ge en penninggåva (60000 SEK ) till ett av våra barnbarn. Gåvan bör vara personlig egendom. Är detta möjligt eller måste det vara endast en givare ?
Hilma Nilsson |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du menar att du vill att den gåva som du och din fru planerar att ge till era barnbarn ska vara deras så kallade enskilda egendom, som innebär att detta är egendom som endast tillfaller dem och som de inte behöver dela med sig av i framtiden.Regler om gåvor finns dels i gåvolagen (GåvoL), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning.Hur blir en gåva enskild egendom?Först och främst, för att en gåva ska vara fullbordad ska gåvogivarna inte längre kunna disponera över det som ges bort (1 § GåvoL). Detta innebär, att de pengar som ni planerar att ge bort till era barnbarn, måste ges bort på ett sådant sätt att ni inte längre kan förfoga över dessa. Detta kan göras exempelvis genom att ni öppnar ett särskilt konto åt era barnbarn där ni sätter in pengarna, och som endast era barnbarn kommer att kunna råda över.För att en gåva ska bli enskild egendom, behöver gåvan ges tillsammans med ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan ska vara enskild. I detta gåvobrev bör även uppgifter gällande vem som är givare av gåvan, i detta fall du och din fru, vem som är mottagare av gåvan, vad som utgör gåvan samt att denna ska vara enskild egendom.Om någon/några av era barnbarn är eller planerar att gifta sig, är det dessutom bra att pengarna hålls avskilda från resten av deras tillgångar. I ett äktenskap är det nämligen så att all egendom som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, och det är giftorättsgods som kommer att delas upp mellan makarna i en eventuell bodelning (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). Det kan då också vara bra att era barnbarn skriver in i ett äktenskapsförord att dessa pengar ska vara enskild egendom, för att undvika att pengarna hamnar i en bodelning (7 kap. 2 § 1 punkten samt 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB). Ett sådant äktenskapsförord behöver då också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § 3 stycket ÄktB).Sammanfattning samt rekommendationNi kan båda två stå som gåvogivare av pengarna till era barnbarn. Det som är viktigt att detta skrivs ned i ett gåvobrev i samband med gåvan, och att ni även i gåvobrevet skriver att gåvan ska vara era barnbarns enskilda egendom. Notera att vartdera barnbarnet ska ha varsitt gåvobrev, med villkoret att gåvan ska vara deras enskilda! För att gåvan ska vara fullbordad, ska ni inte heller kunna råda över pengarna längre, och jag rekommenderar därför att ni skapar ett konto för vartdera barnbarnet med pengarna som endast de kan förfoga över.Om någon av barnbarnen planerar att gifta sig eller är gifta, bör gåvan hållas avskild från resten av deras egendom. Jag rekommenderar även dina barnbarn att då även skriva ett äktenskapsförord där de anger att pengarna är deras enskilda egendom, för att inte ingå i en eventuell bodelning.Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Om du har fler funderingar, tveka inte på att höra av dig till oss här, på Lawline!Vänligen,

Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?

2021-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man blivit av med körkortet i månader och böter vid fortkörning. Får man automatiskt tillbaka körkortet eller måste man ta nytt.Orolig och förtvivlad förälder som frågar
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din son/dotter har åkt fast för fortkörning och i samband med detta fått körkortet återkallat. Jag tolkar din fråga som att du undrar om hen automatiskt kommer att få tillbaka sitt körkort, eller om hen behöver ta detta på nytt.De regler som är aktuella för din fråga återfinns i körkortslagen samt lag om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.Återkallelse av körkortFör att ett körkort ska återkallas vid fortkörning så krävs att personen har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik som inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § punkt 1 a) körkortslagen samt 1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Vilken hastighet som innebär att fortkörningen klassas som grov står inte uttryckligt i lag, men det finns riktmärken. Den som kör 30 km/h för fort på en väg med en hastighetsbegränsning som överstiger 30 km/h så kan körkortet bli återkallat. Exempelvis om en person kör i 80 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. För vägar med en hastighetsbegränsning som är 30 km/h eller lägre, gäller i stället att körkortet kan bli återkallat om personen kör 20 km/h över begränsningen. Till exempel om personen kör 50 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 30 km/h.SpärrtidSpärrtidens längd är beroende av om fortkörningen varit grov eller ringa. Om brottet har ansetts vara ett grovt brott så ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslag). Du nämner att ditt barn har åkt fast för fortkörning och att spärrtiden för körkortet har varit månader. Detta tolkar jag som att fortkörningen inte har utgjort ett sådant grovt brott att det krävts att körkortet återkallats under ett år, utan att fortkörningen har varit varit av sådan art att körkortet behövts återkallas men under en kortare tid.Återfå körkort eller ta ett nytt?Om körkortet blir återkallat så kan körkortet i vissa fall behöva tas på nytt. Detta är beroende av vilket skäl som låg till grund för att körkortet blev återkallat och hur lång spärrtid som personen har fått till följd av överträdelsen.Ett körkort som har blivit återkallat i ett år eller under lägre tid så behövs inte det göras något nytt förarprov (5 kap. 14 § 2 stycket körkortslag). Detta innebär att ditt barn förmodligen inte kommer att behöva ta om körkortet på nytt, eftersom spärrtiden endast varit under, vad jag förstår det som, några månader.SammanfattningOm körkortet behöver tas om på nytt efter att detta blivit återkallat beror på hur varför körkortet blev återkallat och därmed hur lång spärrtid personen fått. Om spärrtiden är satt till högre än ett år, så kommer körkortet behövas tas på nytt. Är det dock satt till högst ett år, behövs inte detta. Jag uppfattar omständigheterna i din fråga som att din sons/dotters körkort blivit återkallat och spärrtiden varit under några månader, och därmed kommer ditt barn med stor sannolikhet inte behöva ta om körkortet för att få tillbaka detta.Du kan även besöka Transportstyrelsens hemsida för att läsa mer om vad som händer efter att ett körkort har blivit återkallat. Du hittar hemsidan HÄR.Jag hoppas att jag med detta har kunnat besvara din fråga! Om jag missuppfattat frågan, eller om du har andra funderingar, är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss här på Lawline!Vänligen,

Vad händer med den hund som köptes under ett samboförhållande, när samborna separerar?

2021-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag å min sambo ska gå i sär och har en hund. Han påstår sig vara ägare på hunden för att han var den som gjorde swishbetalningen på hunden och då har han alltid sagt att vi haft gemensam ekonomi trots att vi aldrig haft gemensamt konto eller så.(Det skrevs inget köpeavtal) Jag står som ägare på jordbruksverkets hemsida och står även på försäkringen och jag är den som hela tiden är med hunden.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du och din sambo ska gå isär, och att ni äger en hund. Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som har rätt till hunden, du eller din sambo.Regler som är aktuella för din fråga återfinns i dels sambolagen (SamboL), dels i lag om samäganderätt. Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.Bodelning mellan samborNär två sambor separerar så ska en bodelning genomföras (8 § SamboL). I denna bodelning ska sambornas samboegendom delas upp mellan dem. Det som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bohag och gemensamma bostad (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som är inköpt och avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Som gemensamt bohag räknas inte sådant som används uteslutande för ena sambons bruk (6 § SamboL).En hund är i lagens mening en lös sak, vilket kan tyckas vara konstigt eftersom det är ett levande djur och har stor betydelse för dess ägare. Men även om hunden klassificeras som en lös sak så ingår inte hunden i en bodelning, då denna inte omfattas av begreppet bohag.SamäganderättDet kan vara så att samäganderätt föreligger, om det är två eller flera personer som anses äga egendom tillsammans (1 § lag om samäganderätt). Samäganderätt kan exempelvis uppkomma om parterna som köper egendomen betalar hälften vardera. Samäganderätt kan också uppkomma om den ena parten betalar för egendomen vid köpet, men den andra parten betalar löpande utgifter för egendomen efter köpet.Du nämner att det var han som betalade för hunden vid köptillfället, men att det är du som står som ägare samt på försäkringen för hunden. Avgörande för om det föreligger samäganderätt i ert fall är om du har betalat några utgifter för hunden såsom försäkringen. Detta innebär en bevisfråga, om du kan visa att så är fallet, så föreligger samägande rätt och ni har båda lika stor rätt till hunden, Det bästa är i så fall att ni båda två fortfarande kan ta hand om hunden efter ni separerat, exempelvis att ni kan ha hunden varannan vecka vardera. Kan ni inte komma överens om detta, så finns det en möjlighet att ansöka hos domstol att hunden ska säljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Vid ett sådant tillfälle, så kan vem som helst köpa hunden, även någon av er. Då blir köparen ensam ägare till hunden.Om det är så att du endast står angiven som ägare till hunden och står på försäkringen, men det är din sambo som betalat både vid köpet av hunden, betalat försäkring, veterinärkostnader etc. så anses det inte föreligga samäganderätt, och din sambo anses i ett sådant fall vara ägare till hunden och har rätt till hunden.SammanfattningEn hund ingår inte i en bodelning mellan sambos, utan tillfaller den sambo som anses vara ägare till hunden. Äganderätten till hunden avgörs av vem som köpt den, och betalat kostnaderna för denna. I vissa fall kan detta innebära att det föreligger samäganderätt mellan flera personer. Detta beror på vem som har betalat köpeskillingen och de löpande kostnaderna för hunden, exempelvis försäkringen. Din sambo betalade köpeskillingen vid köptillfället, men om du kan visa att du har betalat försäkring, veterinärkostnader eller liknande, så anses ni äga hunden tillsammans. Då har ni lika rätt till hunden, och det bästa i ett sådant fall är om ni kan komma överens om att dela på ansvaret för hunden trots att ni separerat. Kan ni inte komma överens om detta, så finns det en möjlighet att ansöka om att hunden ska säljas på offentlig auktion, och då får vem som helst köpa hunden, och någon av er kan även köpa den och bli ensam ägare.Om det är så att du inte kan visa att du betalat några löpande utgifter för hunden, så spelar det tyvärr ingen roll att du står som ägare för hunden och på försäkringen. Om din sambo kan visa att han betalat alla kostnader för hunden, så är det han som kommer anses vara hunden ägare och då har även han rätt till hunden vid er separation.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, även om det kanske inte var det svaret du hoppades på. Om du har fler frågor om detta, eller andra funderingar, är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline!Vänligen,

Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

2021-09-18 i Adoption
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad på mina barn måste deras pappa godkänna för min sambo ska kunna abortera mina barn då
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om barnens biologiska pappa behöver godkänna att din sambo adopterar era barn.Ansökan om adoptionDe regler som är aktuella för din fråga återfinns i föräldrabalken, som förkortas FB.För att din sambo ska kunna adoptera dina barn behöver han skicka in en ansökan om detta till den tingsrätt som han är bokförd i (4 kap. 12 § FB).Hur går utredning av adoption till?Tingsrätten kommer efter ansökan ge uppdrag åt socialnämnden att starta en utredning gällande adoptionen (4 kap. 14 § FB). Först och främst, så kommer barnens bästa att tas störst hänsyn till i fråga om adoption (4 kap. 1 § FB). De kommer även i sin utredning ta hänsyn till vad alla inblandade tycker om saken. Du som mamma till barnen kommer att behöva godkänna adoptionen (4 kap. 8 § FB). Beroende på hur gamla barnen är, kommer även dessa att behöva lämna ett samtycke till adoption. Om barnen är 12–18 år eller äldre, behöver ett samtyckes ges av barnen (4 kap. 4 § samt 7 § FB). Barnen kommer även att få information om vad adoptionen innebär, och deras åsikter kring adoptionen kommer att tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Du nämner att du har ensam vårdnad av barnen. Eftersom utredaren kommer behöva höra hur alla inbladade har för inställning till adoptionen, kommer även han kontaktas och höras (4 kap. 15 § FB). Tingsrätten kommer även att ge pappan möjlighet att yttra sig om adoptionen inom viss tid (4 kap. 18 § FB).Adoptionen kommer sedan bedömas utifrån alla dessa omständigheter, och därmed bedöma om adoption anses vara lämpligt eller inte (4 kap. 2 § FB). Utredaren kommer att lämna ett förslag på beslut gällande adoptionen till tingsrätten, som tingsrätten sedan också kommer ta ställning till (4 kap. 15 § 2 stycket FB).Vad innebär en adoption juridiskt sett?Om beslutet blir att barnen adopteras av din sambo, kommer din sambo träda in som förälder till barnen i stället för den biologiska pappan. Barnen kommer därmed att vara era gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Barnen står då under dig och din sambos vårdnad från det att beslutet av tingsrätten vinner laga kraft (4 kap. 22 § FB). Att en dom eller beslut har vunnit laga kraft, betyder att tiden för överklagan har gått ut.SammanfattningAnsökan om adoption ska göras till tingsrätten, som kommer att utse en utredare hos socialnämnden för att lämna in tillräckligt med underlag till tingsrätten, som sedan fattar ett beslut. Oavsett om du har ensam vårdnad om barnen, så kommer barnens biologiska pappa att kontaktas för att få yttra sig om adoptionen. Tingsrätten kommer sedan sammanställa alla omständigheter och åsikter kring adoptionen, för att sedan fatta ett beslut utifrån detta.Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka in på att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Hilma

Har man som provanställd rätt till sjuklön vid sjukskrivning, och kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grund av sjukskrivning?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har börjat min provanställning den 2 augusti. Provanställning är 6 månader. Idag fick jag veta att jag har en tumör och måste göra operation så fort som möjligt. Läkaren bokade operation den 1 september. Jag ska bli sjuksriven minst 3- 5 veckor. Jag undrar om jag har rätt till sjuklön om jag jobbar från 2 augusti till 31 augusti och blir sjukskriven den 1 september? Kan arbetsgivare avskeda mig när får veta att jag kommer inte kunna jobba så länge? Innan det hade jag fastjobb och sagt upp mig själv på grund av detta nya jobb, men då visste jag inte att jag är sjuk. Jag vet inte just nu vad göra att inte hamna i stora ekonomiska problem.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har en provanställning på 6 månader som började 2 augusti. Du kommer att behöva vara sjukskriven, och du undrar om du har rätt till sjuklön från 1 september. Jag tolkar det som att du även undrar om din arbetsgivare har rätt att avskeda dig på grund av att du inte kommer kunna arbeta från 1 september.De regler som är aktuella för din fråga återfinns i lag om anställningsskydd (LAS) samt lag om sjuklön (LOS). Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dem för att besvara din fråga. Jag kommer även skriva med en kort sammanfattning i slutet av mitt svar.När har en anställd rätt till sjuklön?Rätt till sjuklön inträder dagen då en anställd börjar arbeta hos arbetsgivaren (3 § LOS). Detta gäller dock om personen i fråga har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än 1 månad. Om det gäller kortare anställning än 1 månad, så finns egentligen inte denna rätt, om inte den anställde arbetat på arbetsplatsen i 14 dagar. Det krävs dessutom att den anställdes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom (4 § LOS). Då du har en provanställning som sträcker sig i 6 månader, så har du rätt till sjuklön från den dag som du börjar arbeta på arbetsplatsen. Eftersom din operation kommer att göra att din arbetsförmåga blir nedsatt, så har du rätt till sjuklön till följd av denna. Arbetsgivaren ska då ge ut sjuklön från den första dagen då arbetsförmågan är nedsatt och efterföljande 13 dagar (7 § LOS). Du har alltså rätt till 14 dagar med sjuklön från din arbetsgivare från den dag din sjukskrivning påbörjas. För de resterande dagarna som du är sjukskriven, är det Försäkringskassan som ansvarar för att betala ut sjukpenning. Sådan sjukpenning måste dock du själv ansöka om för att eventuellt kunna få utbetald.Kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grunda av sjukskrivning?En provanställning som inte ska övergå till en tillsvidareanställning efter anställningstiden har löpt ut, måste meddelas till arbetstagaren senast vid anställningstidens slut (6 § 1 stycket LAS). Provanställningen kan också sägas upp i förtid, med eller utan uppsägningstid beroende på vad som är avtalat mellan arbetstagaren och arbetsgivaren (6 § 2 stycket LAS). I sådana fall ska detta meddelas arbetstagaren 14 dagar innan provanställningen ska upphöra (31 § LAS). Till skillnad från en tillsvidare- och visstidsanställning så behöver en arbetsgivare inte heller ange skäl om varför hen vill säga upp provanställningen. Detta betyder att en provanställning ger ett mycket sämre skydd än vid tillsvidare- eller visstidsanställningar. Det innebär också, tyvärr, att din arbetsgivare har rätt att avsluta din provanställning på grund av att du kommer vara sjukskriven än längre tid.SammanfattningSvaret på dina frågor är alltså att ja, du har rätt till 14 dagars sjuklön till följd av den operation som du ska genomföra. Men tyvärr har din arbetsgivare också rätt att avsluta din provanställning på grund av din kommande sjukskrivning. Då ska arbetsgivaren meddela dig detta 14 dagar innan provanställningen ska upphöra. Om din sjukskrivning påbörjats innan din provanställning är meddelad att upphöra, så har du rätt till sjuklön för den tid du arbetar innan din anställning tar slut.Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,