Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om tilläggstiden som en köpare alternativt en säljare kan ge motparten är obligatoriskt enligt KöpL och KKL? Av ordalydelsen följer att "har köparen" eller "har säljaren" varför det låter som att råder en valfrihet. Vad gäller?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tilläggstid är den tid som en köpare eller säljare kan lägga till om någon utav parterna skulle vara försenad med betalning eller leverans av en vara. Precis som du skriver använder man orden har säljaren och har köparen. Detta betyder att det inte finns något krav på att säljare eller köpare måste använda sig av tilläggstid. Tilläggstid är alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Ingår min fastighet i arvet som tillfaller särkullbarn?

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1Jag är ensam ägare till en fastighet där jag bor tillsammans med min man. Om han skulle dö före mig och hans särkullbarn ska ärva, ingår då min fastighet i särkullbarnets arv?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer börja att förklara hur en bodelning går till och hur arvet kan komma att fördelas. Sedan kommer jag reda ut din fråga om fastigheten. Slutligen kommer jag sammanfatta mina slusatser.Regler som berör din fråga hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). BodelningNär en make/ maka avlider ska först en bodelning upprättas. En bodelning innebär att man delar upp den egendom som båda makarna innehar. I bodelningen ingår det man kallar för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom förutom enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som på något vis har avtalats att vara just enskild, till exempel genom äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Du skriver att du är ensam ägare men så länge fastigheten inte enskild egendom kommer värdet på denna räknas in i bodelningen. Vid en bodelning räknar man samman giftorättsgodset efter att båda makar gjort avdrag för sina skulder. Den totala egendomen ska sedan delas lika mellan båda makarna (11 kap ÄB). Enkelt sett kan man alltså säga att ni ska dela lika på fastigheten.ArvGifta par ärver i de flesta fall varandra, detta då man som make/ maka har företräde framför gemensamma barn. När det finns barn som inte är gemensamma, särkullbarn, är dock reglerna annorlunda. Som särkullbarn har man nämligen rätt att få ut sitt arv direkt då särkullbarn som regel inte kan ärva den make/ maka som inte är dess förälder. Hela den delen som tillfaller din man efter bodelningen kommer alltså tillfalla hans barn (3 kap 1 § ÄB). Detta betyder att din mans del av fastigheten kommer att ingå i särkullbarnens arv eftersom du förlorar arvsrätten efter din man när det finns särkullbarn. Dock ska tilläggas att det finns en möjlighet för särkullbarnen att avsäga sig arvet tills dess att även du avlider. I sådant fall ärver du hela den delen din fru erhåller efter bodelning och hennes barn får sedan ta del av sin mors arv när även du avlider (3 kap 9§ ÄB). Vem får fastigheten?Som jag skrivit ovan kommer din mans del av fastigheten tillfalla hans barn. När det dock kommer till makars gemensamma bostad är det maken/makan med bäst rätt till bostaden som efter bodelningen ska få behålla den (11 kap 8 § ÄktB). Detta innebär att du som efterlevande make i bodelningen kan erhålla just fastigheten eftersom du är is tort behov av den. Då allt ska delas lika i en bodelning måste du oftast lösa ut din mans barn från den del av fastigheten som de har ärvt. SammanfattningOm din man dör kommer först en bodelning göras där ni delar lika på er egendom, däribland fastigheten. Om hans barn inte väljer att avstå sitt arv till förmån för dig kommer de ärva hans del av bodelningen i vilken halva värdet av fastigheten ingår. Du kan få behålla fastighet men måste då lösa ut din mans del för att hans barn ska kunna erhålla sitt arv. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan straffrätt, civilrätt och offentlig rätt?

2021-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan- Straffrätt- Civilrätt- Offentligrätt ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man brukar dela in juridiken i civilrätt respektive offentlig rätt. CivilrättCivilrätt är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (det vill säga privata aktörer). Civilrätt är alltså de regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.Offentlig rättOffentlig rätt är den del av juridiken som reglerar statens roll gentemot folket. Alltså regleras grundlagarna och reglerna om statsskicket samt rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet av den offentliga rätten.Den offentliga rätten omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten.StraffrättStraffrätten är en del av den offentliga rätten. Straffrätten reglerar brott och deras påföljder. Straffrätten behandlar sådant som staten vill förhindra exempelvis olika typer av brott. SammanfattningSkillnaden är därför att civilrätten reglera privata förhållanden medans den offentliga rätten och straffrätten berör förhållandet mellan staten och folket.Hoppas du fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

​Kan man dömas för något brott om man råkar få med sig någon annans sak hem?

2021-03-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag bad min kollega ställa undan en kartong som var tom för att använda till flyttpackning.När jag kommer hem så har min kollega satt ner ett rengöringsspray i lådan, den var inte där när jag satte undan lådan. Jag frågade om det var kollegan som satt ner sprayet och det var det. Jag tog så klart med rengöringssprayet till jobbet igen dagen efter och lämna det. Har jag gjort något fel i detta? Jag visste ju inte att kollegan satt ner ett spray i lådan.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du i brottsbalken (BrB).Egenmäktigt förfarande Om du utan tillåtelse fått med dig rengöringssprayet hem har du gjort så att din kollega inte kunnat använda detta. Detta är brottsligt och kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB). UppsåtDäremot finns en huvudregel (1 kap 2 § BrB) som säger att en gärning endast kan vara brottslig om den sker uppsåtligen, om inget annat särskilt gäller. För att kunna dömas för egenmäktigt förfarande krävs det alltså att du ska ha haft uppsåt, det vill säga avsikt. Rena olyckshändelser utgör alltså inte ett egenmäktigt förfarande. Du har av misstag råkat få med dig rengöringssprayen hem vilket betyder att du inte haft uppsåt och därför har du inte heller begått något brott eller gjort något fel. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?

2021-04-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |En farbror är avliden, ingen hustru i livet och inga barn finns. Då tror jag att syskonbarn går in om inga syskon lever heller.Men det finns ett testamente som visar att all kvarlåtenskap skall tillfalla en annan person utanför släktskap.Men vem betalar då advokaten som förväntar bodelningen och arvsskiftet?Tacksam för svar.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När arvet efter ett dödsfall ska delas ut görs både en bodelning och ett arvsskifte. Detta innebär att det både finns möjlighet att utse en skiftesman och en boutredningsman. Beroende på om man anlitar en skiftesman, en boutredningsman eller båda två fördelas kostnaderna olika. Jag kommer redogöra för båda situationerna nedan. Kostnader för en skiftesmanDet är dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesman. Det är alltså inte den enskilda dödsbodelägaren, i ditt fall den person som enligt testamentet ärver all kvarlåtenskap som ska betala för en skiftesman. I praktiken innebär detta att kostnaden tas upp som en utgift dödsboet har haft och ska dras av från kvarlåtenskapen innan arvsskifte görs. Det innebär att i ditt fall att det främst är dödsboet som ska betala arvodet och ersättningen till advokaten. Som enskild dödsbodelägare kan man bli ersättningsskyldig om man genom uppsåt eller vårdslöshet bidragit till att dödsbodelägarna varit tvungen anlita advokaten. Om så inte är fallet, behöver man inte betala för skiftesmannen. Kostnader för en boutredningsmanI första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa gemensamt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete. De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman. SammanfattningDet beror alltså på hur kostnaderna för den som förvaltar dödsboet och arvskiftet fördelas. I de allra flesta fall är det dock dödsboet som står för dessa kostnader och inte de/den som är dödsbodelägare. Bara i vissa undantagsfall kan enskilda dödsbodelägare bli betalningsskyldiga. Har du några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vad har varans avlämnande för betydelse vid köp?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vid köp av varor talas om avlämnandet av varan. Vad menas med detta och vilken betydelse kan det få i ett köpavtal? Stor Tack
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara vad ett avlämnande innebär och varför det är viktigt. Sedan kommer jag reda ut när avlämnandet av en vara sker både vid köp mellan företag eller privatpersoner och vid köp mellan företag och konsumenter. Slutligen kommer jag sammanfatta det jag kommit fram till. Regler som berör din fråga hittar du i köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). Vad innebär ett avlämnande?Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan Den som bär risken för varan är den som är ansvarig för varan. Om varan blivit överlämnad till köparen bär hen risken och måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet, om detta inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnande som inte beror på köparen ska säljaren ansvara för dessa kostnader. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avlämnandet betydelse. När har avlämnandet skett?Köp mellan företag eller privatpersonerNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag eller mellan privatpersoner beror på hur köparen ska få varan. Det finns tre olika situationer där varan är avlämnad:Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen har hämtat den (6 § KöpL).Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan har överlämnats (7 § KöpL).Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren har lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort så ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen (7 § KöpL).När varan är avlämnad övergår risken till köparen (13 § KöpL) Köp mellan företag och konsumentNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag och konsument skiljer sig från ovanstående situation. När det gäller konsumentköp krävs det att köparen fått har fått varan i sin besittning (i sin ägo) för att varan ska anses vara avlämnad (6 § KköpL). Detta innebär att säljaren bär risken ända fram tills dess (8 § KköpL). Alltså bär säljaren risken längre vid konsumentköp än vid andra köp. SammanfattningAvlämnandet av en vara är viktigt eftersom det har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan och därmed är ansvarig för den. Det kan alltså får stor betydelse när man ska avgöra vem som är ansvarig för till exempel skador som uppkommer under transport av varan eller liknande. När en vara är avlämnad beror på vilket typ av köp det rör sig om vilket jag förklarat ovan. Om du gör ett köp som konsument har du ett större skydd och säljarens ansvar sträcker sig längre. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar reklamationsfristen vid konsumentköp?

2021-03-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En köpare ska alltid underrätta säljaren om fel i varan som köparen har upptäckt (reklamation). Enligt konsumentköplagen är reklamationsfristentvå (2) månader. Reklamationer som är gjorda senare än så är för sena och säljarens felansvar bortfaller. Stämmer detta påstående och vad grundar det sig på ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du precis som du skriver i konsumentköplagen (KköpL)ReklamationsrättReklamationsrätten i Sverige är tre år från det att du tagit emot varan (23 § KköpL). Detta innebär att fel som visar sig inom tre år från köptillfället kan reklameras. Däremot måste du reklamera varan till säljaren inom skälig tid från det att du märkte felet. Om du reklamerar inom 2 månader anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KköpL). Detta innebär att det kan finnas situationer där det kan gå längre tid än två månader utan att du förlorar rätten att reklamera. Så länge tiden du väntat är skälig är det inga problem. Vad som är en skälig tid beror på situationen. Precis som du skriver finns det en särskild tidsfrist på två månader. Detta för att ge konsumenten ett extra skydd genom att fastslå att två månader alltid är en skälig tid. SammanfattningSammanfattningsvis stämmer det att en konsument alltid kan reklamera inom två månader. Samtidigt betyder inte detta att senare reklamationer alltid är ogiltiga utan kan vara tillåtna om de är skäliga. Dessa påståenden följer av konsumentköplagen. Tveka inte att höra av dig igen om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

​Kan jag kräva omleverans istället för avhjälpande?

2021-03-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag beställde i höstas en luft-luft värmepump, vi kom överens om ett fast totalpris för såväl värmepumpen som installation, i avtalet ingick även att huset skulle hålla minst 23 grader varmt oavsett kylan utomhus.Tyvärr sjunker tempen ner under 19 grader vid kallt väder, företaget som sålt och installerat pumpen har vid ett flertal tillfälle försökt åtgärda detta utan resultat.Jag hitills inte betalat något för pumpen pga av ovanstående problem.Vilka regler gäller, och hur går jag vidare?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom du köpt värmepumpen från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar på det sätt som följer av avtalet är det fel på värmepumpen (16 § KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Kan du kräva omleverans alternativt häva köpet?Företaget har varit hemma hos dig och försökt reparera värmepumpen men problemet har inte löst sig. Därför har du rätt att kräva omleverans, det vill säga få en ny värmepump (26 § KköpL). Om det är ett övergripande fel som gäller alla värmepumpar vilket skulle betyda att oavsett om du får en helt ny skulle den fortfarande vara felaktig har du rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därmed behöver du inte fullfölja någon betalning Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att i första hand få en ny värmepump om det skulle betyda att den håller minst 23 grader. I annat fall bör du kunna häva köpet. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att värmepumpen varit felaktigt flera gånger och att det därför är rimligt att du ska få en helt ny värmepump istället. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle inte säljaren gå med på detta kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) här. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,