Ingår optioner som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

2021-02-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min man har begärt skilsmässa som är registrerad hos tingsrätten Dec 2020. (Skilsmässan går igenom i Juni 2021)Om ett par månader (april 2021) faller hans optionsprogram ut. (Insats var 2019 och intjänande år var 2019-2020) Ska optionerna/Aktierna anses som gemensam egendom och därmed del bodelning eller ej?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Kritiska tidpunktenBodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) väcktes. Detta är vad som brukar kallas för den kritiska tidpunkten (9 kap 2§ 2 stycket äktenskapsbalken). Bodelningen ska därför göras med utgångspunkt i hur er egendom var fördelad det datum i december 2020 som skilsmässa registrerades. Det spelar därför ingen roll vad som händer efter det att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit. Endast de tillgångar som du och din man har innan denna tidpunkt räknas med. Ska optionerna/aktierna ingå i bodelningen?Det optionsprogram som faller ut i april 2021 ska alltså inte ingå i bodelningen eftersom det inte är en tillgång som existerade när talan om skilsmässa väcktes i december. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag reglera bodelningen mellan mig och min sambo?

2021-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta in i en bostadsrätt med min sambo, det är jag som köper den och äger den till fullo. Vad för typ av avtal är det som behöver skrivas för att jag vid en eventuell separation med min sambo fortsatt äger den till fullo och slipper betala ut något?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga om sambors egendom och samboavtal hittar du i sambolagen (SL). Samboegendom och bodelningSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Den bostadsrätt som ni nu ska flytta köper du med avsikt att ni ska bo där tillsammans. Precis som du skriver är därför lägenheten samboegendom och ska ingå i bodelningen även fast du äger hela lägenheten (3 § SL). Bodelning är när sambornas egendom delas mellan dem. Vid bodelning är huvudregeln att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att även om du äger hela lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta är dock något som du och din sambo kan avtala bort genom ett så kallat samboavtal. SamboavtalEtt samboavtal kan ingås redan innan ni flyttat ihop eller när ni redan bor tillsammans. I samboavtalet kan ni avtala om viss egendom ska ingå eller inte i en bodelning (9 § SL). Ni kan i samboavtalet till exempel avtala om att lägenheten som du äger inte ska ingå utan ska fortsätta vara din även efter en bodelning. Det är viktigt att samboavtalet är skriftligt och undertecknas av både dig samt din sambo (9§ 2 stycket SL). I vissa fall kan en sambo få ta över bostaden när förhållandet upphör (22§ SL). Denna rätt kan inte avtalas bort genom ett samboavtal. Rätten att ta över bostad tillämpas framförallt när samborna har gemensamma barn och exempelvis endast en av samborna har vårdnaden och därmed är i större behov av bostaden. Det ställs därför höga krav för att ett övertagande av bostad ska bli aktuellt. Mina råd till digOm du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er vid en eventuell separation och bodelning behöver du och din sambo upprätta ett samboavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med någon av våra jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Du kan boka tid med någon av våra jurister här. Med vänliga hälsningar,

​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?

2021-01-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Hur lång är en skälig frist som det står i §6 1. paketreselagen.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inte särskilt mycket vägledning att få gällande din fråga. Vilket framförallt kan bero på att det är en ganska nytillkommen lag. Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig ändå.Den tid en resenär har på sig att frånträda avtalet ska precis som du skriver vara skälig (3 kap 6§ 1 punkten paketreselagen). Utifrån de motiv som finns till lagen går att utläsa följande: Fristen ska räknas från det att arrangören meddelar resenären att arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset. Fristen ska vara så lång att resenären hinner överväga sitt beslut. Om det pågår diskussioner mellan resenären och arrangören om avtalsbrottet eller prisändringen, bör fristen börja löpa först då arrangörens ståndpunkt i frågan har kommit till klart uttryck (prop. 2017/18:225 s. 128). Det centrala är alltså att resenären måste hinna överväga sitt beslut. Tyvärr finns det inte mer vägledning än så och det är därför svårt att ge ett exakt svar som anger en exakt tidsfrist. Men en tidsfrist som till exempel är alldeles fört kort för att resenären ska kunna överväga beslutet är inte skälig.Hoppas du fått ett så bra svar som möjligt på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

​Är det brottsligt att säga att någon är ful?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att säga: O jävlar vad ful du är, till någon?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1§regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande, till exempel att någon är jävligt ful. FörolämpningDet är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3§ brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen. Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är jävligt ful borde inte kunna vara brottsligt även fast det är oerhört nedsättande. Detta då uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma utan är mer ett "allmänt" nedlåtande yttrande. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få transportkostnader täckta som jag haft på grund av felaktig vara?

2021-02-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en häst från företag (försäljningsstall) som transporterades från Halland till Norrbotten 14/1 -21. Veterinärbesiktning 05/12-20 allt ua. Enligt avtal "I befintligt skick". I avtalet beskrivs hästen frisk och sund med hobbyridning som användningsområde, i full kondition "bara hoppa upp och rida". Efter en vecka hos mig misstänker jag att hästen är dräktig, jag kontaktar säljaren på en gång 21/1 och uttrycker mina misstankar och informerar om att det inte var det jag köpte enligt avtalet. Säljaren svarar att de inte visste något om det. 26/1 tar jag ut en veterinär som bekräftar dräktighet. Jag får häva köpet med full betalning av hästen i retur. Men jag blir ej ersatt för transport för hästen på 7500kr enkel väg. Kan jag kräva att säljaren även ska ersätta kostnaden för transporten? Det står inget i avtalet om det och säljaren vägrar betala transporten. Vad kan jag göra?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din fråga har du fått tillbaka pengarna du betalat för hästen men inte fått ersättning för de transportkostnader du haft till följd av felet på hästen. Eftersom du köpt hästen från ett företag och jag tolkar det som att du köpt hästen som privatperson är konsumentköplagens (KköpL) regler tillämpliga. Dina rättigheterNär det är fel på något man köp har man som konsument flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation)- omleverans (ny vara)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd SkadeståndDu skriver att du redan hävt köpet och fått pengarna tillbaka. När man häver ett köp har man också rätt till skadestånd för de kostnader man haft på grund av felet (30 § KköpL). Jag tolkar det som att du varit tvungen att transportera tillbaka hästen till Halland från Norrbotten. Detta har kostat dig 7500 kr och är en kostnad som går att koppla direkt till felet på hästen. Du skriver att denna kostnad är enkel väg och jag antar därför att det kostat lika mycket att köra tillbaka till Norrbotten från Halland. Därmed borde du ha rätt till en ersättning som uppgår till 15000 kr. I vissa fall blir säljaren inte skyldig att utge något skadestånd men då krävs att hen visar att felet beror på ett hinder utanför hens kontroll som hen inte kunde skäligen räkna med, eller ha undvikit. Det räcker inte för att slippa ansvar som säljare, att hindret låg utanför säljarens kontroll. Utan det krävs också att det inte kunde förutses eller undvikas (30 § KköpL). Det är svårt att göra en vidare bedömning av detta utifrån de omständigheter som finns med i din fråga. Sammanfattning och mina råd till digDu har rätt till 15000 kr i ersättning eftersom det är en kostnad som helt beror på den felaktiga hästen och som inte uppstått om felet inte funnits. Jag skulle råda dig att först och främst ta kontakt med säljaren och påpeka detta ännu en gång. Skulle säljaren inte göra något åt saken kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är alltid en bra idé att meddela säljaren att man tänker göra en anmälan hos ARN. Detta kan ibland få säljaren att gå med på dina krav. En anmälan hos ARN kan du göra här. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Får varumärkesord användas i domäner?

2021-02-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en domän och tänker driva en webbutik. Utan att avslöja min nisch så skriver jag ett annat namn, tex. "inlinesfabriken". Är det lagligt? Inlines tex är ett varumärke, men mitt syfte är att sälja Rollerblades. Förstår ni frågan? Strider detta mot copyrights? Själva företaget som äger domänen kommer heta något helt annat namn.Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man får skapa en domän som innehåller namnet på ett visst varumärke till exempel inlines som du skriver. För att förtydliga är det Rollerblade som är ett märke på inlines och inte inlines som är ett eget märke. Regler som berör varumärkesrätt hittar du i varumärkeslagen (VML). Jag kommer att använda mig av olika exempel för att besvara din fråga eftersom du inte vill avslöja exakt vad för domännamn du tänkt använda. SärskiljningsförmågaFör att något ska kunna utgöra ett varumärke krävs att varumärket bland annat har så kallad särskiljningsförmåga (1 kap 4 § VML). Särskiljningsförmåga innebär att varumärket ska göra så att en viss vara till exempel inlines kan skiljas från andra inlines genom varumärket (1 kap 5 § VML). Det vill säga genom användning av varumärket Rollerblade kan man skilja Rollerblades egna inlines från inlines av andra märken. Det finns dock ett undantag som säger att varumärken som i dagligt språkbruk kommit att bli en vanlig beteckning av varan eller tjänsten inte är skyddade av varumärkesrätten (1 kap 5 § 2 stycket 2 punkten VML). Om jag återigen tar ditt exempel Rollerblade har Rollerblade istället blivit ett ord som används för att benämna inlines eller rullskridskor. Därför kan det inte anses ens vara ett varumärke och därför finns inget skydd. Du skulle därför kunna döpa en domän till exempelvis rollerbladefabriken. Det finns därmed inte heller något som hindrar att använda exempelvis Rollerblade i företagsnamnet eftersom Rollerblade inte ens kan klassas som ett varumärke. Ett annat exempel är varumärket Thermos som istället för att ses som ett varumärke är mer känd som den produkt som tillverkas det vill säga termosen. Därför är Thermos inte ett skyddat varumärke. Andra exempel på sådana märken är festis, frisbee och så vidare. Sammanfattande bedömning Såsom jag förstod din fråga tänkte du dig en liknande situation för din domän. Som skulle innehålla ett varumärke som istället blivit en vanlig benämning på en produkt till exempel Rollerblades och termos. Ett varumärke som är så etablerat att många använder det som benämning på varan oavsett varumärke är inte skyddat och får därför användas. Det finns därför inget som hindrar dig från att tillämpa ett sådant varumärke i din domän. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Spelar ägarandel i bostad någon roll vid bodelning enligt sambolagen?

2021-01-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo införskaffade en lägenhet för gemensamt boende och på köpeavtalet (det avtal som skrivs mellan köpare och säljare) står jag med 34% ägarandel och min sambo med 66% ägarandel av lägenheten. Vi har inget samboavtal. Skall vi dela på lägenheten enligt fördelningen i köpeavtalet eller går sambolagen över köpeavtalet vid en bodelning ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om era ägarandelar i lägenheten spelar någon roll vid bodelningen. Regler som berör bodelning mellan sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Precis som du skriver är eran gemensamma lägenhet samboegendom och ska ingå i bodelningen (3§ SL). BodelningHuvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8§ SL). Det betyder att oavsett om ni har olika ägarandelar i lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta beror på att ni som du skriver inte har något samboavtal. Om ni inte har ett samboavtal är det som sagt sambolagens regler som gäller. Vad som står i köpeavtalet har ingen betydelse utan en likadelning ska ske. Samboavtal och föravtalUtifrån hur du har ställt frågan kan jag inte utläsa om ditt samboförhållande har upphört eller inte. Har samboförhållandet inte upphört har ni all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9§ SL). Om du och din sambo står inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet kan ni upprätta ett föravtal. Då kan du och din sambo avtala om hur egendomen ska fördelas i den kommande bodelning, vilket är vad som kallas föravtal (10§ SL). SlutsatsDet spelar alltså ingen roll att era ägarandelar i lägenheten inte är olika stora utan den ska delas lika mellan er. Beroende på i vilken situation du och din sambo befinner er i finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal eller föravtal för att kunna reglera bodelningen. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta något sådant avtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,