Kan ett nytt brott förlänga ett gammalt brott i belastningsregistret?

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Vi säger att jag åker på en fortkörningsböter som jag glatt godkänner. Nu hamnade jag i belastningsregistret i 5år.. Om jag nu åker på en fortkörning 4.9 år senare, Alltså 1 mån innan den första fortkörningen ska gallras.Kommer nu mina 2 böter ligga kvar 5år, alltså den nyaste bötern förlänger den äldre?...
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott ger prick i registret?Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det sk kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men också om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om exempelvis bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år. Detta framgår av Lagen om belastningsregister § 17 p.1. Varje enskilt brott är självständigt i förhållande till andra brott. När det gått 5 år från det första brottet, ska det gallras oavsett begångna brott efter denna. Det nya brottet förlänger alltså inte den andra. Vänligen,

Får polisen förverka beslagtaget gods om man inte dömts för något brott. Det beslagtagna godset är helt lagliga att inneha

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Får polisen förverka beslagtaget gods om man inte dömts för något brott. Det beslagtagna godset är helt lagliga att inneha
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har tagit ditt föremål i beslag eftersom hen antar att det kan ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen, det finns alltså ingen tidsgräns för beslaget. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka ditt föremål, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a §, 8 b § RB).Vänligen,

Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

2021-09-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Skulle fråga:Om läkarna bryter käken under en käk operationen och efteråt döljer händelsen. Är detta brott.De har brutit mot lagen att säga sanningen vad som hände under operationen. Men inte dölja att de brutit käken.
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser dig blivit fel behandlad av ett sjukhus bör du kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Patientnämndernas uppgift är bland annat att öka kvaliteten i vården. Du kan även anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vid allvarliga händelser.Vänligen,

Kan man överklaga socialtjänstens beslut?

2021-09-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Lawline!Min fråga gäller vad som är ett förvaltningsbeslut och vad som kan överklagas förvaltningsrättsligt. Som barn blev jag placerad på ett HVB-hem mot min vilja. Placeringen skedde "frivilligt" enligt SoL och jag var över 15 år. Jag sa vid upprepade tillfällen till socialtjänsten att jag inte ville bor där men de hotade då med att det enda alternativet jag hade var att bo på gatan. Det jag undrar är, utifrån dagens lagstiftning, om ett sådant beslut om placering är överklagbart? Om ett barn befinner sig i en liknande situation idag, vad ska hon göra om socialtjänsten bestämmer sig för att låsa dörren och kasta bort nyckeln? Vilka är barnets rättigheter?Hälsningar Lena
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett 1. familjehem, 2. hem för vård eller boende, eller 3. stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende). Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. § 1. Socialnämnden har även ett ansvar för att du som har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård, vilket framgår av 6 kap. 1 § 2 st. SoL. Socialnämnden får inte heller lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd (6 kap. § 6 SoL). Socialnämnden behöver dessutom noga följa vården av de barn som vårdas i ett familjehem, främst genom 1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, 2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och 4. samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Detta framgår av 6 kap. 7b § SoL. Här kan man säga att de brustit i sitt uppmärksammade.Ett beslut om placering är ett beslut som går att överklaga till förvaltningsrätten. En anmälan kan även ske till justitieombudsmannen (JO) om du anser att socialtjänsten brustit i att vidta adekvata åtgärder.Vänligen,

När försvinner en prick från belastningsregistret?

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Min fråga är som följande: År 2009 så vart jag dömd för ett ringa narkotikabrott och resultatet var endast dagsböter. Idag, 2021 så vill jag nu ansöka till GMU (Grundläggande Militär Utbildning), Försvarsmakten har ju självklart en boll policy mot alla med en prick i belastningsregistret. Här kommer min fråga, när jag nu ansöker kommer jag då bli nekad eller är det fortfarande möjligt för mig då pricken borde vara borta vid detta laget
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott ger prick i registret?Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det sk kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men också om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om en bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år. Det framgår inte i din fråga vilken påföljd du fick, men för fängelsestraff försvinner "pricken" efter 10 år, och för böter försvinner den efter 5 år. I ditt fall har det gått mer än 10 år. Detta framgår av Lagen om belastningsregister § 17 p.1. Sammanfattningsvis är den troligen borta.Vänligen,

Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?

2021-09-29 i Sekretess
FRÅGA |Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan offentliggöras utan att den enskilde lider skada och uppgiften förekommer iutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål. ( 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL)Under pågående utredningar (förundersökningar) råder förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Uppgifter kan vara sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända (här råder det en presumption för sekretess). I exempelvis sexualmål lämnar målsäganden ofta känsliga och intima uppgifter som han eller hon inte vill att alla ska känna till. I sådana fall kan sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal har väckts. Varje domstol/myndighet gör en egen sekretessprövning.Vänligen,

Får domstol öppna en förhandling utan den enskildes närvaro?

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en förvaltningsrätt i en muntlig förhandling, lagligen, på myndighetens begäran, och utan att meddela privatpersonen, öppna förhandlingen med myndigheten bakom lyckta dörrar utan att den klagande vet om det eller tillåts deltaga, och då ta in bevisning som aldrig redovisas och som privatpersonen aldrig ens får reda på existerar?
Natalin Kabro |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skriftväxling (kommunikation) framgår av förvaltningsprocesslagen i 10-12 och 18 §§.Syfte är attge parterna rätt att ta del av material (bevis)och yttra sig över det material som domstolen grundar sitt avgörande på. Räcker inte att skicka beslut till parterna för kännedom, de behöver inte skicka in allt. Detta är en rättssäkerhetsfråga vilket de brustit i.En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att alla berörda ska träffas och ge sin syn på saken. Till en muntlig förhandling ska klaganden och den som har att svara i målet kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig vid påföljd att hens utevaro inte utgör hinder för målets avgörande. En förvaltningsmyndighet som företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. Domstolen kan alltså "hota" med att de avgör målet i din utevaro om du inte befinner dig där och om målet går att avgöra i din utevaro. Men samtidigt ska du ha så god tid att du har skälig tid att förbereda sig, vilket innebär att domstolen borde kommunicerat med dig när förhandling ska ske så att du kan infinna dig där.Vänligen,

Går det att överklaga ett 9 årigt beslut till förvaltningsrätten?

2021-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Går det att ta upp ett 9 årigt avslaget fall i förvaltningsrätten igen? Handlar om att ännu en gång isf överklaga försäkringskassans beslut..
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är ett förvaltningsbeslut?Det finns ingen tydlig definition av beslut, men av rättspraxis framgår det att beslut är "ett uttalande med vissa verkningar mot den det riktas mot". (Olivoljefallet RÅ 2004 ref. 8) När vi nu konstaterat att det är ett beslut vi har att jobba med, får vi övergå till överklagbarheten.Vilka beslut får överklagas?Av § 41 i förvaltningslagen (FL) framgår det att beslut som kan antas påverka den enskilde på ett inte obetydligt sätt får överklagas. Överklagandetiden är 3 veckor (44§ FL), dock kan längre besvärstid som framgår i specialförfattning t.ex socialförsäkringsbalken. Eftersom det är försäkringskassan beslut, är det socialförsäkringsbalken vi ska titta på. I 113 kap. 20 § i socialförsäkringsbalken (SFB) framgår det att beslut från försäkringskassan får överklagas senast 2 månader från den dag då klaganden fått del av beslutet. Därefter vinner beslutet laga kraft, vilket kortfattat innebär att beslutet inte kan överklagas. I ditt fall har det gått 9 år, vilket inte gör det möjligt att återigen överklaga beslutet.Vänligen,