Vad bedöms som grovt koppleri?

2021-01-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det alltid som grovt koppleri om någon med svår psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning blir utsatt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om straffrätt, i synnerhet sexualbrott, och regleras i Brottsbalken (BrB).Den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dömds för koppleri (6 kap. § 12 st. 1 BrB). Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning, eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. § 12 st. 3 BrB). Som exempel på när koppleribrott kan bedömas som grovt, anses det i förarbetena vara människohandelsliknande situationer där en person i Sverige genom kontakter utomlands organiserar att flera kvinnor förs till Sverige just i syfte att utnyttjas för prostitution. I fall där handlingen "medfört betydande vinning" innebär detta att vinningens omfattning i sig kan utgöra ett skäl för att brottet ska anses såsom grovt. Det är dock viktigt att påpeka att det förutsätter att det rör sig om väldigt höga belopp pengar.Vad som gäller för digJag kan inte med säkerhet ta ställning till om koppleri betraktas såsom grovt om någon med svår psykisk sjukdom blivit utsatt i den aktuella situationen, detta eftersom jag inte tagit del av samtliga omständigheter. Dock kan omständigheten att fler utsatts och samtidigt lider av svår psykisk sjukdom möjligen rymma inom "hänsynslöst utnyttjande av annan" som uttrycks i just (6 kap. § 12 st. 3 BrB). (29 kap § 2 BrB) Utöver detta, ska man vid bedömningen av straffvärdet av det aktuella brottet, samt vid sidan av vad som gäller särskilt för koppleribrott särskilt beakta om man visat stor hänsynslöshet.Utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig.Utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat särskilt förtroende.Begått brottet för att kränka barns trygghet.Alla dessa situationer är försvårande omständigheter till nackdel för den tilltalade. En försvårande omständighet är den grund som en domstol kan tillämpa vid utdömandet av ett högre straff än för ett brott av normalgraden. Vänligen,

Vem får bo kvar i en hyresrätt?

2021-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Om jag och min fru flyttar till en hyreslägenhet.Och hon står på kontraktet. Kan hon då välja och kasta ut mig om hon känner för det.
Natalin Kabro |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa är det personen med bäst behov av bostaden som får behålla den, oavsett vem som stod på hyreskontraktet tidigare (11 kap. 8 § ÄktB). Person som har svårast att hitta ny bostad, eller personen som ska ha barn boende hos sig anses ha näst behov.Hur avgörs frågan?Det går inte att säga säkert utifrån omständigheterna vem som skulle få lägenheten. Om du och din fru inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar, kan en bodelningsförättare utses. Detta görs genom att du eller båda parter gör en ansökan om bodelningsförättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren kommer sedan att göra en bedömning utifrån angivna omständigheter i det aktuella fallet för att avgöra om vem som har bäst rätt och får bo kvar i hyresrätten. Vänligen,

Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?

2021-01-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt behandlar just elektroniska signaturer och behandlas bland annat i EU:a eIDAS-förordning.I Svensk avtalslag föreligger få formkrav beträffande avtal, man kan därför nästan alltid använda elektroniska signaturer för att ingå bindande avtal. EU:s eIDAS-förordning gör att elektroniska signaturer är juridiskt giltiga inom hela EU.Enligt europeisk samt svensk lag är definitionen av en elektronisk signatur "uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektroniskform och som används av undertecknaren för att skriva under (eIDAS-förordningen artikel 3).Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva under dessa protokoll med förutsättningen att det är kvalificerade elektroniska signaturer.Vänligen,

Har ena föräldern rätt till halva barnbidraget?

2021-01-28 i Barnrätt
FRÅGA |Kan jag på något vis få hjälp med en pappa som tar halva barnbidraget för att han har " rätt" tilldet? Och sedan inte försörjer vårt gemensamma barn?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall barnbidrag.Vad som gäller i ditt fallBarnet erhåller barnbidrag, i frågan förklaras dock inte vad halva bidraget går till. Pappans agerande kan dock inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnbidragets syfte.Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till barnbidrag. Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.Vänligen,

När upphör en fullmakt att gälla?

2021-01-28 i Avtal
FRÅGA |Jag har fullmakt för min mans samtliga bankärenden för obegränsad tid. Upphör den att gälla om jag eller någon annan aktiverar en framtidsfullmakt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). I 2 kap. 12 § AvtL regleras återkallande av fullmakt, beroende fullmaktstypen finns olika sätt att återkalla en fullmakt. Om fullmakten är begränsad till viss angiven tid, upphör den att gälla när den angivna tiden löpt ut. Är fullmakten som i ditt fall, obegränsad i tid, måste den återkallas. Utgångspunken är att återkallelsen sker på samma sätt som den meddelats.Vad gäller för digDet viktiga för dig att veta är att en framtidsfullmakt inte ersätter en vanlig fullmakt, utan fungerar mer som ett komplement till den vanliga fullmakten. Den vanliga fullmakten för din mans samtliga bankärenden upphör alltså inte att gälla om din man aktiverar en framtidsfullmakt.Vänligen,

Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning i LOU?

2021-01-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning?LOU t ex rör anskaffning av varor, tjänster och byggentreprender . Men det handlar ju om inköp av varor mm. Betyder orden olika?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).Orden anskaffning och inköp av varor behöver inte ha olika betydelser, utan utgångspunkten är att bägge begrepp är samma, men med olika benämningar. Dock kan med anskaffning enligt 1 kap. § 14 LOU det röra sig om sådan verksamhet där anskaffning av varor eller tjänster sker till upphandlande myndigheter. Anskaffning i detta sammanhang har en form av grossistfunktion. Man kan även använda sig av ordet "anskaffa" när man exempelvis hyr en lokal, här skiljer sig användningen av begreppen.Vänligen,

Hur reklamerar jag ett fel i mitt skärmskydd?

2021-01-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad krävs för att jag ska kunna reklamera ett fel i mitt skärmskydd. Jag köpte en skärmskydd av ett företag men efter 10 dagar den gick sönder snabbt Hur ska jag göra
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reklamationsrätten för lösa saker regleras i konsumentköplagen (KKL) här. I ditt fall är den lösa saken ett skärmskydd, som du som konsument köper av en näringsidkare (företaget du köpte skärmskyddet av).Reklamationsrätten som utgångspunkt är tre år från det att du tagit emot varan (KKL § 23). Det är viktigt att du reklamerar varan till företaget (säljaren) inom skälig tid från det att du märkte felet. Om du reklamerar inom 2 månader anses det alltid vara inom skälig tid (KKL § 23).Eftersom felet har visat sig inom 10 dagar från det att du köpte varan anses felet ha funnits där när du köpte varan och därför behöver säljaren visa att det är du som har orsakat felet, KKL § 20 a.Vad som gäller för digSammanfattningsvis har du därmed rätt till att reklamera skärmskyddet till säljaren innan det går två månader från det att du upptäckte det. Vänligen,

När äger min maka fastigheten enligt skattemyndigheten?

2020-12-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har gett bort halva mitt ägande i en fastighet till min fru. Gåvobrevet är registrerat på skattemyndigheten och det hela är kungjort i Post och inrikes tidningar.Min fråga är, när äger min fru i skattemyndigheten ögon fastigheten? När kan hon göra ROT avdrag i sitt namn?
Natalin Kabro |Hej, och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Din fråga rör fastighetsrätt och handlar om registrering av gåva mellan makar.GåvohandlingI din fråga har du förklarat att du formulerat en gåvohandling genom gåvobrev. När Skatteverket fattat beslut om registreringen, har detta förts in i äktenskapsregistret. Därefter har Skatteverket annonserat den i Post- och Inrikes Tidningar, som du nämner ovan. Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som för köp av fastighet (4 kap. 1-3 § JB). När gåvobrevet är på plats och i sin ordning, ska man ansöka om lagfart. LagfartLagfart görs genom Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet. Det måste göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet (20 kap. 2 § JB). Om du inte ansöker om lagfart inom föreskriven tid, får inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande (20 kap. § 3 JB). Lagfarten är ett officiellt bevis på att din fru är en lagfaren ägare till fastigheten.ROT-avdragROT-avdrag aktualiseras om man äger bostaden under den period som arbetet utförs. Din frus förvärvshandlingar ska kunna visa när hon blev ägare till bostaden. För mer information beträffande villkor för att få rotavdrag återfinns en checklista på Skatteverkets hemsida.Vänligen,