Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?

2020-12-30 i Moms
FRÅGA |Jag är kassör i en momsbefriad ideell förening, men vi betalar en del moms, framför allt för filmhyror, (Vi är en filmklubb) Jag har för mig att jag någonstans läst att om vi gör en sammanställning av den moms vi betalat och revisorerna intygar det så kan man få tillbaka den momsen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?
Natalin Kabro |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver. Från skatteplikt undantas bland annat tillhandahållande av ljud- och bildupptagningar (Mervärdesskattelagen 3 kap. § 11 p. 2). En grundläggande princip är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Denna avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.Hur rätten till avdrag ska styrkasVid förvärv av vara ellet tjänst från någon som är skattskyldig ska avdragsrätten styrkas genom faktura. Föreligger särskilda skäl behövs ingen faktura, detta om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig handling (Mervärdesskattelagen 8 kap. § 17). Vad som gäller för digDu har tidigare nämnt att föreningen anses vara momsbefriad. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är inte heller skyldiga att deklarera & betala moms. Ni ska därför inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet (ingående moms).Vänligen,

Får en arbetsgivare neka en löneförhöjning trots att man uppfyller alla krav?

2020-12-27 i Övrigt
FRÅGA |Min arbetsplats presenterade nyligen en ny möjlighet till löneförhöjning och samtidigt presenterades även kraven för löneförhöjningen. Jag uppfyller alla krav som krävs men får inte förhöjningen och företaget skyller på något som inte har med kraven att göra. Samtidigt får min kollega förhöjningen utan att uppfylla två av de tre krav som presenterats för oss anställda. Får man som arbetsgivare göra såhär?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, saknar jag information om vad dessa krav kan vara, därför utgår jag från en generell situation i mitt svar.I Sverige finns inget lagstöd som reglerar löneförhöjning. Istället får man ta stöd i eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats. Om du är ansluten till ett sådant fackförbund, råder jag dig starkt att ta kontakt med dem för vidare hjälp. Fackförbundet kan här göra en prövning utifrån din situation samt gällande kollektivavtal för att ta ställning om din arbetsgivares handlande är rättsstridigt. Är du inte ansluten till ett fackförbund, föreligger inte ett sådant skydd. Här kan man istället tala om lönediskriminering. LönediskrimineringDiskrimineringsfrågor i en sådana situationer utgår från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § Diskrimineringslagen). Känner du dig träffad av ovannämnda grunder, kan man mena på att du blivit diskriminerad och att din arbetsgivares handlande inte är tillåtet.Vad som gäller för digMin rekommendation till dig är främst att vända dig till ditt fackförbund och se om kollektivavtalet reglerar lönefrågan. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för kostnadsfri rådgivning som du kan nå via mejl genom do@do.se.Vänligen,

Får en hyresvärd ändra avtalsvillkoren utan att informera hyresgästen?

2020-12-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Har en hyreslokal,frisör, sedan över 20 år tillbaks. Hyran på nästan 10.000kr/mån. Nu har ny fastighetsägare tagit över,utan att informera. Fick en ny hyresavi från dom med en chockhöjning på nästan 2400kr/mån. Vilket blir en höjning på över 27000/år. Inte heller det fick jag info om. Anledningen till den stora höjningen enl dom är att förra fastighetsägaren tydligen inte gjort tillräckligt hög höjning/år, sen 2014. Får dom göra så? Så förra ägarens " snällhet "förlust", ska bli nya ägarens vinst??! Dom ansåg även att jag fick skylla mig själv för att jag inte tagit reda på att förra ägarens höjningar inte var tillräckliga. Så deras "misstag" ska jag lida för nu, dessutom i en pandemi där mitt företag går på knä
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du undrar om din nya hyresvärd får ändra avtalsvillkoren. Frågan du ställt gäller hyra och regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Gällande lokalhyra återfinns reglerna i 12 kap. 56–60 §§ JB. Jag vill börja med att påpeka att det är svårt att identifiera vad en skälig hyreshöjning är.Villkor gällande ändring av hyresavtaletVid en ändring av avtalsvillkoren ska hyresvärden skriftligen meddela dig om dennes avsikt att ändra hyresvillkoren (12 kap. 54 § jordabalken). Om du som hyresgäst motsäger dig denna ändring, ska du vända dig till hyresnämnden genom en ansökan om ändring av villkoren. Det betyder att det nu är nämnden som ska ta ställning till om hyreshöjningen är skälig eller ej.Men om hyresvärden noggrant skrivit i sitt meddelande hur stor höjningen ska vara i kronor, från vilken dag den nya hyran ska börja gälla samt en möjlighet att motsätta sig hyreshöjningen inom ett angivet datum, om hyresgästen inte motsätter sig den nya hyran innan det angivna datumet, blir hyresgästen bunden av den nya hyran (12 kap. 54 a § andra och tredje styckena JB).Vad som gäller i ditt fallSom nämnt ovan är det svårt att identifiera vad som anses vara en skälig hyra. Mitt första råd till dig är att först kontakta hyresvärden i fråga, och förklara att du är missnöjd med de förändrade avtalsvillkoren, berätta även du att du kommer ta detta till hyresnämnden. Mitt andra råd till dig är att du kontaktar hyresnämnden och visar dem de nya avtalsvillkoren. På så sätt kan de ta ställning till om denna hyreshöjning anses vara skälig eller ej. I deras bedömning brukar de bland annat undersöka hyran på liknande lokaler i omkringliggande områden.Vänligen,

Kan en förälder vägra ge sitt barn dennes studiebidrag?

2020-12-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En förälder vägrar, utan anledning ge sitt barn dennes studiebidrag. Barnet är under 18 och studerar på gymnasiet så pengarna överförs inte automatiskt till hans konto, är förälderns agerande brottsligt?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall studiebidrag. Vad som gäller i ditt fallI och med att barnet erhåller studiebidrag och inte barnbidrag kommer jag utgå att barnet är minst 16 år i mitt svar. Förälderns agerande kan inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnets ålder.Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till studiebidrag baserat på dennes ålder och mognad. Skulle föräldern fortsätta vägra barnet bidrag kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.Vänligen,

Kan en arbetsgivare avbryta en redan beviljad tjänstledighet?

2020-12-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått beviljat tjänstledighet nu i jul för att kunna umgås med min sambo och hans föräldrar. Nu kommer dock arbetsgivaren och menar att dom kommer dra tillbaka min tjänstledighet pga corona. Är det tillåtet för arbetsgivaren att komma med detta besked endast 5 dagar innan min tjänstledighet ska börja?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TjänstledighetAtt få tjänstledighet innebär att du får ett tillfälligt uppehåll från din nuvarande tjänst. Tjänstledigheten kan antingen nekas eller beviljas av din arbetsgivare. I ditt fall tolkar jag att det gäller tjänstledighet för semester, d.v.s. att få extra ledighet för att umgås. Därför är det viktigt att nämna att denna typ av tjänstledighet inte är tvingande mot din arbetsgivare, såvida inget annat uttrycks i anställningsavtalet. Vad som gäller i ditt fallUtgångspunkten är att arbetsgivaren inte ensidigt kan säga upp en redan beviljad tjänstledighet, men eftersom det inte finns ett uttryckligt lagstöd för din situation får man falla tillbaka på anställningsavtalet eller eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska ha goda skäl för att avbryta en redan beviljad tjänstledighet. I det läge som råder nu med Corona, kan arbetsgivaren mycket väl ha tillräckliga skäl för att kunna göra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är bunden till ett kollektivavtal, så kan de undersöka om det finns villkor som reglerar denna typ av situation i kollektivavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?

2020-12-27 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hur tjänar man rent juridiskt, på att ta in en egen beskningsman om säljaren redan besiktiat huset?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Idag kostar det mycket att köpa en bostad, och det ses oftast som människans största investering. Ibland finns det riskkonstruktioner som döljer sig vilket kan leda till väldigt dyra samt oväntade kostnader i efterhand. Det finns inget krav på att ta in en egen besiktningsman om säljaren redan besiktad huset. Men jag skulle ändå rekommendera både en förhandsbesiktning, där säljaren anlitar en besiktningsman samt en överlåtelsebesiktning, där köparen anlitar en besiktningsman. Bägge besiktningar har samma procedur i grunden, men hjälper att identifiera alla eventuella fel i fastigheten.Som köpare är en överlåtelsebesiktning fördelaktigt, eftersom man kan hitta ytterligare fel som förhandsbesiktaren inte lyckats hitta. Detta gör även att du eventuellt kan pruta ner på husets pris samt undvika eventuella juridiska tvister som kan kosta dig mycket.Sammanfattningsvis har en ytterligare besiktning fördelar i form av en tryggare affär helt enkelt, både för dig som köpare samt för säljaren. Vad som gäller digJag råder dig att kontakta din mäklare om du har en sådan, för att få rådgivning för vad som gäller just din fastighet. Detta kan vara viktigt om du köpt en äldre fastighet exempelvis, då risken för fel är betydligt högre.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en arbetsgivare omplacera mig till en annan stad?

2020-12-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag har en snabb fråga, företaget jag jobbar för vill tvinga oss att flytta till en annan stad pga av att jobbet har flyttat dit! Men just nu pendlar vi och det funkar bra för oss. Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Vi vill absolut inte flytta från staden vi bor i när detta inte påverkar vårat jobb ändå. Om vi inte väljer att flytta ska vi bli uppsagda! Vi jobbar utomlands men företaget är svenskt.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens ledningsrättSom utgångspunkt gäller att din arbetsgivare har arbetsledningsrätt, vilket betyder att denne har ensidig rätt att fatta beslut om, bland annat skyldigheter i din anställning. Det är viktigt att påpeka att denna arbetsledningsrätt inskränks av eventuellt kollektivavtal, samt rättspraxis.OmplaceringsrättenTidigare nämndes arbetsgivarens ledningsrätt, denna begränsas vidare av omplaceringsrätten. Denna rätt tillåter arbetsgivaren omplacera en arbetstagare när det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. För att förstå vad denna arbetsskyldighet innebär, bör man undersöka anställningsavtalet framförallt, men även rättspraxis. Som praxis finner vi vägledning i 29/29-principen (NJA 1929 nr 29). Dessa tre punkter illustrerar arbetsskyldighetens utsträckning:Arbetet ska ha naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det ska utföras för din arbetsgivares räkning.Det ska ingå inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet. Därför bortses punkt 3 i en sådan bedömning. I stället för att det ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer undersöks det om omplaceringen innebär att tjänstens beskaffenhet har förändrats i grunden, d.v.s. att arbetstagaren i praktiken har fått en annan anställning än tidigare.Det är dock nämnvärt att påpeka att en omplacering inte får ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få dig som arbetstagare att säga upp dig. Vad som gäller i ditt fallSå nu till din fråga: Kan dom enligt rätten tvinga oss att flytta till en ny stad även om vi kan ta oss till jobbet utan problem? Eftersom jag inte fått tillräckligt mycket information, kan jag inte ta ställning för om din arbetsgivare överskridit sin arbetsledningsrätt eller ej. Det jag kan säga är, att det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera dig grundat på din arbetsskyldighet samt baserat på om punkterna ovan är uppfyllda. Vad du kan göra nuJag råder dig även att kontakta facket, om du är med i ett sådant. Du kan även vända dig till Lawline om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning. Du når Lawline genom info@lawline.se.Vänligen,