Vilka rättigheter har jag om hyresvärden hyr ut olagligt i andra hand till mig?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr en lägenhet i andra hand över sommaren (maj-augusti) och har skrivit på kontrakt med min hyresvärd som initialt intygade att allt var lagligt. Nu vill hon vräka mig inom 2 dagar då hennes bostadsförening fått reda på den olagliga uthyrningen. Jag var inte medveten om att hon hyrde ut olagligt och har ljugit för mig. Enligt kontraktet har vi en ömsesidig 1 månadsuppsägningstid. Hur gör jag nu? Vilka rättigheter har jag? Jag kan inte hitta ett nytt boende på 2 dagar. Tacksam för all hjälp jag kan få!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i jordabalk (JB).En andrahandsuthyrning är egentligen enbart ett avtal mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. Det har ingen påverkan alls på det första hyresavtalet mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Det innebär i sin tur att om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet på förverkandegrunden att andrahandsuthyrning skett utan samtycke, eller för att hyresgästen inte betalar hyran så så måste hen flytta och avtalet till andrahandshyresgästen sägs automatiskt upp då det inte längre finns någon hyresrätt att ha ett avtal kring. Det finns inte heller någon särskild rätt för andrahandshyresgästen att ta över första hyreskontraktet. Det kan alltså vara riskfyllt att inneha ett andrahandskontrakt, och man bör därför vara medveten om detta.Dock finns visst skydd. En hyresgäst som tagit betalt allt för oskäligt hög hyra av sin andrahandshyresgäst kan bli återbetalningsskyldig för den del som var oskälig (12 kap. 55 f § JB). En andrahandshyresgäst har också möjlighet att få besittningsskydd efter 2 år, som innebär att man inte kan tvingas flytta utan skäl på uppsägningsdagen (12 kap. 45 § p.1 JB). Vad gäller för dig?Som beskrivits ovan har andrahandshyresgästen väldigt få rättigheter, utan får lita på att förstahandshyresgästen fullföljer sina plikter enligt hyresavtalet. Trots att olaglig andrahandsuthyrning fått skarpare regler nyligen, verkar det inte finnas någon rätt till ersättning enbart på grunden att avtalet varit otillåtet. Däremot om förstahandshyresgästen dessutom krävt en oskälig hyra riskerar hen straff samt blir återbetalningsskyldig för den summan av hyran som varit oskälig. Om du misstänker att ditt avtal inte är tillåtet kan du göra en anmälan till Hyresnämnden, som kan undersöka saken och hjälpa dig om det visar sig att du har rätt. Lycka till!Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

När inträder avtalsbundenhet för kontrakt om andrahandsuthyrning?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag och en person har skickat in en ansökan om att jag ska hyra hens lägenhet i andrahand i ett år till hens hyresgästförening. Jag vill inte längre flytta in och vi har inte skrivit ett kontrakt utöver ansökan om att få hyra och enligt hyresgästföreningen räknas ansökan inte som ett kontrakt utan det ska vi bestämma sinsemellan. Däremot så har vi kommit överens om vissa saker via Messenger, så som ev inflyttningsdag, en uppsägningstid på 3 månader och att vi ska ses och skriva kontrakt om ovan. Min fråga är om vår Messenger konversation är bindande precis som ett kontrakt eller om det behövs ett andrahandskontrakt som är undertecknat av oss båda för att det ska vara juridiskt bindande?Tack!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör när och hur avtalsbundenhet uppstår. Vid hyreskontrakt finns det inga formkrav för när avtalsbundenhet uppstår, dvs. avtalet kan både vara muntligt och skriftligt samt det behövs ingen underskrift för att avtalet ska gälla. För bevisningens skull bör kontraktet vara skriftligt för annars vid tvist finns det inget som kan bevisa vad avtalet gällde från början – det blir ord mot ord. Det blir dock en bedömningsfråga om du och din avtalspart är i den s.k. förhandlingsfasen (förstadiet till bindande avtal) eller om bundenhet har uppstått och att du inte längre kan ångra dig utan att riskera rättsliga påföljder (t.ex. skadeståndsskyldighet). Frågan är om er kommunikation är av slutlig karaktär, det ska uttryckas en vilja av att förplikta sig rättsligt och således en vilja av att inte kunna ångra sig. Jag skulle rekommendera dig att berätta för din motpart att du ångrat dig så snart som möjligt eftersom ni fortfarande är på gränsen mellan förhandlingsstadiet och bindande avtal (dock beroende på hur ni formulerat er i er Messenger konversation). Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vad händer med fritidshus när sambos separerar?

2021-05-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om sambos ska separera och fritidshuset/sommarstugan är inköpt tillsammans. Hur gör man då när den ena partner inte vill sälja utan ska ha det!!!Hur löser man ut den andra partner då? Och om båda vill ha det, hur gör vi då?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i sambolag och lag om samäganderätt.Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Lagen ska vidare tillämpas på permanentbostaden men inte fritidsbostad, vilket innebär att fritidshuset inte kommer omfattas av bodelning. Av din fråga framgår det att fritidshuset är inköpt tillsammans. Om ni inte kan komma fram till en lösning om vem som ska ha fritidshuset, om någon ska köpa ut den andra, finns alltid möjligheten att sälja. Som delägare har man rätt att hos rätten begära att en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Ni behöver alltså inte vara överens om en försäljning utan ena parten kan tvinga till sig en. Denna lagparagraf är dispositiv, vilket innebär att det är möjligt att avtala bort den. Om ni inte har gjort det kan man begära försäljning. Rätten kommer då förordna om en försäljning så länge den andra delägaren inte kan visa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl kan bl.a. tänkas föreligga om det är dåligt konjunkturläge eller om affären av andra anledningar skulle vara förlustbringande (Se rättsfallet NJA 1974 s. 490).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur begär man ut handlingar i en nedlagd förundersökning?

2021-05-21 i Sekretess
FRÅGA |Hej! För snart tio år sedan polisanmälde jag en man för sexuellt ofredande (jag tror det var rubriceringen som polisen gav övergreppet). Förundersökningen lades ner och jag fick ett brev från åklagaren att jag kunde kontakta honom om jag ville veta varför. Just då mådde jag mycket dåligt både av händelsen och att den inte tagits på allvar och förmådde inte kontakta åklagaren, men nu skulle jag gärna vilja veta hur han resonerade. Finns förundersökningen kvar och hur får jag tag i den? Måste jag veta exakt vilken dag jag gjorde polisanmälan? Vilka uppgifter måste jag lämna?Tack för hjälpen :)
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i tryckfrihetsförordning och offentlighets- och sekretesslag (OSL).I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen anges att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vad som är allmänna handlingar framgår av 3, 6 och 7 §§ samma kapitel. Av 2 § framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas bl.a. om det är påkallat med hänsyn till intresset att förebygga eller beivra brott eller skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänförs till verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Sekretessen enligt 18 kap. 1 § OSL upphör normalt att gälla för uppgifter i en nedlagd förundersökning. Sekretessen kan dock i vissa fall behållas för uppgifter som har generell betydelse för samhällets brottsbekämpande verksamhet om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.Sammanfattningsvis är det åklagaren som måste göra en sekretessbedömning om du får ta del av handlingar i en nedlagd förundersökning. Det lättaste är om du kontaktar åklagarmyndigheten och uppger den information som du har så kan de besvara ifall du får ta del av handlingen eller inte. Här kan du kontakta åklagarmyndigheten: https://www.aklagare.se/kontakt/Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Kan en förälder som brister i omsorgen av barnen bli fråntagen vårdnaden?

2021-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Söka om ensamvårdnad då barnens pappa missköter barnen samt lämnade barnen själva hemma Ena pojken sov, den andra var vaken endaste 2.5 årMedan han gick ut genom lgh dörr 2 våningar ner, stor utanför portenDetta har polisen sett med egna ögonÄr detta ett fall som hade kunnat styrka mina chanser att få ensamvårdnad
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).Vårdnads-, boende- och umgängestvisterGemensam och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnets boende regleras genom domstolsbeslut eller avtal (6 kap. 14 § a FB). Den gemensamma vårdnaden består som huvudregel även när barnens föräldrar inte lever tillsammans. Att gemensam vårdnad är huvudregel manifesteras genom domstols möjlighet att besluta om gemensam vårdnad också mot en förälders vilja (6 kap. 5 § 1 st. FB) liksom av det förhållandet att domstol enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB och socialnämnd enligt 6 kap. 6 § 2 st. FB ska godkänna föräldrars överenskommelse om gemensam vårdnad så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Vid prövning om vad som är barnets bästa ska en riskbedömning göras och det är viktigt att tillgodose barnets behov av båda föräldrarna. Vad som är stadgat i 6 kap. 1 § kan användas som vägledning av vilket bland annat framgår att barnet har rätt till trygghet och en god fostran. Barnets vilja ska även i förhållande till barnets ålder och mognad vägas in i prövningen kring barnets bästa. Väcka talan i domstolKan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap. 5 § FB). I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, 6 kap. 2 § FB. Processen kring vårdnad, boende och umgänge är ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har en skyldighet att själva pröva om överenskommelser är till barnets bästa. Domstolen har en egen utredningsskyldighet att se till att frågorna kring barnet blir ordentligt belysta. Även under en process i domstol söker man i stor utsträckning få föräldrarna att hitta samförståndslösningar för att undvika vidare tvistande.OlämplighetOm en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet brister i omsorgen om barnet på sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten enligt 6 kap. 7 § FB frånta denna förälder vårdnaden. Skulle domstolen finna att det föreligger olämplighet hos någon av föräldrarna kan således domstolen inte ge den föräldern vårdnaden.Sammanfattningsvis kan det möjligtvis styrka dina chanser att få ensamvårdnad om domstolen finner att det föreligger olämplighet hos pappan kan han bli fråntagen vårdnaden om barnen.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilka saker ingår i en bodelning?

2021-05-26 i Bodelning
FRÅGA |Hejsanjag och min man är gifta med äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas. När vi flyttade ihop, avyttrade han en del av sina möbler annat och jag tog med mig det till boendet. Kan jag ta med mig allt jag hade med mig? De saker vi har införskaffat tillsammans, hur gör man med det?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalk (ÄktB).Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för bodelning vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset definieras i äktenskapsbalken som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom definieras sedan uttömmande i den följande paragrafen, 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan bli enskild på endera av sex olika sätt:1. Egendom som är enskild på grund av äktenskapsförord.2. Egendom som en make fått i gåva med föreskrift om att den ska vara enskild. Observera att det här inte får vara gåva från den andre maken. I så fall krävs äktenskapsförord. Villkoret om enskild egendom ska ha förelegat redan då gåvan överlämnades men det finns inte något särskilt krav på att villkoret ska vara i någon särskild form, exempelvis skriftligt. Det måste dock vara möjligt att visa att det fanns ett sådant villkor.3. Egendom som make erhållit genom testamente med föreskrift om enskild egendom.4. Egendom som make erhållit genom arv med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom.5. Egendom som make erhållit genom försäkring med villkor om enskild egendom.6. Egendom som trätt i stället för annan enskild egendom, så kallat substitut eller surrogategendom.Huvudregeln är alltså att all egendom som makarna har i äktenskapet är giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt någon av de sex ovan angivna punkterna. Det speciella med enskild egendom är således att den inte ska ingå i bodelningen till skillnad från giftorättsgodset som ska bli föremål för bodelning. Begreppet enskild egendom ska alltså inte förväxlas med att den ena maken äger något ensam, det vill säga det förmögenhetsrättsliga äganderättsbegreppet. En make kan äga något ensam och denna egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom på samma sätt som egendom kan ägas gemensamt och vara giftorättsgods eller enskild egendom. Som sagt är huvudregeln i äktenskapsbalken att det makarna äger är giftorättsgods om inte det visas att det är enskild egendom. Annorlunda uttryckt har den som påstår att egendom är enskild bevisbördan för detta. Det gör att det är angeläget när man skriver äktenskapsförord att detta är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom. Sammanfattningsvis är troligen det ni införskaffat tillsammans giftorättsgods och ska således delas lika mellan er. Om inte dina saker faller in under någon av de ovan redovisade sex punkterna är dessa saker också giftorättsgods och ska delas mellan er. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vad gäller när man jobbar på två olika jobb?

2021-05-21 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom vården och jobbar som timvikarie för två olika chefer. Nu har ena chefen sagt till mig att jag inte får jobba kvar där för att jag jobbar för en annan chef också och därmed utsätter mig för fler bakterier. Men jag har ingen möjlighet att få ihop tillräckligt med timmar där till och betala mina räkningar så jag måste ha fler jobb... Jag tycker det är lurt då den andra chefen inte bryr sig att jag har ett annat jobb också.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min rekommendation till dig är att läsa igenom ditt anställningsavtal där det bör stå vad som gäller om man har flera jobb. Om det inte står i ditt anställningsavtal så kan du läsa det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats, eftersom kollektivavtalet "fyller ut" de delar som inte uttryckligen regleras i ditt anställningsavtal. Du kan även gå till ditt fackliga ombud som bör veta vad som är tillåtet för cheferna att begära från dig utifrån kollektivavtalet.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vad gäller när det inte finns ett slutdatum på ett avtal?

2021-05-21 i Avtal
FRÅGA |Vi har delad vårdnad gällande våran 13 år son. Vi skrev ett avtal oss imellan gällande hans vistelse och transport. Detta gjorde vi sensommar 2014. Har nu kollat och det finns inget slutdatum på avtalen. Vad gäller då?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har skrivit ett slutdatum på ert avtal så gäller det tillsvidare. Om ni vill ändra det som står i avtalet behöver ni skriva ett nytt avtal. Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,