Det går inte att överklaga beslut att anta viss lag

2021-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |2021-05-05 röstade riksdagen igen ett lagförslag om att bara legitimerad läkare, tandläkare, sjuksköterska ska få arbeta som injektionsbehandlare från 2021-07-01. Detta kriminaliserar & sätter tusentals egenföretagare utan jobb och i ekonomisk kris inom 2 månader utan chans till rättning eller åtgärd. Får de göra så? Och isf går detta beslut att överklaga?
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte möjligt att överklaga riksdagens beslut att anta viss lag.

Bodelning ”förste” bröstarvinge

2021-05-14 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Tillämpas begreppet "förste" bröstarvinge och i så fall, vad innebär det? Ger det några extra fördelar eller mandat om det t.ex uppstår oenighet mellan de enda två dödsbodelägarna om vad som ska, tas upp eller ej, i bouppteckningen? "Andre" bröstarvingen har i detta fall, utsett sig själv till boupptecknare och har efter eget tycke avyttrat lösöre från dödsboet samt beslagtagit kontanter. Kontanterna var av äldre numera ogiltig sort och skickades till Riksbanken för utbyte till giltiga sedlar och hen hävdade till RB att hen "hittat" pengarna då hen sålde sin egen lägenhet. De "nya" pengarna sattes därmed in på "andre" bröstarvingens privata konto, alltså inte på dödsboets konto. Hen vägrar att redovisa och verifiera summan av både det försålda lösöret, samt summan för de äldre sedlarna, och hävdar att dessa inte behöver tas upp, eller redovisas i bouppteckningen. Vad gäller?
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Efter flera genomsökningar på juridiska databaser har jag inte stött på begreppet "förste" bröstarvinge. Slutsatsen är därför att det inte finns några sådana arvingar med den rättsliga status som personen i ditt fall gör gällande.Ärvdabalken 18 kap. 1 § stadgar att: 1 § Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (d ö d s b o d e l ä g a r e) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Åtgärder som inte tål att uppskjutas får företas även om någon delägares samtycke inte kan inhämtas.Utgångspunkten är alltså att samtliga dödsbodelägare gemensamt förvaltar egendomen i boet. En delägare kan därför inte vidta åtgärder med egendom utan övriga delägares samtycke ex lägga beslag på viss egendom.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Förlikning

2021-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har en skuld till ett inkasso företag. Hade inte möjlighet att betala: Då skickade inkasso företaget skulden till Tingsrätten.Nu har jag fått från Tingsrätten kravet och vad jag kan göra.Nu vill jag ta tillbaka bestridandet från Tingsrätten. Vad har jag för möjligheter?Skall jag gå till inkasso företaget och komma överens med dem?Tacksam om svar
Isak Henriksson |Hej Ove! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du skriver låter det som en god idé att vända dig till Inkassobolaget. Om du medger bolagets krav kommer det inte bli någon huvudförhandling vilket framstår som en bättre lösning för både dig och bolaget.Jag hoppas att detta besvarar din fråga

Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?

2021-04-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får man jobba utan batong som väktare o ordningsvakt?
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om det finns ett krav på att bära batong när man arbetar som väktare eller ordningsvakt.Huvudregeln är att det är förbjudet att bära batong på allmän plats. Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 1 § (kallad knivlagen). Enligt andra stycket i §:n gäller undantag för poliser och ordningsvakter som har denna typ av utrustning i sin tjänst.Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilken typ av utrustning ordningsvakter får eller ska ha. Ordningsvaktsförordningen 9 §, vilket gjorts i form av föreskrifterna RPS FAP 692-1. 9 kap. 3 § stadgar att ordningsvakten får bära batong, men bara batonger som uppfyller vissa krav som ställs upp i en bilaga till föreskrifterna.Regler om väktares befogenheter finns i föreskrifterna FAP 573-1 PMFS 2017:10 utfärdade av rikspolisstyrelsen.Enligt dessa föreskrifter får väktare bära gummibatong som uppfyller de krav som ställs i bilaga 7 i föreskrifterna. 9 kap. 2 §. Expanderbar batong får bäras av väktare som har genomgått viss utbildning eller fått ett förordnande av myndighet. Detta framgår av samma paragraf.Ordningsvakter får alltså bära batong om den uppfyller vissa krav och handfängsel måste ingå i ordningsvaktens utrustning. Det finns alltså inget krav på att varken ordningsvakter eller väktare ska bara batong. Däremot får de bära batong.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp

2021-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Om jag skulle sälja sex och att jag fixar så att männen som köper sex av mig har kontakt med mig och betalar på ett sätt så att det blir svårare för polisen att sätta dit dessa män. Begår jag något brott då eftersom jag försvårar polisens arbete? Jag säljer sex för att jag vill det, ingen tvingar mig men jag vill inte förlora kunder ifall polisen på något sätt skulle få reda på att de köpt sex av mig och typ försöker spana på männen.
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag förstår din fråga så finns det ingen del av ditt agerande som är brottsligt.Jag hoppas detta besvarar din fråga

Ta del av allmänna handlingar

2021-05-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Vilka rättigheter har man om man blivit polisanmäld för ett brott utan att bli hörd och det sedan läggs ned av åklagaren, får man tadel av den gjorda anmälan?Jag tycker man borde ha den rättigheten annars kan ju personer okynnesanmäla hur många gånger som helst och man hamnar i något av polisens register (vilket register?) för tidigare anmälda men nedlagda brott.Om någon gör en polisanmälan som saknar grund så måste man väl kunna anmäla den som polisanmält för falsk angivelse eller falsk tillvitelse och då måste man väl kunna få reda på tidigare ev polisanmälningar?
Isak Henriksson |Hej Kent! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt Tryckfrighetsförordningen 2 kap. 1 §. Rätten kan att ta del av handlingar som inkommit till polismyndigheten (ex. en anmälan) stadgas i TF 2 kap 3 och 6 §§. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), se hänv till OSL i TF 2 kap 2 §. Såvida uppgifterna i anmälan inte är sekretessbelagda har du rätt att ta del av innehållet i dessa. Jag hoppas detta besvarar din fråga

Arbetsgivares rätt till kvittning

2021-04-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag arbetar för en liten trädgårdsfirma som äger en bil. Jag råkade repa den under ett arbete i en trädgård. Nu vill ägaren till firman och således bilen dra av självrisken för reparationen av bilen på min lön. Självrisken uppgår till 8000:- Får han göra så? Om så, vilken lag stödjer ett sådant förfarande? Om inte, vilka paragrafer kan jag slå honom i huvudet med?MVH // J Söderlind
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om din arbetsgivare (AG) får kvitta en fordran mot din lön (AT).Regler om dett stadgas i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (KvittL). 1 § 1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren. - Lagen är alltså tvingande till arbetstagarens fördel2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs. 3 § - Om du inte har medgett arbetsgivaren en rätt till kvittning behöver du inte oroa dig för att arbetsgivaren kommer ha rätt att kvitta kostnaden för självrisken mot din lön.3 § Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.För det första kan det diskuteras om fordran är klar och förfallen. Fordringen verkar snarare vara tvistig eftersom det är oklart om du är ansvarig för att ersätta skadan. För det andra grundas "fordran" inte på avtal enligt vilken fordringen får kvittas möte lönefordran och den avser inte heller skada som du uppsåtligen har vållat i tjänsten.Slutsatsen är att du inte behöver oroa dig för att du behöver ersätta skadan genom att arbetsgivaren kvittar mot din lön.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Överklaga kommunfullmäktiges beslut

2021-04-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Vad finns det för möjligheter till överklagan av ett i kommunfullmäktige redan fattat beslut om att etablera en vindkraftpark? Vilka felaktigheter exvis i beslutsprocessen eller i informationen till de boende skulle kunna riva upp beslutet? Med vänlig hälsning,Maria Andersson
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar under vilka förutsättningar det går att överklaga kommunfullmäktiges (KF) beslut att etablera en vindkraftspark.Regler härom stadgas kommunallagen (2017:725, KL). 1 LaglighetsprövningKL 13 kap 1 § stadgar att: Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 1.1 Innebörden av laglighetsprövningAv bestämmelsen framgår rätten att laglighetspröva kommunala beslut. Laglighetsprövning skiljer sig från förvaltningsbesvär i flera avseenden. Det krävs inte att saken berör den sökande själv utan möjligheten är öppen för alla kommunmedlemmar. Domstolen får inte ändra beslutet utan endast upphäva det. Domstolens prövning omfattar bara beslutets laglighet, inte dess lämplighet. 1.2 Vilka som får överklagaAlla kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut. Av 1 kap 5 § KL framgår att medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. En person kan alltså vara medlem i flera kommuner och har då överklaganderätt i flera kommuner. Medlem av en region är den som är medlem i någon av de kommuner som ingår i regionen.1.3Vad avses med beslut?Utgångspunkten för vad som kan överklagas är att alla former av beslut kan överklagas. Det krävs inte att besluten har några direkta rättsverkningar. Exempelvis har det ansetts möjligt att pröva ett beslut av en kommun att utropa sig till kärnvapenfri zon (RÅ 1990 ref. 9). Även rena partsbesked har ansetts möjliga att överklaga (RÅ 1985 2:43). Avseende ska mer fästas vid beslutets yttre form, dvs. att det dokumenterats i protokoll snarare än beslutets innehåll och dess verkningar. I RÅ 1987 ref. 143 hade en kommuns personalorgan ingått ett kollektivavtal. Denna rättshandling var enligt HFD:s majoritet av civilrättslig natur och inte ett beslut som kunde överklagas med kommunalbesvär. Dalman m.fl. (2011, s. 585) anser att rättsfallet är oklart. Det skulle kunna tolkas som att HFD ansåg att organet inte var en nämnd.1.4 ÖverklagandetidNedan hänvisas till regler om överklagandetidens utgång samt under vilka förutsättningar det överklagade beslutet ska upphävas.KL 13 kap 5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. KL 13 kap 6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen, regionen eller kommunalförbundet istället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna eller regionerna. Grunder för upphävande av beslutenKL 13 kap 7 § Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.KL 13 kap 8 § Ett överklagat beslut ska upphävas, om 1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.2 SlutsatsFörutsatt att du är kommunmedlem (se avsnitt 1.2) och att det är fråga om ett beslut (se avsnitt 1.3) får du överklaga beslutet. En nackdel med laglighetsprövning är att beslutets lämplighet inte prövas (se avsnitt 1.1). Vilka felaktigheter ska leda till att beslutet upphävs?Det behövs troligen mer uppgifter för att kunna besvara frågan i denna del. Jag gör ett försök utifrån allmänna regler, exempelvis på krav att höra grannar. Tillstånd etc.?Vindkraftverk som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan enligt 12 kap. miljöbalken omfattas av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för samråd om vindkraftverket kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Här är det lämpligt att kontakta din kommun eller länsstyrelsen för information om vad som gäller.Områdesskydd?I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.Samråd?Oavsett om vindkraftverket krävde något myndighetstillstånd eller inte så är det alltid bra att samråda med grannarna innan bygget genomförs. Ägaren måste ta reda på om den planerade anläggningen orsakar buller som kan störa grannar etc. Jag hoppas detta besvarar din fråga.