Kan jag få skadestånd för sättningar i fastighet till följd av tung trafik

2021-03-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Vi har en stuga från slutet av 1800-talet. Vägen som passerar utanför anlades på 1930-talet och går väldigt nära fastigheten. Det har inte varit några problem med detta tidigare men på senare år har det byggts väldigt mycket i samhället och mängder med tunga lastbilar och arbetsmaskiner har kört förbi vilket har medfört sprickbildningar i väggarna och sättningar i huset. Undrar därför om vi kan hålla kommunen ansvariga för detta eller vad man bör göra för att gå vidare med saken. Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Orsak till sättningarnaSättningar i hus kan uppstå av flera olika orsaker, som exempelvis sprängningar, våt mark eller som i ditt fall till följd av skakningar från närliggande trafik. Om kommunen är ägare till vägen ska de ha en plan för vägen som innehåller skyddsåtgärder och försiktighetsmått, se 16 a § väglagen. Om den inte efterlevs kan eventuellt skadestånd bli aktuellt med stöd av 32 kap 3 § miljöbalken.Vem bär skadeståndsansvaretEn grundregel är att den som har orsakat en skada ska ersätta den enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om sättningsskador på er stuga, vilket utgör en sakskada. Vid en bedömning om skadeståndsansvar föreligger måste det finnas en ansvarig som har handlat vårdslöst. Det måste också föreligga ett samband mellan ett handlande och den uppkomna skadan. I det här fallet är det en sättningsskada till följd av byggtrafik. Frågan blir då om det är byggherren som är ansvarig till följd av byggtrafik. Eller om vägen belastas av allmänheten som nyttjar vägen. I sådant fall är det kommunen som är ansvarig eftersom de äger vägen. Den ansvarige ska också ha kunnat förutse och förebygga skadan. Av ditt brev framgår det att trafiken har ökat under flera års tid, vilket gör det svårt att peka ut en specifik byggherre som ansvarig. Det talar i stället för att kommunen är ansvarig för den tungt belastade vägen, och ska betala skadestånd enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen. Beroende på hur vägen ser ut och vilken belastning den är avsedd att tåla, vilket borde framgå av vägplanen, borde kommunen stärka vägen eller vidta begränsningsåtgärder för att förhindra att närliggande fastigheter drabbas av sättningsskador.SammanfattningOm det går att visa att trafiken är orsak till skadorna och att kommunen är ägare av vägen, finns det möjligheter att kräva skadestånd. Vill du ha hjälp med att göra en mer ingående bedömning av situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan min sambo ärva mig framför mitt barn

2021-03-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som jag skulle behöva hjälp med. Jag har en vuxen son sedan ett tidigare förhållande som inte längre vill ha med mig att göra. Det är såklart lite sorgligt men inte så mycket att göra något åt. Jag har sedan en tid ett nytt förhållande och min nuvarande sambo och jag undrar vad som händer om vi skaffar tillgångar som till exempel ett hus, en sommarstuga, en bil eller liknande samt har sparade pengar. Vad händer om jag skulle gå bort? Måste min sambo då dela tillgångarna med min son? Vore det någon skillnad om vi istället vore gifta? Skulle det göra någon skillnad om vi skriver all vi skaffar i sambons namn? Kort sagt så undrar jag om det finns något sätt att göra så att min son inte ärver mig?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn ärver alltid sina föräldrar. Är det flera barn ärver de med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Den avlidnes barn kallas för bröstarvinge. Om du inte vill kan du testamentera all din kvarlåtenskap till din sambo. En bröstarvinge har dock alltid laglig rätt till hälften av det arv som efterlämnas efter en förälder enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Det kallas laglott. Bröstarvingen måste klandra testamentet för att kunna göra anspråk på sin laglott inom sex månader från det bröstarvingen blivit delgiven testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken, annars försitter bröstarvingen sin rätt. I praktiken innebär det att du kan testamentera alla dina tillgångar till din sambo, men du måste räkna med att din son gör anspråk på sin laglott.SamboegendomDet finns skillnader mellan att vara gift och leva i ett samboförhållande. I ett samboförhållande äger ni er egendom ensam, med undantag för gemensam bostad och bohag 3 § sambolagen. Som gemensambostad räknas bostad som är avsedd för gemensamt bruk se 5 § sambolagen. Övriga tillgångar som bil, sommarstuga, båt eller liknande tillhör den som har köpt den, eller på annat sätt fått saken i sin ägo, 4 § sambolagen och 7 § sambolagen. Om du skulle avlida och bostaden är er gemensamma ärver således din son din del av bostaden. Din sambo blir därför tvungen att lösa ut din son ur bostaden. Skulle din sambo vilja begära bodelning efter din eventuella bortgång, måste det ske inom ett år från samboförhållandets upphörande enligt 8 § sambolagen.ÄktenskapVore ni gifta skulle all er egendom vara er gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7 kap 1 § äktenskapsbalken, om inget är avtalat om att det ska utgöra enskild egendom 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ett äktenskap finns det ett skydd för den efterlevande maken som gör att den efterlevande maken ärver den avlidne med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Detta gäller dock endast gemensamma barn. Ett barn som den ena maken har från ett tidigare förhållande kallas för särkullsbarn. De har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. De kan dock välja att avstå till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap 9 § ärvdabalken.Sammanfattning De lösa saker som ni köper under ert förhållande, eller som ni haft sedan innan ert förhållande ägs av den som införskaffar dem. För att din sambo ska få så stor del som möjligt av din kvarlåtenskap är det klokt av dig att skriva ett testamente om hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. För att ni under ert förhållande ska ha en tydlig bild om vem som äger vad, är det även klokt att upprätta ett samboavtal, som reglerar vem som äger vad, och hur ni ska fördela det vid en eventuell separation.Vi på Lawline hjälper er gärna med att upprätta ett samboavtal eller ett testamente. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss vid övriga frågor.Vänligen,

Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna

2021-03-06 i Särkullbarn
FRÅGA |fråga jag och min maka har 1 barn gemensamt och vars 2 från tidigare för hållanden. Bor i villa med 25procents skuld på. samt en del pengar sparat. vi bådas önskan är att vi skall kunna bo kvar och behålla större delen av spar kapitalet själva oavsett vem som går bort först. hur skal vi då gå till väga. jag undrar hur arvet delas mellan maken och mina bröstarvingar och gemensam. är det så att ex att 50procent går till maka 50procent delas på maka mina bröstarvingar ?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du och din maka inte har något äktenskapsförord som reglerar era tillgångar. Det innebär att er villa med tillhörande belåning samt era banktillgångar är era gemensamma tillgångar, så kallat giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.Vid ena makens bortgångDet framgår av ditt brev att ni har ett gemensamt barn och två barn vardera sedan tidigare förhållanden. De kallas särkullbarn. Barn till en avliden kallas bröstarvinge. De är arvingar efter den avlidne enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. För att den efterlevande maken ska skyddas ekonomiskt finns en regel om att efterlevande make ärver den del av den avlidnes del i det gemensamma boet med förtur framför bröstarvingarna, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Den avlidnes särkullbarn undantas dock från den regeln. De har rätt att få sin del av sin förälders arv direkt enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. Enligt samma paragraf kan de välja att avstå sin rätt till arvet till förmån till den efterlevande maken, för att vid dennes bortgång få sin del av arvet.Hur arvet beräknasNär den ena maken avlider upprättas en bouppteckning, vilket är en inventeringslista på de gemensamma tillgångarna och skulderna. Därefter sker en bodelning. Det vill säga nettotillgångarna delas lika mellan makarna enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken och 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Här följer ett exempel på hur det ser ut som regel. Om era gemensamma tillgångar uppgår till 1200 000 kr. Då tillhör 600 000 kr den efterlevande maken med full ägande rätt, vilket innebär att den maken kan förfoga över de tillgångarna som den vill. De andra 600 000 kr enligt ovan beskrivna regler innebär att de ska fördelas mellan bröstarvingarna på den avlidnes sida. Utfallet blir då att de två särkullbarnen får 200 000 kr. var direkt. Det gemensamma barnet får också 200 000 kr. men den efterlevande maken ärver dem med förtur enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Det barnet ärver sedan den sist avlidne maken både efter sin mor och sin far, med hjälp av en kvotdelsberäkning. Särkullsbarnen kan naturligtvis i er situation avstå sin del av arvet till fördel för den efterlevande maken i syfte av att hen ska kunna behålla villan. I annat fall har särkullsbarnen rätt till sin andel av arvet, men observera att det inte innebär rätt till villan. Då måste den efterlevande maken ersätta särkullsbarnen ekonomiskt.Hur ni kan gå till väga för att den efterlevande maken ska få behålla villanOm er önskan är att den efterlevande maken ska få behålla villan kan ni skriva ett testamente som ger den efterlevande maken rätt till villan med full äganderätt. Ni kan sedan reglera vad som händer med tillgångarna efter den sist avlidne maken. Detta kallas sekundosuccessionförordnande. Vid ett sådant förordnande är det viktigt hur testamentet är formulerat, eftersom det kan leda till att ett arv med förordnanden om full ägande rätt, i praktiken kan bli fri förfoganderätt.Om ni väljer att skriva ett testamente kan särkullbarnen trots det kräva en del av arvet. En bröstarvinge har laglig rätt till halva sin del av arvet trots testamente, den så kallade laglotten, se 7 kap 1 § ärvdabalken. Då måste den efterlevande maken ersätta särkullbarnen deras laglott.SammanfattningDen efterlevande maken ärver villan, men blir skyldig att ersätta särkullbarnen på den avlidnes sida för sin del av arvet. Genom ett testamente kan ni förordna om att efterlevande make ärver med full äganderätt. Var dock noga med de formkrav som ställs på ett testamente och hur ni formulerar vad som ska hända efter den efterlevande makens bortgång.Jag rekommenderar er att upprätta ett testamente. Vi på Lawline hjälper er gärna med det. Ni är naturligtvis välkomna att kontakta oss vid övriga frågor i ert ärende. Vänligen

Måste förskott på arv skrivas in i testamente

2021-02-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa undrar hur han kan skriva ett testamente medan nedan funderingar.1. Han har 4 barn varav två som han inte haft kontakt med på många år.Han har lånat mig 85 000:-Han vill i ett testamente skriva in att jag bör ha 85 000:- mindre då jag fått detta tidigare (vilket känns helt riktigt.)Vi har dessvärre inte skrivit ngt papper på det Räcker det att skriva in i ett testamente?2. Dock vill han ge min syster mindre än oss andra tre. Kan han göra så? Hur blir en sådan fördelning?Med vänlig hälsning,
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!ArvGrundregeln vid arv är att barnen ärver sina föräldrar med lika delar 2 kap 1 § Ärvdabalken. Barnen kallas bröstarvingar och ärver lika delar av sin mamma och lika delar av sin pappa. Eftersom frågan rör din pappas testamente hanterar vi inte arv efter er mamma. Din pappa kan fördela arvet genom testamente till viss del. Varje bröstarvinge har laglig rätt till hälften av den del av arvet som utgör grundregeln, det vill säga arvslotten som bygger på likadelning mellan barnen 2 kap 1 ärvdabalken. Halva arvslotten utgör en laglott vilken varje bröstarvinge har rätt till enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. För att illustrera visar jag ett enkelt exempel. Låt säga att din pappa lämnar 400 000kr efter sig. Då är grundregeln att ni får 100 000 kr var. Din syster har rätt att få minst 50 000 kr. Eftersom du har erhållit 85 000 kr redan, räknas de av. Du får 15 000 kr. Dina två andra syskon får 125 000 kr var.Förskott på arvI ditt brev framhåller du att du har lånat 85 000 kr av din far. Jag tolkar det dock som ni är överens om att det är ett förskott på arv eftersom din pappa vill räkna av det på ditt kommande arv. Om en arvlåtare under sin livstid ger en bröstarvinge en gåva utan något speciellt villkor, antas det utgöra ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Det räknas sedan av mot din del av arvet, se 6 kap 5 § ärvdabalken.Dina 85 000 kr.För tydlighetens skull är det klokt att skriftligt komma överens med din pappa om att de 85 000 kr som du har erhållit är förskott på arv och inte ett lån som du avser betala tillbaka under hans livstid. Då finns summan tydligt redovisad vid en kommande bouppteckning.SammanfattningPrecis som du och din pappa är överens om ska ditt förskott räknas av mot resten av ditt arv. Din pappa kan genom sitt testamente fördela kvarlåtenskapen som han vill så länge det inte kränker någon av er bröstarvingars laglott.Hoppas du är nöjd med ditt svarVänligen,

Kan jag häva ett köp trots att jag köpt en vara i befintligt skick

2021-03-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte nyss en cykelvagn (för barn) på blocket av en privatperson. I annonsen framgick inte att det var några fel eller konstigheter med den, och eftersom jag befann mig på annan ort vid tillfället erbjöd jag mig att betala i förväg och hämta den dagen efter, vilket jag även gjorde. När jag hämtade upp varan sa säljaren att han inte använt bältena till cykelvagnen utan de hade han satt ihop med buntband på vagnen. När jag kom hem och klippte upp buntbanden såg jag att säljaren modifierat originalbältena genom att ta bort originalet och ersatt med vanliga spännremmar. Cykelvagnen är därför inte säker att använda som just cykelvagn. Jag hörde genast av mig och förklarade min upptäckt, och säljaren sa att hen inte kände till att originalbältet skulle vara utbytt. Säljaren vägrar dock nu att häva köpet och ge mig pengarna tillbaka. Har jag rätt till några pengar tillbaka? Säljaren hävdar att jag hade undersökningsplikt, men köpet genomfördes ju på distans, vad gäller då? Observera att bälten ej går att köpa som reservdel eller återställa på annat sätt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som både du och säljaren har gjort upp affären i egenskap av privatpersoner. Det innebär att du inte omfattas av distansavtalslagen, se 1 kap 2 § distansavtalslagen. Du omfattas inte heller av det starka konsumentskydd som finns i konsumentköplagen se 1 § och 3 § konsumentköplagenVid köp mellan privatpersonerDu omfattas av de regler som finns i köplagen eftersom ni är två privatpersoner. Köplagen blir gällande vid köp av lös egendom, vilket i det här fallet rör sig om en cykelvagn, se 1 § köplagen. För att du ska kunna åberopa ett fel i en vara krävs det att du har reklamerat till säljaren. Alltså meddelat säljaren inom skälig tid från det du upptäckte felet enligt 32 § köplagen. Det framgår av ditt brev att du gjorde det direkt när du upptäckte felet med bältet. Frågan blir då om det föreligger fel i varan.Fel i varanEftersom cykelvagnen i sin konstruktion från början har försetts med säkerhetsbälte kan det anses vara en nödvändig funktion för att vagnen ska gå att bruka på ett korrekt sätt. Enligt 18 § köplagen föreligger det fel i varan om den inte går att använda på avsett vis enligt säljaren eller tidigare säljare. Undantag är dock om säljaren inte visste om det eller borde känna till det. Att säljaren medger att hen har buntat ihop bältet, vilket i det här fallet var spännremmer och inte säkerhetsbälte tyder på att säljaren var väl medveten om problemet med bältet. Därför föreligger det ett fel i varan enligt 18 § köplagen.Befintligt skickDin säljare motsätter sig att betala tillbaka eller ersätta dig genom att hävda att den är såld i befintligt skick. Trots att en vara är såld i befintligt skick, kan det göras gällande att det föreligger ett fel. Exempelvis om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, eller om säljaren har underlåtit sig att upplysa köparen om väsentliga förhållanden. Detta framgår av 19 § köplagen. Att säljaren underlåtit att informera om att säkerhetsbältet i själva verket var spännremmar kan utgöra en sådan väsentlighet.Köparens undersökningspliktSom köpare har du en undersökningsplikt enligt 20 § köplagen. Det innebär att du som köpare inte kan åberopa ett fel som du borde kunna upptäcka. I det här fallet har säljaren förmedlat att bältet inte har använts och därför har buntats ihop. Det talar för att du skulle undersöka det närmre. Som jag tolkar ditt brev har säljaren uppgivit att bältet var buntat eftersom säljaren inte använde det. Säljaren uppgav aldrig varför det aldrig användes eller att det faktiskt inte var ett korrekt bälte, vilket kan anses vara ett handlande i strid mot tro och heder. Om så är fallet går det att åberopa fel i varan.Påföljder vid fel i varanOm det visar sig i det här fallet att det föreligger ett fel som inte beror på dig, har du rätt kräva prisavdrag eller häva köpet, se 30 § köplagen. Du kan dessutom kräva skadestånd för eventuella kostnader i samband med köpet, exempelvis resor i samband med köpet om de är av betydelse enligt 40 § köplagen.SammanfattningOm du skulle vilja driva det här ärendet vidare måste en bedömning av spännremmarna göras för att kunna utesluta att de är en godtagbar ersättning för originalbältet. Det är också viktigt att du behåller kvitto på köpet och gör en notering om när du reklamerade felet. Dessa faktorer kan vara avgörande i en eventuell tvist. En rättsprocess kan vara kostsam och bör i det här fallet undvikas eftersom det rör sig om relativt små kostnader. Däremot kan du vinna framgång gent emot säljaren om du med tydliga bevis och rätt lagstöd gör ditt anspråk gällande. Vi på Lawline hjälper dig gärna med en mer ingående bedömning.Vänligen,

Hur fördelas arvsandelarna mellan efterlevande make, särkullsbarn och gemensamma barn

2021-03-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Förutsatt att det inte finns något testamente: Tillfaller 25 eller 50 % av min kvarlåtenskap mitt särkullbarn om jag avlider? Den resterande andelen antar jag tillfaller min fru (giftorätt 50 %) och vårt gemensamma barn, men utgör den då således tillsammans 50 eller 75 % av min kvarlåtenskap?På motsvarande sätt om min fru avlider: Hur stor andel av min frus kvarlåtenskap tillfaller var och en av hennes två särkullbarn och hur stor andel tillfaller mig och vårt gemensamma barn?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som ni inte har något äktenskapsförord, varför alla era nettotillgångar utgör giftorättsgods enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken.ArvsordningPrecis som du skriver ärver barn sina föräldrar. De kallas bröstarvingar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Barn som en make har sedan ett tidigare förhållande kallas för särkullsbarn. De har enligt 3 kap 9 § ärvdabalken rätt att få ut sin del av arvet direkt. De kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och har sedan rätt till efterarv vid den sist avlidne maken. Gemensamma barn får vänta med sin del av arvet till båda föräldrarna har avlidit enligt 3 kap 1 § ärvdabalken.Hur ett arv fördelasVid ena makens dödsfall ska en bouppteckning göras, vilket är en inventering av makarnas tillgångar. Bodelning görs av giftorättsgodset värde vid den ena makens bortgång enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken och 9 kap 2 § äktenskapsbalken. I praktiken innebär det att makarnas tillgångar läggs ihop och delas i två lika delar. Sedan ärver den avlidnes barn lika delar av sin förälders del av giftorättsgodset enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Särkullsbarnet får sin del direkt och de gemensamma barnen får vänta till dess den andra maken avlider. De får då ut sin del av den först avlidne maken med hjälp av en kvotdelsberäkning enligt 3 kap 2 § ärvdabalken. Kvotdelen beräknas med följande formel. Arv som gemensamma barn ska dela på = (arv efter första maken/ arv efter den första maken + hela den behållning som efterlevande make har)Illustrering av din situationFör att visa hur det skulle bli i de två situationer du beskriver följer här ett exempel.Exempel. Du avlider först.Låt säga att era tillgångar uppgår till 1000 000 kr. allting giftorättsgods. Efter bodelningen erhåller din fru 500 000 kr med full äganderätt. Arvet efter dig blir 500 000 kr. som ska fördelas lika på dina bröstarvingar. Ditt särkullsbarn får direkt 250 000 kr. Ert gemensamma barn får vänta på sin del, eftersom den efterlevande maken ärver den delen med fri förfoganderätt enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. När din fru sedan avlider tillämpas den kvotformel som beskrivs ovan. Ert gemsamma barn ska då först ärva dig med sin kvotdel, vilken blir 250 000/ 250 000 + 500 000)= 1/3. Låt säga att din fru har kvar samma kvarlåtenskap utan minskning eller ökning. Då får det gemensamma barnet en tredjedel av 750 000 kr. det blir 250 000 kr. Sedan återstår 500 000 kr som ska fördelas lika mellan din frus samtliga bröstarvingar. Hennes två särkullsbarn ärver då 500 000/3 vardera, och ert gemensamma barn ärver efter din fru 500 000/3.I det fall din fru avlider gör samma beräkning, dock har hon två särkullsbarn som får sin del av arvet direkt, viket innebär att din del blir mindre av arvet.JämkningDet finns ett skydd för efterlevande make i 12 kap 2 § äktenskapsbalken, som bygger på att var make behåller sin del av giftorättsgodset. Syftet med skyddet är att den efterlevande maken inte ska bli av med allt för stor del av sitt giftorättsgods till särkullsbarnen. I det fall den efterlevande maken kräver jämkning får således särkullsbarnen endast arv efter delen av giftorättsgodset som tillhört deras förälder.Särkullsbarn avstående av arv till förmån för efterlevande makeOm särkullsbarnen väljer att avstå sin del av arvet efter sin förälder till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ärvdabalken, har de rätt till efterarv efter den sist avlidne maken. Andelarna räknas då ut med samma kvotdelsformel som redovisats för ovan.SammanfattningGrundregeln är att alla bröstarvingar ärver sina föräldrar med lika delar. Särkullsbarn kan välja om de vill få sitt arv direkt eller avstå till efterlevande make, för att sedan ärva sin del. Era gemensamma tillgångar är giftorättsgods och delas lika vid en bodelning.Det går även att testamentera fördelningen av kvarlåtenskapen. Fördelningen omfattas dock av bröstarvingarnas lagliga rätt till en del av arvet. Vill du ha en mer ingående förklaring eller hjälp med hur ni kan testamentera eller skriva äktenskapsförord, på ett sätt som försäkrar att allt blir som ni önskar, är ni välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt att se min mammas testamente

2021-02-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 3 syskon, kan mamma skriva en önskan om att min bror och syster ska dela på pengarna som kommit in sedan min syster sålt mammas lägenhet? Och att resterande som finns kvar efter hennes bortgång ska delas på 3.Har jag rätt att se detta brev? Har fått veta detta på telefon idag.Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar det som att dina syskon har sålt din mammas lägenhet medan hon är i livet. Om din mamma tilldelar dina syskon vinsten för lägenheten, utgör det förskott på arv, se 6 kap 1 § ärvdabalken. Detta gäller om inget speciellt är avtalat. Det framgår av ditt brev att resterande av din mammas kvarlåtenskap efter hennes bortgång ska fördelas lika mellan dig och dina syskon.ArvBarn ärver sina föräldrar med lika del, 2 kap 1 § ärvdabalken. Varje barn (bröstarvinge) har laglig rätt tillsamman hälften av sin del av arvet enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Det kallas för laglott. Vid ett senare arvsskifte ska den del av förskottet som dina syskon redan har fått räknas in vid fördelningen. Om det visar sig att de har fått så stor del av arvet att du inte kan få ut din laglott, kan du jämka testamentet. Det måste du göra inom ett år från den kommande bouppteckningen vid din mammas bortgång, 7 kap 4 § ärvdabalken.SammanfattningDin mamma kan testamentera sin kvarlåtenskap mellan er på ett sätt som inte kränker er laglott. Beroende på hur omfattande din mammas förmögenhet är i övrigt kan det vara klokt att redan nu reda ut om det är ett orimligt stort förskott av arv som dina syskon har fått. Din mamma har ingen skyldighet att visa dig sitt testamente 10 kap 1 § ärvdabalken.Hoppas att du är nöjd med ditt svarVänligen,

Äganderätt vid bostadsköp

2021-02-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, Jag ska separera mig. Vi är sambo o inget samboavtal är påskrivet. Vi är överens om bodelningen i den nuvarande bostaden. Vi bor i en hyresrätt. Jag ska flytta ut om några dagar.Idag ska jag skriva ett kontrakt på en bostadsrätt. Jag undrar om det kan bli komplikationer eftersom jag inte har flyttat ut ännu? O en del av bodelningenspengar ingår i mitt nya inköp av bostad? Kan han ta del av mitt bostadsinköp juridiskt?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du väder dig till oss på Lawline!BodelningJag tolkar det som att ni är överens om bodelningen. Därför går jag inte närmre in på det. Jag vill dock förtydliga att det går bra att den ena parten behåller hyresrätten. Det är dock straffbart att göra det mot ersättning enligt 12 kap 65 § jordabalken!BostadsrättVid köp av en bostadsrätt upprättas ett köpekontrakt. Det kontraktet omfattas av vissa formkrav. Formkraven regleras i 4 kap 1 § jordabalken. Köpehandlingen ska undertecknas av både säljare och köpare. Det ska innehålla en överlåtelse av bostaden från säljaren till köparen. Köpeskillingen ska anges, samt datum när köpet genomförs.Det innebär att du som ensam köpare äger bostaden. Om du har en överenskommelse vid sidan av med din partner är den ogiltig för din partners del. Endast det som står på kontraktet gällande köpeskilling och namngiven köpare gäller. Så länge din partner inte står namngiven samt undertecknad på bostaden går det inte att göra ägandeanspråk.Av praktiska skäl måste du erhålla de pengar du nämner i brevet av din partner för att kunna genomföra köpet. Vilket innebär att du får din dela av bodelningen. Då är den avslutad. Du använder sedan de pengarna för att köpa bostaden. Då har du köpt bostaden med egna pengar.Hoppas att du är nöjd med ditt svar.Vänligen,