Är det jag eller bostadsrättsföreningen som ska bekosta en höjning av mitt balkongräcke om det är föreningen som kräver att det ska höjas?

2021-08-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, vi har fått ett brev från fastighetsförvaltaren i vår förening om att vårt balkongräcke är för lågt i relation till möjlig fallhöjd och att vi själva måste åtgärda det. Höjd från golv till balkongräcke mäter 1.05 m och ska enligt brevet vara 1.1 m. De hänvisar till BRB (boverkets byggnadsregler) kap 8:2, men när jag själv försöker läsa där är det bara ett allmänt råd med 1.1 m och att det bör vara så men inte att det måste. Vi vill såklart att vår balkong ska vara en säker plats för oss vuxna och barn men ställer oss frågande till om det verkligen är vi som ska bekosta en sådan åtgärd? För oss känns det mer som en säkerhetsaspekt som föreningen bör bekosta då det är de som byggt balkongerna från början. Vad har vi för möjligheter att strida mot detta? Jag har även läst i stadgarna till föreningen och kan inte se att vi som bostadsrättsinnehavare har krav på oss att åtgärda sådana saker på balkongen utan där står det följande;"Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen"Vänligen
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äldre hus kan ha räcken som är under 1,1 m. Precis som du skriver finns det rekommendationer på att räcken ska vara 1,1 m.Vem ska stå kostnaderna för höjningen?Rättslägen i det här fallet är oklart. Det finns domar som pekar åt olika håll. Som du skriver innehåller era stadgar regler om underhåll så som målning av insidan av balkongfronten. Det tyder på att föreningen ansvarar för målningen av utsidan av balkongfronten. Som bostadsrättsägare äger du endast nyttjanderätten till lägenheten. Det innebär att föreningen äger fastigheten och lägenheterna. Ett balkongräcke är ett typiskt byggnadstillbehör enligt 2 kap 2 § jordabalken. Ändringen av balkongräcket bör därför ligga på föreningens ansvar eftersom det är de som driver frågan. Om det i stället var du som på egen hand begärt en höjning av räcket skulle betalningsansvaret förmodligen åläggas dig. Du bör ställa frågan direkt till föreningen, för att få klarhet i frågan.SammanfattningRäcket ägs av föreningen. Om det är föreningen som driver frågan om höjning av räcket är det föreningen som ska bekosta höjningen. Rättsläget är dock oklart. Om du behöver hjälp att reda ut frågan med din förening, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

2021-08-14 i Sambo
FRÅGA |Min pappa har gått bort och därför har det uppstått frågor gällande bostadsrätten som han äger. Hans partner valde att flytta in och folkbokföra sig i hans lägenhet ca 6-7 veckor innan han gick bort. Hon står fortfarande folkbokförd 6 veckor efter hans bortgång på hans adress och har nycklar till hemmet men hon har inte bott sovit i hans lägenhet sen han avlidit. Dom har aldrig bott ihop tidigare utan hon har en egen lägenhet och dom träffas bara 3 dagar i veckan. Det är min pappa som står som ägare till lägenheten och han har inget testamente som säger något annat. Det jag undrar är om hon kan på något sätt försöka få en ägarandel i lägenheten pga sambolagen? Samt har jag behörighet att byta lås på lägenheten då hon vägrar ge tillbaka nycklarna?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min bedömning utifrån den information som framgår av ditt brev, är att bostadsrätten tillfaller dig i arv efter din pappa. Nedan följer en förklaring.Är sambolagen tillämpligFör att sambolagen ska kunna tillämpas måste din pappa och hans partner vara sambos. Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. I ditt brev framgår det att de tidigare inte levde tillsammans mer än tre dagar i veckan, och att partnern flyttade in sex till sju veckor innan din pappa gick bort.Med stadigvarande menas att de ska ha bott tillsammans i minst sex månader. Trots det har det i tidigare rättsfall ansetts föreligga ett samboförhållande då tiden varit kortare och annat boende funnits. En sammantagen bedömning av olika omständigheter kan då bli avgörande. Exempelvis om de är folkbokförda på samma adress och har gemensamma barn, anses de troligtvis vara sambos. Jag tolkar ditt brev som din pappa inte hade några barn tillsammans med partnern. Har partnern dessutom haft eget boende talar det för att de inte hade gemensam ekonomi. Den korta tiden de bodde tillsammans, samt att inga andra starka skäl som testamente, ömsesidig förmånstagarförordnande till livförsäkring eller samboavtal finns, talar det för att de inte är sambos. De omfattas troligen därför inte av sambolagen. Skulle det mot förmodan anses att de var sambos måste det utredas om bostaden var samboegendom.SamboegendomSamboegendom är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat bostaden eller bohaget, se 3 § sambolagen. Din pappa har haft bostadsrätten redan innan de blev sambos, vilket innebär att bostadsrätten inte är samboegendom. Hon kan därmed inte göra anspråk på bostadsrätten. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon om det inte finns ett testamente.Det finns dock ett undantag för övertagande av bostaden. Trots att bostaden inte är samboegendom kan det om det föreligger synnerliga skäl finnas möjlighet för den andra sambon att ta över bostaden. Typiskt sett rör det sig om att partnern är gravid med din pappas barn, se 22 § sambolagen. Denna lag tillämpas restriktivt. Skulle det finnas sådan möjlighet måste partnern lösa ut dig ur bostadsrätten, eftersom det är du som ärver den.BröstarvingeDu som barn till din pappa räknas som bröstarvinge. Det innebär att du är närmsta arvinge efter honom, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Även om din pappa skulle ha testamenterat bort lägenheten till hans sambo, skulle du kunna klandra testamentet, och kräva åtminstone hälften av arvet efter din far. Hälften av din arvslott kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.I ditt fall förekommer det inget testamente vilket innebär att du ärver all kvarlåtenskap efter din pappa. Därmed även bostadsrätten. När arvsskiftet är klart efter din pappa måste partnern lämna bostaden. Annars kan du kontakta kronofogden för avhysning.SammanfattningMed stor sannolikhet var din pappa och hans partner inte sambos enligt sambolagen. Skulle de mot förmodan räknas som sambos, utgör inte bostaden samboegendom, eftersom den inte förvärvades för gemensamt bruk. En sambo ärver inte efter den avlidne sambon. Du är bröstarvinge och ärver därför hela kvarlåtenskapen efter din pappa. Om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan jag säga upp en hyresgäst genom att totalrenovera huset?

2021-08-13 i Hyresavtal
FRÅGA |HejDet är så att jag är intresserad över att köpa ett hus i markaryd, men ett litet problem, där ägaren har hyrt ut huset där hyresgästen bott där över 20 år. Vad jag vet så har jag rätt att ta ut hyresgästen om jag totalrenoverar huset? Då gäller väll inte besittningsrätten? Då har jag rätt att säga upp hyresgästen? Hade behövt ett 100% svar Med vänlig hälsning,
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel inom fastighetsrätten är att köp bryter legostämma, vilket innebär att bland annat hyresavtal upphör vid överlåtelser av fastigheter. Det finns dock en rad undantag från den regeln som fastställs i 7 kap 10­­-21 §§ jordabalken. Eftersom du vet om att hyresgästen finns där, blir alltså hyresavtalet giltigt mot dig, se 7 kap 14 § jordabalken.BesittningsskyddPrecis som du skriver har hyresgästen ett besittningsskydd. Det går dock att säga upp avtalet om fastigheten ska rivas eller renoveras i stor omfattning, se 12 kap 46 § jordabalken. Detta gäller endast om det inte är oskäligt mot hyresgästen, eller att det inte finns någon möjlighet för hyresgästen att stanna kvar i lägenheten under renoveringen.Bedömning i tre stegFör att det ska vara möjligt för dig att säga upp din hyresgäst måste det föreligga sakliga skäl. Som ovan nämnt är totalrenovering ett sakligt skäl enligt 12 kap 46 § jordabalken.Hyresgästen måste då åberopa ett skyddsvärt intresse. Typiskt sett att det inte finns några andra alternativ till boende, eller att det rör sig om en familj med barn som blir hemlösa.Till sist görs en intresseavvägning som du måste vinna för att det ska finnas en möjlighet att säga upp hyresavtalet.Det innebär att om din hyresgäst har starka skäl att bo kvar och att du egentligen bara renoverar för att bli av med hyresgästen, kommer du förmodligen inte kunna säga upp hyresgästen. Det ska tilläggas att hyreslagen (12 kap jordabalken) tolkas till hyresgästens fördel, se 12 kap 1 § jordabalken.SammanfattningDet finns en möjlighet att säga upp ett hyresavtal om du ska genomföra en omfattande renovering. Dock måste en avvägning mellan hyresgästens skyddsintressen och ditt behov av renoveringen göras. Du måste vinna den intresseavvägningen för att du ska kunna säga upp avtalet. Om du behöver ett mer preciserat svar kan våra jurister hjälpa dig utifrån att vi får mer detaljerad information om omständigheterna.Vänligen,

Har min man rätt till aktier i mitt bolag vid en skilsmässa? Har hans barn från en tidigare relation rätt till aktier i mitt bolag om han avlider?

2021-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag ska starta aktiebolag och vad jag har förstått kan min man anses ha rätt till hälften av aktierna vid ev skilsmässa. Gäller detsamma vid hans ev bortgång? Anses hälften av mitt företag vara hans? Han har barn från en tidigare relation, kan de kräva att få del av mitt bolag om han skulle gå bort?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GiftorättsgodsPrecis som du skriver räknas alla era tillgångar som giftorättsgods eftersom ni är gifta. Giftorättsgods är alla era tillgångar, oavsett om ni har haft dem sedan innan ni träffades, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Även aktier i bolag räknas som giftorättsgods. Vid en skilsmässa räknas allt giftorättsgods in i en bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken, samt 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset delas efter skulderna avräknats lika mellan makarna, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.SärkullsbarnBarn som ärver sina föräldrar kallas för bröstarvingar, och ärver med lika del sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken, ärver denne före bröstarvingarna med fri förfogande rätt. Detta gäller dock inte för barn från tidigare relation, så kallade särkullsbarn, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Särkullsbarn får ut sin arvslott direkt.ÄktenskapsförordFör att din mans barn inte ska kunna kräva att få del i ditt bolag, eller att din man ska få del av dina aktier vid en skilsmässa måste ni därför skriva ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, vilket innebär att det inte ska delas med din man vid en skilsmässa, eller att de tillfaller din mans barn i det fall han går bort. När ni skriver äktenskapsförord är det viktigt att ni även reglerar att avkastningen på aktierna också ska utgöra enskild egendom. Annars räknas även den som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.SammanfattningFör att undvika att din man vid en skilsmässa, eller din mans barn vid hans bortgång ska få rätt till en del av dina aktier, måste ni upprätta ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom. Var noga med att även reglera avkastningen på aktierna som enskild egendom. Äktenskapsförordet ska sedan skickas till Skatteverket för registrering. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag få ersättning för ett läckande spabad vid ett husköp?

2021-08-14 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi har köpt ett hus med ett spabad stående utomhus. Mäklaren upplyste oss vid visningen att badet ingick i köpet. Någon månad efter kontraktskrivningen upplyste säljaren mig om att badet läcker och vatten behöver fyllas på med jämna mellanrum. På visningen var badet fyllt och eftersom läckaget går långsamt och sker inne i spabadet är det inget som jag ansett mig kunna upptäcka. Möjligen om jag hade skruvat isär badet men så omfattande är väl ändå inte undersökningsplikten? Jag anser att säljaren brustit i sin upplysningsplikt alternativt att det bör räknas som ett dolt fel. Har jag rätt i detta? Jag hoppas och tror att vi kan komma överens med säljaren om ersättning men vill ändå veta om jag har lagen på min sida i detta.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett villaköp omfattas av jordabalken eftersom det räknas som fast egendom, se 1 kap 1 § jordabalken samt 2 kap 1 § jordabalken.Upplysningsplikt och undersökningspliktSom köpare har du vid fastighetsköp en långtgående undersökningsplikt. Det kan innebära att du kan vara tvungen att skruva upp vindsluckor och liknande. Att skruva isär ett spabad som är fyllt med vatten ligger förmodligen utanför din undersökningsplikt. Hade badet i stället varit tomt och sett slitet ut, skulle det funnits anledning för dig att fråga köparen om det är fullt fungerande.Säljaren har upplysningsplikt för de saker som är uppenbara fel och som du inte kan anses veta. En säljare behöver inte upplysa om allt om du som köpare inte frågar. Det finns ett känt rättsfall där säljaren visste om att det kom oljud från en motocrossbana i närheten, men där Högsta domstolen ansåg att köparen borde känna till att den låg där och orsakade oljud.I det här fallet rör det sig om ett läckage i badkaret som säljaren visste om, men som du inte kan anses veta, eftersom spabadet var fullt med vatten.Fel föreligger när inte verkligheten stämmer överens med avtaletI ditt fall har säljaren underlåtit sig att berätta om det läckande spabadet, vidare har ni kommit överens om att badet ska ingå i köpet. Du har inte haft möjlighet att inse att badet är trasigt eftersom det var fyllt med vatten. Det går alltså att hävda att säljaren handlade i strid med tro och heder, genom att vilseleda dig med det fyllda badet. Därför kan du hävda att det föreligger ett fel i fastigheten enligt 4 kap 19 § jordabalken.Prisavdrag eller hävningDu har rätt att göra prisavdrag för det defekta spabadet, eller om det i väsentlig del påverkar marknadsvärdet av fastigheten kan du även häva husköpet, se 4 kap 12 § jordabalken.SammanfattningSäljaren har i strid mot tro och heder vilselett dig genom att fylla spabadet med vatten, med vetskap om att det läcker utan att upplysa dig om det. Det innebär att köpet inte stämmer överens med avtalet. Därmed föreligger ett fel, som du kan kräva prisavdrag för. Om du behöver hjälp att reda ut problemet med säljaren, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Hur lång uppsägningstid har jag som inneboende? Kan jag vända mig till min hyresvärds hyresvärd?

2021-08-14 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang inneboendeskontrakt och uppsägningstid. Vi ändrade uppsägningstiden i kontraktet till 2 månader, men nu har jag läst att en hyresgäst/inneboende alltid har tre månader när det är hyresvärden som säger upp även om det står en kortare tid i kontraktet. Stämmer det? Skulle jag kunna gå till min hyresvärds hyresvärd och bo kvar en månad längre? ..skulle jag vara tvungen att betala en tredje hyra när jag flyttar ut efter två månader och hon kräver en tredje hyra? I originalet stod det att hyresgästen (jag) har en månad uppsägningstid, men nu är det ju ändrad till två månader. Gäller en eller två månader för mig nu?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsförhållandeDu som inneboende har ett avtalsförhållande med den som har dig som inneboende. Du har inget avtalsförhållande med din hyresvärds hyresvärd.UppsägningstidFörhållandet mellan dig och din hyresvärd regleras i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Uppsägningstiden för ett tillsvidarekontrakt är till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från det att avtalet sagts upp, se 12 kap 4 § jordabalken. Om ni har avtalat om en annan uppsägningstid ska den uppsägningstid som är till fördel för dig gälla. Det vill säga har ni avtalat om en månads uppsägningstid, har du rätt att frånträda lägenheten efter en månad om du vill. Du kan även välja att tre månader enligt hyreslagen ska gälla. Lagen ska tolkas med fördel till dig som hyresgäst.I ditt brev skriver du att ni har en originalhandling som säger en månads uppsägningstid. Om din hyresvärd har ändrat den till två månader utan ditt medgivande, gäller fortfarande en månad. Du kan alltså välja att frånträda med en månads uppsägning. Du blir inte betalningsskyldig för mer än det. Detta förutsätter naturligtvis att du inte har medgivit en uppsägningstid om två månader, för då blir det gällande.SammanfattningSom hyresgäst ska den uppsägningstid som är till fördel för dig gälla. Du kan alltså välja den uppsägningstid som du och din hyresvärd har avtalat om. Du kan också välja tre månader enligt gällande hyreslag. Om ni har kommit överens om en månads uppsägningstid, kan din värd inte ändra den till två utan ditt medgivande.Du har inget avtalsförhållande med din hyresvärds hyresvärd, utan en tvist mellan dig och din värd avgörs i hyresnämnden. Om du behöver ytterligare hjälp med att reda ut vad som gäller, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan jag bli ersättningsskyldig till ett hotell då jag utlöste brandalarmet när jag använde min hårtork?

2021-08-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Är man betalningsskyldig för en brandkårsutryckning? Vi var på ett hotell i HBG, Jag blåste håret (med min egen varmluftsborste), brandvarnaren gick igång (men det uppstod ingen brand) och brandkåren kom. Enligt hotellet så anser dem att då jag använde min egen borste så är jag skyldig att betala utryckningen, ca 9000:-! Inga av våra försäkringar gäller då de bara gäller sakskador.Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av den information som framgår av ditt brev är min uppfattning att du inte är ersättningsskyldig för brandutryckningen. Nedan följer en förklaring.Hotellgäster omfattas av hyreslagenDu som hotellgäst omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Först kan nämnas att den lagen ska tolkas till hyresgästens fördel vid oklarheter, se 12 kap 1 § jordabalken. Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst. Som hyresgäst har du ett visst ansvar att vårda hotellrummet på ett sådant sätt att skador inte uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet, se 12 kap 24 § jordabalken.Skulle en skada uppstå, måste en bedömning av den enskilda situationen göras med skadeståndsrättsliga principer. Då utreds vilken typ av skada det är, om du har agerat vårdslöst, kunde du inse risken och storleken på skadan och slutligen vad kunde du göra för att förebygga skadan.Typ av skadaEn grundregel är att sakskador och personskador ska ersättas av den som har orakat skadan, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I ditt fall är det ingen person som har blivit skadad. Det är heller ingen sak som har blivit skadad. Det rör sig om en kostnad för hotellet. De har lidit ekonomisk skada utan att någon person eller sak har blivit skadad. Det är definitionen på en ren förmögenhetsskada, se 1 kap 2 § skadeståndslagen.För att den som har orsakat en ren förmögenhetsskada ska bli ersättningsskyldig, krävs det att skadan uppkommit genom brott, se 2 kap 2 § skadeståndslagen.Att använda en egen hårtork är inte brottsligt. Det är knappast heller vårdslöst beteende.Din situationVi kan konstatera att skadan är en ren förmögenhetsskada. Om vi ser vad som står i 12 kap 24 § jordabalken om hyresgästens ansvar att ersätta uppkommen skada, och gör skadeståndsbedömningen enligt skadeståndsrättsliga principer, kan vi ytterligare konstatera att det krävs att du har begått ett brott för att du ska bli ersättningsskyldig. Vilket du inte har. Hotellägaren går därför utanför vad som gäller för hyreslagen, genom att kräva dig på ersättning för utryckningen. Som jag skrev inledningsvis är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att regler som går utanför hyreslagen är ogiltiga mot hyresgästen, se 12 kap 1 § jordabalken. Hotellägarens krav är därmed ogiltigt.SammanfattningDu som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst och omfattas därför av hyreslagen. Enligt hyreslagen kan du bli ersättningsskyldig för skador som du vållar. Skadan i det här fallet är en ren förmögenhetsskada. För att du ska bli ersättningsskyldig för den krävs det att du har begått ett brott. Att använda en hårtork är inte ett brott. Hotellägaren kan därmed inte kräva dig på skadestånd. Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har vi försörjningsplikt för vår dotter om hon väljer att flytta hemifrån innan hon är 18 år?

2021-08-12 i Underhåll
FRÅGA |HejVi har en dotter som fyller 18 i oktober. Hon valde att flytta till Stockholm i sommar och arbeta. då detta var hennes beslut har vi också sagt att hon får stå för de kostnader som detta innebär. Hennes moster vill anmäla oss till socialtjänsten för hon anser att vi har försörjningsplikt och ska betala för hyran, busskort, mat etc och dottern ska endast kunna spara de intjänade pengarna. Detta kan omöjligt stämma... då hade hon fått stanna hemma. Kan jag få ett juridiskt svar på detta? gärna med min fråga invävd, så jag sen kan vidarebefodra.mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till vårdnad upp till 18 års ålder enligt 6 kap 1 § föräldrabalken. I vårdnad ingår även försörjningsplikt för föräldrarna till dess barnet fyllt 18 år alternativt avslutat sin grundutbildning, dock senast vid 21 års ålder, se 7 kap 1 § föräldrabalken.Har ni försörjningsplikt om er dotter på egen hand väljer att flytta?Syftet med försörjningsstödet är att barnet inte ska bli skuldsatt under sin grundutbildning. Det är anledningen till att föräldrarna har skyldighet att försörja sitt barn så länge det går i skolan. Underhållet ska svara mot barnets behov och dessutom vara skälig mot vad föräldrarnas inkomst är, se 7 kap 1 § föräldrabalken.I ditt fall har ni inte tvingat er dotter att flytta, vilket innebär att ni står fast vid er tidigare försörjningsplan. Eftersom er dotter trots det väljer att flytta, går det utöver vad som innefattas av hennes behov, och vad som är skäligt för er att betala. Det framgår av ditt brev att ni erbjuder henne att stanna hemma, vilket innebär att ni inte har gjort avsteg från er försörjningsplikt. Om er dotter väljer att flytta måste hon därför försörja sig själv. Din moster kan därmed inte vinna framgång med sin anmälan.SammanfattningSyftet med försörjningsplikten är att barn inte ska bli skuldsatta under sin grundutbildning. Ni som föräldrar har därför försörjningsplikt till dess barnet är 18 år eller till dess er dotter har avslutat sin grundutbildning, dock senast vid 21 års ålder. I ditt fall har er dotter på egen hand valt att flytta hemifrån. Ni har även erbjudit henne att bo kvar hemma, vilket innebär att ni inte har försörjningsplikt om hon väljer att flytta till Stockholm. Om du behöver ytterligare hjälp i ärendet, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!Vänligen,