Vem bär ansvaret om en av min grannes hönor flyger in på min tomt och blir biten av min hund?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en vorsterh hund som går fastbunden i en lina. Grannen 2 hus bort har höner som går fritt inom bostadsområdet, alla grannar omkring stör sig om att det går fria höner och bajsar på andras tomter och även gräver hål i gräsmattorna. Ägarna har kollat upp att man får ha 5 st fria höns men han har 12 fria och han vill inte bygga hönsgård. Min fråga är om min hund som går fastbunden inom tomten och hönorna kommer in på tomten och min hund får tag i en höna, är det jag eller grannen som åker på det?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HundägareSom hundägare är du skyldig att hålla en sådan uppsikt och tillsyn på din hund som krävs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Du har även strikt ansvar för skada som uppkommer i samband med din hund. Det innebär att även om det inte var din vårdslöshet som var orsak till skadan, bär du ansvar, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är alltså att det är du som blir ersättningsskyldig för en skada på någon av hönorna, trots att du har din hund kopplad på din tomt.JämkningNormalt vid skadeståndsärenden kan även den som blivit drabbad av skada hållas som medvållande till skadan, och det kan därför finnas möjlighet att jämka skadeståndet, så att ni delar lika på det. Båda har alltså del i skadan, se 6 kap 1 § skadeståndslagen.När det gäller strikt ansvar är frågan omdiskuterad, och rättsläget är inte alltid helt klart. En bedömning utifrån omständigheterna måste göras. Om du har din hund kopplad på din tomt, har du uppsikt och tillsyn på din hund. Din granne borde tänka på att hönor kan flyga in på din tomt. Grannen borde alltså vidta åtgärder för att skydda sina höns. Trots detta är det du som har strikt ansvar. Skulle en olycka ske, finns det möjlighet att jämka skadeståndet. Det kommer dock ta utgång i det strikta ansvaret som du bär, vilket innebär att du kanske kan jämka en liten del av beloppet.SammanfattningHuvudregeln är att du som hundägare bär strikt ansvar för olyckan, även om det är någon annan som orsakar skadan. I det här fallet är dock rättsläget oklart. Om det nu även är så att övriga grannar har problem med hönorna på deras tomter, kan ni försöka prata med grannen om att hålla ordning på hönorna. Du kan även då påpeka att du är orolig för att det ska inträffa en olycka med din hund om någon höna flyger in på din tomt. På det sättet har du visat ytterligare ansvar, vilket skulle kunna få betydelse i en rättslig bedömning. Om du talar med din granne om problemet, är det viktigt att du dokumenterar det, alternativt gör det skriftligt. Det underlättar i bevisföring vid en eventuell tvist. Om du behöver hjälp med att reda ut rättsläget med din granne. Är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Är min ateljé en bostadsrätt eller en bostadsrättslokal?

2021-08-10 i Bostadsrätt
FRÅGA |1990 köpte jag en bostadsrätt i en brf med 15 medlemmar. Det är en gammal mjölkbutik som jag använder som keramikatelje', och ej som bostad. Dessförinnan så hyrde jag ateljén av föreningen. När jag skrev avtalet m. föreningen, så förklarade de att det ska stå "Bostadsrätt, en lägenhet m. 2 rum o kök", det är den juridiska benämningen på det som jag köpt. För c:a 5 år sedan fick jag se att i årsredovisningen och på andra ställen, så står det att föreningen består av 14 bostadsrätter och 1 bostadsrättslokal. Jag har inte blivit underrättad varken muntligt eller skriftligt om att min bostadsrätt nu benämns som bostadsrättslokal. Jag vill veta om detta har gått rätt till? Har styrelsen rätt att besluta om särskilda regler som gäller för en bostadsrättslokal? Jag har begärt att få se dessa regler i skriftlig form, men ej fått svar. Jag är 71 år, och en försäljning kan komma att bli aktuell om jag blir sjuk eller avlider. Vad gäller då? Är det en bostadsrätt eller bostadsrättslokal?Styrelsen säger att om jag inte accepterar deras benämning så får jag vända mig till ett juridiskt ombud.MVH
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om en lägenhet i en bostadsrättsförening omfattat du och din förening av 1 kap 1 § bostadsrättslagen. En bostadsrättsförening ska förhålla sig till bostadsrättslagen. Utöver den lagen ska föreningen ha bestämda stadgar, se 1 kap 2 § bostadsrättslagen. Dessa stadgar tjänar som komplement till bostadsrättslagen.BostadsrättEn lägenhet med bostadsrätt får endast användas till det den är avsedd för, se 7 kap 6 § bostadsrättslagen. Det innebär att om lägenheten är avsedd för att bo i, kan du inte använda den till någonting annat än just stadigvarande boende.BostadsrättslokalI många bostadsrättsföreningar finns det både lägenheter som är avsedda för att bo i, men även lägenheter som är avsedda för annan verksamhet, som i ditt fall ateljé. Föreningen äger rätt att bestämma vilken typ av verksamhet som får bedrivas i lokalen. Exempelvis om det står på avtalet att det ska bedrivas keramikateljé, är det inte säkert att du kan sälja lokalen till någon som avser bedriva restaurangverksamhet i den.Lokalen i ditt fallDu skriver i ditt brev att det tidigare har varit en mejeriverksamhet i lokalen, samt att du hyrde den som ateljé innan du köpte den. Detta tyder på att det är en lokal som inte är avsedd att bo i. Att du som hyresgäst köpte den för att bedriva din ateljé i talar också för att det helt klart är en bostadsrättslokal. Att föreningen då skriver det som en bostadsrätt med två rum och kök, är direkt fel, eftersom det inte är en lägenhet avsedd att bo i, dessutom var inte det din avsikt.Att det framgår av årsredovisningen att bostadsrättsföreningen består av 14 bostadsrätter och en bostadsrättslokal, visar också att din lägenhet är en bostadsrättslokal.Du får naturligtvis sälja lokalen om du blir sjuk. Reglerna för försäljning av bostadsrättslokal är som ovan nämnt att det är upp till föreningen att bestämma vad lokalen får användas till. I övrigt omfattas du av samma regler som om det vore en bostadsrätt.SammanfattningEftersom du redan innan du köpte lokalen bedrev ateljé i den, samt att den är upptagen i årsredovisningen som lokal, går det att konstatera att det är en bostadsrättslokal. Att din förening har menat att det är en bostadsrätt om två rum och kök, när det inte är det är fel. Tala med din förening om att ändra i avtalet så det står att lokalen är avsedd för den verksamhet du bedriver. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Är min dotter skyldig att betala skadestånd, då hon vattnat blommor åt en kvinna. Vattningen av blommorna orsakade en vattenskada på ett bord?

2021-08-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min dotter var inneboende hos en kvinna i Stockholm. När kvinnan åkte bort bad hon min dotter vattna blommorna. Blommorna stod på ett bord med en duk. När hon ätit spillde hon på diket och tog bort den för att tvätta den. Hon fortsatte dock att vattna blommorna. När kvinnan kom hem upptäckte hon att det kommit vattenskada på bortre då det runnit vatten ner från blomfatet. Detta var ingenting min dotter hade noterat. Nu kräver kvinnan min dotter på minst 9000 kronor för skada på ett designat bord. Har hon rätt till det? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med utgångspunkt i den information du lämnar av brevet anser jag att din dotter inte ska betala skadestånd om 9000 kr. Nedan följer en förklaring.SkadeståndEn skada som uppkommer i ett utomkontraktuellt sammanhang omfattas av 1 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om en skada på ett bord, vilket utgör en sakskada. Grundregeln är att den som orsakar en sakskada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen.För att skadestånd ska kunna dömas ut måste det föreligga vårdslöshet eller uppsåt. Det måste även finnas ett samband mellan den skadevållandes (Din dotter) handlande och den uppkomna skadan. En rimlig bedömning är att duken inte har någon betydelse för vattenskadan på bordet, om det inte var en plastduk. Vattnet hade förmodligen trängt igenom duken. Handlandet i det här fallet utgörs av att din dotter vattnar blommorna så att vatten rinner ut på bordet och orsakar vattenskador. Det är själva grunden för händelseförloppet.Nästa steg i bedömningen är att fastställa om din dotter borde kunna inse risken för skadan. Hon borde kunna inse att om hon häller på för mycket vatten kommer det att rinna över. Vidare måste det bedömas om din dotter borde kunna inse omfattningen av skadan. Att vatten kan orsaka skada borde hon kunna inse, däremot är det inte säker att hon visste att det var ett mycket exklusivt bord. Slutligen gör en bedömning av vad hon gjort för att förhindra att skada uppkommer. Hon skulle kunna lyfta ut blommorna i köket, eller varit noggrann med att kontrollera att det inte rinner ut vatten på bordet.Det föreligger alltså grund för skadestånd. Frågan är vem som bär ansvaret för skadeståndet?PrincipalansvarInom skadeståndsrätten finns det ett skydd för arbetstagare som utför ett arbete i tjänst, vilket innebär att de frias från ansvar för skada, om det inte föreligger synnerliga skäl se 4 kap 1 § skadeståndslagen. Med synnerliga skäl menas skador som uppkommer genom väldigt allvarliga handlingar som misshandel och liknande, vattna blommor är helt klart inte att definiera som synnerliga skäl. Ansvaret åläggs i stället arbetsgivaren, se 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta kallas principalansvar.För att principalansvar ska föreligga krävs inte att det är en arbetsgivare och en anställd som berörs. Inom skadeståndsrätten räknas även de som inte får vederlag (Betalning) för den utförda tjänsten. Det behöver inte heller finnas ett anställningsavtal. När någon utför en handling åt någon annan, typisk sett hjälpa till med tillfällig städning, trädgårdsarbete eller liknande, faller det under principalansvaret. Förhållandet är att tjänsten som utfördes kan likställas med en tjänst som i annat fall skulle behövas köpas. Om din dotter inte hade vattnat blommorna hade kvinnan behövt anlita någon annan att göra det. Därmed är det att anse som ett anställningsförhållande i skadeståndsrättslig mening. Kvinnan bär alltså ansvaret för din dotters handlande.Ersättningens storlekSkadestånd är inget straff, utan syftar till att ersätta de kostnader som krävs för att återställa skadan. Med det menas kostnader för reparation eller vad det kostar att köpa ett nytt likadant bord, se 5 kap 7 § skadeståndslagen. Utgångspunkten i en sådan bedömning kan göras utifrån dagsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde. Eftersom jag inte har någon kännedom om bordet, eller värderingskunskap, ligger det i stället på kvinnans försäkringbolag att fastställa värdet. Anledningen till att jag skriver att det är kvinnans försäkringsbolag som ska värdera skadan, är att din dotter inte bär ansvar för skadan enligt ovan redovisade anledning. Kvinnans ansvarsförsäkring blir gällande, och ska utgöra ersättningen, i det fall hon är försäkrad.SammanfattningI det här fallet går det att konstatera att det finns grund för skadestånd. Däremot frias din dotter från ansvar, eftersom hon omfattas av kvinnans principalansvar. Att principalansvar även gäller vid enklare förhållanden än vad som i civilrättslig mening utgör anställningsförhållanden framgår av förarbetena till skadeståndslagen (Det som ligger till grund för hur lagen ska tolkas). Min uppfattning är att din dotter inte ska betala skadestånd. Hur en domstol skulle bedöma situationen är svårt att säga eftersom en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras. En tvist i en domstol kan vara en lång och kostsam process, varför kvinnan borde lyssna till er först, innan hon väljer att ta ärendet till domstol. Om du och din dotter behöver hjälp med att bemöta kvinnan och förklara omständigheterna, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Har jag något besittningsskydd om min hyresvärd vill säga upp hyresavtalet på grund av en renovering?

2021-08-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag och mina två barn hyr idag en hus med en över och undervåning a 130 kavdrat på en gård. Boendet är en lantlig idyll med en byskola några hundra meter längre bort där mina båda barn går idag och ett mindre samhälle runt hörnet. Hyresvärden bor i huvudbyggnaden med sin familj och har ytterligare fyra bostäder på gården som han hyr ut.Jag har ett tillsvidarekontrakt fast med en punkt i kontraktet som säger:"Hyresavtal: Hyresrättens avtal är tillsvidare med 3 månaders uppsägning. Hyresrätten kommer att upphävas av hyresvärden om bostaden behöver utnyttjas av hyresvärdens familjemedlemmar eller vid mer omfattande renovering av fastigheten. Eventuell hävning av avtalet sker med minst 3 månaders varsel."Någon separat handling där besittningsskyddet sägs upp finns inte. Personligen tycker jag att uppsägningen är oskälig, dels för att informationen tydligen undanhållits då detta varit känt en längre tid vilket framkom i samtal, det finns inga likvärdiga bostäder i närområdet eller i närliggande samhällen vilket komplicerar skolgång och vardagslogistik, i alla fall inte så här års precis när hösten redan tagit vid. Dels också för att uppsägningen sker utan att hyresvärden kan ge svar på tal när jag ber om en konkret plan för renoveringen och på vilket sätt det skulle kunna påverka vår möjlighet att bo kvar.Min första fråga är därför kort: kan hyresvärden säga upp mitt avtal under givna förutsättningar eller har jag någon form av besittningsskydd.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du har blivit uppsagd på grund av renovering.BesittningsskyddTill att börja med ska en uppsägning vara skriftlig, se 12 kap 8 § jordabalken. Uppsägningstiden i ditt fall är månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader, se 12 kap 4 § jordabalken. Vid en uppsägning av det slag som rör dig, måste en bedömning i tre steg göras:För att din hyresvärd ska kunna säga upp avtalet måste det finnas sakliga skäl. Om lägenheten ska renoveras i sådan omfattning att du som hyresgäst inte kan under några omständigheter bo kvar, eller om det inte är oskäligt mot dig som hyresgäst, se 12 kap 46 § jordabalken.Du som hyresgäst måste då åberopa ett skyddsvärt intresse. Att det är en lantlig miljö där dina barn går i byskola, samt att andra boendemöjligheter inte finns, talar för att det finns ett skyddsvärt intresse av att du ska få bo kvar.Till sist görs en intresseavvägning. Vems intresse är mest skyddsvärt, ditt eller hyresvärden? Om hyresvärden inte kan ange en renoveringsplan, verkar det som det inte finns någon renoveringsplan. Antingen går det att bo kvar i bostaden under renoveringen, eller så kanske din hyresvärd kan erbjuda dig ett alternativ under renoveringen. Något ytterligare som talar till din fördel utöver att dina barn går i skolan som ligger i närheten, är det faktum att du har barn. Det finns en statlig utredning som behandlar uppsägningar och hur de får gå till. Där framkommer det att uppsägning av familjer ska vara särskilt restriktiva, eftersom även barn blir bostadslösa. Detta går i strid mot artikel 5 FN-konventionen. 12 kap jordabalken, kallas även hyreslagen, den ska tolkas till hyresgästens fördel.Uppsägningens ogiltighetOm du hamnar i tvist med din hyresvärd gällande förlängning av avtalet, är uppsägningen ogiltig mot dig om inte din hyresvärd hänskjuter ärendet till hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång, se 12 kap 49 § jordabalken.SammanfattningFör att din hyresvärd ska kunna säga upp dig måste det finnas sakliga skäl. Då måste du åberopa ett skyddsvärt intresse, vilket i det här fallet är att du har barn, det är svårt att hitta andra bostäder i området, samt att dina barn går i skolan som ligger i närheten. Slutligen görs en intresseavvägning som din hyresvärd måste vinna för att uppsägningen ska vara giltig. Om din värd inte kan presentera en renoveringsplan, finns det ingen saklig grund för uppsägning. En uppsägning mot en barnfamilj kräver synnerliga skäl. Uppsägningen blir ogiltig om inte din hyresvärd hänskjuter den till hyresnämnden senast en månad efter hyrestiden löpt ut. Om du inte kommer överens med din hyresvärd måste ni avgöra frågan i hyresnämnden. Våra jurister på Lawline bistår dig gärna i hyresnämnden.Vänligen,

Får jag ta över min farfars hyresrätt om vi är samboende?

2021-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA |HejMin farfar har stått i kö till en hyresrätt (Skb) i cirka 36-40 år. Det innebär att han med rätt så stor sannolikhet kommer att kunna hyra en ledig lägenhet. Får jag som ung student flytta in där fastän att min farfar står på hyreskontraktet? Jag har läst i en annan fråga att jag kan överta hyreskontraktet efter cirka 3 år.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HyreslagenDu och din farfar omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen, eftersom ni hyr en bostad med hyresrätt.Om din farfar får en lägenhet kan du flytta in hos honom. Ni är då samboende.Överlåtelse av hyreskontraktGrundregeln för hyresrätter är att de inte fritt går att överlåta utan hyresvärdens medgivande, se 12 kap 32 § jordabalken. Det finns dock undantag för den regeln, som omfattar närstående med samboende, se 12 kap 34 § jordabalken. För att du ska kunna räknas som samboende måste ni ha bott tillsammans stadigvarande i tre år. Praxis har dock godkänt betydligt kortare tid. Det viktiga är det finns en avsikt att ni ska bo tillsammans under en längre tid. Detta gäller även om din farfar skulle avlida.Som närstående räknas makar, sambos, barn eller annan närstående släkting. I ditt fall borde det vara fullt möjligt att ta över lägenheten eftersom ni är närstående och bor tillsammans.Beslutet om överlåtelse fattas av hyresnämnden. De godkänner det om inte hyresvärden har synnerliga skäl som motsäger en överlåtelse.SammanfattningOm du som närstående till din farfar bor tillsammans med honom stadigvarande med avsikt att göra det under en längre tid, finns det möjlighet att överlåta hyreskontraktet till dig. Beslutet fattas av hyresnämnden. Hyresvärden ska godkänna överlåtelsen om inte synnerliga skäl föreligger. Om du får problem med överlåtelsen, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur kan jag se till att min halvbror inte ärver efter mig?

2021-08-10 i Testamente
FRÅGA |Om jag dör. Och om inte min mamma lever då jag dör. Är det då så att min halvbror ärver mig? Jag har inga barn.Hur kan jag se till att min halvbror inte får ärva mig?Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din halvbror och du har samma mamma.ArvsordningEftersom du inte har några barn, vilka tillhör 1:a arvsklassen, se 2 kap 1 § ärvdabalken, går arvet efter dig till dina föräldrar. Din mamma ärver dig med hälften och din pappa med andra hälften. Om din pappa är avliden och i sin tur inte har några barn, går hela arvet till din mamma. I det fall din mamma är avliden tillfaller hela arvet efter dig din halvbror, förutsatt att du inte har några andra syskon. Detta gäller enligt 2:a arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken.TestamenteDet är bara barn till arvlåtaren (1:a arvsklassen, kallas bröstarvinge) som har laglig rätt till hälften av sin arvslott. Den rätten kallas laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.Om du inte vill att din halvbror ska ärva efter dig kan du genom ett testamente se till att kvarlåtenskapen efter dig går till en vän, förening, forskning eller välgörenhet. Det är dock viktigt att du uppfyller vissa formkrav för att testamentet ska bli giltigt, se 10 kap 1-2 §§ ärvdabalken. Det ska vara ett skriftligt testamente som två vittnen samtidigt undertecknar och vidkänner sina namn med. I det fall testamentet inte är korrekt upprättat, kan din halvbror klandra testamentets giltighet och därmed erhålla hela arvet, se 14 kap 5 § ärvdabalken och 13 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningOm du inte vill att din halvbror ska ärva efter dig, kan du upprätta ett testamente, där det framgår att kvarlåtenskapen efter dig ska tillfalla någon annan. Var noga med att upprätta ett testamente som uppfyller de formkrav som gör det giltigt. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med det.Vänligen,

Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?

2021-08-02 i Efterarv
FRÅGA |Jag har en fråga ang efterarv.Om jag gifter mej, jag har inga egna barn och vi har inga gemensamma men min blivande make har 4 barn. Jag kommer då att skriva i mitt testamente att han får ärva allt efter mej. När även han går bort, har mitt syskon då rätt tilll efterarv efter mej automatiskt? Jag har ingen kontakt med hen och vill absolut inte att hen ska få ärva något efter mej utan vill att min blivande makes barn får efterarvet efter mej när min make dör? Hur ska vi göra då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill att din blivande makes barn ska ärva allt efter dig, kan du skriva ett testamente där det står att din blivande make ärver din kvarlåtenskap med full äganderätt. Nedan följer en förklaring.ArvsklasserDitt syskon tillhör andra arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken. Vid din bortgång skulle dina föräldrar ärva efter dig. I det fall de ej är i livet går arvet som skulle tillfalla dina föräldrar till ditt syskon.Makes arvsrättOm vi förutsätter att du ingår äktenskap med din blivande make, kommer din make ärva efter dig med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det arvet kan din make konsumera eller sälja, men inte testamentera bort. När sedan din make avlider har precis som du skriver ditt syskon rätt till en kvotdel av arvet efter din make som kommer från den del av kvarlåtenskapen som härrör från dig, se 3 kap 2 § ärvdabalken, samt 3 kap 8 § ärvdabalken. Resten av arvet tillfaller din makes barn med lika delar.Full äganderättOm du vill att din makes barn ska ärva all kvarlåtenskap efter er båda kan du skriva ett testamente där det framgår att din make ska ärva din kvarlåtenskap med full äganderätt, utan att ha ett förordnande om sekundosuccession (Det vill säga, utan en önskan om att efterarvet ska gå till ditt syskon), då sätts efterarvsregeln i 3 kap 8 § ärvdabalken ur spel. Det innebär att all kvarlåtenskap efter dig och din make går till din makes barn.SammanfattningGenom att skriva ett testamente där det framgår att din make ska ärva efter dig med full äganderätt, kan din make använda arvet precis som din make önskar, samtidigt som efterarvsrätten för ditt syskon går förlorad. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna.Vänligen,

Jag bor som inneboende hos min mamma i en hyresrätt. Får jag ta över hyresrätten om hon går bort?

2021-08-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag bor tillsammans med min mamma i hyreslägenhet som hon står på kontraktet. Vad händer om hon går bort??Får jag ta över kontraktet?Jag är bokförd på adressen ca 2 år.Tacksam för svar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du får ta över kontraktet. Nedan följer en förklaring.ÖverlåtelseHuvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke, se 12 kap 32 § jordabalken. Det finns dock undantag från den regeln, som omfattar sambos, makar, eller på annat vis närstående, se 12 kap 34 § jordabalken. Som närstående räknas bland annat barn till hyresgästen. Det räcker inte endast med att vara närstående. Du måste även ha bott tillsammans med din mamma stadigvarande under en viss tid. Den tid som avses är tre år. Skulle din mamma gå bort inom en tid på tre år från det ni flyttade ihop, räknas det som en oförutsedd händelse, där avsikten var att ni skulle leva tillsammans under en längre period. Tidigare praxis har godkänt kortare tid än tre år. Dödsboet kan därmed överlåta hyresrätten till dig.Överlåtelsen sker i sådant fall genom att hyresnämnden godkänner överlåtelsen, vilket de gör om hyresvärden skäligen kan godta dig som hyresgäst. Det vill säga, de gör en bedömning om din vilja och förmåga att fullfölja hyresavtalet.SammanfattningDu räknas som närstående och har under en lång stadigvarande tid bott tillsammans med din mamma. Skulle hon gå bort, kan du därför som dödsbodelägare överta hyreskontrakten. Hyresnämnden godkänner överlåtelsen, i det fall hyresvärden skäligen kan godta dig som hyresgäst. Om du har ytterligare frågor, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,