Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag läste att att löfte om gåva är bindande om gåvogivaren ufäst gåvan inför stor publik. Vad räknas som stor publik? Finns det några avgöranden från hd som svarar på detta?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett löfte om gåva är bindande.Löfte om gåva av fast egendomInledningsvis kan anföras att det är viktigt att göra skillnad mellan löfte om gåva av fast och lös egendom. Gåva av fast egendom förutsätter att vissa formkrav är uppfyllda, vilket framgår av (4 kap. 29 § jordabalken). Detta innebär att ett löfte om att ex. skänka bort ett hus till någon annan inte är giltigt förrän samtliga formkrav är uppfyllda. Kraven som måste vara uppfyllda återfinns även i (4 kap. 1 § jordabalken). Löfte om gåva av lös egendomGåvor och regelverket kring dessa återfinns i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). I 1 kap. 1 § framkommer att ett löfte om gåva är bindande, om den gjorts skriftligt i en urkund som överlämnats till gåvotagaren. Förenklat innebär detta om ett löfte gjorts skriftligt om att gåva ska utgå varpå detta sedan överlämnats till den som ska motta gåvan, så är löftet därmed bindande ur svensk rätt.I din bakgrundsinformation saknas mer detaljerad information beträffande hur löftet framkommit. Min uppfattning av frågan, är att det inte har betydelse huruvida utfästelsen skett inför en så kallad "stor publik" eller inte, vilket är en av frågeställningarna som du lyfter. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min son blev utsatt för en tortyr liknande episod där han också fick sitt finger avskuret med kökskniv. Detta var ett år sedan . Fortfarande har han inte erhållit skadestånd. Gärningsmännen fick fängelse på 5 resp 6 år. Han är hemlös psykiskt sjuk men har inte erhållit ågot stöd från samhället. Nu ser jag något om målsägandebiträde kan han få det och vilka andra rättigheter i form av stöd kan han få.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst vill jag inleda med att beklaga det som inträffat, hoppas att din son mår bättre trots omständigheterna. Jag tolkar din fråga som att din son blivit utsatt för ett våldsbrott varpå du/ni nu undrar beträffande möjligheterna till att få ersättning för detta. Du nämner även något om ett målsägandebiträde, vilket jag kommer förklara här nedan. Det finns huvudsakligen tre sätt att få ersättning som brottsoffer. Jag kommer nedan att förklara de olika tillvägagångssätten. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade din son, som är skyldig att betala skadestånd. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. I bakgrundsinformationen uppges att skadestånd inte har erhållits.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att man inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Mina sammanfattande rådI bakgrundsinformationen angav du att skadeståndsersättning inte har erhållits. En bakgrund till detta kan vara att gärningspersonerna är oförmögna till att betala. Min rekommendation är att du/ni kontaktar ev. försäkringsbolag för att se om det finns möjlighet att få ersättning via det hållet. Om det visar sig att ni inte heller kan få ersättning via försäkringsbolag, så är det slutliga att se om det finns möjlighet att få brottsskadeersättning, vilket görs genom följande hemsida brottsoffermyndighetens hemsida. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejJag blev misshandlat på jobbet framför folk killen som misshandlade mig fick sparken.Slagen gjorde ont och blev väldigt kränkt levt i sorg och nedstämt.Jag är anställd med kollektivavtal i såna situation vart kan jag söka ärsetning eller skadeständ ifall ?Mvh/tack
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag inleda att beklaga det som inträffat, hoppas att du efter omständigheterna mår bättre. Jag tolkar din fråga som att du blev utsatt för en misshandel på arbetet och att du nu undrar var du kan söka skadeståndsersättning för det inträffade. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade dig på arbetet, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. I texten anger du att du blivit utsatt för misshandel, vilket jag förutsätter är misshandel av normalgraden. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida så kan du potentiellt ha rätt till viss ersättning för sveda och värk, i ditt fall torde nivån ligga på mellan 5.000 - 10.000 kr. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, dvs. från när du blev misshandlad, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Sammanfattande rådHuvudsakliga sättet att få skadestånd är genom gärningspersonen, förklara gärna i samband med ett ev. upprättande av polisanmälan att du yrkar skadestånd för det inträffade. Är det så att ev. polisanmälan redan gjorts, och att det lett till åtal, dvs. att en rättegång kommer ta plats, kontakta gärna åklagaren för att se om det finns yrkanden för skadeståndsersättning. Slutligen skulle jag även rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag och gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, som finns länkad där uppe, för att se om det går att få ersättning via det hållet. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?

2021-09-04 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej, Jag har hört att det är olagligt att främja sexköp. Jag undrar om det är olagligt om en person skriver på internet och förespråkar att sexköp ska bli lagligt och argumenterar om fördelarna med sexköp. Räknas detta som ett främjande? Och vilket brott rör sig detta om?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är precis som du anför inte tillåtet att främja ett sexköp. I (6 kap. 12 § brottsbalken) anges att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.Min uppfattning är dock att anföra fördelar med att legalisera sexköp på internet i sig inte är otillåtet/olagligt enligt svensk rätt. Istället torde detta omfattas av den grundlagsfästa yttrandefriheten som var och en är tillförsäkrad mot det allmänna, vilket framgår av (1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlag). Min bedömning, utan att ha mer detaljerad information beträffande den aktuella skrivningen, är att det i regel är tillåtet att föra en argumentation på internet varför sexköp bör tillåtas i Sverige. Detta innebär således att inget brott bör aktualiseras. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Vilka skäl kan lyftas upp som talar emot återkallelse av körkort?

2021-09-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Polisen tagit min körkort på väg 30 som jag körde 67 och innan hade två gånger körde på kamera.jag nu fick papper från transportstyrelsen .Tillfälle att yttra mig innan beslut i körkortsärende.Jag egen företagare och en stor behöv av körkort för att åka till jobbet.mitt jobb är byggställning och ofta jag jobba långt bort från där jag bor.mm finns anledning att varför jag behöver körkort om behöves jag berätta .
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är något oklar men jag uppfattar den som att du kört för fort och att Transportstyrelsen nu ska besluta i frågan om ditt körkort ska omhändertas varpå du fått möjlighet att yttra dig, vilket föranleder frågan vilka skäl man kan anföra emot en återkallelse av körkort. Individuell bedömningTransportstyrelsen kommer att göra en individuell bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte att ge ett "facit" på vad man bör ha med i detta yttrande. Vissa skäl torde dock kunna lyftas i förmildrande riktning. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.I din bakgrundsinformation anger du att har ett stort behov av körkortet för att kunna komma till arbetet, således är detta något du bör lyfta upp och resonera kring i yttrandet. Även de andra omständigheterna jag nämnde ovan kan framföras, i de fall de är tillämpliga på din situation. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?

2021-09-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur går man tillväga när man skall söka skadestånd för häktning.Jag satt häktad i 1 månad men blev sedan frigiven när åtalet lades ned.Mvh. Anders
Rijad Trubljanin |Hej!Jag tolkar din fråga som att du satt häktad i en månad och att du sedan blev frigiven och att du nu undrar kring förfarandet för att söka ersättning för detta. HuvudregelDen som har varit frihetsberövad (häktad eller anhållen) i minst 24 timmar i sträck utan att sedan bli dömd har som huvudregel rätt till ersättning. Den rättsliga utgångspunkten för detta finns i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714). Hur mycket kan man få i ersättning?I 7 § i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder stadgas vad man kan få ersättning för. Detta är bland annat utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande. För att tydliggöra vad varje enskilt begrepp innebär så kommer en förklaring att lämnas här nedan:- Utgifter: ersättning för utgifter kan exv. röra sig om ersättning för resor till och från häktet.- Förlorad arbetsinkomst: ersättning för att du ev. förlorat arbetsinkomst under tiden du satt häktad, vilket gjorde att du inte kunde arbeta under denna period.- Intrång i näringsverksamhet: denna form av "skada" är aktuell ifall du bedriver en näringsverksamhet, och kanske på grund av häktningstiden förlorat en kundkrets eller liknande.- Lidande: ersättning för lidande är något som bestämts i varje enskild fall. En utgångspunkt är dock att ju längre man suttit häktad, desto större lidande har man blivit utsatt för. Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättning för lidande i normalfallet till 30.000 kr för den första månaden. Därefter ökar ersättningen med 20.000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 30.000 kr per månad till och med den tolfte månaden. Eftersom du satt häktad i en månad, så borde ersättningen för lidandet kunna beräknas till 30.000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns vissa tillfällen där man inte har rätt till ersättning, eller ett ev. mindre belopp än det man skulle ha haft. Dessa undantagssituationer förekommer i 6 § i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Det kan handla om du ex. försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen.Hur/var ansöker man om skadestånd om man suttit oskyldigt häktad?Ansökningen görs via Justitiekanslerns hemsida. Där kommer du att få ladda ner en ansökningsblankett som måste fyllas i. På hemsidan finns det ytterligare information beträffande häktning och även en checklista som du kan ta hjälp av när du fyller i ansökningsblanketten. Sammanfattning av din situationOm man suttit oskyldigt häktad så är man i regel berättigad till ersättning. Denna ersättning är något som du själv måste ansöka om hos Justitiekanslern, med hjälp av en ansökningsblankett där du fyller i viss information och skickar. Bedömningen beträffande om en person är berättigad till ersättning kommer att göras individuellt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudregeln är dock att totala ersättningen dock kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet + ersättning för lidande (vilket torde vara ca 30.000 kr i ditt fall).Det finns dock vissa undantagssituationer när skadestånd inte ska utges. Bakgrundsinformationen är dock något begränsad, vilket gör att jag inte kan bedöma om detta kommer att vara aktuellt i detta fall. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Principalansvaret

2021-09-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. (Vilken fantastisk hemsidan ni har)Kan jag som anställd bli ersättningsskyldig till min arbetsgivare om jag har av okunskap angivit en produkt till en kund med fel specifikationer för ändamålet. Exempel. Om jag sålt ett fönster som ska klara vissa krav men det visade sig vara fel fönsters och nu vill kunden ha rätt fönster. Kan då arbetsgivaren kräva mig på pengar som anställd om jag gjort fel?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du angivit en felaktig produkt till en kund varpå du nu undrar om du kan bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren för det inträffade misstaget. Arbetsgivarens principalansvarEn arbetsgivare har ett principalansvar över sina anställda. Detta innebär att det huvudsakligen är arbetsgivaren som ska ersätta skador som åsamkats av arbetstagare i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan dock bli ansvarig för skador som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning och den skadelidandens intressen (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta innebär med andra ord att arbetstagaren enbart svarar för de skador som hen orsakat i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Kravet på synnerliga skäl är ett väldigt högt ställt krav som inte torde vara uppfyllt i ditt fall, då jag tolkar det som att det tillhör dina arbetsuppgifter att ange produkter till kunder för specifika ändamål, varpå det i detta fall angivits fel specifikationer.Vad krävs för att principalansvaret ska tillämpas?I (3 kap. 1 § skadeståndslagen) anges vissa krav som måste vara uppfyllda för att principalansvaret ska kunna göras gällande. Dels så ska det handla om en skada som orsakats "i tjänsten". Det är inte helt enkelt att ge ett tydligt svar på vad som är i tjänst, men en huvudsaklig utgångspunkt är att handlingar vidtagna under arbetstid och som tillhör arbetsuppgifter i princip alltid ska anses vara i tjänsten. Det krävs även att det finns en arbetstagare, vilket du är i detta fall. Slutligen krävs att arbetstagaren agerat vårdslöst i sitt handlande, vilket kan konstateras att du gjort då misstaget hade kunnat undvikas om det möjligen gjordes en noggrannare kontroll beträffande vad den aktuella kunden behövde för fönster.Principalansvaret kan avtalas bortSkadeståndslagen utgör dispositiv rätt, vilket innebär att det är fritt mellan parterna att komma överens om annat än det som stadgas i lagen. Om parterna inte avtalat eller kommit överens om annat, så är det de som anges i lagtexten som kommer att vara gällande. Principalansvaret kan avtalas bort. Det framgår inte i frågan huruvida detta är något som diskuterats eller avtalats om mellan dig och din arbetsgivare tidigare. Det framgår således alltså inte om det finns ett skriftligt eller muntligt avtal om att ex arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över skador åsamkade i tjänst. Sammanfattning och min bedömning i din frågaMed beaktande av din bakgrundsinformation, är min bedömning, att principalansvaret torde kunnas göra gällande i detta fall, vilket innebär att det är arbetsgivaren som skall ansvara för dessa skador som kunden åsamkats i detta fall. Min bedömning är alltså att det är din arbetsgivare som kommer svara för att du råkat att ange fel produkt till en kund. Det är dock viktigt att komma ihåg att principalansvaret kan avtalas bort, vilket det saknas information beträffande i frågan. Utgångspunkten är dock att detta är något som arbetsgivaren kommer att svara för. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn

2021-09-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag gjorde en dum grej när jag var 16 och blev dömd för misshandel. Påföljden blev böter och samhällstjänst, är idag 25 år gammal och tänkte söka till polisen. Är detta något som kan tas upp/kommer synas under säkerhetsprövningen? Vad jag kan själv kan se när jag begär ett registerutdrag är att uppgifterna ska ha gallrats.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du blev dömd för brottet misshandel när du var 16 år och att du nu undrar om brottet har gallrats ut, vilket har betydelse för dig i ansökningsprocessen till att bli polis.Vad menas egentligen med att ha en "prick" i belastningsregistret?När det talas om att ha en prick i brottsregistret så avses att man finns registrerad i belastningsregistret. Här registreras alla domar som en person ådömts. Det framgår även om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Detta innebär alltså att om man blir tilldelad en bot för fortkörning, så är detta således något som kommer att finnas tillgängligt i belastningsregistret. Utöver dessa så registreras även en del andra uppgifter, ex. om en viss person blivit tilldelad ett kontaktförbud. Det kan även förekomma att domar från utlandet registreras i belastningsregistret.När gallras ett brott?Detta beror helt enkelt på vilket straff/vilken påföljd man blivit tilldelad. I din bakgrundsinformation anger du att att påföljden blev samhällstjänst. Inom svensk rätt så är samhällstjänst inte en självständig påföljd, vilket innebär att det alltid måste kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen (fem år om man var under 18 då brottet begicks), vilket framgår av 17 § 1 st. 4 p. lag (1998:620) om belastningsregister. Viktigt att komma ihåg är att om man döms till någon ny påföljd för något nytt brott medan man fortfarande är med i registret, så kommer den gamla anmärkningen/pricken finnas kvar i registret fram tills att den senaste domen gallras ut. Vilka antagningskrav finns det för att bli polis i Sverige?För att bli polis så finns det flertal antagningskrav. Sökanden ska vara svensk medborgare, myndig, ha körkort samt uppfylla ett antal olika behörigheter. Det uppställs även fysiska och psykologiska krav som måste vara uppfyllda. Anledningen till dessa är att de människor som utbildar sig till poliser ska anses kunna vara lämpade för yrket och inneha de egenskaper som efterfrågas. Värt att nämna är att du även måste få en godkänd säkerhetsprövning. Detta innebär att du måste anses vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju och en koll i belastningsregistret.Sammanfattning av din situation samt min bedömning i fråganI bakgrundsinformationen angav du att du blev dömd till samhällstjänst för den inträffade gärningen. Inom svensk rätt så är samhällstjänst som ovan nämnt ingen självständig påföljd, utan måste alltid kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. När påföljden blivit något av dessa två, så är huvudregeln att brottet gallras, dvs. tas bort från belastningsregistret tio år efter domen. Men det finns en särreglering som framhåller att brottet gallras efter fem år, om den dömde var under 18 år då brottet begicks, vilket är situationen i din fråga. Min uppfattning är således att brottet har gallrats ut från belastningsregistret, mot bakgrund av att det har gått mer än fem år sedan du dömdes för brottet. Detta är är viktigt för dig med tanke på den eventuella antagningsprocessen för att bli polis. Du har helt rätt i att det genomförs en säkerhetsprövning innan man kan bli polis, där bland annat belastningsregistret kontrolleras. Varje person har rätt att begära ut uppgifter om sig själv ur registret, vilket du redan gjort. Jag bedömer det således, utifrån din bakgrundsinformation, att brottet har gallrats och inte kommer att påverka säkerhetsprövningen under antagningsprocessen till att bli polis. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar