Vuxen har sex med barn i utbyte mot cigaretter, pengar, alkohol och godis

2021-08-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 13 årig flicka har sex med en 26 årig man under ca 2 års tid. Oralt o analt. I utbyte får hon cigaretter, pengar, alkohol o godis. Inget våld förekom. Var det brottsligt? Vad skulle straffet bli vid en fällande dom?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först ta upp de olika brott som hade kunnat bli aktuella och sedan avsluta med att svara på vad straffet skulle kunna bli vid en fällande dom. I mitt svar kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB), alkohollagen (AL) och tobakslagen (TL).Våldtäkt mot barnDen som genomför ett samlag eller annan sexuell handling med ett barn under 15 år gör sig skyldig till våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB). Bestämmelsen omfattar både orala, anala och vaginala samlag. Barnets frivillighet har inte någon betydelse eftersom man inte är byxmyndig förrän man är 15 år gammal. Därför är utgångspunkten att det alltid är brottsligt att genomföra ett samlag med ett barn under 15 år. Undantaget är om det är en väldigt liten åldersskillnad och det är uppenbart att samlaget inte inneburit ett övergrepp av barnet (6 kap. 14 § BrB). En sådan situation kan till exempel vara om en 14-åring och en 15-åring har ett förhållande och haft frivilligt sex med varandra. Det krävs även att gärningsmannen har haft uppsåt, det vill säga avsikt, att ha sex med barnet.Med tanke på att mannen varit 26 år och flickan 13 år så är min bedömning att mannen har begått brottet våldtäkt mot barn. Detta gäller oberoende av om flickan har samtyckt till att ha sex med mannen, eftersom hon inte ännu är byxmyndig. Att uppsåt föreligger är klart eftersom han har genomfört orala och anala samlag med flickan. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i mellan lägst två och högst sex år. (6 kap. 4 § BrB).Utnyttjande av barn för köp av sexuell handlingOm någon förmår en person under 18 år att företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning så har denne begått brottet utnyttjande av barn för köp av sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). Begreppet sexuell handling omfattar både oralt, analt och vaginalt sex och ersättningen kan vara i form av pengar, cigaretter, narkotika, alkohol, godis, kläder eller andra gåvor. För att kunna dömas för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling så krävs det uppsåt, det vill säga att gärningsmannen har velat få sex av barnet i utbyte mot olika former av gåvor. Det krävs även oaktsamhet i förhållande till barnets ålder, det vill säga att det räcker med att gärningsmannen hade anledning att misstänka att personen var under 18 år. Detta innebär att förutsatt att den 26-åriga mannen hade anledning att misstänka eller visste att flickan var under 18 år och det går att bevisa att flickan fick gåvorna i utbyte mot oralt och analt sex så kan mannen bli dömd. Straffet för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är fängelse i högst fyra år.Olovligt anskaffande av alkoholAtt köpa ut och ge alkohol som gåva till någon som är under 20 år utgör brottet olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 § AL). För att kunna dömas så räcker det med oaktsamhet, det vill säga att den som köper ut inte har säkerställt mottagarens ålder. Med tanke på flickans ålder i detta fall så är det svårt att hävda att mannen skulle ha trott att hon var över 20 år gammal. Min bedömning är därför att mannen har gjort sig skyldig till detta brott. Straffet för olovligt anskaffande av alkohol är böter eller fängelse i högst två år.Utköp av cigaretter till minderårigDet är olagligt för en näringsidkare att sälja cigaretter eller andra tobaksvaror till minderåriga eller till någon som man misstänker kommer lämna vidare varan till en minderårig person (10 kap. 4 § 2 st. TL). Det är däremot inte brottsligt för en privatperson att lämna över cigaretter till en minderårig. Mannen kan därför inte dömas för lagning av cigaretter till flickan.Vilket straff skulle kunna dömas ut vid en fällande dom?Även om en persons handlingar kan täckas av flera brott så döms man bara enligt straffskalan för det brottet med den högsta straffskalan. Bestämmelsen om utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är dessutom subsidiär till bestämmelsen om våldtäkt mot barn, vilket innebär att man dömer för våldtäkt mot barn om rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Eftersom straffet för våldtäkt mot barn dessutom är högre än straffet för olaglig anskaffning av alkohol så döms mannen efter straffskalan för våldtäkt mot barn. Detta innebär att mannen, förutsatt att bevisen räcker till, kommer dömas till fängelse enligt straffskalan för våldtäkt mot barn. Exakt hur långt straffet kan bli beror lite på omständigheterna. Hovrätten har i ett tidigare mål (RH 2010:12) dömt en man för våldtäkt mot barn till fängelse i tre år och sex månader. Här var det en 43-årig man som hade haft sex med en 13-årig flicka vid fyra olika tillfällen. Han hade även gett henne kläder och fyllt på hennes telefon med pengar i anslutning till när de hade sex. Utöver det hade han gett henne pengar och en ny mobil. Här var det visserligen inte aktuellt med utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och åldersskillnaden var större, men omständigheterna i övrigt påminner lite om omständigheterna i din fråga vilket gör fallet relevant. Min bedömning är därför att straffet för mannen i din fråga borde bli fängelse i ca tre år och sex månader. Det skulle dock kunna bli något längre eller kortare beroende på övriga omständigheter som inte framgår av din fråga.Sammanfattningsvis så har mannen begått brotten våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och olovligt anskaffande av alkohol. Straffet kommer troligtvis dömas ut enligt straffskalan för våldtäkt mot barn, vilket innebär fängelse i mellan två och sex år. Mot bakgrund av domen från Hovrätten så är min bedömning att straffet borde hamna på ca tre år och sex månader, men kanske något lägre eller kortare beroende på andra omständigheter som jag inte känner till. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra vad domen ska bli.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förbjudet att diskriminera de som valt att inte vaccinera sig mot covid-19 och är det digitala vaccinpasset lagligt?

2021-08-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag har läst att det enligt Europas grundlag är förbjudet att diskriminera människor för att de har valt att inte ta ett vaccin. Stämmer detta? Om ja, hur är det då möjligt att många makthavande i olika länder nu har fått lov att kräva att folk måste ha vaccinerat sig mot Covid 19 för att få lov att besöka till exempel Caféer? Strider det då inte mot Europas grundlag? Att inte släppas in på ett Café p.g.a. att man valt att inte vaccinera sig är väl ändå diskriminering?Jag undrar också om huruvida detta digitala "vaccinpass" verkligen kan vara lagligt, eftersom man då digitalt lagrar information om en individs hälsa? Det är väl inte lagligt att förvara sådan information på ett digitalt plattform som de som inte är läkare/Jobbar inom vården kommer åt? Det är ju personlig data om din hälsa.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det förbjudet att diskriminera människor som inte har tagit ett vaccin?Inom EU finns det tre olika lagar som kan likställas med grundlagar, dessa är Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan).EU ska bygga på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Unionen ska även jobba för ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män (art. 2 FEU).För att svara på din fråga om det är förbjudet att diskriminera människor som inte tagit ett vaccin så måste jag gå in på vad förbudet mot diskriminering innebär. Diskriminering enligt EU-stadgan innebär en särbehandling av vissa människor på grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning (art. 21 EU-stadgan). Det kan därför vara diskriminering av de som rekommenderas att inte vaccinera sig, till exempel gravida och andra som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl. Det hade nämligen fallit in under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Människor som väljer att inte vaccinera sig omfattas däremot inte av någon av diskrimineringsgrunderna. Detta innebär att det inte är diskriminering att kräva att folk som har valt att inte vaccinera sig, utan några medicinska skäl, ska ha vaccinerat sig mot covid-19 för att få besöka exempelvis caféer.Men för att ändå undvika att folk särbehandlas för att de valt att inte vaccinera sig så har EU beslutat att det digitala covidintyget ska kunna innehålla både vaccinationsintyg, intyg om att personen har testat sig för covid-19 och intyg om att personen har varit sjuk i covid-19 och tillfrisknat. På så sätt kan de undvika att diskussioner kring särbehandling och diskriminering uppstår.Är "vaccinpasset" lagligt? Är det lagligt att förvara personlig data om ens hälsa på en digital plattform som andra än de som jobbar inom vården kommer åt?Vad som gäller vid behandling av personliga data regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).För att det ska vara lagligt att förvara personliga data om en person så måste uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till personen det gäller. För att det ska vara lagligt krävs det att någon av följande sex punkter är uppfyllda: (art. 6.1 GDPR)a. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.b. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. d. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.e.Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.f. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.När det gäller vaccinpassen så kan man motivera förvaringen av personliga data om ens hälsa med att det är nödvändigt av ett allmänintresse, nämligen att minska smittspridning bland befolkningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är vem som helst som kan komma åt dessa uppgifter. Det är endast du själv och de myndigheter som samlat in uppgifterna som kommer åt dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När preskriberas utpressning och ringa utpressning?

2021-08-08 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |För 3 år sen blev ja anmäld utan att veta om det.1 år efter det fick ja gå på förhör. Dom pratade om att det var ringa utpressning. Fick advokat i förhöret. Nu har det som sagt gått över 3 år sen sedan det hände och jag har inget hört från någon över huvudettaget sen förhöret. Har försökt läsa mig till det och ser att ringa utpressning ät max 6 månaders fängelse. Annanutpressning max 2 år. Borde inte detra vara preskriberat nu? Borde inte jag få information om att dom inte tar de till rätten? Jag har mått så sjukt dåligt dessa 2år och det äter upp mig inifrån.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av utpressningPreskriptionstiden för ett brott beror på hur hårt straff som ett brott kan ge. Precis som du nämner så ger ringa utpressning böter eller högst sex månaders fängelse medan utpressning av normalgraden ger fängelse i högst två år (9 kap. 4 § brottsbalken). Eftersom straffen är olika långa blir också preskriptionstiden olika lång. För ringa utpressning som har ett lägre straff än fängelse i ett år är preskriptionstiden två år. Preskriptionstiden för utpressning av normalgraden blir istället fem år eftersom det högsta straffet är två år (35 kap. 1 § brottsbalken).För att svara på din fråga så beror preskriptionstiden på vilket av brotten du har varit misstänkt för. Om du var misstänkt för ringa utpressning så är brottet nu preskriberat. Men om det var utpressning av normalgraden så preskriberas inte brottet förrän fem år efter att händelsen du blev anmäld för ägde rum, det vill säga om ca 2 år.Bör du få information om ärendet inte tas till rätten?Om en förundersökning läggs ner eller om åtal inte ska väckas så ska den som är skäligen misstänkt för brottet underrättas (14 § förundersökningskungörelse). Är man skäligen misstänkt för ett brott så ska man informeras om detta under förhör (23 kap. 18 § rättegångsbalken).Om du inte blev informerad om att du var skäligen misstänkt vid förhöret så behöver polisen inte informera dig om de väljer att lägga ner förundersökningen eller om de beslutar att åtal inte ska väckas. Men om du däremot var skäligen misstänkt så ska polisen alltså ha informerat dig om misstanken när du blev förhörd. I så fall ska polisen även informera dig om de har lagt ner förundersökningen. Har du inte fått någon information om att ärendet inte tas till rätten, trots att du blivit informerad om att du är skäligen misstänkt, så innebär det att förundersökningen fortfarande pågår. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva att det ska genomföras ett faderskapstest under graviditeten?

2021-08-05 i Faderskap
FRÅGA |Jag är gift, men är osäker på om min make är far till barnet, pga otrohet. Båda män faller inom tiden.Kan jag, enligt lag, kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds? För att veta om jag/vi vill ha barnet.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB).Om mamman till ett barn är gift med en man vid födseln så presumeras det att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Detta gäller dock inte om det är utrett att modern under perioden när barnet blivit till har haft samlag med någon annan och barnet kan vara den andra mannens barn (1 kap. 2 § FB). Om det finns osäkerhet kring vem som är far till barnet ska socialnämnden göra en utredning och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Om någon av männen begär det så ska socialnämnden verka för att en blodundersökning görs för att fastställa vem som är far till barnet (2 kap. 6 § FB). Detta sker efter födseln. Under graviditeten genomförs endast faderskapstest på uppdrag av polisen eller läkare.Svaret på din fråga är därmed att du tyvärr inte kan kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds. Ett faderskapstest kommer du inte kunna göra förrän efter barnets födsel. Skulle du välja att behålla barnet så kommer din make presumeras vara far till barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att inneha nakenbilder på någon annan?

2021-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga vad gäller nakenbilder. För ca 3 år sen (idag är jag 30) träffade jag en kille (han var i samma ålder som mig, kanske ett par år äldre) som tog bilder/filmer på mig när jag satt på hans säng topless. Vi sågs endast 3 gånger och hade en sexuell relation. Han frågade inte men jag sa heller inte nej men minns att jag kände mig ställd. Vi fortsatte inte ses men höll nån form av kontakt via instagram. Han skrev till mig ibland och undrade hur jag hade det och så. Jag svarade alltid på ett vänligt sätt men ej flörtigt eller romantiskt. Men nån gång skickade han de bilder och filmer på mig i hans säng till mig som "en rolig grej". Jag tyckte det var obekvämt men sa inget om det förutom "dessa kan du gott radera". Han sa att han såklart skulle göra det. Nu några år efter stör det mig mer och mer att han skickade dessa bilder på mig till mig. Tänkte inte på det då men känner att det var väldigt kränkande. Har även hört via en gemensam bekant att killen i fråga har själv sagt att han har en bank av bilder på tjejer han varit med. Under 2020 skrev han nån gång igen om hur jag mår och så och jag bestämde att jag ej vill ha kontakt med den här personen så jag tog bort han från min vän lista och raderade konversationen, samma konversation där han skickat de bilder/filmer på mig till mig. Jag undrar om man kan göra någonting lagligt åt detta? Har han begått integritetsbrott? Kan jag anmäla eller på något sätr säkerhetsställa att han inte har kvar bilder på mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att inneha nakenbilder på någon annan är inget brott. Skulle killen välja att sprida bilderna till fler än ett fåtal personer så skulle han dock kunna bli dömd för olaga integritetsintrång. Då krävs det att spridningen än ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör (4 kap. 6 c § brottsbalken).Att han skickat bilderna till dig kan eventuellt utgöra ofredande. Då krävs det att killen ska ha utsatt dig för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och att gärningen var ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Men som jag förstår din fråga så är det bara vid ett tillfälle som han skickat nakenbilderna till dig och därmed är min bedömning att det troligen inte är tillräckligt för att klassas som en störande kontakt eller ett hänsynslöst agerande och att killen antagligen inte kommer kunna bli dömd.Eftersom det inte är olagligt att inneha nakenbilder på någon annan så finns det tyvärr inte heller något sätt att säkerställa att killen inte har kvar några bilder på dig och det går inte heller att tvinga honom att radera eventuella bilder som finns kvar. Som svar på din fråga så har killen troligtvis inte begått något brott och därmed finns det ingen anledning att anmäla. Tyvärr kan du inte heller göra något för att säkerställa att killen inte har kvar bilder på dig. Skulle killen fortsätta skicka nakenbilderna till dig eller sprida de till andra så bör du dock anmäla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Will a speeding ticket be registered in the criminal record?

2021-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hello!I got a speeding ticket for 58 km/h in a section with a maximum speed of 40 km/h, and I have already paid the fine.Will this violation be recorded on my criminal record, and if so, what are the potential adverse consequences accordingly?Best regards,
Alva Lindsjö |Hello! Thank you for contacting Lawline with your question!All violations are registered in the criminal record. The time before it's erased depends on which penalty that has been sentenced. Violations resulting in a ticket would be erased after five years (17 § 9 p. lag om belastningsregister).The main rule is that only yourself, and some certain authorities, can request an extract from your criminal record (9 § lagen om belastningsregister). The most common occasion when violations in your criminal record could affect your life is when you're applying for a job. Employers themselves don't have the right to request an extract from your criminal record, but they can ask you to request it for them. Whether it will affect your possibilities of getting a job is hard to say, but in most cases a speeding ticket should have a very small significance.The answer to your question is that your speeding ticket will be recorded on your criminal record for five years after the violation. The potential adverse consequence is that your violation might affect your ability to get a job. But, as I stated before, a speeding ticket should have a very small significance since it isn't a severe crime.I hope you're satisfied with the answer!Best regards,

Vad är straffet i Norge för grovt bedrägeri och skattebrott?

2021-08-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är straffet i Norge för grovt bedrägeri och skattebrott
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring brott i Norge finns i den norska straffeloven.Straffet för bedrägeri i Norge är böter eller fängelse i högst två år (§ 371 straffeloven). Om brottet är grovt blir straffet fängelse i högst sex år (§ 372 straffeloven).Även straffet för skattebrott i Norge är böter eller fängelse i högst två år (§ 378 straffeloven). Vid grovt skattebrott blir straffet istället fängelse i högst sex år (§ 379 straffeloven).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Konsekvenser av att köra trimmad moped som 15-åring

2021-08-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Tja jag undrar om man kör trimmad moped som 15 åring (är inte 15 men bra att veta liksom) kan man få som konsekvens att ens B körkort dröjs tills man är 21 eller är de bara böter??
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kör man en trimmad moped så gör man sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för detta är böter. Bötesbeloppet ligger på mellan 30 och 150 dagsböter. Storleken på dagsböterna fastställs sedan till ett belopp på mellan 50–1000 kr (25 kap. 2 § brottsbalken). Det är svårt att säga exakt hur stort bötesbelopp man får i det enskilda fallet, men ofta brukar det hamna på ca 1500 kr (30 dagsböter x 50 kr).Körkortstillstånd ges endast till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara lämplig som förare (3 kap. 2 § körkortslagen). Om det finns sådana hinder för körkortstillstånd beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid då man inte kan få körkort. Spärrtiden kan bli lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden börjar löpa den dagen som du får beslutet (7 kap. 8 § körkortslagen).Om du blir dömd till böter kommer du även få en prick i belastningsregistret som kommer finnas kvar i fem år från att du får böterna (17 § lagen om belastningsregister). Denna tid kan förlängas om du blir straffad för ett nytt brott innan fem-årsperioden har löpt ut (18 § lagen om belastningsregister).Svaret på din fråga är alltså att du kan få både böter och spärrtid då du inte kan få körkort. Huruvida spärrtiden påverkar när du får körkort beror på när du får beslutet. Får du beslutet om spärrtid när du är 15 år kommer den alltså hinna gå ut tills du är 18 år och får ta B-körkort. Du kommer dock att få en prick i belastningsregistret som finns kvar i fem år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,