Säljaren motsätter sig reklamation

2021-07-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag som privatperson beställde ett par byxor från en hemsida. Efter att jag tvättade dom, ca 3 veckor efter leverans, upptäckte jag ljusa fläckar på byxorna. Jag följde tvättrådet i dem. Har jag reklamationsrätt? Och isåfall hur ska jag gå tillväga? Jag har redan försökt att reklamera, men de sa att de endast har en skyldighet att göra något åt det om jag som konsument kan bevisa att felet fanns vid leverans. Men det är ju ett tydligt fel på kvaliteten.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du beställde byxorna som privatperson från ett företag så gäller konsumentköplagen (KKöpL). Konsumentköplagen är tvingande och en näringsidkare kan aldrig ge sämre villkor för konsumenten än vad lagen anger (3 § KKöpL).För att en vara ska anses vara felaktig i lagens mening så ska den avvika från vad som är avtalat eller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). Att det uppstår ljusa fläckar på ett par byxor efter en tvätt är ett sådant fel då man kan förvänta sig att ett par byxor ska kunna tvättas flertalet gånger utan att fläckar uppstår.Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när konsumenten får varan. Även fel som funnits när varan lämnades över till konsumenten men som visar sig senare ska säljaren ansvara för (20 § KKöpL). Om ett sådant fel visar sig inom sex månader efter leverans så är det som utgångspunkt säljaren som ansvarar för felet, om inte säljaren kan visa att felet har uppstått senare (20 a § KKöpL). Eftersom fläckarna på byxorna uppstod efter bara ca 3 veckor så innebär det att utgångspunkten är att felet har funnits där redan vid köpet och att säljaren har ansvaret. Så länge inte säljaren kan bevisa att du har varit vårdslös och orsakat fläckarna så har du rätt att reklamera byxorna.Mitt råd är att du börjar med att kontakta företaget du köpte byxorna från igen och påpeka att bevisbördan för om felet fanns vid leveransen ligger på dem och att du annars kommer göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om företaget fortfarande inte låter dig genomföra en reklamation så är mitt råd att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som då kommer bedöma ditt ärende och lämna en rekommendation om hur tvisten ska lösas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att orsaka en olycka?

2021-07-10 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om vad gäller när en person har orsakat olycka som är inte trafik olycka. Två personer klättrade på en klippa och den person som säkrade den andra person tog bort säkringen så att den andra person, som var 30 m uppe, fäll 30 m ner och blev allvarlig skadad. Bör Polisen informeras av denna händelse? Finns det något skydd för denna person som falit ner på grund av att den andra person tog bort säkringen? Tack!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB). Som jag tolkar din fråga så kan det utgöra en brottslig handling och uppfylla kraven för antingen misshandel eller vållande till kroppsskada. Jag kommer därför börja med att gå in på vad som avgör om brottsrekvisiten är uppfyllda och sedan avsluta med om man bör kontakta polisen.Misshandel eller vållande till kroppsskada?Misshandel kan bli aktuellt eftersom personen har tagit bort säkringen vilket har orsakat att den andra personen föll och skadade sig (3 kap. 5 § BrB). Brottet hade eventuellt även kunnat rubriceras som grovt eftersom personen blev svårt skadad och det kan vara livsfarligt att falla 30 m (3 kap. 6 § BrB). Men för att kunna bli dömd för misshandel krävs det även att personen har haft uppsåt till att skada den andra personen, det vill säga om personen tog bort säkringen för att skada den andra personen. Av din fråga har jag tyvärr inte tillräckligt med information om uppsåt föreligger eller inte. I slutändan är det en fråga som får avgöras av domstolen.Om personen inte hade uppsåt till att skada den andra personen, men handlade oaktsamt, så kan istället vållande till kroppsskada bli aktuellt (3 kap. 8 § BrB). Det kan även rubriceras som grovt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag (3 kap. 9 § BrB). Här gör man en bedömning om det var oaktsamt att ta bort säkringen i den situationen och om gärningspersonen borde ha förstått att det fanns en risk för att den andra personen då skulle falla ner och skada sig. Eftersom jag inte har alla omständigheter så kan jag dock inte göra en säker bedömning om oaktsamhet föreligger eller inte och därför inte säkert uttala mig om personen kommer kunna dömas för brott.Bör polisen informeras om händelsen?Eftersom både misshandel och vållande till kroppsskada kan bli aktuellt bör polisen meddelas om händelsen. Detta kan göras genom att personen polisanmäler händelsen antingen genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ska man tänka på om förälder med ensam vårdnad flyttar med barnet?

2021-07-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är i nuläget gravid med en person som jag inte har någon relation till. Vi bor förtillfället i samma kommun, men jag ska eventuellt flytta tillbaka till ett annat län som jag är uppvuxen på och där jag har all mitt kontaktnät samt familj.Jag kommer aldrig neka barnet eller pappan umgängesrätt, men jag undrar på vad jag ska tänka på om jag flyttar innan barnet föds, eller om jag beslutat mig att stanna i detta län där jag inte har något kontaktnät?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken (FB).Gemensam eller ensam vårdnad vid födseln?Som jag förstår din fråga så är du inte gift med pappan till barnet, och har inte heller någon annan relation till honom. Detta innebär att du automatiskt kommer få ensam vårdnad av ditt barn (6 kap. 3 § FB). Att du har ensam vårdnad innebär i sin tur att du ensamt har rätt och skyldighet att besluta om frågor som rör barnets personliga angelägenheter, inklusive var barnet ska bo (6 kap. 11 § FB). Om du flyttar före eller efter barnets födsel har inte någon betydelse.Vad ska du tänka på?Eftersom du har ensam vårdnad om barnet är det helt och hållet upp till dig om du vill flytta från kommunen där pappan till barnet bor eller om du vill bo kvar där. Däremot har barnet umgängesrätt med sin pappa (6 kap. 15 § FB). Observera att umgängesrätten gäller för barnet och att pappan därför inte själv har någon rätt att få umgänge med barnet. Det är barnets vilja som avgör. Umgängesrätten kan antingen utövas genom fysisk kontakt eller genom telefonsamtal eller e-postkontakt. Om umgänget sker fysiskt kan du behöva bidra till kostnaderna för resor mellan dig och pappan (6 kap. 15b § FB). Det enda du behöver tänka på är alltså att du eventuellt kan behöva bidra till kostnad för resor om ditt barn vill ha umgänge med sin pappa och vill träffa honom fysiskt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan uppgifter i belastningsregistret gallras ut i förtid?

2021-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag blev fångad i år för snatteri av väktare som sedan kallade dit polisen. Jag hade snattat smink för ca 700kr och erkände brottet på plats. Jag betalade tillbaka pengarna till butiken för sminket och i följd av det fick jag ett strafföreläggande på 3000kr. Den summan har jag betalt samtidigt som jag fick hem ett brev att ge min signatur till erkännandet (också gjort). Nu ett prick i registret. Har läst att det går ut om 5år, men finns det chans att det kan gallras ut tidigare? Kan jag överklaga eller ringa de? Hur påverkar detta min framtid? Är 19 år.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till lagen om belastningsregister. Kan brottet gallras ut tidigare?Precis som du läst så gallras uppgifter om böter ut fem år efter strafföreläggandet (17 § 9 p. lagen om belastningsregister). Det finns inga undantag från denna regel som kan göra att uppgifter gallras ut tidigare. Pricken i ditt belastningsregister kommer dessvärre därför finnas kvar tills tiden på fem år har gått ut.Kan man överklaga eller ringa de?När det gäller uppgifter i belastningsregistret så kan man inte överklaga dessa. Enda sättet att ta bort något ur belastningsregistret tidigare är i princip genom att man blir frikänd från brottet eller att strafföreläggandet undanröjs (16 § lagen om belastningsregister). Du kan alltså inte överklaga pricken i belastningsregistret och därför ser jag inte heller att du skulle nå framgång med att ringa dem.Vem kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret?Uppgifterna i belastningsregistret är delvis skyddade för att skydda den enskildes integritet. Men det finns vissa situationer då olika aktörer har rätt att begära ut belastningsregistret. Först och främst har en rad myndigheter rätt att begära ut personuppgifter ur belastningsregistret (6 § lagen om belastningsregister). Det krävs alltid då att skälet för begäran om att ta del av uppgifterna överväger den olägenhet som det innebär för den det berör (7 § lagen om belastningsregister). Som utgångspunkt kan inte privatpersoner begära ut utdrag ur ditt belastningsregister. Undantaget är om det krävs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). Du kan även själv begära ut samtliga uppgifter som finns om dig (9 § lagen om belastningsregister).Hur påverkar detta framtiden?Ibland när man söker arbete så kan arbetsgivaren begära eller efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret. Då brukar de vilja att man begär ut ett utdrag själv och skickar in eftersom arbetsgivaren inte själv kan begära dina uppgifter. I den situationen kan en prick i belastningsregistret eventuellt påverka din möjlighet till anställning.Tidigare brott kan även ha betydelse vid straffmätningen om du skulle begå ett nytt brott (29 kap. 4 § Brottsbalken). Vid återfall kan man nämligen få ett hårdare straff än om det var första gången man begick ett brott.Om man vill resa utomlands, utanför EU till länder som kräver visum kan även en prick i belastningsregistret eventuellt komma att påverka möjligheterna att få visum. Det beror dock lite på vilka regler som gäller för visum just i det landet man vill resa till.Men efter att de fem åren har gått ut så kommer pricken i ditt belastningsregister inte längre synas och inte heller kunna påverka din framtid. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straff för ringa stöld om man är under 21 år

2021-07-16 i Påföljder
FRÅGA |Jag är 18 år och begick snatteri på ett Ica Maxi för första gången och blev tagen. Värdet på stöldgodset var 350kr och jag betalade sedan för all varor. Vad kommer mitt straff att bli?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.Vilket brott är aktuellt?Att stjäla varor från en butik gör att stöld blir aktuellt. För detta krävs det att du har haft uppsåt att stjäla varorna, det vill säga att du ska ha velat ta varorna utan att betala (8 kap. 1 § BrB). Eftersom värdet på varorna är under 1250 kr så kommer brottet rubriceras som ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB och NJA 2019 s. 951).Vad kommer det bli för straff?Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Eftersom du är under 21 år så kommer din ålder särskilt beaktas vid valet av påföljd och domstolen kan då döma ut ett lindrigare straff (29 kap. 7 § BrB). Det är inte sannolikt att du skulle få fängelse eftersom du är under 21 år (30 kap. 5 § 2 st. BrB). Det mest troliga är därmed att du kommer dömas till böter. Hur stora böter du kommer få är svårt att svara på eftersom det bedöms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din ålder.Du kommer även att få en prick i belastningsregistret. Eftersom du sannolikt kommer dömas till böter så kommer pricken i belastningsregistret finnas kvar i fem år (17 § 9 p. lagen om belastningsregister).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur stor brottsskadeersättning får man för sexuellt ofredande?

2021-07-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande där killen, 18 år som jag har tagit på mig och kysst mig mot min vilja. Hur mycket ersättning för kränkning kan jag begära eller möjligtvis få?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det tar din fråga sikte på hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Du skriver inte om du är över 18 eller inte, men din ålder kan ha betydelse för bedömningen. Generellt sett så ligger ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna på ca 5000 kr (s. 97–99 i referatsamlingen). Beroende på omständigheterna kan den dock bli något högre. Skulle du vara under 18 år så kan ersättningen bli något högre, eventuellt upp mot 10 000 kr (s. 111–113 i referatsamlingen).Eftersom du har blivit utsatt för ett sexualbrott så har du rätt till målsägandebiträde i domstolen om det inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde). Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig med frågan om hur mycket du ska begära och även utgöra ett stöd under processen. Du kan då framföra en sådan begäran till polisen när förundersökning har inletts. Domstolen beslutar sedan om din begäran godkänns och tilldelar dig i så fall ett målsägandebiträde om du inte själv har önskat ett. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

2021-07-06 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vad lagen säger om man medvetet låter en myndig person som man inte har ansvar för svälta ihjäl p.g.a. att man inte hjälpt personen med införskaffande av livsmedel?Jag hade en diskussion med en bekant som hävdade att man då skulle åka dit för mord. Själv tvivlar jag starkt på att man kan bli dömd för detta då det gäller en person som är myndig.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna dömas för mord krävs det att någon berövar annan livet (3 kap. 1 § brottsbalken). Denna bestämmelse kräver typiskt sett en aktiv handling som orsakar att en annan person dör. Det finns emellertid vissa situationer då man kan bli dömd för mord på grund av att man underlåter att ingripa. Detta gäller endast ett begränsat antal situationer där en person har en skyldighet att skydda den andra personen. Detta kallas för garantställning och kan till exempel röra sig om en förälder som har en skyldighet att skydda sitt barn eller en badvakt som har en skyldighet att rädda den som håller på att drunkna.För att svara på din fråga så har du helt rätt. Eftersom det rör sig om en myndig person som man inte har något särskilt ansvar för så kan man inte dömas för mord om man underlåter att hjälpa till med införskaffande av livsmedel. Inget annat brott hade heller kunnat bli aktuellt då det inte finns någon som ansvarar för den myndiga personen och det inte är brottsligt att underlåta att ingripa i en sådan situation. Är det däremot en förälder som låter sitt omyndiga barn svälta ihjäl så kan föräldern bli dömd för mord på grund av att denne har en skyldighet att skydda barnet och har en skyldighet att införskaffa livsmedel för att försörja barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan närstående gå till väga för att se till att psykiskt sjuk person får hjälp?

2021-06-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej.Hur gör jag för att få min dotter som blir 22 i år att bli inlagd på psyket?Hon skickar väldigt ofta till mig att hon ska ta livet av sig, skär sig själv ofta.Idag sa hon att hon hör röster som säger åt henne att döda nån.Helt ärligt är jag väldigt rädd just nu då hon titt som tätt berättar hur mycket hon hatar mig och att hon hoppas jag dör. Min mamma har ringt akutpsykiatrin och dom säger att dom inte kan göra nåt.Jag vet ärligt talat inte vad jag ska göra, det är precis som att hon lever i en låtsas värld där det har hänt saker som inte alls stämmer. Hur kan jag gå tillväga för att hon ska få den hjälp hon behöver innan det är försent?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Mitt första råd är att försöka övertala din dotter att söka vård själv. Detta är det minst ingripande man kan göra, och det är alltid bättre om man slipper tvinga personen till vård. Jag förstår dock att det självklart kan vara svårt om din dotter inte själv vill söka hjälp. Därför finns det även en möjlighet att tvinga en person med en allvarlig psykisk störning att få vård mot sin vilja, så kallad psykiatrisk tvångsvård.För att tvångsvård ska kunna bli aktuellt krävs det att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges psykiatrisk vård. Det krävs även att patienten motsätter sig denna vård. (3 § LPT). En allvarlig psykisk störning kräver att det rör sig om en varaktig störning. Det kan till exempel vara att patienten är psykotisk och har självmordstankar eller kan utgöra en fara för andra människor. För att kunna ta in en patient för tvångsvård så krävs det att en läkare har undersökt patienten och skrivit ett vårdintyg på att det finns sannolika skäl för att patienten är i behov av psykiatrisk tvångsvård (4 § LPT). Om patienten skulle vägra en sådan undersökning så kan läkaren ta hjälp av polisen för att genomföra undersökningen.Jag kan tyvärr inte avgöra om din dotter uppfyller kraven för psykiatrisk tvångsvård eftersom jag inte är läkare. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Du kan även ringa 1177 för att få råd på vad du som närstående kan göra. Då kan de besluta om att ordna så att en läkare kan undersöka din dotter och besluta om tvångsvård om läkaren anser att det är nödvändigt. Det är här du måste börja för att sjukvården ska kunna ge din dotter den hjälp hon behöver. Tyvärr är detta enda alternativet för dig som närstående för att se till att din dotter får vård, om du inte själv lyckas övertala henne att söka vård på egen hand. Behöver du stöd eller råd om mer exakt hur du ska gå till väga så har 1177 en lista på olika stödlinjer och telefonjourer som du kan chatta med, maila eller ringa. Här kan du få hjälp av personer med utbildning och erfarenhet av just denna typ av frågor. Jag vill också hänvisa dig till 1177:s information till närstående till någon som har en psykossjukdom. Hoppas du fick svar på din fråga och att din dotter får den hjälp hon behöver!Med vänlig hälsning,