Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?

2021-12-31 i Ränta
FRÅGA |Hejsan ! Skadestind ia betala skadestand till Mohamed med 62 000 kr jämte ränta beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 2019 till dess betalning sker. Hur mycket ska jag få ??
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga så som att du undrar hur mycket du kommer att erhålla i skadestånd med tanke på räntan.Räntesatsen som ska betalas utgörs av den aktuella referensräntan adderat med 8 %. (6 § Räntelagen). Referensräntan är nu på 0,00 vilket innebär att räntesatsen blir 8 %.Om räntan ska betalas från den 6 augusti 2019 innebär det att det belopp du ska få, OM det betalas idag 2021-12-31, är totalt 73931kr. Av dessa utgör 11931kr räntebeloppet. Ett bra verktyg du själv kan använda för att räkna ut beloppet du ska få, om du undrar detta igen vid ett senare tillfälle hittar du här. Sammanfattningsvis ska du alltså få 73931kr, om det betalas ut idag, 2021-12-31.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

2021-12-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man dömts till 4 mån fängelse för bidragsbrott, och inte indtäller sej, hur lång är preskribtionstiden från den dag domen fastställdes ??
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då du har blivit dömd till fängelse i fyra månader bortfaller det ådömda fängelset efter fem år om domen inte har börjat verkställas. (Brottsbalken 35 kap. 8 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur gör man för att beställa en gammal dom?

2021-12-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur gör man för att beställa en dom från 1998? Går det att söka på personnummer?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Domar är allmänna handlingar och kan alltså begäras ut av vem som helst. Finns det sekretessbelagda uppgifter i domen kan just de uppgifterna dock strykas eller liknande, en sekretessprövning görs i varje enskilt fall.När du ska begära ut en dom bör du först och främst ta reda på vilken domstol som förvarar den. Om du inte är säker på vilken domstol du ska vända dig till kan du kontakta en domstol och uppge vad domen rör för typ av ärende samt orten som ärendet kan ha anknytning till, så kan domstolen förmodligen ge dig vägledning angående det.Alla domar är försedda med ett målnummer, har du tillgång till det är det enkelt att hitta domen i fråga. Då behöver du bara uppge numret när du ringer till domstolen, så kan de hitta domen i sitt system. Jag tolkar det dock som att du inte har tillgång till detta. Du kan då uppge namn och ev. personnummer på inblandade personer eller företag, och vad ärendet handlade om, så kan det den vägen vara möjligt att lista ut vilken dom det rör sig om.Om domen anses vara så gammal att den inte längre finns i deras arkiv kan den i stället finnas hos Riksarkivet. I så fall kan du kontakta dem och uppge samma uppgifter som ovan för att de ska kunna leta fram domen åt dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?

2021-11-30 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått ett skadestånd gällande dom och fått 10.000:- ofredande 29 augusti 5.000:- ofredande 5.000:- 30 januari 2021. Hur mycket blir räntan?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i räntelagen.Ränta på en fordran som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott och inte skall utges som livränta, ska betalas från den dag då skadan uppkom. (4 § st. 5 Räntelagen).Själva räntesatsen som ska betalas utgörs av den aktuella referensräntan adderat med 8 %. (6 § Räntelagen). Referensräntan är nu på 0,00 vilket innebär att räntesatsen blir 8 %.Räntan ska alltså betalas från och med den dag skadan uppkom. I det här fallet blir det från den dag då brottet begicks, och inte från att dom meddelades. Jag tolkar din fråga som att det är dom som har meddelats de datumen du nämner, och inte den dagen skadan uppkom, därför kan jag dessvärre inte säga exakt vad summan kommer att landa på. Om inte så är fallet räknar jag ut för säkerhets skull.För ofredandet den 29 augusti, vilket jag här förutsätter är år 2021, blir ränta att betala 206 kr. För ofredandet den 30 januari, blir ränta att betala 334 kr.Om det är andra datum som gäller är ett tips att använda dig av kronofogdemyndighetens verktyg för att beräkna detta själv. Den hittar du här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det rimligt att min hyresvärd höjer min hyra med 2.500kr?

2021-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Är det rimligt att en hyresvärd höjer en lokal hyra med 2.500:-/månad?Nuvarande hyra är 4.000:-/månad efter höjning skulle den kosta 6.500:-/månad i kallhyra
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När din hyresvärd kräver en höjd hyra krävs det att den nya hyran är skälig. En hyra anses inte skälig om den överstiger marknadshyran. Hur stor marknadshyran är beror på vad det är för lokal och även vart den är belägen. Man bestämmer marknadshyran i första hand med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för likvärdiga lokaler i orten. (Jordabalken 12 kap. 57a §). Jämförelsen görs alltså i första hand med hyrorna för sådana lokaler som är i grova drag jämförbara med avseende på t.ex. lokaltyp, läge och storlek. Kriteriet lokaltyp syftar då på att kontor jämförs med kontor, butik med butik, industri med industri osv. Det saknar betydelse vilken verksamhet som drivs i t.ex. butikerna.Om det inte finns några liknande lokaler på orten, får marknadshyran bestämmas genom en mer fri värdering. I ett sådant fall kan ledning hämtas från hyrorna för andra lokaler.Det här innebär alltså att det inte spelar någon roll hur stor hyreshöjningen är, utan man måste se om höjningen stämmer överens med marknadshyran på orten. Det låter som en hög höjning din hyresvärd vill göra, men jag kan dessvärre inte avgöra om den är rimlig eller inte utan ytterligare uppgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan kronofogden ta pengar från livförsäkringen där ens barn står som förmånstagare?

2021-12-29 i Alla Frågor
FRÅGA |HejEn fråga, om man har skulder hos kronofogde och inkassobolag och avlider, tas då pengarna till detta från den livförsäkring man har tecknat där ens barn står som förmånstagare?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När en person har avlidit bildas ett dödsbo. Det här dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder och ska förvaltas av dödsbodelägarna (18 kap. 1 § ärvdabalken). Tillgångar och skulder ska tas upp så som de var vid dödsfallet. (20 kap. 4 § ärvdabalken). Innan arvet kan fördelas ska dödsboets skulder betalas. (21 kap. 1 § ärvdabalken).Avseende livförsäkringar gäller i ditt fall att då det finns en förmånstagare ska livförsäkringen inte ingå i dödsboets kvarlåtenskap. (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Det innebär alltså att skulderna inte ska betalas med hjälp av pengarna från livförsäkringen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det olagligt att som 24 åring skicka bild på sig själv där överdelen av bröstet syns till en 16 åring?

2021-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag snapade med en tjej visste inte hennes ålder först. Vi snapade lite och jag kommenterade att hon såg bra ut osv. Hon skickade 2-3 bilder som var ganska inbjudande. Det var i tighta byxor och där man såg igenom tröjan, jag tog det som en inbjudan att fråga om en bild utan tröja. Jag hade inte vista bild på något kön eller liknande. Hon sa då efteråt att hon var 16!?! Hon såg betydligt äldre ut. Jag skickade en bild på mig där jag låg i sängen helt neutralt inget kön blåttades. Endas överdelen av bröstet och hela ansiktet. Den screenshota hon och blockerade mig. Nu till själva frågan. Kan jag åka dit för det här? Om hon anmäler hur stor risk är det att det verkligen blir något. Jag är 24 år. Jag försökte be om ursäkt eftersom jag trodde hon bjöd in mig till något. Tacksam för svar!
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kort svarAv din fråga framstår det som att det inte har utgått någon ersättning till tjejen och att du inte har en särskild ställning i den flickans liv. I ett sådant fall kommer du inte att ha begått något olagligt i det fall flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.Jag vill även uppmärksamma att det för brott inte krävs att du faktiskt vetat om hennes ålder. Det räcker att du varit oaktsam gällande det här. (6 kap. 13 § BrB).Jag kommer ändå att redogöra för det brott det närmar sig.Brott det närmar sigLedning får sökas i brottsbalken (BrB).Brott som kan bli aktuella är sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Sexuellt övergrepp mot barnDen som, […] med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år. (6 kap. 6 BrB)Med "annan sexuell handling" menar här något som syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Jag vill påstå att det är ytterst tveksamt om bilden som du beskrev den omfattas av detta. Eventuellt att så skulle vara fallet om du tillförde den någon text av sexuell innebörd. Detta förutsätter dock att du har en särskild ställning i flickans liv, exempelvis omfattas en 16 årings styvförälder av detta.Utnyttjande av barn för sexuell posering Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. (6 kap. 8 § BrB).För att det ska vara fråga om "sexuell posering" krävs det att det antingen är fråga om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktär. Bilderna tjejen skickade kan, så som du beskrev dem, omfattas av detta. Det krävs dock även att poseringen "är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". Av det följer att det är tillräckligt för straffansvar att den här poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är regelmässigt uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, eller om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, vilket kan tänkas vara t.ex. på en sexklubb. Den här delen av bestämmelsen är, enligt din beskrivning, inte uppfylld.SammanfattningsvisOm det inte utgår någon ersättning till flickan samt att du inte har en särskild ställning i den flickans liv kommer du inte att ha begått något olagligt. Det här förutsätter att flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att säga ordet "neger" om man inte säger det till någon annan?

2021-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att säga ordet "neger" om man inte säger det till nån annan utan man bara säger det?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i brottsbalken (BrB).Inledningsvis är att konstatera att brott som regel kräver uppsåt. Det betyder att en potentiell gärningsman måste ha begått det aktuella brottet medvetet med insikt om vad den gör och vad detta får för konsekvenser för att kunna straffas. (1 kap. 2 § BrB).Säger du det så att ingen hör och utan uppsåt till brott är det kort sagt inte olagligt. Jag tänker ändå kort redogöra för två eventuella brott som är aktuella när man säger ordet, och varför de inte blir aktuella när man säger det så att ingen hör.Eventuella brottAtt säga ordet kan resultera i att du begår brottet hets mot folkgrupp eller förolämpning.En som genom ett uttalande eller annat meddelande som sprids uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp som anspelar sig bland annat på hudfärg, som i det här fallet, ska dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB). Användningen av ordet kan ses som ett uttryck för missaktning mot en grupp av personer och då resultera i brottet hets mot folkgrupp. Det krävs dock för hets mot folkgrupp att meddelandet sprids, innebärande att mer än ett fåtal personer ska ha tagit del av missaktningen och alltså blir bestämmelsen inte aktuell om ingen hör.Den som uttrycker sig nedsättande gentemot annan ska dömas för förolämpning om det är ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB)Användning av ordet skulle kunna anses som att uttrycka sig nedsättande och därmed resultera i förolämpning enligt denna paragraf. Här krävs det att den som säger ordet har för avsikt att kränka någon annans självkänsla eller värdighet, finns inte det uppsåtet är bestämmelsen alltså inte tillämpbar.SammanfattningsvisSäger du det så att ingen hör och utan uppsåt till brott är det inte olagligt. I andra fall kan brotten förolämpning och hets mot folkgrupp vara aktuella.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning