Vilken uppsägningstid gäller för hyresgästen?

2021-08-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Har en fråga som gäller min dotter. Hon hyr privat ett litet hus sen 2år tillbaka. Hon har 2 barn. För ett tag sen kom hyresvärden o sade upp henne för han ska renovera huset o ha det som arbetsbostad. Hon har till siste okt på sej. Nu har hon hittat annat boende o kan flytta in när hon vill. Frågan är måste hon betala dom siste 2 månaderna då?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om din dotter måste betala hyran de sista två månaderna används lag om uthyrning av egen bostad och jordabalken. Du beskriver att hon hyr ett privat hus. Det framkommer inte från din fråga om denna uthyrning är en del av en näringsverksamhet eller inte. Så jag kommer dela upp svaret utifrån vad som gäller för båda scenarierna. Om uthyrningen inte är en del av en näringsverksamhetOm uthyrningen av huset inte är en del av en näringsverksamhet för uthyrarens del är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig. Denna lag gäller hyresavtal där någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål (privatuthyrningslagen 1 §). Jag vet inte om detta var ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid, men hur som helst kan hon säga upp det när hon vill. Uppsägningstiden är en månad för hyresgästen (privatuthyrningslagen 3 §). Din dotter kan alltså säga upp hyresavtalet nu och ha en uppsägningstid på en månad. Om det står i hennes hyresavtal att uppsägningstiden är längre än detta så är det ett ogiltigt avtalsvillkor eftersom det är till nackdel för hyresgästen (privatuthyrningslagen 2 §). Om uthyrningen är en del av en näringsverksamhetOm denna uthyrning istället är en del av en näringsverksamhet, samt om uthyraren har flera bostäder som hen hyr ut och detta inte är den första uthyrningen, så gäller 12 kap jordabalken (JB). En hyresgäst får säga upp hyreskontraktet skriftligt och muntligt. Om uppsägningen sker muntligen måste dock hyresvärden godkänna detta skriftligen (JB 12 kap. 8 §). Efter uppsägningen upphör hyresavtalet att gälla när uppsägningstiden passerat. Uppsägningstiden brukar vara reglerad i hyresavtalet som din dotter har med hyresvärden. Hyresavtal upphör att gälla enligt det som avtalats (JB 12 kap. 4 §). Om inget har avtalats om uppsägningstid är uppsägningstiden 3 månader från månadsskiftet från det att din dotter säger upp avtalet (JB 12 kap. 4 §). Sammanfattningsvis, om privatuthyrningslagen är tillämplig är uppsägningstiden bara en månad men om jordabalken är tillämplig är uppsägningstiden 3 månader (om inte annat är avtalat). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan köp av jeans hävas eftersom måtten inte stämde?

2021-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt ett par jeans på appen plick. I annonsen skrev jag att jeansen var storlek 28x32 och det står det även i jeansen. Köparen bad mig mäta jeansen jag mätte och hon ville köpa det. Hon betalade frakten då vi inte möttes upp. Nu när hon fått hem jeansen mätte hon dom och det visade sig att jag mätt fel. Har hon rätt att häva köpet? Isåfall ska jag betala tillbaka priset hon betalade på varan och de 66kr extra hon betalde för frakten. Eller är jag bara skyldig att återbetala summan hon betalade för själva varan?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om köparen har rätt att häva köpet och vilken summa som du isf ska återbetala till henne används köplagen (KöpL). Köplagen används eftersom ni ingått avtalet om köpet i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande kan privatpersoner avtala om att annat ska gälla och vara bindande mellan dem (KöpL 3 §), men jag kommer i detta svar utgå från att ni inte har avtalat om att annat ska gälla än köplagens bestämmelser. Föreligger fel i varan?Först måste det utredas om det föreligger fel i varan, alltså om byxorna är felaktiga. Det måste de vara för att köparen ska få göra en påföljd som hävning gällande. Byxorna är felaktiga om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 §). Eftersom hon fick uppgifter om byxornas mått som sedan visade sig vara felaktiga och det kan antas att hon inte hade köpt dem om de inte passar henne så kommer jag anta att fel i varan föreligger i detta fall. Frågan är om det förändrar något att byxorna är begagnade. Begagnade varor säljs ofta i "befintligt skick". Det kan ses som en typ av friskrivning som innebär att man får räkna med att varan inte är felfri. Varan kan dock vara felaktig ändå. Även om varan har sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig, om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 19 §). Därmed får byxorna förmodligen anses vara felaktiga trots att de är begagnade, eftersom uppgifterna om måtten var felaktiga. Därmed kan olika påföljder bli aktuella, och här under ska jag utreda om påföljden hävning kan bli aktuell. Har hon rätt att häva köpet för att byxorna inte hade de mått som sagts? Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (KöpL 39 §). Hävning är den mest ingripande påföljden, och andra kan bli aktuella innan tex avhjälpande eller omleverans. Men jag antar att ingen av dessa blir tillämpliga i detta fall, eftersom detta gäller begagnade jeans som inte kan omlevereras och knappast är värda att tex sy om. Därmed kvarstår hävning och prisavdrag. Utgångspunkten för att avgöra om felet är av väsentlig betydelse, som krävs för hävning, kan sägas vara att köparen inte har möjlighet att använda varan till den huvudsakliga anledningen som den kunde förvänta sig av avtalet. Felet kan anses vara väsentligt eftersom köparen i detta fall förmodligen inte kan använda byxorna. Därmed kan hävning vara aktuellt i detta fall. Hur mycket ska du betala tillbaka?Vid hävning ska du alltså skicka tillbaka pengarna som hon betalat för byxorna. Om hon gör gällande att hon även vill ha tillbaka pengarna för frakten så kan detta vara relevant. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. De olika prestationerna ska återgå. Inom detta ingår även frakten. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vara folkbokförd utan att betala hyra

2021-08-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag ha en person fölkbokförd hos mig som inte behöver betala hyra?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan ha en person folkbokförd hos dig utan att hen betalar hyra används folkbokföringslagen (FOL). En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där hen är att anse som bosatt (FOL 6 §). Personen anses vara bosatt på den fastighet där hen regelmässigt tillbringar, eller om hen ska byta bostad, kommer att tillbringa sin dyngsvila. Alltså där man regelbundet sover (FOL 7 §). Detta är viktigt för att vi betalar skatt i den ort som man är folkbokförd i. Om man bor på en adress under en kortare tid behöver man inte ändra sin folkbokföringsadress. Det som spelar roll för var personen som ska bo hos dig ska vara folkbokförd är alltså inte om hen betalar hyra där utan var hen faktiskt har sin hemvist och utför sin normala livsföring. Personen ska vara folkbokförd där hen bor, oavsett om hen är inneboende hos dig eller hyr bostaden i andra hand. Sedan är det upp till er att besluta hur ni gör med hyra och sådana saker. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Måste hyreskontraktet undertecknas av båda parter för att gälla?

2021-08-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, min dotter har skrivit på ett ettårigt hyreskontakt men inte fått ett påskrivet ex tillbaka av uthyraren. Avtalstiden börjar om en vecka. Hon har nu fått erbjudande om en annan lägenhet som hon hellre vill ha. Kan hon hävda att avtalet inte är ingånget och alltså inte är gällande? Det är ju inte påskrivet av båda parter och har inte i praktiken börjat gälla.
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om hyresavtalet är bindande för din dotter trots att uthyraren inte skrivit på det än används Jordabalken (JB) och avtalslagen (AvtL).Spelar det någon roll om båda parterna ej skrivit under?Det finns inga formkrav för att hyresavtal ska vara giltigt, det innebär att ett hyresavtal kan ingås både muntligen och skriftligen (JB 12 kap. 2 §). Undantaget från detta är om hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska upprättas skriftligen (JB 12. 2 § 1 stycket). Men även om detta är fallet finns inget krav på att båda parterna ska ha skrivit under det. Detta innebär att det är personen som ska hyra och hyresvärden som ska komma överens om hur avtalet ska upprättas. När eller om ett hyresavtal ska anses vara ingånget bestäms därför med utgångspunkt i avtalslagens regler om anbud och accept. Alltså vad parterna i sin kommunikation till varandra har sagt ska gälla. Parterna blir alltså bundna till vad de kommit överens om (AvtL 1 kap. 1 §).Frågan blir alltså om avtalet är bindande trots att bara din dotter skrivit på än så länge. Det som ska avgöras är om avtalsbundenhet uppkommit i detta stadie. Eftersom det inte måste finnas ett skriftligt avtal vid uthyrning av lägenhet så är det istället vad båda parterna avgett för viljeförklaringar som blir avgörande.Om din dotter och hyresvärden muntligen har kommit överens om ett avtal är detta gällande. Om de kommit överens om att hyresavtalet ska anses vara ingånget efter att din dotter har skrivit under avtalet så har den juridiska bundenheten uppstått efter undertecknandet. Det kan alltså räcka med att din dotter skrivit under, det behöver inte undertecknas av hyresvärden för att bli bindande. Dock kan ni ju hävda att det inte är bindande än, om ni anser att ni kommit överens om att underskrift från båda behövs. SammanfattningsvisDen juridiska bundenheten beror på vad du och hyresvärden har kommit överens om ska gälla i ert fall. Ett kontrakt behöver inte undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan gåvobrev bevittnas av närstående?

2021-08-17 i Gåva
FRÅGA |Om min brors frus moster bevittnar vår fars namnteckning är hon då jävig? Hon bevittnade ett gåvobrev utan att vara närvarande vid fars påskrift. Är detta verkligen korrekt gjort.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om din brors frus moster kan bevittna din fars namnteckning vid gåvobrev används lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) och jordabalken (JB). Jag vet inte om gåvan gäller fast eller lös egendom, så jag skriver utifrån båda scenarierna. Om gåvan gäller lös egendomGällande lös egendom är lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) tillämplig. När det gäller gåvor av lös egendom finns det inget krav på bevittning för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Det finns ej heller krav på gåvobrev överlag. Att man ändå låter någon bevittna gåvobrevet kan vara bra för senare bevisfrågor gällande gåvobrevet, men det finns alltså inget krav på det. Ingen bevittning krävs alltså, så om det ändå används så spelar det ingen roll vem som bevittnar. Det finns ej förbud mot att närstående bevittnar. Om gåvan gäller fast egendomFör vissa typer av gåvor är gåvobrev nödvändigt för att gåvan ska bli juridiskt bindande. Gåva av fast egendom regleras i jordabalken. I svensk rätt finns det dock inte heller för dessa gåvobrev krav på bevittning. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning (JB 20 kap. 7 §). Sammanfattningsvis krävs alltså inte bevittning av gåvobrev, och om en närstående har bevittnat så är detta inte något som gör det icke korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Använda annans bank-ID för casinospel

2021-08-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! En nära vän till mig lyckades installera mitt bankid på sin telefon, med vilket han olovligen skapade online-kasino konton och spelade bort 20000 SEK av mina pengar på mitt konto. Jag har fått tillbaka pengarna nu men kan jag fortfarande anmäla honom för brott? (Detta skedde i början av mars detta år, 2021) och i så fall, vilka brott?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara vilka brott detta kan röra sig om och om du kan anmäla, trots att du fått tillbaka pengarna, används brottsbalken (BrB). Vilka brott kan detta röra sig om?Missbruk av urkund kan bli ett aktuellt brott i detta fall. Detta är när någon missbrukar pass, betyg, identitetshandling eller liknande för en enskild person utställd urkund (BrB 12 kap. 15 §). Begreppet urkund inkluderar även it-versioner av urkunder, tex som bank-ID. Gärningen är missbruk av urkund genom att personen utger sig för att vara den för vilken urkunden är utställd. I detta fall att din vän använde ditt bank-ID för att kunna använda dina pengar till spelandet. Pengarna som din vän tog och använde till spelet kan röra sig om stöld. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld (BrB 8 kap. 1 §). Det kan även eventuellt röra sig om grov stöld om tillgreppet tex inneburit synnerligen kännbar skada för dig (BrB 8 kap. 4 §). Det kan röra sig om stöld eftersom det inte fanns samtycke från dig till att din vän skulle använda dina pengar. Din vän rådde över pengarna genom att ta dem från dig och fråntog dem därigenom din besittning. Handlandet innebar en skada, eftersom du genom det förlorade pengarna. Kan du fortfarande anmäla trots att du fått tillbaka pengarna?Du beskriver att du nu fått tillbaka pengarna. Även om du fått tillbaka pengarna så är brottet redan begånget. Om din vän hade för avsikt att behålla pengarna när hen tog dem så är det stöld, även om hen senare lämnar tillbaka dem. Du bör anmäla till polisen så snart du kan. En snabbare anmälan gör det lättare för tex bevisningen. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Brott som begåtts av 14-åring

2021-08-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag satt i tankarna och funderade på ett brott som jag blev dömd för när jag var 15 år gammal, när brottet utspelades så var jag inte 15 år gammal itan jag var 14. Kollade lite på nätet och såg att om man är under 15 år gammal när brottet utspelades så kan man inte bli dömd för detta om det inte är ett väldigt allvarligt brott. Snatteri tror jag inte är så allvarligt? Tusen tack för svar //
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan dömas för brott när du är fjorton år används brottsbalken (BrB), socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LuL). Innan du fyllt femton år är du inte straffmyndigFör brott som någon begår innan hen fyllt femton får får denne inte dömas till påföljd (BrB 1 kap. 6 §). Detta innebär att den som är under 15 år kan begå en brottslig gärning, men inte dömas till straff för den. Brottet kan dock under vissa omständigheter utredas och den unga kan få andra påföljder från tex socialtjänsten. Om du var fjorton när du begick brottet ska du inte få ett straff för det. Men utredning kan fortfarande bli aktuellt. Utredningar mot barn under 15 sker istället utifrån lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Polisen utreder brott begångna av personer under 15 år om brottet har ett straff på minst ett års fängelse (LuL 31 §). Polisen som tar upp ärendet är även skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten (SoL 14 kap. 1 §). Ditt brott rörde sig om s.k. snatteri (ringa stöld). För ringa stöld är fängelse föreskrivet i högst sex månader (BrB 8 kap. 2 §). Polisen ska alltså inte utreda detta brott, utan andra insatser som socialtjänsten kan istället bli aktuella. SammanfattningUtredning ska alltså inte ske och inte heller ska du dömas. Eftersom att du vid tidpunkten då händelsen ägde rum var under 15 år gammal så var du inte straffmyndig. Detta innebär att du inte kan åtalas eller dömas i domstol för handlingen. Du skriver att du dömts för brottet, vilket då är felaktigt eftersom din ålder var ett rättegångshinder. Om så är fallet finns extraordinära rättsmedel som domvilla, ifall du vill göra gällande att domen var felaktig pga din ålder. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

2021-07-26 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag sålde en bild samt en film till en tidning den 27/12-19 . Vi kom överens om att jag skulle få 1000:- i betalning. Men jag har ännu ej fått betalt (trots mailkontakt och samtal) för min bild eller film och materialet ligger fortfarande ute på deras hemsida, har jag rätt till någon ränta på detta? Och hur räknar jag ut det? Mvh
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du har rätt till ränta och vilken detta är används räntelagen (RänteL). En part som inte presterar i enlighet med avtalet begår avtalsbrott. Eftersom du inte fått betalningen som de enligt avtalet är skyldig dig så föreligger avtalsbrott. De skulle alltså ha betalat för filmen och bilderna när ni hade avtalat att förfallodatum infaller eller, om det ej är avtalat om, när du begär betalning. Utgångspunken är till följd av detta att du har rätt till påföljder som sätter dig i samma ekonomiska läge som om motparten hade agerat som avtalet säger att de ska, alltså om de hade betalat i tid.Eftersom de inte har betalat har du nu en penningfordran mot dem, alltså att de är skyldiga dig pengar. Därför ska vi gå till räntelagen. Det ska dock nämnas att räntelagen är dispositiv, detta innebär att parterna (du och de som du ingick avtalet om filmen och bilderna med) kan ha avtalat om annat, i sådana fall gäller det som ni har i avtalet framför räntelagen (RänteL 1 §).Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning (RänteL 2 §). Detta innebär att ränta tillkommer efter det datum som fordringen senast ska betalas, när kontraktsbrottet alltså skedde iom att de ej betalade (RänteL 3 §). Ränta enligt räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter (RänteL 6 §). För att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, måste jag veta när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan ska beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit. Vad detta blir kan du dock se på kronofogens hemsida, länk här. Fyll i beloppet, på "ränta" skriver du 8 procentenheter och så fyller du i datumen som gäller. Klicka i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,